Nógrád. 1978. szeptember (34. évfolyam. 206-231. szám)

1978-09-26 / 227. szám

REDD KOSSUTH RADIO: 1.30: Erika Köth és Kónya Sándor énekel. 9.00: Katedra. 9.30: Francia muzsika. 10.05: Zöngészde. 10.20: Eszmék vallatása. 10.50: Zenekari muzsika. 11.39: Egy jenki Artúr király udvarában. XXIII. rész: Egy rosszul sikerült lakoma után. 12.35: Melódiakoktél. 13.10: Törvénykönyv. 13.25: A melódiakoktél folytatása. 14.15: A kerítésre rajzolt törpe, avagy a mese születése. 14.50: Éneklő ifjúság. 15.10: Békeffy Sarolta, Martin János és Szántai Ildikó népdalokat énekel. 15.45: Magyarán szólva. . . 10.05: Harsan a kürtszó! 16.35: Bartók: Négy zenekari darab. 17.07: Fiatalok stúdiója. 17.30: Mirella Freni énekel. 18.00: A Szabó család. 19.15: Bemutatjuk új lemezünket. 19.52: Hasonló cipőben. 20.22: Nótamuzsika. 21.04: Köztársaság tér 1956. 22.20: A Magyar Rádió és Televízió énekkara énekel. 22.50: Meditáció. 23.00: A Juilliard vonósnégyes Haydn-felvételeiből. 0.10: Filmzene. PETŐFI RADIO: 8.05: Munkásdal-feldolgozások. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Nótacsokor. 9.30: Derűre is derű. 10.00: A zene hullámhosszán. 12.00: Varázskeringő. 12.33: Arcképek a jugoszláv irodalomból. 12.50: Smetana kamara­muzsikájából. 13.33-: Bartók kórusműveiből. 14.00: Kettőtől hatig... 18.00: Harminc perc rock. 18.33: Beszélni nehéz. 18.45: Operettegyüttesek. 19.15: Mit olvashatunk a Béke és Szocializmus című folyóiratban? 19.30: Csak fiataloknak! 20.33: Mindenki könyvtára. 21.03: Magángyűjtemény. 21.53: Színes népi muzsika. 22.33: Tíz perc külpolitika. 22.45: Gyöngy Pál szerzeményeiből. 23.20: Dzsesszfelvételekből. r TELEVÍZIÓS 8.39: Tévétorna (ism.) (SE) 8.45: Iskolatévé. 9.25: Ének — zene. 10.05: Magyar nyelv és irodalom (ált. isk. 2. oszt.) 11.05: Élővilág (ált. isk. 7. oszt.) 12.05: Földrajz (ált. isk. 5. oszt.) 13.50: Iskolatévé. 14.25: Éveleji munka az új tan­terv alapján (ism.) (SZ) 15.05: Magyar nyelv és .irodalom (ism.) 15.30: Élővilág (ism.) 16.05: Földrajz (ism.) 16.28: Hírek. 16.35: Perpetuum mobile. 17.20: Reklám. 17.30: Mindenki iskolája. 2. Matematika. 18.00: Reklám. 18.05: L Földrajz. 18.35: Őszi BNV ’78. 19.05: Reklám. 19.10: Esti mese. 19.20: Tévétorna (SZ) 19.30: Tv-híradó. 20.00: Donna Juanita hét kalandja. Magyarul beszélő NDK tévéfilmsorozat rv/1. rész. 21.45: Zene, zene, zene. Körkép (SZ) 22.35: Tanuljunk gyorsan, köny- nyen drámát írni, III. rész (SZ) f2.45: Tv-híradó 3. 2. Műsor: 20.00: Harlem. Hangok, arcok — l. rész. A svéd televízió dokumentumfilmje (ism.) (SZ) (18 éven felülieknek!) 21.15: Tv-híradó. 2. 21.35: Reklám. 21.45: A fehér apácák titka. Magyarul beszélő angol film (SZ) BESZTERCEBÁNYA: 8.45: Hírek. 9.00: iskolatévé. 9.15: Kliess: A Manasassi férfi. Tv-játék. (Ism.) SZ. lft.40: Tv-torna. SZ. 10.45: A Magyar Televízió zenés műsora. (Ism.) Színes. 11.25: A vadon világa. 15. rész. 11.55: A nő. 2. rész. 12.25: Hírek. 15.55: iskolatévé. (Ism.) 16.15: Iskolatévé. 16.45: Hírek. 17.05: Szakmunkástanulók műsora. 17.35: A szocialista munka úttörője. 18.10: Egy nagv ország történelme. 37. rész. SZ. 38.40: Esti mese. 18.50: Idő járás jelentés. 19.00: Tv-híradó. 19.30: A dió. 20.20: Táncdalok. 20.45: A müncheni árulás. 21.30: Tv-híradó. 22.00: Komoly zene. 22.45: Ligatükör. NÓGRÁD .4 fegyveres erők napja tiszteletére Ünnepség a Zója-ligetben A fegyveres erők napja állami, társadalmi, továbbá a tiszteletére Salgótarjánban a rendező szervek, valamint a Zója-ligetben ünnepséget rerr fegyveres testületek képvi- deztek. Ezzel az ünnepséggel selőit. A megnyitó után Már­kezdődött el az a megyei ton József, a városi KISZ-bi- program. amelyet a külön- zottság titkára mondott ün- böző társadalmi és tömegszer- népi beszédet. Hangoztatta: vezetek rendeznek a fegyve- a győzelmes pákozdi csata rés erők napja alkalmából. történelmi évfordulóján A szeptember 23-án meg- őszinte megbecsüléssel és rendezett nyitóünnepség szín- szeretettel köszöntjük mind­helyén felsorakoztak az azokat akik fegyverrel a MHSZ aktívái, a tartalékosok, kézben őrzik, védelmezik ugyanakkor megjelentek azok szocialista hazánk határait, az általános, közép- és főisko- békénket, függetlenségünket, lás fiatalok, akik részesei vol* belső rendünket. Az ünnepi tak a honvédelmi tömegsport- szónok méltatta fegyveres versenynek. Annak a szer- erőink tevékenységét, s szólt teágazó vetélkedősorozatnak, a Szovjetunió, valamint a amelyet az Edzett ifjúságért Varsói Szerződés tagállamai - mozgalom keretében rendez- nak közös tevékenységéről, tek az STC-pályán és az Az ünnepi megemlékezés MHSZ lőterén. után tartalékos tiszteket, tiszt ­Az ünnepséget katonai for- helyetteseket léptettek elő, maságok vezették be. majd MHSZ-aktívákat tüntettek Szederjesi Barnabás, az ki. A kiemelt program ke- MHSZ megyei titkára mon- rétében aztán szombaton és dott megnyitót- Köszöntötte vasárnap számos vetélkedőt az elnökség tagjait, a párt-, bonyolítottak le. „Jogász a háznál’’ A televízió is közvetíti A Nógrád megyei jogpropa- sor. A műsorvezető, dr. Petrik ganda-hónap keretén belül János, a városi tanács vég­hétfőn Balassagyarmaton két rehajtó bizottságának titká- rendezvényre került sor- Dr. ra. A szakértők is megyebe- Petrik Ferenc igazságügyi liek. A műsorban az a négy miniszterhelyettes a kora dél- eset kerül napirendre, ame- utáni órákban Az igazságügyi lyeket a korábbiakban ha- dolgozók előtt álló legfonto- Bábjainkon is ismertettünk, sabb feladatok” címmel tar- Az itt rögzített műsort a tott előadást, melynek szín- tervek szerint október 13-án, helye az MSZMP városi-já- mint a sorozat különkiadását rási bizottsága volt. közvetíti a televízió­Az MSZMP járási bizottsá- Ugyancsak tegnap este, gán 18 órai kezdettel a tele- Litkén, a termelőszövetkezet vízióból népszerű „Jogi ese- irodájában a tsz-tagok jogai- tek” műsorsorozat rendkívüli ról és kötelességeiről hang­adásának felvételére került zott el előadás. Fiatalok vetélkedője A megyei ifjúmunkásnapok lások témaköreiből. A helyszín egyik legnagyobb rendezvénye a Salgótarjáni Kohászati Üzemek lesz az október 14-i komplex ve- művelődési központja lesz, ahol télkedő, amelyen huszonegy ifjú- reggel kilenc órakor kezdődik a sági brigád méri össze erejét az vetélkedő, melynek legjobbjai üzemi demokrácia, a munkavé- értékes díjakban, jutalmakban delmi szabályzat, a brigádválla- részesülnek. Várható időjárás ma estig: időnként megnövekvő felhőzet, legfeljebb északon egy-két futó záporral. Napközben megélénkülő délnyu­gati, nyugati szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet: 21—26 fok között. Távolabbi kilátások péntek reg­gelig: eleinte kevés felhő számot­tevő eső nélkül. Később nyugat felől megnövekvő felhőzetből sok­felé eső. záporeső, néhány helyen zivatar. Legalacsonyabb hajnali hőmér­séklet 9—14 fok között. Legmagasabb nappali hőmér­séklet 21—26 fok között. Jelentős mennyiségű (legalább 5 mm) csa­padék az ország területének 60 százalékán várható. A KISZ Nógrád megyei bizottsága a napokban ké- szitette el a KMP megalaku­lásának, valamint a magyar kommunista ifjúsági mozga­lom születésének 60. évfor­dulójával kapcsolatos prog­ramtervezetet- * Eszerint az elkövetkező' fjetekben ünnepi megemlékezések, találkozók, szavalóversenyek, irodalmi vetélkedők, előadások, klub- délutánok. koszorúzások te­szik emlékezetessé az évfordu­lót. Ezenkívül a járási és vá­rosi bizottságok tagjai kö­szöntik az egykori illegális kommunistákat, az idős párt­tagokat. — Ingyenes jogi tanácsadás. Balassagyarmaton és Salgó­tarjánban szerdán, szeptem. bér 27-én egész napos jogi tanácsadást tartanak a jog­propaganda-hónap keretében a városi tanács épületében. — A sorozat címe: Paletta. Széles körű érdeklődésre szá­mot tartó képzőművészeti so­rozat kezdődik el ma délután Salgótarjánban, a József At­tila megyei Művelődési Köz­pont klubjában. Az első fog­lalkozást Fischer Ernő festő­művész tartja, akinek előadá­sa „A kép mint információ- hordozó” címet viseli. Mit fizet a totó? A totó szeptember 24-i, 38. fogadási hetére 2 850 335 darab szelvény érkezett be. Nyeremények: 13 plusz 1 ta­lálat 12 darab, egyenként 103 467 forint, 13-as találat 4 darab, egyenként 69 263 forint, 12 találat 321 darab, egyen­ként 2303 forint, 11 találat 4100 darab, egyenként 180 forint, 10 találat 31163 darab, egyen­ként 36 forint. A tíz- és tizenegy találatos nyereményeket szeptember 30-tól, a továbbiakat október 5-től fizetik ki. (MTI) — Tessék, tessék hölgyek, urak! Van itt minden mi szem-szájnak ingere! Török­méz és boroshordó, vattacu­kor. dinnye, alma, evőeszköz, bútor, ruha férfiaknak fé­nyes csizma.. • Igazi vásári hangulat fo­gadta vasárnap a Szirákra látogatókat.' Sok százan nyü­zsögtek a sátrak előtt me­lyekben hangos szóval kínál­ták portékáikat a kereskedők. Választék volt bőséggel, s az élesszemű vásárló a ba­zárok giccsgyűjteménye kö­zött néhány valóban hasz­nos hiánycikkre is rábukkan­hatott. Ami az árakat illeti. ■., nos, vásárfiának ne nézd az árát! — bábel-felv. — Naptár 1978. szeptember 26., kedd Jusztina napja. A Nap kel 5.35 — nyug­szik 17.35 órakor. A Hold kel —, — nyugszik 14,37 árakor. Kilencven évvel ezelőtt, 1888- szeptember 26-án szü­letett az amerikai Missouri állambeli St. Louisban és 1965-ben halt meg London­ban Thomas Stearns Eliot, amerikai származású angol költő, drámaíró és kritikus, aki 1948-ban nyerte el az irodalmi Kobel-dijat, „a mo­dern költészet úttörőiéként nyújtott figyelemre méltó tel­jesítményéért”. A költő egész szellemi fej­lődését a szigorú puritán hagyományok és az anyjától örökölt költői érzékenység szabta meg. Egyetemi tanul­mányai elvégzése után tanul­mányúinkat lett. majd 1915- től Londonban, a Highgate Schoolban a legkülönbözőbb tárgyakat (latint, matemati­kát, földrajzot, úszást, base- ballt stb.) oktatta. 1917— 19. közt a Egoist című folyó­irat szerkesztésében segédke­zett. majd 1922-ben megala­pította és csaknem két évti­zeden át szerkesztette a Crite­rion című irodalmi-kritikai fo­lyóiratot­Űj korszakot nyitott a köl­tészetben. A romantikus lírai szemléletet elutasítva, a pol­gári értékrend felbomlásá­ból eredő disszonáns életér­zést, a széttört . világ zűrza­varosságát, a modern kor, az ipari civilizáció kitermelte nagyvárosi életforma sivár­ságát és elidegenedettségét fejezte ki, ironikus, a szub­jektív líraiságot személyte­lenséggel helyettesítő költői képeiben, verseiben. — Aktuális. Holnap, szer­dán, tartja soron következő ülését az OMBKE bányász tagcsoportja a salgótarjáni Bányász Művelődési Házban, amelyen aktuális kérdéseket vitatnak meg. Többi között Bocsi Ottó és Nagy Oszkár, a szénbányák osztályvezetői tartanak előadást a ménkesi bányaüzem rekonstrukciós beruházásáról és egyéb, a nógrádi szénbányászattal kap­csolatos gondokról. Fekete hét vége Egy halálos, egy súlyos, életveszélyes, két súlyos és négy könnyű sérülésekkel já­ró közlekedési baleset történt szombaton reggeltől hétfő délig a megye útjain. Szombaton délelőtt Ipoly­szög belterületén Etesi Imre 33 éves elektrolalcatos — ho- mokterenyei lakos — nem az útviszonyoknak megfelelően vezette személygépkocsiját. A jármű' megcsúszott és az árokba borult. Egyik utasa súlyos, egy másik könnyű sé­rüléseket szenvedett­Ugyanitt délután mintegy kétszáz méterrel arrébb, a 20 éves dejtári Hegedűs Lász­ló, motorkerékpárjával egy erősen balra ívelő kanyar­ban elvesztette uralmát jár­műve fölött, áttért a menet­irány szerinti bal oldalra, ahol egy tehergépkocsinak üt­között. A motoros a helyszí­nen életét vesztette, utasa — csodával határos módon — csak könnyen sérült. Az esti órákban Dejtár előtt Darabánt Gyula 27 éves fá- biánházai gépkocsivezető munkahelye tehergépkocsi­ját nem a látási viszonyoknak megfelelő sebességgel vezet­ve, elütött egy vele azonos irányban haladó gyalogost, aki súlyos, életveszélyes sé­rülésekkel került kórházba. Vasárnap súlyos kimene­telű baleset nem volt, hétfőn reggel azonban Bánk előtt Laczkó Géza, 35 éves kisecseti technikus motorkerékpárjá­val nekiütközött egy előtte haladó fogatnak. Maga sú­lyosan, utasa könnyen sérült. A balesetek ügyében vizsgá­lat indult. GYASZJELENTES Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MAGYARI TIBOR hosszú betegség után, 67 éves korában, szeptember 23-án el­hunyt. Búcsúztatása hamvasz- tás után történik. A GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét j mindazoknak, akik ifj. BAKOS ANTAL temetésén megjelentek. sír­jára koszorút, virágot helyez­tek és fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Ezúton mondunk köszönetét 2 mindazoknak, akik felejthc- j tétlen, drága halottunk, OLÁH BÉLA I temetésén megjelentek, sírjára í koszorút, virágot helveztek és s részvétükkel fájdalmunkat ] enyhíteni igyekeztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD GYÁSZJELENTÉS Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett férj, testvér. JESZENSZKY MIKLÓS 76 éves korában rövid szen­vedés után váratlanul elhunyt. Temetése szeptember 28-án 15 órakor lesz a salgótarjáni központi temetőben. A GYÁSZOLÓ CSALÁD \ MERKUR-tól jelentjük A gépkocsik kiutalásának legfrissebb sorszámai: Trabant Hycomat 7 419 Trabant Lim. 15 047 Trabant Special 22 105 Trabant Combi 3 571 Wartburg de Luxe 11924 Wartburg Lim. 10 894 Wartburg de L. to. 4 021 Wartburg Lim. to. 2 546 Wartburg Tourist 3 839 Skoda 105—S 98 106 Skoda 120—L. Bp. 3 161 Skoda 120—L. Debr. 1433 Zsiguli 2101 Bp. 96 620 Zsiguli 2101 Debr. 47 374 Zsiguli 21011 Bp. 10661 Zsiguli 21011 Debr. 6 253 Zsiguli 2103 18 264 Zsiguli Combi 12 407 Polski 126 13 248 Polski 1500 13 768 Dácia 10 735 Zaporozsec 27 012 Moszkvics 3 257 — Társadalmi munkanap. A salgótarjári síküveggyár és a Nógrád megyei Állami Épí­tőipari Vállalat fiataljai szeptember 23-án társadalmi munkát végeztek az új fel­dolgozóüzem beruházásán, ahol a szakmunkák mellett területrendezésben is részt vettek. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: A fekete kalóz. Színes olasz kaland- film. — Kohász: A rézhegyek ki­rálynője. Színes szovjet film. — Mopresszó: Abba. Színes, zenés, lát­ványos svéd—ausztrál film. — Balassagyarmati Madách: Elvá­gyódás. Színes szovjet film. Dél­után fél 4-től: Legátó. Színes magyar film. — Nagybátonyi Pe­tőfi: Serpico (14). Színes ameri­kai bűnügyi film. — Nagybáto­nyi Bányász: Félelem' a város* felett (16). Színes francia—olasz bűnügyi film. — Pásztói Mátra; Fapados szerelem. Magyar film. — Jobbágyi: Blöff. Színes olasz filmvíg játék. — Rctság: Fogat fo­gért. Színes francia bűnügyi film­vígjáték. NOGRAD a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megy« Bizottsága és a Megy« Tanács lapja FÓ szer kész tó: GOTYAR GYULA Szerkesztőség: Salgótarlán Palócz I. tér #. Telefon: 22 94 22-95. 22-96. 22-97. Főszerkesztő: 12-94. IH« Sportrovat: 11-59 Éjszakai szerkesztés: 15-69 Kiadja a Nógrád meevel Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: Chválla Emil. a Nm-i Lapkiadó V mb igazgatója Kiadóhivatal: Salgótarján, Palócz L tér L Telefon.* 10-23 Telex? 229 109 Irányftószám 3101 Terjeszti: a Maeva, Posta F'őfizethető: a helyi postahivataloknál é« a kézbesítőknél Firtfizetési dli egv hónapra 2o forint. Előállítja; a Nográő megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101. Salgótarján. Palócz! L tér 4. PL: 96., Fv.; Kelemen Gábor igazgató indexszám: 25 072. HU ISSN 0133-1558

Next

/
Oldalképek
Tartalom