Nógrád. 1978. október (34. évfolyam. 232-257. szám)

1978-10-07 / 237. szám

Színházi esték FILMJEGYZET i Pomádé király új ruhája A salgótarjáni színházi évadkezdés, enyhén szólva, nem éppen telt ház előtt zaj­lott le. Pedig —, ahogyan a József Attila Művelődési Köz­pont munkatársai tájékoztat­tak — valamennyi előadásra- csaknem teljesen bérletben el­keltek a belépőjegyek. De hát, ugye, ez már így szokott len­ni, s lassan természetesként fogadjuk el — főként, ha ope­ráról van szó — a bérletes akciók félházait. Bármennyire is az elevenünkbe vág: Salgó­tarjánban az operának még nem alakult ki a széles, tár­sadalmi rétegeket átölelő, számban is igazán jelentős láb*ra, noha az eltelt utóbbi évSzed , fejlődését, melynek üteme nem lebecsülendő, csak az oktalan rosszindulat tagad­hatná. A Pómádé király új ruhája olyan mű, amellyel újabb és újabb híveket lehet toborozni ITi operának. Története ele- íánsan könnyű, intellektuáli­san szellemes, a benne rejlő „üzenet” kortalan, vagyis min­den korban érvényes lehet, zenéje játékosan vidám, csi- lingelően humoros, groteszk, ízig-vérig mai muzsika. Fel- szabadulás után íródott operai zeneirodalmunk — úgy vélem, — első gyöngyszeme, bár ner gyedszázados futama a mai színpadig nem mentes az át-, meg átdolgozásoktól. Ránki György vígoparája kísértetiesen hasonló ut,at járt be a vele egykorú Vidróczki daljátékkal. A rádiónak ké­szült, majd az Állami Opera­ház számára átdolgozták, s színpadon éppen huszonöt év­vel ezelőtt jelent meg először. (Részben ez a jubileum is ma­gyarázza a debreceni bemuta­tót). Aztán gyermekoperává formálta a szerző, s hosszú ideig e „címke” alatt fémje­lezték. így elképzelhetőnek tartom azt is, hogy a salgó­tarjáni előadást ezért tekin­tették meg szokatlanul keve­sen, azt gondolván, gyermek­ded játékot látnak majd. E hiteket táplálhatja, hogy Ká­rolyi Amy librettója egy világ­hírű meseíró, a dán Andersen írásából készült. A mesével, a játékossággal —, ami az elő­adást illeti — egyébként nincs gond: színész, rendező, díszlet- és jelmeztervező minden kí­nálkozó lehetőséget megragad a humor kiaknázására. Csak ez a történet — bármi furcsán hangzik — sokkal több egy­szerű gyermekmesénél. Akár felnőtt példázatnak is beille- nék. Hogyan leckézteti meg Po- mádia ostoba királyát, talpnya- ló, korrupt udvaronchadát két száműzött mesterlegény? Ho­gyan lesz a semmiből Kincset érő, pompás ruha? A szerepek játszi egyszerűséggel, sokféle­képpen helyettesíthetők: a ki­rály lehet akár egy gyárigaz­gató, vagy tsz-elnök, az udvar­tartás tisztségviselői pedig a két említett vezető körül nyüzsgő siserehad. Persze, me­séről van sző, tehát a bene- lyettesítésekkel csínján kell bánnunk, ámbár — a közmon­dás tökéletes —, akinek r.em inge, nem veszi magára. Kertész Gyula a remek tempójú, látványos, hangulatos előadás rendezője szerencsés kézzel nyúlt Ránki operájá­hoz. A mese tartólécein izgal­mas társadalmi, etikai mon­dandókat fogalmazott meg, szándékosan és okosan felerő­sítve a ma is elképzelhetően lehetséges, netán valójában is munkálkodó gondolatokat. Munkatársai hozzá hasonló invencióval dolgoztak. Körösi Sándor díszletei meglehetősen kevés elem felhasználásával is, kedvesen idézik fel a mesevi­lágot, Pomádé király udvarát. Olyan színpadképet alkotott, amely a leporellók rajzainak hangulatát idézi. Mesébe illő­en beszédesek, leleplezőek Gregus Ildikó jelmezei. Az udvari etikett groteszk kore­ográfiáját Kaszás Annamária tervezte dús leleménnyel. Ezúttal az énekesi gárda tagjai is tisztességgel álltak helyt. E vígopera szerepeinek eléneklése senkit nem állított különösen nehéz feladat elé, s a közelítően azonos nagyságú feladatokat voltaképpen azo­nos színvonalon teljesítették az énekesek. Az ál­talunk látott első előadás sze­replői közül egy árnyalattal kiemelkedett Tóth József a király, Kecskés Sándor és Börcsök István a két mester­legény, Pelle Erzsébet Rozi, Pallos Gyöngyi az udvari bo­lond és L. Bíró János a fő- ruhatárnok szerepében. A Pomádé király nem igé­nyel nagyzenekart. A debrece­ni MÁV Filharmonikus Ze­nekar néhány tagja megfelelő kíséretet biztosított az előadás­hoz Tarnay György értő ve­zetésével, aki most megmutat­ta, hogy nemcsak dirigálni, hanem zongorázni is tud. A Csokonai Színház jó elő­adást produkált. Sulyok László Szőrén „A kezdet kezdetéi kétféle fiimi megoldás kínálkozott számunkra: vagy az eredeti történetet dolgozzuk föl, amely fordulatos és izgalmas, ha úgy tetszik hazafias ka­landfilmnek is felfogható, vagy teremtünk egy olyan metafórát, amelyben a »törté­nelem lelke» nyilatkozik meg. •.” — olvashattuk a „80 huszár” című film társírójá­nak, Csoóri Sándor költőnek nyilatkozatát, a Filmvilág 1977/22. számában. A filmbarátok előtt nem volt kétséges, hogy Csoóri Sándor és Sára Sándor, a film operatőr rendezője, a két le­hetőség közül az utóbbit fog­ja választani. Ismerve a — más alkalmakkor Kosa Fe­renc filmrendezővel kiegészü­lő — Csoóri—Sára—Kosa al­kotóhármas korábbi filmje­it, ez várható volt, hiszen hármójuk munkásságát a filmtörténet lapjain elsősor­ban a költői fogantatásé, gon­dolati filmek jegyzik. A napokban bemutatott új alkotásuk történetét — az 1848-as szabadságharc egyik jelentős, ám kevésbé ismert, mozzanatát — is költői szfé­rákba emelték- De a „80 hu­szár” című film láttán úgy tű­nik, az alkotók ezúttal rossz lóra tettek... Nemcsak Paál Farkas kapitány huszárjai hullottak ki sorban a nyereg­ből, a szőrén megült Pegazus sem vitte fel lovasait a Par­nasszus csúcsára A film „köl­tői” olyan akadályokkal talál­ták szemben magukat, me­lyeken még szárnyas lovuk­kal sem tudtak átjutni. Pedig ezeket az akadályokat önma­guk állították fel- Meglehet, túlságosan bíztak mondan­dójuk erejében, s úgy gondol­ták könnyűszerrel megzabo­lázhatják az epikus feldolgo­zást kínáló történetet. Az első ilyen akadállyal az alkotók sajátos módon birkóz­tak meg — megkerülték. Anél­kül, hogy átfogó képet adtak volna az események hátteré­ről — in médiás rés —, „meg­szöktették” Paál Farkas hu­szárkapitány századát. Hogy honnan és pontosan mikor, arra nézve vajmi kevés infor­mációt adtak. Megelégedtek azzal, hogy a film első koc­káin feltüntették az 1848-as évszámot. (Azt, hogy helyileg egy lengyel kisvárosból In­dult haza a csapat, azt már a nézők kor- és nyelvismeretére bízták.) A szökés miértjére még csak-csak tudtuk a vá­laszt, ahogyan az egy kora­beli jegyzőkönyvben ránkma­radt „a szökés gyanítható oka: hazaszeretet”- Más jelle­gű film esetében talán be is érnénk ennyivel. De az alko­tók szándéka, mint tudjuk az volt, hogy az esemény — túl­mutatva önmagán —, törté­nelmi metaforává váljon. Eh­Mai tévéajánlatunk 16.55: Soha többé. Egy tragikus történelmi év­fordulóról emlékezik meg ez a dokumentúmfilm. Negyven evvel ezelőtt, pontosan 1938- szeptember barmincadikán határozták el Csehszlovákia sorsát, idegen nagyhatalmak vezetői; Hitler, Mussolini- Chamberlein és Daladier. Az alkudozás színhelye Mün­chen volt. Így is vonult be a történelem drámai lapjainak oldalára: müncheni diktátum! Ex a végezetes megegyezés milliók sorsát döntötte el hosszú évekre. ,A negyvenedik évfordulóra emlékezvén most láthatnak az utódok egy ko­rabeli filmíclvéteiekből ké­szített csehszlovák öszeállí- tá$t. Valódi-e a Ha valaki festményt „töké­letesen” akar hamisítani, ak­kor nagyon elmélyült tanul­mányokat kell folytatnia, hogy a régmúlt időkben használatos festékanyagokkal és kötőanya­gokkal régi vászonra, vagy falapra a megfelelő techniká­val festhessen, és élethűen invitálhassa mindezen anya­gok természetes öregedőét is. De a természettudós — a művészettörténésszel együtt­működve — még így is eléggé megbízható módon meg tud­ja ítélni, hogy eredeti, vagy pedig hamisított műalkotásról van szó. A természettudományos festmény vizsgálat oknak a pigment, a festékanyag sok­oldalú ,,kival!atá?a” a célja. A szakemberek jól tudják, hogy egy-egy festékanyagot mettől meddig használtak a közel-, vagy régmúlt időkben. A pigment kémiai elemezése ióformán mindent elárul a v,itatóknak. óz ec'kori ola-z és a holland ólomfehér pcl­NÓGRÁD - 1973. október 7., szombat dául észrevehetően különbö­ző mennyiségű réz és ezüst nyomelemet tartalmaz, ami emissziós színképelemzéssel könnyen megállapítható. Tömegspektrométerrel vég­zett elemzéssel gyor­san eldönthető, hogy mi­lyen eredetű egyik-másik ult­ramarin. A röntgenes mikro- struktúra-vizsgálat segítségé­vel az antimonólom és a ná­polyi sárga összetételére derül­het fény. Az infravörös színképelem­zés segítségével nemcsak azt lehet megállapítani, hogy a művész olajfestéket, vagy temperafestéket használt-e, hanem azonosíthatók a kü­lönböző olajok, gyanták, eny- vek, növényi gumik és fehér- jevegyületek is. A festmény röntgenfelvétele megmutatja a művész „keze írását”, azt, hogy egyhuzamban festett-e, vagy pedig gyakran korrigál­ta ecsetvonásait. Az tnfravoröi felvételek a festés folyamatá­ról adnak értékes felvilágosí­tást, mivel az infrafény átvi­lágít a felső rétegeken és lát­hatóvá teszi az alattuk levő képet. Egy Rembrandt-festmény vizsgálata éj egyben restaurá­lásra való előkészítése az NDK-beli Schwerin! múzeum­ban. hez pedig elengedhetetlenül szükséges lett volna, a nézők­nek biztos támaszpontot ad­ni. Ennek hiányában csak kapkodtuk fejünket a „költői szféra” légüres terében, ahol a film szereplői a legváratla­nabb pillanatokban citálták, egyébként, valóban irodalmi igényű szövegeiket. Még mi­előtt felelevenítettük volna a tanórákon szerzett — s az idők folyamán bizony meg­kopott —, ide vonatkozó isme­reteinket, a szökevény huszá­rok már a Kárpátok hava­sainál ütöttek tanyát. (Meg­jegyzem, ha az álkotóknak az volt a céljuk, hogy a film nézőit hiányos történelmi is­mereteik pótlására késztessék, elérték céljukat.) Azonban a film nemcsak a történelmi szituáció bemuta­tásával maradt adós, de a kort alaposan ismerő néző­ket meg is tévesztette. Luká- csy Sándor, a Filmvilág leg­utóbbi számában szóvá is tett egy ilyen hibát. A „80 hu­szár” története elsősorban a híres Lenkey-huszárszázad szökésének dokumentumaira épül, amely 1848. tavaszára tehető- Ugyanakkor a film­ben, Zichy gróf akasztását il­lusztráló röpiratot találnak az egyik katonánál. Ez viszont ’48. őszén, szeptember 30-án, történt, mikor a külföldön ál­lomásozó huszárszázadokhoz már nyílt felhívást intézett a korábban óvatoskodó magyar kormány. így tehát a film „eszmei mondanivalója”, az időponttól függően más és más jelentést hordoz. A film első harmada után, végképp bebizonyosodott a „metafora” szándék kudarca. Ezzel szemben a vetítési idő­ből maradt még közel másfél óra, és Paál Farkas —ugyan­csak kudarcra ítélt — száza­dának is megmaradt csaknem teljes legénysége­Figyelmünk ettől kezdve, egyértelműen a cselekmény fordulataira irányult. Mivel, gondolatilag nem sikerült — fittyet hányva az alkotók szándékának —, érzelmileg próbáltunk közelíteni a film­hez. Sára azonban olyannyira ügyelt arra, hogy filmje men­tes legyen a nacionalista fel­hangtól, hogy érzelmileg sem engedte közel a nézőt hősei­hez. Ez a túlzott óvatosság odáig vezetett, hogy a film­nek nem is voltak egyéni hő­sei. A néző igazán senkivel sem tudott azonosulni a sze­replők közül, következéskép­pen a film katartikus él­ményt sem adott. Ámbár a rendező a vissza­fogott megjelenítésben sem volt következetes- A sztori kínálta „könnyebb” utat nem tudta, talán nem is akarta teljesen megkerülni. Néhol ő is engedett a csábításnak, és a gondolat izgalmát a kaland izgalmára cserélte fel. Ezek a hol kommerszízű, hol na­turalizmusba torkolló jelene­tek érdekes tanulsággal szol­gáltak. A Pegazust máskor oly biztonsággal megülő alko­tók, szükség esetén sem ké­pesek felpattanni hús-vér há­taslovakra. Kiderült: úgy hoz- .zászoktak „költői” stílusuk­hoz, hogy ha akarnak sem tudnak „hétköznapi” filmet, mondjuk kalandfilmet csinál­ni. Mindenesetre tény, hogy az izgalmasnak szánt jelenetek unalmasak, a „vad” össze­csapások helyenként nevetsé­gesen bárgyúra sikerültek- Kár, mert a nézőnek az volt az érzése, talán mégis sze­rencsésebb lett volna a té­mát természetének megfele­lően filmre vinni. Az alkotók korábbi film­jeiben megszokott szellemi iz­galmak elmaradtak, s ezt nem tudták mással pótolni. Mi marad meg emlékeze­tünkben a „80 huszár” című filmből? Néhány szépen fo- tografált, „költői” képsor. Pe­gazus hátáról — nyereg nél­kül — ennyire futotta. Pintér Károly Munkás kulturális hetek A salgótarjáni öblösüveg­gyár Kossuth Lajos Művelő­dési Házában ma 9 órától ren­dezik meg a szakszervezeti bi­zalmiak megyei vetélkedőjét. Az Építő-, Fa_ és Építőanyag- ipari Dolgozók Szakszervezeté­hez tartozó alapszervezetek bizalmijainak 3—3 fős csa­pata vesz részt a versenyben, összesen az a hét csapat, ame­lyik az üzemi vetélkedőkön a legeredményesebben szere­pelt. A Salgótarjáni Ruhagyár dolgozóinak és a rétsági járás öntevékeny művészeti csoport­jainak találkozóját vasárnap 15 óra 30 perckor rendezi meg a gyár kultúrtermében a művelődési bizottság. A mű­sorban a nézsai kórus, a rét- sági^ Börzsöny táncegyüttes, a banki néptánccsoport és a kétbodonyi kórus lép fel. Sze­melvények hangzanak el Csa­nádi János verseiből ég Kő- Szabó Imre írásaiból. A rét­sági járás amatőr művészeti csoportjainak bemutatkozását játékos ifjúsági klubdélután követi. A kulturális élei intéz mérnkei Bulgáriában 34 500 kulturá­lis Intézmény működik, szín­házak, filmszínházak, könyvki­adók, rádió- és televízióállo­mások, képtárak, múzeumok, könyvtárak, kultúrotthonok. Több mint 170 millióan láto­gatják évente az egymilliót meghaladó különféle rendez­vényt; az érdeklődök az éven­te 50 millió példányban ki­adott 3700 új könyv, illetve 470 játékfilm közül válogat­hatnak, 37 ezer rádióadás és négyezer órás évi tv-program műsorait hallhatják, illetve tekinthetik meg. A könyvtárak olvasóinak rendelkezésére 60 millió kötet áll. Az egyik legnépszerűbb szó­rakozás a mozilátogatás. A felszabadulás előtti 155 film- színházzzal szemben ma több mint 3,5 ezer működik. A lá­togatók száma Is megnőtt az­óta: 13 millióról 114 millióra. A játékfilmek mellett az is­meretterjesztő filmeknek szin­tén nagy a közönségük. A látni- és tanulnivágyő bolgárok szívesen látogatjÍK a múzeumokat is. Ma 193 múze­um két és fél millió kiállítá­si tárgya várja őket. Az el­múlt évben több mint 15 mil­lióan éltek ezzel a lehetőség­gel, köztük csaknem 3 millió volt a külföldi látogatók szá­ma. A kulturális élet fejlődését mutatja a hivatásos művészek mellett az amatőr együtteseit számának gyarapodása, tevé­kenységük színvonalának emelkedése. Jelenleg tizenkét és fél ezer amatőr művész- együttes működik az ország­ban 376 856 taggal. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom