Nógrád. 1978. augusztus (34. évfolyam. 179-205. szám)

1978-08-09 / 186. szám

Jogi tanácsadó i INGATLANSZERZÉS ILLETÉKE K. János karancslapujtői olvasónk kölcsön­nel terhelt ingatlant szeretne vásárolni. Vá­sárlás előtt azonban szeretné tudni, hogy mi­lyen összeg után és mennyi illetéket kell fi­zetni, illetőleg az illetéken túl terhelik-e még vásárlását valamilyen kiadások? Jogszabály nem zárja ki ugyan, hogy szer­ződést, mint magánokiratot, a szerződő felek valamelyike készítse el, minthogy azonban a szerződések általában, így a viszterhes (cse­re. adásvétel) szerződések is nem csak tar­talmi, hanem formai alakiságokhoz is kötve vannak, sok utánjárástól, a szerződés érvé­nyesítésének elhúzódásától kíméli meg magát elsősorban a szerző fél, ha a szerződés és mellékleteinek elkészítését, illetőleg az átru­házás lebonyolítását hozzáértő jogászra (ügy­védre) bízza, aki a szükséges felvilágosítást is megadja. Mindezek előrebocsátásával ter­mészetesen nem az olvasónk kérdéseire adan­dó választ akarom megkerülni, de az ilyen szerződés elkészítésére, az átruházási eljárás lebonyolítására terjedelménél fogva sem le­het elégséges a jogtanácsadás. Olvasónk konki^t. kérdéseire válaszolva; viszterhes szerződéssel létrejött ingatlanát­ruházás illetékének az alapja az ellenérték és az ingatlanvagyon forgalmi értéke közül a nagyobb érték. Ellenértéknek számít a vétel­ár. ezen felül pedig minden ellenszolgáltatás, amelyet a szerző fél az átruházónak az in­gatlan megszerzéséért fizet. Ha az átruházott ingatlant adósság terheli és ezt a szerző fél magára vállalja, ezt is a vételárhoz kell szá­mítani. E szabály alól kivételt képez a vevő által magára vállalt OTP- és takarékpénztári, illetőleg vállalati építési kölcsön vagy vételár- hátralék, valamint a külön jogszabály szerint a szerző fél részére nyújtható szociálpolitikai kedvezmény összege, amelyeket az illeték- alapból le kell vonni. A viszterhes vagyonátruházási illeték az il­letékalap 17 %-a, üdülők vagy üdülőtelkek megszerzéséért azonban nem 17, hanem 20 %-ék illetéket kell fizetni. Az ingatlan forgalmi értékét városban az Ingatlankezelő Vállalat ingatlanközvetítő rész­lege, községekben pedig a községi szakigazga­tási szerv állapítja meg. Az ingatlanközvetítő részleg értékbecsléséért a szerződés bemuta­tása mellett hatszáz forint becslési díjat kell fizetni, amely értéket az illetékhivatal ál­talában elfogadja forgalmi értéknek. A szak- igazgatási szerv által megállapított forgalmi értéket azonban az illetékhivatal később fe­lülvizsgálhatja és pótilletéket róhat ki. Ennek oka, hogy az értékbecslést általában nem szakemberek végzik. A szerző felet terheli ezen kívül a szerződésre ragasztandó 30 Ft-os illetékbélyeg, valamint az átruházási kérelem­re illetékbélyegben ragasztandó illeték, amely az illetékalap fél %-a, de legalább 100, és legfeljebb 500 forint. ÜJ MUNKAVISZONY LÉTESÍTÉSE FELMONDÁS ALATT H. Olivér salgótarjáni olvasónk és több munkatársa munkaviszonyát a vállalat át­szervezés címén felmondással megszüntette és a további munkavégzés alól is felmentette, de munkakönyvükbe a felmondás lejártának idő­pontját írták bele. Elhelyezkedhetnek-e a fel­mondási idő alatt, ha igen, vissza kell-e fi­zetni a felmondási pénzt, illetve nem lesz-e ennek valamilyen más joghátránya? — kérde­zi olvasónk. A felmondási idő alatt elhelyezkedésnek még akkor sincs jogi akadálya, ha a munka­könyvben a felmondási idő lejártának idő­pontja van feltüntetve. Ha ugyanis a vállalat szünteti meg felmondással a munkaviszonyt, a dolgozót új munkahely keresése végett a munkavégzés alól fel kell menteni. A felmen­tési időt a felmondási idő mértékének meg­felelően a kollektív szerződés határozza meg 15—30 nap között. Nincs azonban kizáró jog­szabály arra sem, hogy a vállalat akár az egész felmondási időre felmentse volt dolgo­zóját a munkavégzés alól, mint ahogy ez tör­tént olvasóink esetében is. A munkavégzés alóli felmentés esetén az utolsó munkában töltött napon a dolgozónak ki kell adni mun­kakönyvét és a ledolgozott, illetőleg a fel­mentés idejére járó munkabért. A munkajogi szabályok kimondják azt is. hogy amennyiben a vállalat a dolgozót a munkavégzés alól felmenti, a felmentés ide­jére kifizetett átlagkeresetet vagy annak ará­nyos részét akkor sem követelheti vissza, ha a dolgozó már a felmondás ideje alatt új munkaviszonyt létesített és munkába lépett. Ez esetben a dolgozót a már felvett felmon­dási béren kívül új munkahelyén is megilleti a munkabér. Bár a dolgozó ez esetben kettős bérezésben részesül és ezen időre a munka­könyvében kettős munkaviszony szerepel, eb­ből azonban sem a bérezés, sem a munkavi­szonyban töltött idő tekintetében nem érheti joghátrány, mint ahogy a kettős munkavi­szonyt sem a munkában töltött idő, sem szol­gálati idő szempontjából nem lehet kétszer figyelembe venni. Dr. J. S. Kertbarátoknak Augusztusi munkák a kiskertben Ikarusok a világban Drezda tereit és utcáit is a magyar Ikarusok járják Bármerre utazhat a magyar turista, minduntalan szembe­találkozik a karcsú vonalú, modern Ikarus-autóbuszokkal. A Szovjetunióban éppúgy, mint az Egyesült Államokban Svédországban, vagy Bulgári­ában. Az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár exportál a föld minden kontinensére. Autó­buszaink népszerűsége elsősor­ban az állandó piackutatás­nak, a konstrukciók megbíz­hatóságának és esztétikai kivi­telének, s persze a gyár mind­egyre növekvő termelésének köszönhető. Nézzük az adatokat: az Ika­rus 11 000 dolgozója az elmúlt esztendőben 12 000 autóbuszt állított elő 13 milliárd forint termelési értékben. Ez a világ autóbuszgyártásának négy szá­zaléka. Míg tavaly lényegesen növekedett az Ikarus export­ja, addig a világ hat legna­gyobb autóbuszgyártó országá­nak a kivitele két év alatt 37 százalékkal visszaesett. Az elmúlt év egyik újdon­sága volt a repülőtéri autó­busz, melyet a Ferihegyi re­pülőtéren próbáltak ki. A szovjet kereskedelmi partner kívánságára a 200-as autóbusz­család több tagjának meleg és hideg égövi változatát is el­készítették. A tervezők, konst­ruktőrök szüntelen tökéletesí­tik, változtatják az egyes típu­sokat, az egyre növekvő igéJ nyékhez igazodva. Az Ikarus-gyár külföldi partnerei között megtalálhdt- juk a svájci BBC-céget is, ■mellyel 16,5 méteres csuklós trolibuszok gyártására kötöttek megállapodást. Jól bevált to­vábbá az iraki autóbusz-ösz- szeszerelő üzem, melynek min­tájára hasonlót rendelt Tan­zánia. Az Egyesült Államok­ban nemrégiben járt bemutató körúton az új típusú 18 mé­teres, nagy befogadóképességű csuklós autóbusz. E kiraga­dott példák nyomán is jog­gal megállapíthatjuk tehát, hagy az Ikarus autóbusz a vi­lágpiacon a hazai ipar egyik legkeresettebb terméke. A nyár második fele már elsősorban a betakarításé. Ed­dig végzett fáradozásaink, lel­kiismeretes munkánk eredmé­nye a jó minőségű termés. A gyümölcsfák hajtásnöve­kedése lelassul, a hónap vé­gére le is áll. A tápanyag már a meglevő termés kinevelését, és a jövő évi termőrügyek ki­alakítását szolgálja. A hajtá­sok, hajtórügyek beérése, a gyümölcsfák őszi visszahúzó­dása mintegy kéthónapos fo­lyamat, amely augusztus vé­gén kezdődik. Ezért ebben az időszakban már káros min­den olyan termesztői eljárás, amely a hajtásnövekedést se­gíti elő (lomb- és műtrágyázás öntözés). Továbbra is fontos, azonban a gyomtalanítás. Na­gyon vigyázzunk, hogy a gyo­mok magot ne érlelhessenek, mert csíraképességüket soká megőrzik, így a következő években nagyobb gyomosodás- ra lehet számítani. A korábbi hónapok kedve­zőtlen időjárása miatt a nö­vények fejlődése, a termés érése késett- Így júliusi fel­adataink egy része is áttoló­dott erre a hónapra. Ilyen munka a hajtáslekötözés, amit a termőkaros orsófákon vég­zünk. Műanyag raffiából spár­gából laza hurkot kötünk az idei hajtáson. A kötözőanyag másik végét a törzsház alsóbb ágakhoz vagy a talajba be­ütött kisebb karókhoz kötjük úgy, hógy a hajtás új helyze­te megközelítse a vízszintest. A lekötözéssel megváltozik a tápanyagok áramlása és elosz­tása, ami kedvezőbb feltéte­leket jelent a termőrügyek kialakulásának. A málnaültetvényből ki kell vágni a letermett vessző­ket. Ezzel csökkentjük a kü­lönböző gombabetegségek (főleg a vesszőfoltosság) fer­tőzési lehetőségeit és az idei sarjak jobb növekedését segít­jük elő. A hónap első felé­ben még erőteljes a szamóca Ö NÓGRÁD - 1978. indásodási készsége, ezért leg­alább egy alkalommal el kell távolítani a felesleges szamó­caindákat Most kell előkészíteni a hó­nap végén esedékes szamóca­telepítéshez a területet. A szamóca sekélyen gyökerese­dik, tehát csak 20—25 centi­méter mély talajmunka szük­séges. Istálló- és műtrágyát is juttassunk a talajba- Száz négyzetméterre számítva 6— 8 mázsa szerves trágyát, 10 kilogramm foszfort, 20 kilo­gramm (klórt nem tartalma­zó) káliumot dolgozzunk be a talajba. A telepítés során, 60—70 centiméteres sortávol' ság és 25—30 centiméteres tő­távolság az optimális. Augusztus második fele a szemzés ideje is. Szemzőhaj­tást csak megbízható helyről szerezzünk be ((fajtaazonos­ság, növényvédelem stb.) Gyökérnyakba történő szem­zés esetén az alany feltölté­sét mielőbb végezzük el. Nyári gyümölcseink (alma, körte, ringló, szilva) általá­ban nem, vagy csak részben Utóérők, így fogyasztásra al­kalmas állapotban kell leszed­ni a fáról. Ezt arról ismerhetjük fel, hogy a termés a fajtára jellemző méretet, ízt, színt elérte, de a húsa még kemé­nyebb és rugalmas. A nyári gyümölcsök a fán nem egy­szerre érnek. Mindig csak az érettet szedjük, így a fán maradók jobban tudnak fej­lődni. A szőlőben felül kell vizs­gálni a korábbi kötözése­ket és a szakadtakat pótolni kell. Erős növekedésű szőlőt, a támrendszer fölött csonkáz- zuk. A korai fajták érése au­gusztus végére várható- Az esetleges madár- és darázskár­tétel megelőzésére időben készüljünk fel (védőháló, csalogató edények). A szedési érettséget ízleléssel állapítsuk meg. A bogyók a kocsány fe­lől- fokozatosan érnek, így a augusztus 9., szerda fürt alsó szemei lesznek utol­jára érettek. Ezért az alsó bo­gyókból kell kóstolni és ha azok élvezhetők, biztosan érett az egész fürt. A zöldségtermesztésben leg­fontosabb a fogyasztásra al­kalmas termés rendszeres sze­dése. A folyamatos termésbe­takarítás elmaradása a továb­bi termések kifejlődését és beérését késlelteti (például uborka, zöldbab, paradicsom). Szedés előtt meg kell hatá­rozni a dinnyefélék érettségi állapotát. Az érett sárgadiny- nye kellemes, intenzív illatú, a virág felőli részen puha, a kocsányról könnyen leválik. A görögdinnyét akkor szedjük, ha a kocsánya eiszáradóban van, a termésföld felőli ré­szén jellegzetes, sárgás folt alakult ki és fanyelű késsel ütögetve tompa hangot ad- A csemegekukorica akkor érett, ha a csövön a szemeket kö­römmel megnyomva abból tejszerű nedv jön. Szárazabb időszakban hetenként egy al­kalommal öntözzük a zöld­ségféléket. Lehetőleg kora reggel vágj- az esti órákban öntözzünk, mert ha nagyobb melegben, nappal végezzük, a növényen hőkárosodás kö­vetkezhet be. Dísznövényeink közül a Chaband-szegfű. a kaktusz­dália és egyes rózsafajták egy virágtengelyen több bimbót hoznak. Szép vágóvirágot ak­kor kapunk, ha az oldalbim­bókat — lehetőleg még fiatal korukban — eltávolítjuk. A bimbózást két-három heten­ként meg kell ismételni az őszi fagyokig. Az elvirágzott évelők, cserjék virágzatának maradványát távolítsuk el. Elő kell készíteni a talajt a hagymás növények szeptem­beri ültetésére. A sövény má­sodik igazító metszésének és a gyep utolsó kaszálásának is most van itt az ideje. Ne felejtsük el az erkélyládák és a szabadba kihelyezett nagy­méretű szobanövények rend­szeres öntözését. K. M. Tűzoltás a repülőtéren Az Egyesült Államok repü­lőterein — egészségügyi al­kalmazottak, tűzoltók és rend­őrök bevonásával — rendsze­res tűzoltási és mentési gya­korlatokat tartanak, hogy adandó alkalommal minél hat­hatósabb segítséget nyújtsa­nak a bajba jutottaknak. Ki­derült, hogy a hagyományos oltási módok már nem felei­nek meg a követelményeknek; különösen nem az óriásgépe­ket ért szerencsétlenségek esetében, amilyen például a Boeing 747-es Jumbo-Jet. A legsúlyosabb esetben a tűzol­tóság fő feladata az, hogy a gép törzsét addig megóvja a sérülésektől, a felrobbanástól, ameddig az utolsó utas és a személyzet valamennyi tagja elhagyja a gépet. Itt a gyor­saság a szokásos tűzoltásoknál is fontosabb, hiszen a mentés másodperceken múlhat. A Jumbo-Jet típusnál a feladat az, hogy egy 70 méter hosszú 60 méter szárnykiriyílású, maximálisan 490 utast szállító géptesten kell megkísérelni az oltást, késleltetni a katasztró­fát. amelyben feltöltött álla­potban akár 180 ezer <iter üzemanyag is lehet! Szüksé­gessé vált tehát elsősorban is a tűzoltókocsik kapacitásá­nak a növelésére. Ez elsősor­ban a tűzoltóanyag mennyisé­gére vonatkozik, de változik az oltási távolság, az oltóanyag, az oltóanyag szórási sebessége és igen fontos a tűzoltókocsi sebességének növelése is. Ezt figyelembe véve a nagyobb repülőtereken ma már lega­lább három hatalmas kocsi áll rendelkezésére a tűzoltók­nak; két tankkocsi és egy poroltókocsi. Megfelelő gyakorlás után si­kerül elérni, hogy már a cél megközelítése során működés­be hozhatók legyenek az oltó­berendezések, s így már kez­detben másodpercenként 100 kiló oltóanyagot fecskendez­hetnek 60 méter távolságból a tűz fészkére. A hatalmas por- terjedhessen és újra fel na oltófelhőben, amely pillanatok támadhasson, arról a két tank- alatt kialakul, a tűz nem kap kocsi gondoskodik, égéséhez szükséges több oxi- Képünkön: Tűzoltási gya- gént, így a lángok gyorsan korlat az USA egyik repülőte- visszahúzódnak. Hogy a tűz ne rén. Veszélyben az Eiffel-torony A francia főváros egyik elő­városában megtartották a fantasztikus rekordok feszti­válját. Egy pár például meg­döntötte a csókolózási világ­rekordot, amely most 14 órá­val egyenlő. A nézők figyel­mét leginkább az a verseny­ző kötötte le, aki fogaival da­rabokra tépett és lenyelt egy televíziót. Ezzel saját magát múlta felül, hiszen az előző évben mindössze egy bicik­lit fogyasztott el. Egy néző megjegyezte, hogy jó lesz vi­gyázni az Eiffel-tororyra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom