Nógrád. 1978. augusztus (34. évfolyam. 179-205. szám)

1978-08-29 / 203. szám

Atlétika Magasugró országos csúcs a Kristály Kupán Vasárnap délelőtt országos Jellegű serdülő és ifjúsági versenyt rendezett az STC atlétikai szakosztálya. A kevés induló a csatatérre hasonlí­tó pályán kezdetben nem tu­dott igazi versenyhangulatot teremteni- 100 méteren a váci Kiss Csilla 13,3 mp-cel győ­zött. Távolugrásban is ő volt a legjobb 548 cm-rel. Oláh Andrea (STC) 525 cm-re ja­vította legjobbját. A 300 mé­teres gátfutásban a fiúknál Buday László (STC) 45,0 mp- cel, a leányoknál a gyöngyö­si Lukács Judit 48,8 mp-cel nyert. Súlylökésben Czuder Tamás 13.33 métert ért el. Magasugrásban 155 cm-rel győzött Szabó Katalin, Hen- ter (GYESE) és Gáspár (STC) előtt, akik szintén 155 cm-t ugrottak. A kavargó szélben és porban a Simkó-emlékver- seny 1500 méteres futói ala­posan megszenvedtek a köze­pes eredményekért 1. Telek András (STC) 4:07,7 2. Kiss István (STC) 4:08.6, 3. Válóczi György (Vác) 4:10,4, 4. Kadlót Zoltán (STC) 4:13,5, 5. Bóka Elemér (Vác) 4:18,2, 6. Tari Tibor (GYESE) 4:19,6­Távolugrásban Novák (STC) 654 cm-rel lett első Zándoki (STC) előtt, aki 643 cm-t ug­rott. 400 méteren Molek (STC) 53,3 mp-cel megelőzte társait. Amilyen nehezen indult a verseny, a fiúmagasugrók jóvoltából olyan jól végző­dött. Az STC ugrói, Bartha, Szabó, Kalocsai egyaránt 180 cm-t ugrottak, de a váci Bá­lint Béla 205 cm-rel megelőz­te őket. Ennek a számnak két illusztris résztvevője volt akik atmoszférát tudtak te­remteni : megyei csúcstar­tónk Gibicsár István, jelen­leg az Egri TK versenyzője és Jámbor József (TFSE), akik a hazai utánpótlás leg­tehetségesebb versenyzői. Gi­bicsár 195 cm-en kezdett ug­rani és 210 cm-ig jutott. Jám­bor elsőre ugorta a 2 métert, a 205 cm-t- Második kísér­letével jutott át a 210 cm-es magasságon, elsőre 215 cm-en. Látszott rajta, hogy csúcs­formában van és a lelkes ver. senyzők biztatása közepette másodikra megbirkózott a 220 és 223 cm-es magassággal is. Ezután a 225 cm-es ma­gasságra került a léc. Ha át­ugorja, megdönti Major Ist­ván 1973-ban felállított orszá­gos csúcsát. Biztató kísérle­tek után harmadszorra sike­rült, Jámbor tavaly óta 8 cm-t javított legjobbján. A magasság utánméréskor is megfelelőnek bizonyult, így a csúcs hitelesítésének semmi akadálya sincs. A csúcsma­gasság után 230 cm-rel pró­bálkozott- Feszült csend és várakozás kísérte a versenyző ígéretes próbálkozásait, bár e fantasztikus magasságot nem sikerült legyőznie, vas­taps köszöntötte. ★ Az STC versenyzői közül Varga János szerepelt a leg­jobban a Népstadionban meg­rendezett országos II. osztá­lyú bajnokságon. 5000 m-en a 6. helyen végzett 14:28.9 mp- es eredménnyel. Táj fut Ah Monspart Sarolta meséli ••• TTa valaki a tájfutásról ol­vas, kétségtelenül gondolatá­ba férkőzik Monspart Sarolta neve. Igen, róla veszik le a mércét még ma is itthon és külföldön is. Vették... ugyan­is már lassan két hónapja a László Kórház lakója. Hogy miért, ezt a napokban a kór­házi ágyán mesélte el: „Ügy kezdődött, hogy június utolsó szombatján kimentem a Feri­hegyi reptérre. Hazafelé már alig tudtam nyomni a gázpe­dált. Nem éreztem a jobb lá­bam. Másnap már minden ki­bírhatatlan volt. Előbb orvos­hoz mentem, majd a Sport- kórházban feküdtem. Alhasi fájdalmaim voltak és tízezres fehérvérsejtszámom. Meg- oneráltak. Vakbélre?! Aztán már csak arra emlékszem, hogy egy doki fölémhajolt és megkérdezte: no, milyen nap van ma? Elég sokat aludtam, gondoltam magamban, így hát azt feleltem szerintem hétfő. A doki elnevette magát és kö­zölte: no meg még öt nap. Már szombat van... Hát ez a hét teljesen kiesett az emlé­kezetemből.” Elhallgat, pihen egy kicsit, majd kis győzködés után to­vább beszél. „Először nagyon megijedtem, amikqr meghal­lottam, hogy fertőzött kullancs csípett meg. De amikor meg­tudtam, hogy a jelek szerint túl vagyok a krízisen, és fo­kozatosan visszatért belém az erő, megnyugodtam. Újra tudtam mozgatni a karjaimat, majd a lábam is. Az idei ter­veim mind kútba estek. Nem leszek ott az idei norvégiai világbajnokságon sem. De még zsűritag sem leszek. Nem akarok mankóval ott lenni.” — mondja Saci kissé indula­tosan. „Az idén abba akartam hagyni az aktív, versenyszerű futást, de egy ilyen év után nem lehet. Amint lehet újra edzeni fogok, ott, ahol én akarom.” Aki csak egy kicsit Ismeri Sacit, tudja, hogy nemigen ismer lehetetlent, tudja, hogy komolyan beszél. Eddigi ered­ményei biztosítékok erre. Ma­gamhoz viszonyítva, én a kul­lancs okozta csípés miatt hat hetet hagytam ki, még el tud­tam kezdeni az edzéseket. De nekem a kilencórás bal oldali bénulásom után már mozog­tak végtagjaim. Nekem köny- nyű lefolyású volt. De neki nagyon súlyos, és ezt még az orvosok is tetézték azzal, hogy téves kórisme miatt előbb vakbélre operálták meg. De Saci csodálatos ember. Élni akart, élni akar. Visz- sza akar jönni hozzánk és vissza is fog jönni. Nagy szüksége van a magyar tájfutósportnak Monspart Sa­roltára. Zentai József Az Olimpia ’80 hírei Intenzíven készülnek a moszkvai vasút-közlekedési dolgozók is feladatuk sikeres végrehajtására, s lassan befe­jezik az utazási programok kidolgozását. Minden irány­ban kényelmes vasúti kocsik állnak majd az utasok rendel­kezésére: 700 új személyszál­lító vagont, illetve hálókocsit állítanak forgalomba a követ­kező hónapokban. Nagy gondot fordítanak az elővárosi közlekedés fejleszté­sére. A moszkvai HÉV utazási idejét csökkentik — elsősor­ban — nagyobb teljesítményű mozdonyok beállításával. A kényelmet 263 új kocsi bizto­sítja. ★ Moszkvában 1980-ig 76 új olimpiai objektumot építenek fel. A munkálatok lendülete­sen folynak. A sportlétesítmé­nyek közül először a 100 kilo­méteres országúti kerékpáros­csapatverseny útvonalát ad­ják át rendeltetésének: a 13.5 kilométeres körpályát ez év október 7-én avatják. Az olimpiai faluban a funk­cionális diagnosztikai rendelő­ben a sportolók edzettségi fo­kát mérik a legmodernebb műszerekkel. A helyiség a hétemeletes poliklinika épü­letében működk majd- Ter­mészetesen az olimpiai falu valamennyi épületében lesz orvosi rendelő, s ezeket éjjel­nappal „nonstop” igénybe ve­hetik az arra rászorulók. Természetjáró tarka-barka A VI. országos természetba- rái-iaiálkozó vasárnap ért vé­get. A négy nap alatt gazdag program biztosította a részt­vevők túrázását, szórakozását, hasznos időtöltését. Megannyi élménnyel gazdagodtak, újabb és újabb barátokat szereztek. A sokszínű találkozóról állítot­tunk össze egy csokorravalót * A péntek este megrende­zett tábortűzi műsorban nagy sikert aratott a nógrádmegyeri „Rommano” cigányegyüttes, amely tánccal, dallal kedves­kedett a táborozóknak. Nem­egyszer a jelenlevők vastapsa kíséretében mutatták be szá­maikat * Az országos találkozón vol­tak bányászok és vasutasok, altalános iskolások és egyete­misták, de megtaláltuk itt a karonülő gyerekeket és az idős embereket egyaránt. A Csongrád megyei al táborban Kollár Bálintné, a Szegedi Vörös Meteor természetjárója 92 éves korában jött el, hogy megismerkedjen Salgótarján nevezetességeivel, a környék látnivalóival. Az idős asszony a 12 kilométeres túra után is vidáman mesélte élményeit, amelyek tovább gazdagították országjáró-ismereteit. * A tarján! volános termé­szetjáróktól hallottuk, hogy a táborban a férfiak egyöntetű véleménye: a Tolna megyei lányok a legszebbek, legcsino- sabbak. A bonyhádi közgaz­dasági szakközépiskolából ér­keztek ők kilencen, akik már jelenlétükkel is emelik e ran­gos találkozó színvonalát. A kiírás értelmében a tá­borvezetőség rangsorolt, majd eredményt hirdetett a tábor­építésben. Az altáborok közül Békés megye vitte el a pál­mát, 2- az ÉDOSZ, valamint Bp. XXII. kerület, 3. Vasuta­sok, 4. Vasas, 5. Bp. XI. kerü­let, 6. Orvos-Egészségügyi Dol­gozók Szakszervezete. Az el­ső három helyezett jutalom­ban részesült. * A Győr'-Sopron megyeiek­ről is sok elismerő szó hang­zott el a természet szerelme­sei között. Mindjárt az első napon a tábortűz fénye mel­lett jó hangulatot teremtet­tek. Többen magukkal hozták zeneszerszámukat, s egy ösz- szeszokott együttes benyomá­sát keltették, amikor előadá­sukban felcsendültek a népda­lok, modem zenék akkordjai. * A négy nap alatt több mint 30 túrát tettek az altáborok la­kói a Salgótarjánt övező he­gyekbe. A Salgó—Somoskő­vár, valamint a bazaltömléá megtekintésére igen sokan el­indultak a kempingből. Út­közben találkoztunk a VE- GYÉPSZER-esekkel is, akik társaságában ott volt Nagy Béla három gyermekével. Nem kellett tehát félnie. Hogy eltéved, hiszen nagyon vigyá­zott rá négy-, valamint hat­Labdarúgó NB II, Kétszer is vezetett a Bgy. SE Bala**agyarmati SE—budafoki MIIÉ 2 — 2 (1—1) Balassagyarmat, 3600 néző, v: Hartmann. B.-gyarmat: Ba- ár — Robb, Jelen, Lajkó, Tru- bin — Homyák, Erdélyi, Hu- gyecz (Pribeli a 66. percben), — Kovács (Szebeni a 66. p.), Lucska, Babinszky. Edző: Dá­vid Róbert. Budafok: Lengyel — Rácz, Kapitány, Paizs, Ví­zi — Szíjjártó, Tátrai, Tóth K. Blechner, Tóth B., Várnai (Michna a 77. percben). Edző: Dobesch Gyula. Az első percben Baárnak akadt már dolga, mert Várnai jobb alsó sarok felé tartó lö­vését elvetődve megfogta. A 14. percben először vezetett a Bgy. SE. Kovács ívelt be szög­letet a bal oldalról, Erdélyi fejese nyomán a labda a fel­ső kapufán csattant, majd on­nét lepattanva Babinszky elé került, aki 8 méterről a háló­ba talált. 1—0. A 18. percben Tóth B. a gyarmati játékosok­tól kísérve végigfutott a pá­lyán, de lövését a gyarmati kapus védte. A 22. percben a 16-osról Lucska hanyattvetőd­ve a budafoki védők között lőtt kapura, és a labda elszállt a kapu felett. A 26. percben kis híján növelte előnyét a Bgy. SE. Lucska harcolta ki a labdát a bal oldalon, az ötössel egymagasságban belőtt a kapu elé. Erdélyi a jobb helyzetben álló Kovács elé gurított, aki 17 méterről nagy lövést küldött kapura, de Len­gyel kiütötte a labdát, amit Trubin a bal kapufa mellé küldött. A 40. percben egyen­lített a Budafok. Jelen szere­lése miatt szabadrúgást ítélt a játékvezető. A kaputól 18 mé­terre Tóth B. Vízi elé tolta a labdát, amit ballal a sorfal mellett a felső sarokba csa­vart. 1—1. Szünet után továbbra Is nagy volt az iram. sőt a gyar­matiak cseréje után ez még fokozódott, a 68. percben Ebedli fejesét a kapus szög­letre tolta, majd kettő perc múlva lőtt szabadrúgása a sorfalban akadt el. A 72. percben ismét vezetést szer­zett a Bgy. SE. A budafoki térfél közepén a bal oldalon az oldalvonalon túlra tartó lab­dát Szebeni magasan vissza­húzta és azt Lucska szerezte meg védőjétől szorongatva. A csatár néhány lépést tett a labdával, majd a hosszúsa­rokba lőtt. 2—1. A 76. perc­ben Tátrai élesen kül'dte ka­pu elé a labdát, és az érke­ző Tóth K. nyolc méterről fö­lé rúgta. A 85. percben ismét egyenlített a vendégcsapat. A bal oldalról a 16-ossal egyma- gasságból szerelt Robb. A be­dobott labdát Blechner Tóth Kálmánhoz fejelte, aki félfor­dulattal kapásból a jobb felső sarokba lőtt. 2—2. A nagy érdeklődéssel várt találkozó előtt a szurkolók nagy része már kiegyezett volna a döntetlennel. Nagy iramban indult a mérkőzés, de a vezető hazai gól ellenére a vendégek nem hagyták magu­kat játékritmusukból kizök­kenteni. A megelőző szerelé­sedből és a test test elleni küzdelemből a budafokiak ke­rültek ki győztesen. Az egyen­lítő gól előtt Baár nem jól he­lyezkedett. Szünet után sem csökkent az iram. A csere a Bgy. SE-nek jól sikerült, vé­gig gyorsabb lett a játék és veszélyesebbek a hazaiak tá­madásai. A sok nagy csatát megért Budafok nem adta fel, és sikerült is az egyenlítés. Bár közelebb állt a hazai gár­da a győzelemhez, az ered­mény igazságos. Jó: Robb, Lajkó, Erdélyi, Lucska, ill.: Rácz. Kapitány, Tóth K., Szíjjártó. — reiter — Eredmények, táblázatok Szombaton lejátszották az 1978—79. évi NB I-es labda­rúgó-bajnokság első forduló­ját. Eredmények: STC—FTC 1—1 (1—1), MTK-VM—Du­naújvárosi Kohász 3—0 (0—0), Bp. Honvéd—Tatabá­nya 2—0 (1—0), Bp. Vasas Izzó—Ű. Dózsa 0—0, ZTE— Haladás VSE 1—0 (0—0), Va­sas—Diósgyőri VTK 3—1 (1—1), MÁV Előre—PMSC 1—0 (0—0), Rába ETO—Bé­késcsaba 2—0 (0—0), Csepel— Videoton 1—1 (1—1). Labdarúgó NB II. Közép­csoportjában a IV. forduló eredményei: BVSC— Vasas Ikarus 2—0 (1—0), Építők SC—Ganz-MÁVAG 2—1 (0—0), Szegedi Dózsa—Váci Híradás 2—0 (2—0), Kossuth KFSE—22. Volán 2—1 (0—1), Dunakeszi Vasutas—BKV Előre 0—0. Volán SC—Bp. Spartacus 2—0 (0—0), Hon­véd Bem J. SE—Pénzügyőr 2—2 (0—0). Középcsoport 13. Vác 14. D.-keszi 15. SZEOL AK 16. Bem SE 17. BKV Előre 18. V. Ikarus 19. 22. Volán 3 1 1 1 113—4 12 2—4 1 2 4—8 2 2 3—1 '"6 2 2 0—3 - 4 1—9 4 1—10 Szabadnapos: Dunaújvárosi Épí­tők. A fotó 34. heti eredménve Az NB I. állása 1. Volán SC 4 4 _ .. 8— 1 2. KSC 3 3 .­7— 0 1. MTK-VM 1 1 _ 3—0 2 3. Budafok 4 2 2­9— 4 2. Vasas 1 1 . . 3—1 2 4. BVSC 4 2 2­7— 4 3. Bp. Honvéd 1 1 .­2—0 2 5. Pénzügyőr 4 2 1 1 9— 6 4. Rába ETO 1 1 . _ 2—0 2 6. B.-gvarm. 4 2 1 1 7— 6 3. MÁV Előre 1 1 _ 1—0 2 7. KKFSE 4 2 1 1 5— 5 6. ZTE 1 1 . . 1—0 2 8. Építők SC 4 2­2 6— 4 7. Csepel 1 . 1 . 1—1 1 9. Bp. Spart. 4 2­2 6— 5 8. FTC 1 1 _ 1—1 1 10. Ganz-M. 4 2­2 4— 3 9. S.-tarján 1 . 1 . 1—1 1 11. Sz. Dózsa 3 1 1 1 4— 4 10. Videoton 1 . 1 . 1—1 1 12. D.-újv. Ép. 3 1 1 1 3— 3 11. Ü. Dózsa 1 • 1 _ o—o 1 12. V. Izzó 1 . 1 _ o—o 1 13. Haladás 1 • • 1 0—1­14. PMSC 1 . • 1 0—1 _ 15. DVTK 1 .­1 1—3­1 enisz 16. Békéscsaba 1 • • 1 0—2 _ 17. Tatabánya 1 . 1 0—2 18. Dunaújváros 1­­1 0—3­Kettős 1. Kecskemét—Szeged törölve 2. Szegedi Dózsa—Vác 2—0 1 3. Bem SE—Pénzügyőr 2—2 X 4. Dunakeszi—BKV Előre 0—0 X 5. Bp. Spart.—Volán SC 0—2 2 6. Ganz-M.—Építők SC 1—2 2 7. B.-gyarmat—Budafok 2—2 X 8. Rákóczi—Nagykanizsa 0—0 X 9. PVSK—Komló 2—0 1 10. Szekszárd—Kaoosvár 0—0 X 11. Sabária—Dorog 0—0 X 12. Szabó l. SE—Miskolc 0—0 X 13. Lehel SC—Eger 0—0 X 14. Özd—DMTE + 1 0—0 X 15. Szarvas—Gyöngyös 2—1 1­éves kisfia és kislánya, aki már nagyobbacska. Ha már itt tartunk, szót ejtünk arról is, hogy a Nóg- rád megyeieket, a vendéglátó­kat a salgótarjáni 2. sz. Vo­lán Vállalat, a Szécsényi Vö­rös Meteor, az St- Síküveg­gyár, a kohászati üzemek, a KISZÖV. valamint a pásztói természetjárók képviselték. Közülük többen hozzájárul­tak ahhoz, hogy ez az orszá­gos rendezvény tovább öreg­bítette Nógrád megye hírne­vét. * A Magyar Természetbarát Szövetség főtitkárával, titká­rával. az altáborok vezetőivel és a sok-sok turistával folyta­tott beszélgetések során ki­tűnt, hogy mindenki elégedett volt a találkozó szervezésé- sével, rendezésével. Sok elis­merő szó hangzott el a túra- vezetők magabiztos tevékeny­ségéről. az ellátásról, és álta­lában azokról a körülmények­ről, amelyeket a nógrádiak, mint rendezők biztosítottak a VI. magyar természetbarat- találkozó sikere érdekében- — detneny — Az STC teniszezői a napok­ban Dunakesziben folytatták OB III-as bajnoki mérkőzéssorozatu­kat. A tarjám gárda idegenben imponáló. 6—3 arányú győzelmet aratott. A vendégcsapat taglal 4 mérkőzést nyertek egyéniben és kettőt párosban. Egy nappal később Balassa­gyarmaton került sor a megyei rangadóra a Bgy. SE, valamint az STC teniszcsapatai között. Az izgalmakban bővelkedő, igen színvonalas találkozó sorsát a páros mérkőzések döntötték el. Az STC mindhárom párosküz- delmet megnyerte. Különösen ér­dekes volt a Hercsik—Huszár páros Játéka, akik a balassagyar­matiak legjobb kettősét (dr. Ha­6—3 arányban. Egyéniben tTlman a gyarmati Flachy legyőzésével tűnt ki. Ezzel az újabb két győzelem­mel az STC teniszezői végleg biztosították az OB in-ban va­ló bennmaradást, A kiesési gon­doktól tehát már nem kell fél­ni, mivel a Dunakeszit 8. a Ba­lassagyarmatot pedig 6 ponttal előzik meg. Igv a jövőben az eddiginél is nagyobb gondot for­díthatnak a fiatalok, az utánpót­lás nevelésére. Szükséges is ez, hiszen Salgótarjánban a tenisz­sport most egyre inkább fejlő­dik. kibontakozik, és csakis ab­ban az esetben érhetnek maid el kiemelkedő eredményeket, ha ebben az időszakban meefele’ően foglalkoznak a teniszutánpótlás képzésével. lász—Szecsei) győztes le 3—6, 6—0. Teke Biztos győzelem Az NB Il-es nagygolyós te- várt könnyű nyereséggel érte ke-csapatbajnokság őszi nyi- el győzelmét, tányán helyi rangadóra került STC: Magyar N. 450, Pola- sor. Az STC—St. Üveggyár neczky P. 465, Ponyi 425, Bán­találkozón a pályaválasztó házi 460, Lengyel 434, Kot- együttes biztos 7—1 (2655— roczó S. 421. 2373 fa) arányú győzelmet St. Üveggyár: Jakus J. 402, aratott. Az St. Üveggyár te- Klauber 395, Jakus L. 412^ kézői nagyon gyenge \ napot Mag 424, Dávid 350, Puszta fogtak ki. így az STC nem 390. | NÓGRÁD - 1978. augusztus 29., kedd 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom