Nógrád. 1979. február (35. évfolyam. 26-49. szám)

1979-02-01 / 26. szám

*<% Wz A tiribesi aknaüzem dolgozói a múlt esztendőben jelentősen hozzájárultak a Nógrádi Szénbányák célkitűzéseinek teljesítéséhez. A képen: Juhász Tibor és Szabó Sándor a ha­tos számú fronton végeznek biztosítási munkát Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ.MSZMP NQGRAO MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA XXXV. ÉVF., 26. SZÁM ARA: 1,20 FORINT 1979. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK Megyei KISZ-bizottsági ülés Salgótarjánban „Kétezerfiatat mondta et véleményét A KISZ Nógrád megyei bi- leményét, javaslatát. De az is reit, de felelősséggel szóltak zottsága január 31-én tartot­ta soron következő ülését, amelyen a többi között meg­tárgyalta az 1978. végén lezaj­lott ifjúsági parlamentek ta­pasztalatait is. Mint Rudinsz­ky László előterjesztésében el- ljan mnnHntt a arr ifiiicódi f im* előfordult, hogy senki sem re. kötelezettségeikről, jogaikról, agáit az elhangzott beszámoló- s azok megvalósulásának fel- ra, miift például a balassa- tételeiről. A diákok főként az gyarmati húsipari vállalatnál, oktatás korszerűsítését, az, is- Jelentős volt a fejlődés a ko'ai, nevelőmunka hutásat, vezetői beszámolók tartaJmá- erkolcsi világnézeti kerde­mondotta, az ifjúsági fórumok ^yba^aitertemT^ta a“gS a tanulmányi te­részük helyes f ,ketf sz°vá’ ?e .gyakrarl egészében véve meggyőzően rámentekre'történő"utelás! nevelese, a velük v- o oro­dasági munka, a korábbi par­munka szükséges a további sike­rekhez. Létkérdés a termelés és előkészítés összhangja Műszaki tanácskozás a szénbányáknál " a Nógrádi Szénbányák amit felsőbb kérésre az első- a vállalat széntermelési eso- négy aknaüzeme az elmúlt és harmadik negyedév végé- portjának vezetője e tanács­esztendőben nagy erőfeszí- re tíz-tíz ezer tonna többlet- kozáson jelentette be, hogy tések és tröszti könnyítések tel kell megtoldani. Ám ez januári széntermelési tervét révén tudta csak 100 száza- csak úgy érhető el, ha tovább tegnapelőtt, vágathajtási cól- lékra teljesíteni tervét. Két javítják a minőséget, s min- kitűzéseit tegnap sikeresen soron kívüli munkaverseny denképp tartani tudják az teljesítették az aknaüzemek, beiktatása és 1978. végére tervezett tíz- Kazinczi András, a fúróüzem a szocialista brigádok ál- ezer folyómétemyi vágathaj- vezetője a kazári külszíni fej- dozatvállalása eredménye- tást, s a munkát befolyásoló tés gondjairól, eredményeiről, ként könyvelhető el az egyéb tényezők teljesítésé- valamint a kutatások szüksé- egymillió tonnányi fel- ben is javulás mutatkozik. Az gességéről, Letovai Ferenc, a színre küldött szén, idén öt komplex gépesítésű kisterenyei építési üzem köz­ameüy némiképp hozzájárult front kialakítása — kettő-ket- ponti fatelepének vezetője pe- a népgazdaság ecergiaizé- tő a kányási és a szorospata- dig az anyagtakarékosság nyeinek kielégítéséhez. A ki egy pedig a ménkesi akna. szükségességéről beszélt, Dr. csökkentett iermelési lerv tel- üzemben — a cél. melyek jó Várkonyi József, a geológiai jesitése azonban nem táplál- kihasználása révén, termé- osztály vezetője a felszíni hat illúziókat, hiszen a nóg- szetesen a feltételek biztosi- kutatási tervek végrehajtásá. rádi szénbányászat nem telje- tásával, a munkahelyek jobb ról, Sült Tibor, a kerületi bá- sített olyan jelentős szakmai „kihasználásával”, a meghatá- nyaipűszaki felügyelőség hi- mutatókat, mint a vágathaj- rozott célok túlteljesítése is vatalvezetője, a baleseti hely- tás, elővájás, a külszíni kuta- elképzelhető. zetről, Cserjési Miklós, a bdz­tás, a minőség, s nem sike- A bányászok műszaki ta- tonságtechnikai osztály veze- redett csökkenteni az ön- nácskozásán tizenhármán szó- tője pedig az ez irányú teen- költséget, nem megfelelő a laltak fel, mondták el — is- dók idei feladatairól számolt gépek kihasználtsága és sok mét hangsúlyozva: roppant be. Michalik Sándor, az kívánnivalót hagy maga után önkritikusan múlt évi tapasz- MSZMP Salgótarjáni járási az üzem- és munkaszervezés, talataikat, s vázolták sok eset- Bizottságának titkára méltat- a munka hatékonysága is. ben teljes mélységében idei ta a nógrádi bányászok ered- Mindezek előrebocsátásával teendőikkel kapcsolatos el- ményeit és hangsúlyozta: — és tudatával, miket rész- képzeléseiket. szervezettebb letesen tartalmazott a har- Kaszas József, a menkesi mincöt oldalas, minden fon- aknaüzem vezetője, Laczkó tos témát alaposan taglaló István, a kányási „első szá- írásbeli kiegészítés — kezdte mú vezető”, Kocsis József v a Egyben felkérte a jelenlevő- meg tegnap műszaki tanács- tiribesi és Verpeléti Elemér, két; továbbítsák a kérést a kozását a Nógrádi Szénbá- a szorospataki aknaüzem fő- dolgozókhoz: ugyanolyan len­nyák vezető kollektívája. Ame- mérnökei, a széntermeléssel dülettel végezzék tevékeny­ben, egyben jelezve is a té- kapcsolatos múlt évi tapasz- ségüket az év első hónapjai- ma fontosságát, megjelentek a tálatokról, s az idei teendők- ban is, miként ennek szép Magyar Szénbányászati Tröszt, ről beszéltek. Kakuk Ernő, a példáját adták decemberben, a Bányaipari Dolgozók Szak. vállalat munkaversenytitká- Osvárt István, a Magyar szervezete, a salgótarjáni já- ra a szocialista brigádok tévé- Szénbányászati Tröszt szén- rási párt- és KISZ-bizottság kenységéről ejtett szót, hang- termelési főosztályának ve- képviselői. súlyozva: munkájukra az ei- zetője további, még hatéko­Az írásos előterjesztéshez jövendőkben még nagyobb r.yabb munkára serkentette a Tóth József, a Nógrádi Szén- figyelmet kell fordítani, hi- nógrádi bányászokat, bányák műszaki igazgatóhe- szén az ő áldozatos munkájuk A műszaki tanácskozás Tóth lyettese fűzött szóbeli ki égé- eredménye az, amit a múlt József műszaki igazgatóhelyet- szítést, amelyben taglalta évben elértek. Kormos Ottó, tes válaszadásával ért véget, a múlt esztendő tevékenysé­gét, s irányította rá a figyel­met az idei év legfontosabb célkitűzéseire. Elismer1 e, -s méltatta a nógrádi szénbányá­szok erőfeszítéseit, ám kriti­kusan elemezte az akkor, s most is fellelhető hiányos­ságokat. Mik között legéleseb­ben vetődik fel a vágathajtá­si, felszíni kutatási munkák elmaradása; 1978-ban összes vágathajtási tervének mind­össze nyolcvan százalékát tel­jesítették az aknaüzemek, s ez nagy gond! Hiszen — mi­ként a műszaki igazgatóhe­lyettes nyomatékosan hang­súlyozta — a Nógrádi Szén­bányák jövőjének biztosítása végett létkérdés az előkészí­tő és a termelőmunka össz­hangja. A múlt év rendkívül kritiT kus tevékenységének elem­zése után Tóth József rávilá­gított a legfontosabb mosta­ni teendőkre. Hangsúlyozta: idén egymillió-harminc­ezer tonna szén felszínre ' küldése szerepel a nógrá- ’ di szénbányászok tervé- ' ben, pályakezdés, a továbbtanulás, művelődés, sport területei­nek értékelését, míg a diákok V' o dés össztársadalmi feladat, s egyre inkább szelesebb körű­vé Válik a társadalmi munka- megosztás; világosabbá vált a KISZ helye, szerepe az if­júsági törvény végrehajtásá­b Az állami vezetés minden s™mol.á gerincét. Nem _ volt te, . hogy munkahelyen lehetővé tette a fiatalok meg­jelenését a munkaidőn, ta­nulmányi túl megszervezett ifjúsági parlamenteken, így az átlagos megjelenési arány elérte a 65 százalékot. A csaknem 400 vékenység minősége és a kö­zösségek közötti összefüggé­sek vizsgálata is. Végezetül Rudinszky Lász­ló megemlítette, hogy a párt­fórumain a közhasznú munka- szervezetek mindenütt nagy végzés, a tanulmányi munka, figyelmet fordítottak a parla- az iskolai demokratizmus, a mentekre, s e fórumokon ki­szociális ellátás alkotta a be- bontakozó vita hűen tükröz- c o min i fiatalok többsége Intézményben oIyan hely egyetlen kivétellel, érti: személyes boldogulása, y ' ahol nem készült volna intéz- érvényesülése szorosan ösz­Salgótarján idegenforgalma Nemzetközi turizmus, kempingtalálkozók kedési terv, viszont több he- szefügg munkájával, a társa- eífoglaUságokon ™nd tartalmilag, mind dalom fejlődésével. formailag elegge kifogasolha- A 2 i KTS7 hÍ7n+t„.-„ tó minőségűeket terjesztet- A mlST ? tek a na rl a ment elé ezen ulesen me§ a nőpolitikái ^ ’ határozat, valamint a sport­A vitában résztvevők zö- egyesületekben folyó KISZ- munkahelyi, intézményi par- me érintette a munkafegye- munka tapasztalatait vitatta lamen'ten mintegy kétezer fia- lem, a minőség, a pályakez- meg, valamint szervezeti kér- tal kért szót, s mondta el vé- dés, a családalapítás témakö- désekben hozott döntést. Február közepéig Kezdődnek a zárszámadó és tervtárgyaló közgyűlések A megyében az elkövetkező get tett. A növénytermesz- vultak a mezőgazdaság műsza- hetekben harmincnyolc terme- tésben emelkedtek a hozamok, ki-technikai feltételei, lőszövetkezetben tartják meg egyebek között a búza átlag- A közös gazdaságok jelentős az elmúlt év munkáját érté- termése, de jól fizetett a búr- támogatást n; újiotiak a ház­kelő és az ^ idei év feladatait gonya, dohány, bogyósgyü- táji és kisegítő gazdaságoknak, meghatározó közgyűléseket. Az mölcs-félék is. Az állatte- nőtt az átvett mezőgazdasági eseménysorozat ma kezdődik a nyésztés területén is örvende- termékek mennyisége, új bujáki közös gazdaságban. tesek a fejlődés jelei: az egy szakcsoportok alakultak. A közgyűléseken elmond- tehénre jutó tejhozam mégha- A megye mezőgazdasági üze- hatják a beszámolót tartó ladta a 3100 litert, az anya- mei 1977-hez képest hét szá- tsz-elnökök, hogy 1978-ban a juhok száma 8,7 százalékkal zalékkal növelték termelési célkitűzéseket zömmel teljésí- növekedett, kedvezően alakult értéküket s ezzel eleget tettek tették, s így a megye mező- a gyapjútermelés. feladatuknak, gazdasága az ötödik ötéves A melléküzemágak jó ala- A zárszámadó és tervtár­terv harmadik esztendejére pót nyújtottak a jövedelmező- gyaló közgyűlések február kö- vállalt kötelezettségeinek ele- ség fokozásához. Tovább ja- zepén fejeződnek be. Népfronttanácskozás a zöldség-gyümölcs forgalmazásról A kormány zöldségprog- nyoknak és a termelőknek is elsősorban az árral és a mi- ramjának végrehajtása jó vannak ezzel kapcsolatos nőséggel szemben vannak jo- ütemben halad. Hazánkban a megjegyzéseik. A termelők- gos kifogásaik —, hangsúlyoz, zöldség-gyümölcs ellátás szín- nek az, hogy sokszor indoko- ták a Hazafias Népfront Or- vonala változatos és kielégí- latlanul is akadozik az átvé- szágos Tanácsának szövetke- tő, de gyakran a háziasszo- tel, a háziasszonyoknak pedig zet- és agrárpolitikai, vala­mint gazdaságpolitikai bizott­ságának szerdai közös ülésén, amelyen a zöldség-gyümölcs ellátás tapasztalatait és vár­ható tendenciáit vitatták meg a szakemberek. Salgótarján fejlődő idegen- forgalma jelentős részben ter­mészeti szépségei, városépíté­szeti eredményei iránt meg­nyilvánuló s egyre fokozódó érdeklődésnek köszönhető. A hely otthont nyújt a szakági tanácskozásoknak, a kémiata­nárok országos konferenciájá­nak, vándorgyűléseknek és tu­dományos ülésszakoknak is. . . _ . _. , . , Salgótarján iránt az utóbbi r fI°l;CVegenSrana't"^ években megnövekedett ér­zetével a fejlődés okainak elemzésével és a továbblépés éraekében tervezett feladatok­kal a közeli múltban foglalko­zott a városi tanács végrehaj­tó bizottsága. Megállapították egyebek kö­zött, hogy immár országos je­lentőségűvé vált a tarjáni ta­vaszi tárlat, a szabadtéri szo­borkiállítás. a zománc- és üvegművészeti biennálé, és visel a bábjátékos bemutató színpad, illetve az animációs filmszemle ismétlődő rendez­vénysorozata. A megyeszék­Salgóvár és környékének ren- helyezése is. Az eresztvényi dezésére részletes terv is ké- turistaház lebontása és a szült, amelynek megvalósuló- meglevő régi szárny elavult sa napjaink feladata. A salgó- állapota, továbbá a Karancs tarjániak és az ide látogatók Szálló magas szállásköltsége érdekeit egyként szolgálja az nem kedvez az ifjúsági turiz- a terv is, amely a környező musnak Salgótarjánban. Meg- parkerdő fejlesztésére vonat- oldást jelenthetne a meglevő kozik. Kiemelt szerep jut eb- kollégiumok idegenforgalmi ben a rendezési tervben a szempontból történő időszakos városi pihenőparknak kijelölt felhasználása. rizmus és a belső idegenfor- a Z„ója‘ligeti te7 A gazdálkodó és a tanácsi _,_ ,_________ruletnek. A magyar—szovjet szervek a főszezon kezdeten b arátsági emlékpark kialakí- felülvizsgálják az érintett te- tásában az idén a város la- rületek bolthálózatát. Megva- kossága jelentős részt vállal, lósítják az idegenforgalmi te- A turisták fogadási lehető- rületeken működő egységek ségei, miként ezt megállapí- kiemelt áruellátását, javítják tották, nem bővültek kellő a környezet kulturáltságát és kellett a szolgáltatások színvonalát, érdeklődő csoportokat szállás- Jó hír, hogy az eresztvényi hiány miatt elutasítani. Gon- Napsugár étterem korszerűsí- dot bkoz az olcsó szállásokat tését az idén a főszezon kez­deklődésben jelentős szerepet játszik a város munkásmoz­galmi emlékeinek együttese, ugyanakkor a nemzetközi tu­galom fellendülését eredmény­zik a természetjáró- és kem­pingtalálkozók is. Hozzájárult az idegenforgalom növekedé­séhez az egyre szorosabbá vá­ló testvérvárosi kapcsolat, és mind nagyobb vonzerőt’ kép- éagekÖZe' mértékben. Gyakorta Idegenforgalmi szempontból Salgóbánya, Eresztvény és a tóstrand környéke jelentős, kereső fiatalok megfelelő el- detéíg befejezik. A nagyvasartelepen meg­tartott tanácskozáson a részt­vevők az előbbiekhez azt is hozzáfűzték: napjainkban a zöldség-gyümölcs forgalmazás fejlesztése az a láncszem, amelyik a fogyasztás növeke­dését, az áruk minőségének ja­vítását és a termelés stabili­zálását meghatározó jelleggel befolyásolja. Ezért mindenek­előtt a forgalmazásban kulcs­szerepet betöltő vállalatok ke­reskedelempolitikai szemléle­tét, munkájuk szervezettségét és telephelyeik, üzemeik -fel­szereltségét kell javítani. S bár az utóbbi években ezen a területen számos új és hasz­nos tendencia bontakozott ki a zöldség-gyümölcs ellátás ja­vítása érdekében, az érintett szakemberek és vállalataik számára változatlanul ez a legfontosabb feladat. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom