Nógrád. 1978. május (34. évfolyam. 102-126. szám)

1978-05-03 / 102. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NŐGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIV. ÉVF., 102. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1978. MÁJUS 3., SZERDA Harmincezer ember a salgótarjáni ünnepségen ' Vidámsággal, önfeledt derűvel köszöntötték idősek és fiatalok, ünnepelte országunk dol­gozó népe május elsejét, a munka nemzetközi ünnepét. A proletár nemzetköziség, a szocia­lista országokhoz, a Szovjetunióhoz fűződó testvéri barátság, az internacionalista szolida­ritás jegyében köszöntötte Budapest május el­sejét. A kora délelőtti órákban több mint tíz­ezer néző gyűlt össze a városligeti felvonulási téren, amelyet néhány perccel tíz óra előtt kétezer vörös nyakkendős Úttörő árasztott el, hogy virágcsokraikkal köszöntsék a párt és a kormány díszemelvényén helyet foglaló vezetőit, köztük Kádár Jánost, az MSZMP Központi Bizottságának első titkárát, Lo­soncéi Pált, a Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnökét, Lázár Györgyöt, a Miniszter- tanács elnökét, továbbá az MSZMP Politikai Bizottságának tagjait, a Központi Bizottság titkárait, valamint az ugyancsak a dísztribü­nön helyet foglaló vendégeket, a társadalmi és tömegszervezetek vezetőit, a munkásmoz­galom veterán harcosait és a termelésben élenjáró dolgozókat. A tribünökön és a teret övező lelátókon olt voltak a m.unkásmozga- lom veteránjai, kiváló dolgozók, s velük együtt foglaltak helyet a május elseje alkalmából öt­ven országból érkezett külföldi szakszerveze­ti delegációk tagjai. Pontosan tíz órakor felharsantak a fanfá­rok, s a díszbe öltözött, fellobogózott, hatal­mas transzparensekkel és jelmondatokkal éke­sített téren — a felvonulók élén — megjelent a nemzetköziség eszméit jelképező zászlósor és a haladó emberiség összefogásának emblé­mája, a nagy méretű ötágú vörös csillag. Tömött oszlopokban követte egymást a fő­városi kerületek munkásait, üzemeit, gyárait, és lakosságát képviselő negyedmilliónyi em­ber, élükön kerületük párt- és állami veze­tőivel, akik mögött közvetlenül a jubileumi zászlót elnyert kollektívák tagjai és a Kiváló vállalat cím tulajdonosai haladtak. Az ünnep­lők több mint két órán át hömpölygő ára­datát ezúttal is a sportolók színes, látványos bemutatója zárta. Hasonlóan emelkedett hangulatban telt el az ünnep az országban. Az ország nagyváro­saiban is színes felvonulások, ünnepségek előzték meg a ligetekben, szabadtéri színpado­kon rendezett műsorokat. Szinpompás ünnepségre került sor me­gyénkben is. Nógrád szinte valamennyi köz­ségében megemlékeztek a nemzetközi mun­kásosztály nagy ünnepéről. Nagybátonytól Pásztón át, Romhányig nagygyűlések, sport- és kultúrrendezvények, majálisok tették feled­hetetlenné az idei május elsejét. Szinpompás felvonulás ' Salgótarjánban már va­sárnap este térzene és öröm­tűz köszöntötte a megyeszék­hely lakosságát. Május elsején, reggel ugyan kicsit ráijesztett a salgótarjániakra és a kör­nyezd községekből a mégye- székhelyre érkezőkre az idő­járás, de nyolc óra után már nagyszerű idő fogadta a felvo­nulásra gyülekezőket. Zászló- díszbe öltözött a város, a nem­zetközi munkásosztály vörös, a nemzetiszínű és a béke kék zászlaját lengette a szél. Ha­talmas transzparenseken jel­szavak üdvözölték május else­jét. s pattogó indulók, a város lakosságát. A járdákon az ér­deklődők sokezres tábora gyűlt össze. A tribünnel szem­ben a veteránok foglaltak he­lyet. Tíz óra előtt a dísztribünön elfoglalta helyét a május el­sejei ünnepség elnöksége, köz­tük Géczi János, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei pártbizottság első titkára, a megyei pártbizottság titkárai, Hoffer István, a párt megyei végrehajtó bizottságá­nak tagja, a megyei tanács el­nöke, Ozsvárt József, a párt megyei végrehajtó bizottságá­nak tagja, a salgótarjáni váro­si pártbizottság első titkára, a végrehajtó bizottság tagjai, Kovács László, a Szakszerve­zetek Nógrád megyei Tanácsa vezető titkára, az SZMT-el- nökség tagjai, Deák Gábor, a KISZ központi bizottságának titkára, dr. Boros Sándor, kul­turális miniszterhelyettes, Bí­ró József, az MSZMP Közpon­ti Bizottságának munkatársa, Füssy József, a KISZ Nógrád megyei bizottságának első tit­kára, az ideiglenesen hazánk­ban tartózkodó egyik szovjet katonai alakulat képviselői, a párt-, az állami élet megyei és városi vezetői, a társadalmi és tömegszervezetek képviselői, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulója tiszteletére indított munka­versenyben a megyei pártbi­zottság oklevelével kitüntetett szocialista brigádok vezetői, a megyei tanulmányi verseny győztes diákjai. Az SZMT nevében köszöntő hangzott el: a május elsejei salgótarjáni demonstráció a megyeszékhely dolgozóinak egyetértését fejezi ki pártunk internacionalista politikájá­val. A munka hétköznapjai­ban munkával, e napon pe­dig tömegdemonstrációval bi­zonyítja, hogy cselekvőén tá­mogatja a párt XI. kongresz- szusa határozatainak végre­hajtását, aktívan részt vesz a békés építőmunka, az V. ötéves terv célkitűzései meg­valósításában. Az ünnepségen külön tisztelettel és szeretettel köszöntötték a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulója tiszteletére indított szocialista munkaverseny győzteseit, a megyei pártbi­zottság oklevelével kitüntetett brigádokat, a veteránokat, sok dicső május harcosait. Pontosan tíz óra volt, ami­kor a várost övező hegyről há­rom robbantás jelezte a salgó­tarjáni felvonulás kezdetét. El­hangzott a város szignálja is „A tarjáni kertek alatt..s elkezdődött a csaknem két óra hosszán át tartó színpompás ták, majd Marx, Engels, Le- A gyár munkásai a versenv- felvonulás. A zenekar induló- nin, Kádár János, Losonczi ben élen járók fényképeit hoz­kat játszott, s a dísztribün elé Pál, Lázár György fényképe ták magukkal, s táblán hir­gördült Salgótarján első csuk- emelkedett a magasba. Hatal- dették: „Éljen korunk forra- lós autóbusza. A buszból a más, szépen csiszolt vázák- dalmi eszméje, a marxizmus— 15 sz. óvodások léptek ki, s ban piros szegfűket helyeztek leninizmus!”. Bemutatták az piros szegfűt nyújtottak át az el. A gyári munkások között üvegipar, a gyár legszebb ter­einökség tagjainak. voltak a Rákóczi úti általános mékeit is. Ezután =a 'Szénbá­nyák vállalat egyenruhás bá­nyászai következtek. A bá­nyamentők felszereléssel, vö­rös zászlókkal vonultak el az elnökség előtt. A sort az él­üzem, szorospataki akna- üzem bányászai nyitották meg, a jubileumi oklevél birtokosai is közöttük haladtak. A nagy- bátonyi gépüzem képviselői „Éljen a munkásosztály!” fel­iratú táblát emelték magasba. Az építési üzemet hatalmas girland követte, apró gyerme­kek népviseletben emelték magasba. Fel-felcsattant a taps, a nézők ezrei köszöntöt­ték a felvonulókat. A megye legnagyobb . üze-i mének, a Salgótarjáni Kohá­szati Üzemek dolgozóinak zászlóerdőbe borított menete következett. Hatalmas táblán hirdették: „Világ proletárjai egyesüljetek!” Ezt követően emelték magasba a nemzetek lobogóit. Az üzemek dolgozói­nak felvonulását a Mali- novszkij úti iskolások, az MSZBT-tagcsoport tagjai emb­lémájával nyitották meg. S jöttek a gyárrészlegek leg- Az üzemek felvonulását, az iskolások, a Táncsics Mihály , jobbjai. Az élüzem hideghen- Üvegipari Művek tízszeres ki- Közgazdasági és Kereskedel- a Komarov bőkezelő váló gyára, az öblösüveggyár mi Szakközépiskola tanárai és Dn . ; .a .Vlafyar,, Népköztár­dolgozói nyitották meg. Elől tanulói, akik a KISZ kb vörös sasag klva!o brigádja. „A párt az alapszervi zászlókat hoz- vándorzászlaját nyerték c. . (Folytatás a 2. oldalon) t

Next

/
Oldalképek
Tartalom