Nógrád. 1978. július (34. évfolyam. 153-178. szám)

1978-07-20 / 169. szám

Tájékozód 'si futós Nagyszerű eredmények Nemzetközi versenyeken A Salgótarjáni TC tájékozó- dásifutó-szakosztálya július 15—16-án a nemzetközi szak- szervezeti és Alföld Kupákon vett részt Debrecenben. Az első napon a váltóversenyre került sor, ahol rajthoz állt az egész magyar élgárda. Az igen csalános és bozótos ban­ki terepen nagy küzdelemben az alábbi eredmények szület­tek: F 21 A táv: 26'280 m, 33 el­lenőrzési pont, 23 csapat: 1. Bp. Postás 167,20 min. (Há­mori, Korik, Kiss), 2. Diós­győri VTK 168,20 min. (Bé­res, Mocsári, Bocsi), 3. Nyír­egyházi TITÁSZ 173,20 min. (Oroszi, Trenkó, Krajcsovics), 4. Salgótarjáni TC 182,20 min. (Győri II., Marczis, Kéri). F 21 B táv: 23 260 m, 37 ellenőrzési pont, 28 csapat: 1. Soproni MAFC—PVSK 170,70 min., 2. Hódmezővásárhelyi VSE—Egri Sp. 193,30 min, 3. Bottyán SE 210,30 min. . . . 12. Salgótarjáni TC 221.20 min. (Ivódé, Hodúr, Uhrin). N 19 B táv: 18 440 m, 27 ellenőrzési pont, 12 csapat: 1. Hódmezővásárhelyi VSE 182.95 (Mécsi, Apró, Rostás), 2. Bp. Postás 186,42 (Géléi, Korik, Tóth), 3. Gépipari Sp. 186.95 (öze, Dániel, Jenővári).. 6. Salgótarjáni TC 198,16 (Molnár, Bakos, Honfi). Nagy eredmény, hogy a vál­tón három első osztályú ered­mény született (Győri, Kéri, Bakos). Bakos Mária ered­ményességére vall, hogy egy­mást követő négy utolsó ver­senyén végzett az első helyen. Alföld Kupa. Eredmények. F 21 A táv: 13 200 m, 21 ellenőrzési pont, 92 induló: 1. Sőtér János (BSE) 79,04, 2. Honfi Gábor (Schönherz) 80.62, 3. Bokros György íME­AFC) 81,85), ... 17. Győri II. László (STC) 90,25, . . . 22. Zentai József (Schöuherz) 93.63, . . .25. Kéri Péter (STC) 106,00, ... 30. Marczis István (STC) 109,11. F 21 B táv: 1100 m., 20 el­lenőrzési pont, 80 induló: 1. Ládi József (Ajkai B.) 68,49, 2. Tóth Sándor (Egri Sp.) 72,59, 3. Urbán István (SMAFC) 75,44, . . .14. Ho­dúr Károly (STC) 88,55. F 15 B táv: 5380 m, 10 el­lenőrzési pont, 58 induló: 1. Sziebert Péter (PVSK) 34.13, aranyjelvény, 2. Bárdos Zol­tán (Sabaria) 36,21, aranyjel­vény, 3. Szerdahelyi Zoltán (Sabaria) 37,92 aranyjelvény, . . .13. Varga András (STC) 45,08 ezüstjelvény. F 17 B táv: 7300 m, 14 el­lenőrzési pont, 60 induló: 1. Mets Miklós (OSC) 66,07 arany jelvény, 2. Bolgár Jó­zsef (K. Lombik) 55,33 arany­jelvény, 3. Selley Tibor (PV SK) 55,26 aranyjelvény, ....10. Mender Róbert (STC) 61,26 aranyjelvény. N 19 A táv: 6900 m, 11 el­lenőrzési pont, 50 induló: 1. Rostás Irén (HVSE) 46,60, 2. Dániel Edit (Gépipari Sp.) 52.35, 3. Kovács Magda (Tipó) 53.35, . . .8. Honfi Gáborné (STC) 62,65. N 19 B táv: 5500 m, 11 el­lenőrzési pont, 48 induló: 1. Takács Andrea (BSE) 51,15,2. Savai Mária (K. Lombik) 61,55, 3. Apró Erika 'HVSE) 62,32, 4. Molnár Erzsébet (STC) 64,44. N 15 B táv: 3900 m, 11 el­lenőrzési pont, 52 induló: 1. Veszelka Nikola (Búig.) 4410 aranyjelvény, 2. Páll Magdol­na (Sabaria) 46,12 aranyjel­vény, 3. Krémer Erzsébet (PVSK) 48,55 aranyjelvény, 4. Újhelyi Edit (Törekvés) 43.70 aranyjelvény, 5. Halász Er­zsébet (STC) 48,97 aranyjel­vény. A szakosztály minden tag­ja átlag fölötti eredményeket produkált. Mérleg: három el­ső, két másod-, három harmad- osztályú, két arany- és egy ezüstjelvényes minősítés. Atlétika Palóc Kupa viadal Balassagyarmaton r Äz elmúlt hét végén rendezte a Bgy. SE atlé­tikai sportosztá­lya hagyomá­nyos Palóc Kupa versenyét. Az in­duló öt szakosz­tály — Nagybá- tony, STC, Szé- csény, Szombat­hely, és Bgy. SE — félszáz atlé­tája közül leg­jobb eredményé­vel a kupát Tor- da Erzsébet (Bgy. SE) nyerte el. Az egyes verseny­számok győzte­sei: Nők. 100 m.: Fedor Éva (Bgy. SE) 12,8, 100 m gát. Torda Erzsébet, (Bgy. SE) 14,6, 800 m: Torda Erzsébet (Bgy. SE) 2:17.4, Távol: Barják Csilla (Bgy. SE) 492 cm. Diszkosz: Pataki Éva (Bgy. SE) 21 m. Négypróba „A” váltó: Kuris Judit (Bgy- SE) 2541. „C”. Litavszki Va­léria (Bgy. SE) 1522. Férfiak: 100 m: Ponyi Sán­dor (Nagybátony) 12,1, 400 m: Kadlecsik Kornél (Szom­bathely) 52,3, 800 m: Vansz István (Bgy. SE) 2:00.5, 2000 m akadály: Jándék József (Bgy. SE) 6:17.0, diszkosz: Bo- sák Attila (Bgy- SE) 43.08, súly (6 kg): Bosák Attila (Bgy- SE) 13,62., (7 kg): Pén­zes István (Szécsény) 11.34, kalapács: Babinszki László (Szécsény) 45.38. Négypróba B váltó 64-es Fehér János (Szécsény) 1808 pont, négy­próba 65-ös Varga Sándor (Bgy. SE) 1393 pont. Képünkön: A férfi 000 m mezőnye az első 100 méter után. Vezet a későbbi győztes Vansz. (Reiter felvétele) karancsaljan 2000 négyzetméter építésre alkalmas te­lek betegség miatt olcsón eladó. Érdek­lődni: Tóth Sándor, Vécs, Ady E. út 2. NAPKÖZI ottho­nok. üzemi konyhák részére 2 db új. 2 db használt 200 literes vegyes tüzelésű főző­üst eladó. Megtekint­hető Pásztó, költség­vetési üzem, Kossuth út 116. FELVESZÜNK azon­nali belépésre egy műszaki rajzolót. Ér­deklődni lehet: TI­GAZ-kirendeltség, Salgótarján, Rákóczi út 226. Salgótarján köz­pontjában kisebb helyiséget bérel­nénk raktározási célokra. Cím: Nógrád me­gyei Lapkiadó Vállalat, Salgótar­ján, Palócz Imre tér 4.-m. flora­tiirdeiések PÄSZTÖ ES KÖR­NYÉKE LAKOSOK FIGYELMÉBE! HIR­DETÉSFELVÉTEL A NOGRÁD C. MEGYEI LAPBA PÁSZTÓ AFÉSZ-KÖNYVES- BOLT, POLH GAS- PARNÉNAL. AZ IBUSZ 5 napos társasutat indít Po­zsony— Bécs—Salzburg útvonalon 1978. szep­tember 19—23. Részvé­teli díj: kb. 3020,— Ft. Utazás autóbusszal, salgótarjáni indulás­sal. Jelentkezni lehet a salgótarjáni és ba­lassagyarmati IBUSZ- irodákban, 1373. -júli­us 22-ig. ID rendszámú 850- es Fiat megkímélt ál­lapotban eladó. Meg­tekinthető Salgótar­ján, József Attila út 39. NSU Prinz 600-as eladó. Kisterenye. Fodor Géza út 17. A megyei postahi­vatal felvesz 4—6 órás hírlap­kézbesítőket és érettségivel álta­lános postai tiszt­viselőket. Jelentkezni le­het: Salgótarján, főtéri postahiva­talban. KORALLPIROS Wartburg de Luxe. ZN-es eladó. Salgó­tarján, Május l. út 71. SALGÓTARJÁN leg­szebb helyén meg­kezdett építkezés el­adó. Megtekinthető Kercseg út 24. Ér­deklődni Etes, Dózsa út 21. Akik a sípot fújják A Magyar Labdarúgó Szö­vetség Játékvezető Bizottságá­nak elnöksége kijelölte az 1978/79. évi országos játékve­zetői kereteket. íme az NB I-esek mezőnye: Bártfai Ró­bert, Győri László, Hámori László, Jaczina Róbert, Kő­rös László, Kúti Sándor, Lau- ber Gyula, Maczkó József, Makó István, Márton László, Mohácsi Lajos, Nagy Béla, Palotai Károly, Pádár László, Rúzsa István, Szávó János, Tátrai László, Tompa István, Tóth László, Urbán Árpád. Az NB Il-es keret: Aczél Tibor, Ágoston János, Balázs János, Bauer Károly, Bay Ferenc, Bodó Lajos, Bodrogi Csaba, Bognár István, Bognár L ászló, Bodnár Gyula, dr. Bot­ka János, Büki László, Csányi József, Czipp József, Demeter László, Divinyi Béla, Dorozs­mai József, Dorozsmai Lajos, Dravecz István, Drigán György, Dudás Zoltán, Eőry Zoltán, Farkas László, Fehér István, Fekete Miklós, Föld­vári Ferenc, Füzesi Gyula, Hartmann Lajos, Hegedűs Károly, Horváth László, Hu­ták Antal, Kávai János, Ki­rály László, Kóródi László, Koroknai József, Koszó Jó­zsef, Kovács László, Kulcsár László, Kurmai Zoltán, Lázin György, Meizer György, Nagy József, Nagy Miklós, Németh István, Nyári Ferenc, Palik Egon, Pál Tibor, Pálfi István, Pálvölgyi János, Piros László, Simon Gyula, Simon János, Soós Ferenc, Strobl János, Sü­tő Pál, Szemes János, Szent­kúti Gyula, Szilágyi Dániel, Szőke Gábor, Tapolczai Já­nos, Tolnai Zoltán, Tóth La­jos, Varga József, Wimmer László, Zsalakó Ernő: A part­jelzőkeret:. Barna József, Csernefalvi László, Csönge Ferenc, Egervári Ferenc, En­des Péter, Geiger Sándor, Ge- rendeli Ferenc, Horváth György, Jámbor Győző, Kiss Ernő, Kozsla József, Krajnyák András, Mézes János, Molnár Pál, Nagy Géza, Tóth Béla­Labdarúgás Idegenben kezd a Bgy. SE As IVB II. őssi idényének sorsolásáról Az MLSZ versenybizottsá­ga elkészítette 'az 1978—79. évi labdarúgó NB II. őszi idé­nyének sorsolását. Ebből ki­derült, hogy a hatvan csa­pat a második vonalban az au­gusztusi nyárban kezd majd, végigfutballozza a teljes őszt és közvetlenül karácsony előtt fejezi be a bajnokság első felvonását. KÖZÉPCSOPORT I. forduló (VIII. 6., 16.30): Budafoki MTE—Szegedi EOL AK, Építők SC—Kossuth KFSE, Volán SC—22. sz. Vo­lán SE, Vasas Ikarus—Balas­sagyarmati SE, BKV Előre— Ganz-MÁVÁG, Pénzügyőr SE —Budapesti Spartacus, Du­naújvárosi Építők—Budapes­ti Vasutas SC, Váci Híradás— Dunakeszi VSE, Kecskeméti SC—Honvéd Bem József SE, Szegedi Dózsa—Perbáli Tsz. SK. II. forduló (VIII. 13., 16.30): SZEOL AK— Szegedi Dózsa, Perbál—KSC, Honvéd Bem SE—Vác, Dunakeszi—Duna­újvárosi Építők, BVSC— Pénzügyőr, Bp. Spartacus— BKV Előre, Ganz-MÁVAG —Ikarus, Balassagyarmat— yolán SC, 22. sz. Volán- Építők SC, Kossuth KFSE— Budafoki MTE. III. forduló (VIII. 20., 15.00): SZEOL AK—Kossuth KFSE, Budafoki MTE—22. sz. Vo­lán, Építők SC—Balassa­gyarmat, Volán SC—Ganz- MÁVAG, Ikarus—Bp. Spar­tacus, BKV Előre—BVSC, Pénzügyőr—Dunakeszi, Du­naújvárosi Építők—Honvéd Bem SE, Vác—Perbál, KSC —Szegedi Dózsa. IV. forduló (VIII. 27., 16.00): KSC—SZEOL AK, Szegedi Dózsa—Vác, Perbál—Duna­újvárosi Építők, Honvéd Bem SE—Pénzügyőr SE, Dunake­szi—BKV Előre, BVSC—Ika­rus, Bp. Spartacus—Volán SC, Ganz-MÁVAG—Építők SC, , Balassagyarmat—Buda­foki MÍTE, 22,- sz. Volán—Kos­suth KFSE. V. forduló (IX. 3., 15.30): SZEOL AK—22. sz. Volán, Kossuth KFSE—Balassagyar­mat, Budafoki MTE—Ganz- MÁVAG, Építők SC—Bp. Spartacus, Volán SC—BVSC, Ikarus—Dunakeszi, BKV Előre—Honvéd Bem. J. SE, Pénzügyőr—Perbál, Dunaúj­városi Építők—Szegedi Dó­zsa, Vác—KSC. VI. forduló (IX. 10., 15.30): Vác—SZEOL AK, KSC—Du­naújvárosi Építők, Szegedi Dózsa—Pénzügyőr, Perbál— BKV Előre, Honvéd Bem J. SE—Ikarus, Dunakeszi—Vo­lán SC, BVSC—Építők SC, Bp. Spartacus—Budafoki MTE, Ganz-MÁVAG—Kos­suth KFSE, Balassagyarmat— 22. sz. Volán. VII. forduló (IX. 17., 15.00): SZEOL AK—Balassagyarmat, 22. sz. Volán—Ganz-MÁVAG, Kossuth KFSE—Bp. Sparta­cus, Budafoki MTE—BVSC, Építők SC—Dunakeszi, Volán SC—Honvéd Bem. J. SE, Ika­rus—Perbál, BKV Előre— Szegedi Dózsa, Pénzügyőr SE —KSC, Dunaújvárosi Építők —Vác. VIII. forduló (XI. 24., 15.00): Dunaújvárosi Építők—SZEOL AK, Vác—Pénzügyőr, KSC— BKV Előre, Szegedi Dózsa— Ikarus, Perbál—Volán SC, Honvéd Bem J. SE—Építők SC, Dunakeszi—Budafoki MTE, BVSC—Kossuth KFSE, Bp. Spartacus—22. sz. Volán, Ganz-MÁVAG—Balassagyar­mat. IX. forduló (X. 1., 14.00): SZEOL AK—Ganz-MÁVAG, Balassagyarmat—Bp. Sparta­cus, 22. sz. Volán—BVSC, Kossuth KFSE—Dunakeszi, Budafoki MTE—Honvéd Bem J. SE, Építők SC—Perbál, Vo­lán SC—Szegedi Dózsa, Ika­rus—KSC, BKV Előre—Vác, Pénzügyőr—Dunaújvárosi Építők. X. forduló (X. 8., 14.00): Pénzügyőr—SZEOL AK, Du­naújvárosi Építők—BKV Előre, Vác—Ikarus, KSC— Volán SC, Szegedi Dózsa— Építők SC, Perbál—Budafoki MTE, Honvéd Bem J. SE— Kossuth KFSE, Dunakeszi— 22. sz. Volán, BVSC—Balas­sagyarmat, Bp. Spartacus— Ganz-MÁVAG. XI. forduló (X. 15., 14.00): SZEOL AK—Bp. Spartacus, Ganz-MÁVAG—BVSC, Ba­lassagyarmat—Dunakeszi, 22. sz. Volán—Honvéd Bem J. SE, Kossuth KFSE—Perbál, Budafoki MTE—Szegedi Dó­zsa, Építők SC—KSC, Vo­lán SC—Vác, Ikarus—Dunaúj­városi Építők, BKV Előre— Pénzügyőr SE. . xn. forduló (X. 22., 13.30): BKV Előre—SZEOL AK, Pénzügyőr—Ikarus, Dunaúj­városi Építők—Volán SC, Vác—Építők SC, KSC—Buda­foki MTE, Szegedi Dózsa— Kossuth KFSE, Perbál—22. sz. Volán, Honvéd Bem J. SE —Balassagyarmat, Dunakeszi —Ganz-MÁVAG, BVSC—Bp. Spartacus. XIII. forduló (X. 29., 13.30): SZEOL AK—BVSC, Bp. Spar­tacus—Dunakeszi, Ganz­MÁVAG—Honvéd Bem J. SE, Balassagyarmat—Perbál, 22. sz. Volán—Szegedi Dózsa, Kossuth KFSE—KSC, Buda­foki MTE—Vác, Építők SC— Dunaújvárosi Építők,- Volán SC—Pénzügyőr, Ikarus—BKV Előre. XIV. forduló (XI. 5., 13.00): Ikarus—SZEOL AK, BKV Elő­re—Volán SC, Pénzügyőr— Építők SC, Dunaújvárosi Építők—Budafoki MTE, Vác —Kossuth KFSE, KSC—,22. sz. Volán, Szegedi Dózsa—Ba­lassagyarmat, Perbál—Ganz- MÁVAG, Honvéd Bem J. SE —Bp. Spartacus, Dunakeszi— BVSC. XV. forduló (XI. 12., 13.00): SZEOL AK—Dunakeszi; BVSC—Honvéd Bem J. SE, Bp. Spartacus—Perbál, Ganz- MÁVAG—Szegedi Dózsa, Ba­lassagyarmat—KSC, 22. sz. Volán—Vác, Kossuth KFSE —Dunaújvárosi Építők, Bu­dafoki MTE—Pénzügyőr, Építők SC—BKV Előre, Vo­lán SC—Ikarus. XVI. forduló (XI. 19., 13.00): Volán SC—SZEOL AK, Ikarus —Építők SC, BKV Előre— Budafoki MTE, Pénzügyőr— Kossuth KFSE, Dunaújváro­si Építők—22. sz. Volán, Vác —Balassagyarmat, KSC— Ganz-MÁVAG, Szegedi Dózsa —Bp. Spartacus, Perbál— BVSC, Honvéd Bem J. SE— Dunakeszi. XVII. forduló (XI. 26., 13.00) : SZEOL AK—Honvéd Bem J. SE, Dunakeszi—Per­bál, BVSC—Szegedi Dózsa, Bp. Spartacus—KSC, Ganz- MÁVAG—Vác, Balassagyar­mat—Dunaújvárosi Építők, 22. sz. Volán—Pénzügyőr,, Kossuth KFSE—BKV Előre, Budafoki MTE—Ikarus, Épí­tők SC—Volán SC. XVIII. forduló (XII, 3. 13.00) : Építők SC—SZEOL AK, Volán SC—Budafoki MTE, Ikarus—Kossuth KFSE, BKV Előre—22. sz. Volán, Pénzügyőr—Balassagyarmat, Dunaújvárosi Építők—Ganz- MÁVAG, Vác—Bp. Spartacus, KSC—BVSC, Szegedi Dózsa —Dunakeszi, Perbál—Honvéd Bem J. SE. XIX. forduló (XII. 10., 13.00) -: SZEOL AK—Perbál, Honvéd Bem J. SE—Szegedi Dózsa, Dunakeszi—KSC, BVSC—Vác, Bp. Spartacus— Dunaújvárosi Építők, Ganz- MÁVAG—Pénzügyőr, Balas­sagyarmat—BKV Előre, 2. sz. Volán—Ikarus, Kossuth KFSE —Volán SC, Budafoki MTE —Építők SC. Tavaszi I. (XX.) forduld (XII. 17., 13.00): SZEOL AK —Budafoki MTE, Kossuth KFSE—Építők SC, 22. sz. Volán—Volán- SC, Balassa­gyarmat—Ikarus, Ganz-MÁ­VAG—BKV Előre, Bp. Spar­tacus—Pénzügyőr, BVSC— Dunaújvárosi Építők, Duna­keszi—Vác, Honvéd Bem J. SE—KSC, Perbál—Szegedi Dózsa. Súlyemelés Győztesek és pontszerzők A közelmúltban rendez­ték meg Miskolcon Tiszántúl, felnőtt súlyemelő-bajnokságát, amelyen az STC súlyemelői is részt vettek. Eredmények: 52 kg-os súlycsoportban első he­lyezést ért el Paziczki Ferenc 132.5 kg összetett eredmény­nyel (60, 72,5), 67,5 kg-os súly­csoportban Bakos Sándor 157.5 kg összetett eredmény­nyel (70, 87,5). 8. helyezést ért el. Kelemen József 6- helye­zést ért el 180 kg összetett eredményei (80, 100). Tizenhatodikén került sor a súlyemelőverseny 5. forduló­jára, ifjúsági, serdülő-, úttörő­korcsoportokban. Ifjúsági I. korcsoportban Pászti István 197,5 kg össze­Nyári Kupa Rétságon A rétsági járás testnevelési és sporthivatala által kiírt labdarúgó Nyári Kupa első fordulójában a következő eredmények születtek. „A” csoport: Pusztaberki—Hor­pács 0—0, Nógrád—Nagyoro­szi H. 1—1. „B” csoport: Ke­szeg—Diósjenő 1—2, Rétsági .VCS—Nógrádsáp 3—2, A második forduló mérkő­zései július 23-án, 17 órakor: Horpács—Nógrád, jv.: Széles József, Nagyoroszi H—Pusz­taberki, jv.: Kardos Kálmán, Diósjenő—Rétsági VCS, jv.: Garai József, Nógrádsáp— Keszeg, jv.: Kovács Tibor. tett eredménnyel (82.5, 115) első helyezést ért el­Tizenöt egyesület 150 ver­senyzője részvételével bonyo­lították le az elmúlt hét vé­gén Balatonfüreden a IV. súlyemelő Balaton-bajnoksá- got. Az STC szakosztálya is képviselve volt serdülő-, ifjú­sági és felnőttkorcsoportban. Az országos viszonylatban is színvonalat jelentő versenyen, az STC mérlege két második hely. Sajnos, az ugyancsak második helyre esélyes Sze­lei 90 kg-os súlycsoportban, túl magasan kezdett és 115 kg-on szakításban kiesett. Szoros küzdelemben, csu­pán 2,5 kg-os minimális kü­lönbséggel lett az 58 kg-os súlycsoportban ezüstérmes, a sérüléséből még teljesen fel nem épült Valkai József, ma­ga mögé utasítva több orszá­gos hírű versenyzőt, köztük az 1976-os ifjúsági magyar baj­nok Daróczit is. Valkai 5 kg- mal javította meg élete leg­jobbját, 200 kg-os légsúlyú összetett eredménye országos viszonylatban is figyelemre méltó. Űj megyei csúcsot jelentő, 110 kg-os lökéseredmény Is csak a 6. hely megszerzésére, volt elegendő az ifi II- kor­csoportban versenyző Ottnoli Lászlónak. Szakításban baj­nok a 75 kg-os kezdő súlyán maradt. Második helyen vég­zett a serdülő 07,5 kg-osok mezőnyében szereplő, mind­össze néhány hónapja súly­emelő, tehetséges Gyenes Ist­ván is. A még megilletődötten versenyző fiatal ugyancsak, két megyei csúcsot állított fel. , A helyezettek eredményei. Serdülő 67,5 kg-os súlycso­port: 2. Gyenes István, 162,5 kg-os új megyei csúccsal (sza­kítás 72,5 kg új megyei csúcs, lökés, 90 kg). Felnőtt 56 kg-os súlycsoportban: 2. Valkai Jó­zsef 200 kg-os új megyei csúccsal (szakítás 87,5 kg- új megyei csúcs, lökés 110 kg.) Valkainak mind a hat fogSsa érvényes volt. Végeredményben a Balaton- bajnokság csapatbajnoki ver­senyét mind a négy korcso­portban a 46 főt indító Szom­bathelyi Haladás csapata nyer­te, így a Balaton Kupát is egy évre ő birtokolja megér­demelten. Kelemen Sándor vezető edző NÓGRÁD - 1978. július 20., csütörtök {

Next

/
Oldalképek
Tartalom