Nógrád. 1979. április (35. évfolyam. 77-100. szám)

1979-04-01 / 77. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD XXXV ÉVF.. 77. SZÁM ARA: 1,60 FORINT 1979. ÁPRILIS 1., VASÁRNAP fi felszabadulás 34. évfordulóját köszöntik megyeszerte Megkezdődtek az ünnepségek Hazánk felszabadulása mél- rül sor a művelődési központ nek községi megemlékezése- tó megünneplésére készülnek színháztermében, ahol Medved két, koszorúzásokat- A járási szerte a megyében. A középü- Károly, a salgótarjáni városi székhelyen a munkahelyi meg­létekre, az intézményekre, a pártbizottság titkára méltatja emlékezések után közös koszo- lakóházakra ismét kikerültek a az ünnep jelentőségét, majd a rúzási ünnepséget rendeznek a nemzetközi munkásosztály vö- jászsági népi együttes szóra- felszabadulási emlékműnél, rös, a nemzetiszínű és a kék koztatja Salgótarján város ün- a rétsági járás valamennyi zászlók. Hatalmas transzpa- neplő közönségét. községében már javában foly­renseken köszöntik az évfor- Balassagyarmaton, a város nak az előkészületek. Minde- dulót, méltatják április negye- valamennyi üzemében, intéz- nütt zászlódíszbe öltöztek a ményében helyi ünnepségeken községek. Az úttörők- és KISZ- emlékeznek az évfordulóra- fiatalok ünnepi műsorral ké- A városi ünnepséget kedden szülnek a községi megemléke- délután három órakor szerve- zésekre, amelyeket április 3- zik a szovjet hősök sírjánál, án este tartanak. Így Dió'sje- Központ üevgcsarnokában ahol elhelyezik a kegyelet ko- ngn> Nagyorosziban, Nógrádon, Csorba Géza, a Kulturális Mi- szőrűit, a Hősök terén rende- Romhányban, Kisecseten, Két- nisztérium képzőművészeti zett ünnepségen Horváth Jó- bodonyban, Nézsán, Nógrád- íóosztályának vezetője nyitja zsef, a városi tanács általános sapon, Alsópetényben, Nőtin- meg a tavaszi tárlatot, ahol a elnökhelyettese mond ünnepi cserlj Szendehelyen és Teres­beszédet. kén. Nagyorosziban április 3­A salgótarjáni járás kiemelt én délelőtt megkoszorúzzák a ünnepségét 3-án délután öt szovjet hősi emlékművet- Rét­órakor Kisterenyén, a nagy- ságo.n hasonlóan koszorúzási községi művelődési házban szervezik. Ünnepi köszöntőt Pópity József, a salgótarjáni járási pártbizottság titkára mond. Ezt követően kultúr­műsor szórakoztatja az ünnep­ség résztvevőit, köztük szov­jet és csehszlovák vendégeket. dike jelentőségét. 'Salgótarjánban ma tovább folytatódik az ünnepségsoro­zat- Délelőtt 11 órákor a Jó­zsef Attila megyei Művelődési díjakat Fekete Nándor, a Sal­gótarjáni városi Tanács elnöke adja át. Hétfőn délután három órakor a sportcsarnokban több mint hatszáz fiatal résztvéte- lével szervezik a KISZ-tag- avató ünnepséget. Kedden dél­után kerül sor a koszorúzási ünnepségekre. Délután három­negyed ötkor a szovjet hősi negyed hatkor pedig a felsza­badulási emlékmű talapzatára helyezik el a megye, a város, párt-, állami és társadalmi szervei, az üzemek küldöttei ünnépségre kerül sor, majd délután gazdag kultúrműsor keretében rendezik meg az Asztalos János Művelődési Központban a járási ünnepsé­get. Ünnepi köszöntőt dr. Me- zőfi János, a járási hivatal el­nökhelyettese mond. Kesze- De koszorúzási ünnepséget gén április 4-én megkoszorúz- rendeznek a járás valamennyi községében, a szovjet hősök a megemlékezés virágait. Este sírjainál, emlékműveinél, hat órakor díszünnepségre ke- Pásztón, járásszerte rendez­Munkásvédelemben nincs megállás Munkásvédelmi tanácsko­zást tartott tegnap Nagybá- toryban a Nógrádi Szénbá­nyák. Az összejövetelen — melyen a vállalat vezetői, bal­eset-elhárítási szakemberei, meghívott vendégek és dolgo­gyelmeztetett az igazgató —, ám ez esetben mindegyik mö­gött egy ember, s annak csa­ládja áll. Ezért a munkásvé­delemben tilos megállni, még ha csak egy baleset is van. A tanácskozáson nyolcán zók vettek részt - értékelték fölszólaltak- Galambost György a múlt esztendőt munkavé- - - delml szempontból, és tisztáz­ták az idei legfontosabb sé­rülésmegelőző föladatait. Zsuffa Miklós, a vállalat igazgatója hővezetőjében be­szélt a tavalyi — országos és megyénkben — bányászbal­esetekről. Mint mondta: pát­riánkban 586 millió forintot költöttek összesen a biztonság fokozására, ennek dacára romlott a helyzet: a korábbi időkhöz képest szaporodtak az életet kioltó szerencsétlen­ségek. Megyénkben valame­lyest — 13-mal — csökkent a sérülések száma az előző évihez képest, ám a csökke­nés üteme lassult. Sajnos, egy végzetes baleset Is adódott: Nagybakos Ferenc szerelő, a kötélpályán lelte halálát. A tragédia alkalmá­val még kilenc ember volt veszélyhelyzetben, mert a kö­télpálya váratlan beindítása ellen nem intézkedtek. A fő felelős Veres Miklóst, a Sal­gótarjáni Járásbíróság egyévi fölfüggesztett szabadságvesz­tésre és 5 ezer forint pénz- büntetésre ítélte elsőfokon, az ügy azonban még nem lezárt. A legtöbb baleset a front­fejtéseken és a fő közlekedé­si útvonalakon történt. Egy híján harminc sebesülés for­dult elő a szorospataki akna 34-es frontján, ezzel viszi a prímet egy másik, ménkesi front előtt, ahol is tíz baj esett. Sérülési ok volt a kő­zethullás, az elesés, a figyel­metlenség, a figyelemelvo­ménkesi munkavédelmi fele­lős arra hívta föl a figyel­met, hogy a gépesítés fokozá­sa újfajta veszélyeket is ma­gával hoz: „föl kell nőni a magasabb színvonalú techni­kához” — mondta. | Miklós Pál, a nagybátonyi gépüzem dolgozója védőföl­szerelések mellőzéséről szólt. Idézte társait, akik szerint: „bepárásodik a szemüveg”, „nem hajlik a bakancs”. A védelem némi kényelmetlen­séggel is jár — mondta —, de szükséges! Ezt kéne megér­tetni a dolgozókkal. Tözsér Gusztáv, a szorospa­taki akna dolgozója a bal­esetek utólagos bejelentésé­ből származó bonyodalmakkal foglalkozott. Náluk nyolcán utólag hozakodtak elő sérü­lésük fölfedésével. Mivelhogy nem tudták bizonyítani, ba­juk üzemi eredetét, kénytelen volt a vállalat fizetéskiegészí­tési kérelmüket visszautasíta­ni; két ügy még ma is lezá­ratlan. Usztupszky Sándor tiribesi munkavédelmi őr azt indít­ványozta, hogy a havonkinti baleset-elhárítási szemlére meg kellene hívni a munkavédelmi őröket is, akik egyfelől gya­korlati tanácsokkal szolgál­hatnak, másfelől jobban meg­ismerik munkahelyük más területeinek veszélyforrásait. Csesztvényi Béla a kerületi bányaműszaki fölügyelőség főmérnöke szerint az utóbbi időben eltűnt a jegyzőköny­vekből a sérült felelősségének nás, az előírások megszegése megállapítása. Előfordult, és így tovább. Leggyakrabban hogy egy dolgozónak kétszer a kéz és a láb károsodott a .is fizettek bérkiegészítést, hol­bányászok testrészei közül. A ott mindkét alkalommal egy- számok csak számok — fi- értelmű volt a felelőssége. zák a felszabadulási harcok során elesett szovjet katonák sírjait, majd ünnepi nagygyű­lést tartanak. A műsorokban olyan együttesek is fellépnek, mint a Börzsöny és Vidéke ÁFÉSZ tánccsoportja, a nóg­rádi és a legéndi menyecske­kórus. A balassagyarmati járásban a kisdobosok, úttörők, KISZ- fiatalok részvételével és köz­reműködésével kerül sor a szovjet hősök sírjainál, emlék­műveinél a koszorúzási ün­nepségekre- Az ünnepi beszé­dek elhangzása után a műve­lődési házak, klubkönyvtárak amatőr művészeti csoportjai színvonalas műsort biztosíta­nak. Április 4-én kilenc órá­tól járási ifjúsági művészeti találkozó megrendezésére ke­rül sor Szécsényben, a II. Rá­kóczi Ferenc Művelődési Ház­ban. A járás területén működő legjobb ifjúsági amatőr művé­szeti csoportok mutatkoznak be: irodalmi színpadok, vers­mondók, népdalkórusok, ének­karok, polbeategyüttesek, tánccsoportok. A legkiválóbb eredményt elértek arany, ezüst bronz oklevelet kapnak és tárgyjutalomban részesülnek. Nagybátony a fiatalokért A Nagybátonyi nagyközségi Tanácson nagyon komolyan veszik az ifjúságpolitikai ha­tározat és az ifjúsági törvény végrehajtását. Mi sem bizo­nyítja ezt jobban, mint az, hogy a végrehajtó bizottság a közelmúltban testületi ülés előtt ismertette azt a sokol­dalú intézkedési tervet, mely az 1979-es és ’80_as év teen­dőit tartalmazza. Az intézke­dési terv nemcsak a tanács hatáskörében elvégzendő fel­adatokat sorol fel. Magában foglalja a nagyközségi tanács és a KISZ nagyközségi bizott­sága együttműködési megál­lapodása által megszabott te­endőket is, A legfontosabb fel­adat természetesen továbbra is a fiatalok politikai nevelé­se, élet- és munkakörülményei javítása, társadalmi-közéleti aktivitástik fokozása, műve­lődési és sportolási lehetősé' geik fejlesztése, a pályakez­dők munkájának támogatása. Ezen belül többek között súlyt kívánnak helyezni a pályavá­lasztási tevékenység színvo­nalának emelésére, hogy nö­vekedjen a szakmunkáskép­zésben résztvevők aránya, teljesebb mértékben kielégít­ve a helyi üzemek szakmun­kásigényét. Hogy a fiatalok magukénak érezzék a tele­pülést, a KISZ-bizottság kép­viseletén keresztül kikérik véleményüket a község kö­zéptávú és éves fejlesztési és költségvetési tervének ké­szítéseikor. A fiatalok képvi­selője ott van minden, az ifjúságot érintő kérdés tár­gyalásán, de a lakáselosztó bi­zottságban is! A tanács biztosítja az if­júság számára a tartalma­sabb, hatékonyabb együtt­működést célja megvalósí­tásában, társadalmi munka- lehetőségeket, ugyanakkor pedig az ifjúságpolitikai cé­lok megvalósítását szolgáló anyagi eszközök felhasználá­sának tervezésénél kikérik a KISZ-bizottság véleményét. Figyelemmel kísérik a jó munkát végző, a közéletben aktív harminc év alatti fia­talok tevékenységét, javas­latot tesz a munkáltatóknak, hogy erkölcsi elismerésben ré­szesítsék kiemelkedő dolgo­zóikat. Csak néhányat szed­tünk csokorba a nagyszámú tervek közül, de azt hisszük, ennyi is bizonyítia, a nagy­bátonyi tanács sokat tesz a fiatalokért. Áprilisban apával. — kulcsár-fotó — Borbándi János hazaérkezett Phenjanból Szombaton hazaérkezett Phenjanból az a magyar kül­döttség, amely a magyar—ko­reai gazdasági és műszaki­tudományos konzultatív kor­mányközi bizottság negyedik ülésszakán vett részt- A dele­B&vitsk a A napokban elkezdődtek a zőgárdája is társadalmi mun- balassagyarmati Balassi Bá- kában végezte néhány épü- lint Gimnázium bővítésének letrész tervezését. A Balassi munkálatai. Minden ellenke- Bálint Gimnázium tanulóif- ző híreszteléssel ellentétben júsága vállalta, hogy — né- az alsózsolcai épületelemgyár hány szakember irányítása már megkezdte az új épület mellett — a tavaszi szünet- elemeinek leszállítását, és a ben elvégzik az új épület- Rétsági Építőipari Szövetke- rész1 alapozását. A munkaak- zet dolgozói hozzáláttak az ciót az iskola KlSZ-alapszer­előkészületekhez. A NÓGRÁD' TERV, a NOMBER és a kivi­telező vállalat szakemberei — március 22-én — hivata­losan is átadták, illetve átvet­Lék az építési területet. Más- vul- ,nyolc koztuk vezete kezdeményezte. A köziéi 12 millió forint költséggel készülő épületben a kiszolgálóhelyiségeken kí­nap az Ipolyvidéki Erdőgazdaság és a balassa­gyarmati tűzoltóság dolgozói társadalmi munkában kivág­ták azokat a korhadt akácfá­kat, melyek az építkezést aka­dályozták volna. A kivágott fák használható részeit, a készülő városi te­niszpálya padjainak készíté­séire használják fel. Ä Horni eS-Y kémia—biológia labor és 1 előadó kap helyet. Az újon­nan bevezetésre kerülő „tech­nika” tantárgy oktatását két korszerűen felszerelt tanmű­hely biztosítja. Az új beru­házással megoldódik végre az iskolai klub kérdése is. Külön helyisé? és színpad szolgálja majd a tanulók kul­turális igényeit. Nem hiányoztak a l<jlk§p _ , Pillanatnyilag komoly aka- segítök a továbbiakban sem. dályát jelenti az építkezés za- Már a NÓGRÁDTERV terve- vartalan folytatásának,' hogy az iskola tulajdonát képező szükségműhelyeket a szécsé- nyi mezőgazdasági szakkö­zépiskola használja. Jelen­tős költségmegtakarítást je­lentene, ha ezeket — az épít­kezés ideje alatt — felvonu­lási épületnek alakítanák át, a munkálatok befejezése után, pedig lebontásukkal a sportudvar területe növeked­hetne. Az építkezés egyébként nem okoz fennakadást a ta­nításban. Versényi György igazgató elmondta, hogy a Balassi Bálint Gimnázium rászorult a bővítésre. Megle­vő állagában képtelen lenne az új gimnáziumi reform kö­vetelményeinek megfelelni. •Ha az 'új épület a tervezett határidőre, 1981. szeptembe­rében átadásra kerül, akkor az intézmény Nógrád megye egyik legkorszerűbb gimná­ziuma lesz, amely az ezred­fordulóig, sőt azon túl is kö­pés lesz minden igény kielé­gítésére. _______________ g ációt Borbándi János, a Mi­nisztertanács elnökhelyettese, a kormányközi bizottság társ­elnöke vezette. A magyar—koreai gazdasá­gi és műszaki-tudományos konzultatív kormányközi bi­zottság március 25 és 29-e kö­zött Phenjanban tartotta 4. ülésszakát. A két tárgyalókül­döttséget Borbándi János, a Minisztertanács elnökhelyet­tese, és Kang Hi Von, a Ko­reai Népi Demokratikus Köz­társaság közigazgatási taná­csának elnökhelyettese vezet­te. Az ülésen áttekintették a két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlődésének ered­ményeit és meghatározták a további munka főbb feladata­it. Megállapodtak abban, hogy hosszú távú gazdasági együtt­működésre vonatkozó javasla­tokat dolgoznak ki- Tervbe vették, hogy további tárgyalá­sokat folytatnak a külkeres­kedelmi áruforgalom fejleszté­séről és megvizsgálják egy hosszú lejáratú kereskedelmi megállapodás megkötésének kérdését. Egyidejűleg tartotta ülését a műszaki-tudományos együtt­működési albizottság, amely arról határozott, hogy a jövő­ben szakmai delegációk, mű­szaki dokumentációk, és ter­mékminták cseréjére kerül sor. Borbándi Jánost fogadta Li Dzong Ok, a KNDK közigaz­gatási tanácsának elnölca.

Next

/
Oldalképek
Tartalom