Nógrád. 1978. november (34. évfolyam. 258-282. szám)

1978-11-18 / 272. szám

I KOSSUTH RÁDIÓ! ».30: Lányok, asszonyok. ».33: Indulók, táncok fúvószenekarra. 9.19: Népzenei hangos újság. »0.05: A Vigadó története. V. rész. 10.46: Kálnoky László versei. 10.32: Megbékélés. Emlékek egy falu életéből. 12.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva... 12.45: Muszorgszkij: Gyermekszoba dalciklus. 13.06: Műsoraink -bői, -ról, óta körül, -hoz, után. »4.00: Megértés minden mennyiségben. »4.10: A Belügyminisztérium Duna Művészegyüttese népi zenekarának felvételeiből. 14.30: Szerkesztőségi beszélgetés a Falurádióban. 15.05: Üj zenei újság. 15.40: Előadja a szerző: Bódy Magdi. 16.00: 168 óra. 17.30: Sportkrónika. 18.15: Kutyaszánon. Bakó Ágnes meséje. műsor 18.40: Sporthírek. 18.44: Világszinház. »0.00: Töltsön egy órát kedvenceivel. *1.00: Heltai Jenő: A Ul-es. 22.10: Sporthírek. *2,15: Barokk operákbóL *3.17: vécsey Jenő: Szimfonikus concerto Krúdy emlékére. 0.10: Melódiakoktél. PETŐFI RÁDIÓ: 8.05: A Camerata Hungarica együttes játszik. *.20: Onody György Iráni útijegyzete, v. rész. 8.33: Hetilapszemle. 8.38: záray Márta és Vámosi János énekel, a Stúdió 11 Játszik. 9.05: Magyar operaénekesek. Szecsődy Irén. 9.45: Válaszolunk hallgatóinknak. 10.60: Szombat délelőtt. 12.00: Harminc perc rock. 12.33: Jó ebédhez szól a nóta. 13.30: Éneklő ifjúság. 14.00: Közvetítés bajnoki labdarúgó-mérkőzésekről. 14.55: orvosi tanácsok. 15.00: Alpár Gitta és Richard Tauber operettdalokat énekel. 15.32: A legjobb szívű boszorkány. L rész. 16.33: ötórai tea. 17.30: Laura nővér. 17.45: Filmzene. 18.00: Szivárvány. 20.00: Cigánydalok, csárdások. 20.33: Sporthirek. 20.38: pompadour. 22.07: Gershwin szerzeményeiből. *3.10: Slágermúzeum. TELEVÍZIÓ: 8.04: Tévétorna (ismj 8.10: Iskolatévé: Kamera. 8.40: Fizika ’78. Hójelenségek. 9.20: Világnézet. Az ember ki­alakulása, I. rész. 10.00: „Eletet az éveknek”. 10.30: Derrick. A salzburgi bő­rönd fisra.) 11.*5: Játék a betűkkel (ism.) 14 32: Tut-Anch-Amon Egyiptoma. (SZ). XIII/11. rész. 15.15: Reklám. 15.20: Óvodások filmműsora. 15.50: Hírek. 15.55: A pilóta — Piantovszky István. Riportműsor. 16.15: Reklám. 16.25: Videoton—Bp. Honvéd. Bajnoki labdarúgó- mérkőzés. 18.20: Főzőcske —, de okosan. fSZ) 18.95: Reklám. 18.55: Egymillió fontos hangjegy. 19.10: Cicavízió. (SZ) 19.20: Tévétorna. (SZ) 19.30: Tv-hiradó. 20.00: A Jégsziget foglyai. 1 .agyarul beszélő szovjet film. I—II. rész. *2.30: Gilbert Bécaud a párizsi Olympia színpadán. 23.25: Tv-híradó 3. 2. műsor: 18.05: Fent a SoltzberBáknál. Tévéfilm (ism.) (SZ) 19.30: Tv-hiradó 20.00: Csak a derű óráit szá­molom, avagy egy jól ösz- szekovácsolt műsor (ism.) 21.00: Tv-híradó. 2. 21.20: Ifjúsági és junior országos cselgáncs Európa- bajnokság. *2.00: Beethoven: A-dúr (Kreu­tzer) szonáta. 22.35: Jenny Treibel asszony. BESZTERCEBÁNYA: 8.00: Iránytű. — Katonák műsora. 9.00: Hírek. 9.15: Gyermekműsor. 10.05: A titokzatos kard. 2. rész. SZ. 11.15: Angol nyelvtanfolyam. 11.45: Pedagógusok műsora. SZ. 12.15: Tábori kürt. — 12.55: Jednota Trencin—Bánik Ostrava labdarűgóliga. 15.00: Fehér karácsony. — ■4 1. rész. (ism ) sz. 16.20: A Matterhorn meghódítói. 17.10: Misi meg én. 17.50: Az ötletesebb nyer. 18.30: Válaszolunk nézőink leveleire. SZ. 18.40: Esti mese. SZ. 18.50: Időjárásjelentés. 19.00: Tv-híradó. 19.30: Mese a csavargóról. 19.45: Igaz történetek az életből. 21.00: Nemzetközi társastánc- verseny. SZ. 22.00: Sporthíradó. 22.10: Columbo. — Amerikai tévéfilmsorozat. 23.20: A Magyar Televízió zenés műsora. SZ. NŐGRÁD MHSZ-klubtitkciri értekezlet A Nógrád megyei MHSZ- székház kistanácstermében tegnap a délelőtti órákban klubtitkári értekezletet tartot­tak, amelyen megbeszélték az 1978-as évi tervfeladatok vég­rehajtását. Bakos Ferenc, az MHSZ salgótarjáni járási tit­kára ismertette a megoldásra váró gondokat és szólt az el­ért eredményekről: teendőik legtöbbjét végrehajtották. Ki­emelt figyelemmel foglalkoz­tak a klubtitkári utánpótlás megszervezésével, új klubhe­lyiségek kialakításával, az elő­adások színvonalának emelé­sével és a szövetség 30 éves fennállásának megünneplésé­vel. Ezenkívül bekapcsolódtak az „Edzett ifjúságért” tömeg­mozgalomba, és ott voltak az egészségügyi sportrendezvé­nyeken is. A második napirendi pont előterjesztője, Menczel Zoltán járási képzési előadó felszóla­lásában az 1979. évi munka­tervek előkészítéséről, az irányelvekről tájékoztatta a hallgatóságot. Ezenkívül szó esett a taglétszám alakulásá­ról és a tagdíjak fizetésének ütemességéről is. Búzás Antalné járási gaz­dasági előadó az 1979. évi klubköltségvetés előkészítésé­ről, s annak célszerű felhasz­nálásáról szólott. A klubtitká­ri értekezlet több hasznos hozzászólás után ért véget. Munkás kulturális hetek A II. salgótarjáni munkás kulturális hetek rendezvény- sorozatát előkészítő, lebonyolí­tásában résztvevő társadalmi szervek, közművelődési intéz­mények képviselői ültek össze tegnap délelőtt az SZMT szék­házában, hogy megvitassák és értékeljék a munkás kulturá­lis hetek programját. Az operatív bizottság alap­vetően sikeresnek ítélte a ren­dezvénysorozatot, de az ülé­sen hangot kaptak kritikai észrevételek is. A tapasztalatok összevetése, a felmerült problémák kivizs­gálása — remélhetőleg —, hasznosan segíti majd az 1930- ban harmadik alkalommal megrendezésre kerülő mun­kás kulturális hetek zavarta­lanabb lebonyolítását, a me­gye — ezen belül Salgótarján — kulturális életének további gazdagodását. Több figyelem Kevesebb bosszúság! Több esetben szóltunk a rend­őrhatósági közúti közlekedési igazgatásról. Mindennek ellené­re nap mint nap tapasztaljuk egyes gépjármű-tulajdonosok fi­gyelmetlenségét, mely a rendőr- hatóságnak többletmunkát, az állampolgároknak bosszúságot okoz. Többek között a gépjármű-for­galmi engedélyről van szó. Ez a könyvecske a rendszeresen hasz­nálatban levő gépkocsinál mapon- ta megfordul a tulajdonos kezé­ben. Ennek ellenére számtalan esetben a közúti ellenőrzés vagy éppen adásvétel alkalmával de­rül ki, hogy a forgalmi enge­délyben feltüntetett adatokban történt változás — nincsen átve­zetve. A vonatkozó rendelet sze­rint minden változást 8 napon be­lül be kell jelenteni a rendőrha­tóságnak. Az említett hiányossá­gok pótlását a rendőrhatóság, je­lentés, vagy feljelentés alapján, az 1977. eü. IV. tv. 77. paragrafu­sának alkalmazásával kényszerít­heti ki. Kicsivel több figyelem, ke­vesebb bosszúság, és ezáltal min­denki Jól jár. Névadó ünnepség A Nógrád megyei Vendéglá­tó Vállalatnál immár hagyo­mánynak számít, hogy évente két alkalommal ünnepélyes névadót rendeznek dolgozóik gyermekeinek. A legutóbbira pénteken került sor a Salgó­tarjáni városi Tanács épületé­ben. Nyolc vendéglátós gyerek kapott nevet a közösségtől. Az ünnepséget a vállalat szak­szervezeti bizottsága, a KISZ és a Vöröskereszt közösen ren­dezte, egyúttal ajándékot is nyújtottak át az ünnepeitek­nek. A legutóbbi névadón ka­pott nevet a közösségtől Gye- nes Katalin, Szabó Mónika, Virág Tamás, Nagy Gábor, Földesi Anita, Bélák Roland Róbert, Martusz Bernadett és Volek Mónika. Kinevezés Beiktatási ünnepséget tar­tottak a hét közepén Salgó­tarjánban, a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalatnál. Bá­lint Tamást — aki korábban az MSZMP Nógrád megyei Oktatási Igazgatóság tan­székvezető tanáraként dol­gozott — kinevezték a Nóg­rád megyei Lapkiadó Válla­lat igazgatójának. A beiktatá­son jelen voltak: dr. Gordos János, a megyei pártbizott­ság titkára, Vass Henrikné, a Hírlapkiadó Vállalat helyet­tes igazgatója, a NÓGRÁD szerkesztőség és a Lapkiadó Vállalat vezető munkatársai, az üzemi lapok képviselői. Ködös idő Várható időjárás ma estig: az ország északi, északnyugati ré­szén időnként kissé felszakadozik a felhőzet, máshol borult, párás marad az idő. Az esti, éjszakai óráktól sokfelé köd, helyenként ködszitálással, ónosszitálással. Napközben mérsékelt északnyu­gati, nyugati szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet: mínusz 1— plusz 4 fok között. A lottó nyerőszámai: 35, 59, 62, 66, 72 Nemzetközi olimpiai sporlloüónyeremények A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a nemzetközi olimpiai sportlot­tószelvények kiértékelésénél 5 találatos szelvényt nem találtak. Négy találata 12 fogadónak volt, nyereményük egyenként 176 157 forint. Há­rom találata 1462 fogadónak volt, nyereményük egyenként 723 forint. Kéttalálatos szel­vény 49 237 darab van, ezek­re 27 forintot fizetnek. — Kommunista szombatot tartanak ma a salgótarjáni síküveggyárban. Az előzetes jelentkezések szerint az ösz- szes dolgozó háromnegyede vesz részt a munkában, mely­nek során az irodisták is a termelésben tevékenykednek. A kommunista szombat mun­kájának értékét részint a megyeszékhely gyermekintéz­ményeinek fejlesztésére, ré. szint a síküveggyár szociális létesítményeinek bővítésére fordítják. — Névadó Balassagyarma­ton- A társadalmi ünnepeket rendező iroda dolgozóinak köz­reműködésével ma tartják a Kőbányai Porcelángyár ba­lassagyarmati telepén Fürjes Béla, Jávor Máté és Szatmári Mónika névadóját. Hangula­tos műsorról a Dózsa György nevét viselő általános iskola ötödik osztályos úttörői gon­doskodnak. — Váróterem. Autóbuszvá­rót építettek társadalmi munkában a ludányhalásziak a halászi faluvégen. Naptár 1978. november 18., szombat. Jenő napja. A Nap kel 6.53 — nyug­szik 16.05 órakor. A Hold kel 19.17 — nyug­szik 9.47 órakor. gyászjelentés Mély fájdalommal tudatjuk, bogy szeretett édesapám, Ifj. GÁL BARNA 47 éves korában, hosszú szen­vedés után elhunyt. Temetése 1978. november 19-én. 13 óra­kor lesz a szilaspogonyi teme­tőben. Lánya, Zagyvái Istvánná Száztizenöt évvel , ezelőtt, 1863. november 18-án szüle­tett és 1920-ban halt meg Richard Dehmel német köl­tő, író. Eleinte természettudomá­nyokkal, filozófiával, nem­zetgazdaságtannal foglalko­zott, s nyolc éven át egy biz­tosító cég titkára volt Ber­linben. miközben már csak az irodalomnak élt. Nagy ha­tással volt írói indulására Nietzsche felfogása „a szép vad világról", majd Strind- berggel való megismerkedé­se és a strindbergi társadalom­bírálat. Az első világháború­ba nacionalista eszméktől el- vakitottan indult, hogy az­után — háborús naplójának tanúsága szerint — az át­élt borzalmak hatására né­zeteit gyökeresen megvál­toztassa, s a frontról már a háború ellenfeleként térjen haza. Életműve, a naturalizmus­ból az expresszionizmus irá­nyába fejlődött. Irodalmi te­kintélyét már első verseskö­tetei (Megváltások, Asz- szony és világ sib.) meg­alapozták. Fő műve egy ver­ses regény, az 1903-ban írt Két ember. Piaci jelentés — Tanárclnököknek Pász- tón. A pásztói járási Vörös- kereszt a napokban ifjúsági tanárelnöki értekezletet tar­tott az MSZMP járási bi­zottságának tanácstermében. Megbeszélték az 1978-as fel­adatok végrehajtását és a kö­vetkező esztendő terveit. — Újítás. Az év első felé­ben 26 újítást nyújtottak be az öblösüveggyár dolgozói. Az újítások közül 14-et bevezet­tek 130 ezer forint gazdasági eredménnyel. — Garázs volt. Terményfel­vásárló ós -értékesítő nyílt a napokban Nógrádszakálban egy volt garázs helyén. — Egészségügyiek parla­mentjei. Szombaton délelőtt négy egészségügyi intézmény­ben tartanak ifjúsági parla­mentet: a balassagyarmati kórház, a balassagyarmati gyógyszertári központ, Sal­gótarjánban a Madzsai Jó­zsef megyei Kórház és a megyei KÖJÁL fiatal dolgozói­nak. — Görög táncház A sirta- kival és más görög táncokkal ismerkedhetnek meg a megye- székhely fiataljai ma este a salgótarjáni ifjúsági házban. A 19 órakor kezdődő rendez­vényen a Pallas együttes „dik­tálja” a ritmust. Megjelent az üvegházi paradicsom — Az évszakhoz képest kiegyensúlyozott ellátás Balassagyarmati anzix (Tudósítónktól.) A főzelékfélék választéka az évszakhoz képest bőséges. Fejes és kelkáposzta, vörös­káposzta igény szerint kap­ható, az árak a tavalyihoz képest változatlanok. Van elegendő karfiol, de kapható paraj és sóska is a salgótar­jáni vásárcsarnokban. Bur­gonyából és hagymából is ki­egyensúlyozott az ellátás. Jó minőségű az idén a sárgaré­pa és a gyökér is, az ára is elfogadható. A primőrök közül egész héten folyamatosan kapható a piros hónapos retek, de al­kalmanként — főleg hét vé­gén — kapható fejes saláta is. Újdonság az üvegházi pa­radicsom, az ára alacsonyabb mint a budapesti piacokon, 26 forintért kínálják az élel­miszer-kiskereskedelmi vál­lalat boltjaiban. Péntek reg­gelre hegyes, erős zöldpapri­kát is hoztak 1.40 forint/da- rabonkénti áron. Az első osztályú alma ára 9 forint, a B III. minőségű változatlanul 4.60 forint. A körte és szőlő egyre csökke­nő mennyiségben, de még kapható. Déligyümölcsök közül folyamatosan érke­zik grape-fruit és citrom, alkalmanként banán is kap­ható. Az elmúlt heti árak a kö­vetkezők: A burgonya kilója 3.90—5, a sárgarépáé 3.60—12, a petrezselyemé 8—14, a vö­röshagymáé 5.90—10, a fejes > káposztáé 2.80—5, a kelká­posztáé 4—8 forint. A saláta darabja 3.20—5 forint. A ka­ralábé kilója 4—6, a szabad­földi paradicsomé 12—20, az üvegházi paradicsomé 20, a zöldpaprikáé 8—40, illetve a hegyes erős paprikáé da­rabonként 1.40 forint. A pri­mőr uborka kilója 40 forint. A hónapos retek ára csomón­ként 3—5 forint, a téli retek kilója 2—8, a fokhagymáé 20—22, a parajé és sóskáé 16 forint. Az erdei gomba 40 fo­rintért megy, a termesztett sampinyon 90 forintért. A téli piros alma 4.60—18, a körte 8—22, a szőlő 15—22 forint. A héjas dió ára 35—40 fo­rint, a szárazbabé 28—40 fo­rint, a savanyú káposzta 7.80—14, a mák 38—40 fo­rint. Az élő csirke ára 38 forint, az élő tyúk 32—34, a vágott kacsa és liba 60 fo­rint. A tojás ára 2—2.50 fo- rint/darabja. Kiránduló diákok Szombaton megyénk neve­zetességeivel ismerkednek a szécsényi Mikszáth Kálmán Általános Iskola hatodik osz­tályosai. A kirándulás során megtekintik a horpácsi Mik- száth-kúriát. Üzemlátogatáson vesznek részt a romhányi ke­rámiaüzemben. Ellátogatnak Csesztvére, Mohorára, végeze­tül a balassagyaimati Palóc Múzeumba. Az osztálynak jb- ben a tanévben ez már a má­sodik közös kirándulása. Ok­tóberben a Mátra szépségei­vel, Eger nevezetességeivel is­merkedtek meg. Az iskolából a hetedik osz­tályosok az elmúlt napokban Salgótarjánban üzemlátogatá­son vettek részt, majd a ka- rancsberényi partizánmúzeum kiállítását nézték meg. A nyol­cadik osztályosok kerékpár- túrát szerveztek Benczúrfalvá- ra, ahol megismerkedtek Sza­bó István Kossuth-díjas szob­rász alkotásaival. Az idős mes­ter munkásságáról, alkotásai­ról, életéről beszélt a fiata­loknak. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Fél 4 és háromnegyed 6-tól: Sebzett madarak. Színes szovjet film. Dél­előtt 10 és este 8-tól: Egv lánv Chicagóban. (14). Színes amerikai filmdráma. — Kohász: Felelem a város felett. (16). Színes francia- olasz bűnügyi film. — Balassa­gyarmati Madách: Fél 4 és 7-től: Szót kérek I—II. (14). Színes szovjet film. — Nagybátonyi Bá­nyász: A dominó elv. (14). Színes amerikai bűnügyi filmdráma — Szécsényi Rákóczi: Az egér és a macska. Színes francia fc-'í"üevi fUmvígjáték. — Pásztói Mátra: Kadkinról mindenki tud Színes szovjet film. — KarancsJanujtő: Észbekaptál. gratulálok! Színes szovjet ifjúsági film. — Nagylóc: Válás olasz módra. (16). Olasz filmvígjáték felújítása. Áramszünet 1978. XI. 20-án 8—14 óráig Salgótarján, Rákóczi út 198. és a 200. szám alatt. NÖGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és a Megyei Tanács lapja. Főszerkesztő. GOTYAr GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján. Palócz I. tér 4. Telefon: 22-94, 22-95, 22-96. 22-97. Főszerkesztő: 12-94. H-40. Snortrovat: 11-59. Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Bálint Tamás, a Nógrád megvei Lapkiadó Vállalat igazgatója. Kíaú '■ ivatal, Salgótarján, Palócz I. tér 4. Telefon: 10-29. Telex: 229 109. Irányftőszám 3101. Terjeszti: a Maovar Posta. Előfizethető: a helyi Dosfahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egy hónapra 20 forint. Elő­állítja; a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101 Salgótarján, Palócz I. tér 1, PL: 96., Fv.: Kelemen Gábor igazgató. Indexszám: 25 072. HU ISSN 0X33—1558.

Next

/
Oldalképek
Tartalom