Nógrád. 1978. január (34. évfolyam. 1-26. szám)

1978-01-12 / 10. szám

Gyógyító mozgás Fehér falak, fehér ajtók, fehér lócákon üldögélő bete­gek, fehér köpenyes nővér­kék, hosszú léptekkel szágul­dó orvosok. A kép egy szok­ványos kórházi folyosó, csak a tolókocsi feltűnően sok, és a hang elgondolkoztató. Egy kórteremből, talán a folyosó végéről ezt hallani „föl-le-föl- le-föl-le”, ki tudja hányad­szor. Lélegzetvételnyi szünet, maid ez következik: „hajlít- nyújt-hajlít-nyüjt”. Es pár perccel később: „sarokra- vissza-sarokra-vissza”. • Az ORFI reumatológiai és fizioterápiás tanszékén va­gyunk, a Lukács-fürdő köz­vetlen szomszédságában. A falakon aranybetűs márvány­táblák beszélnek egykori si­keres gyógyulásokról és bot­tal. mankóval vonszolódó be­tegek a gyógyulás küzdelmes útjáról. Minket, a laikusokat és egészségeseket miért érde­kel ez egyáltalában ? A reuma napjaink népbe­tegsége. Ugyanúgy szedi ál­dozatait, mint annak idején a gümőkór. a nemi betegség, vagy mint ma a szív- és érrendszeri betegségek, a daganatok. Hogy az egészsé­ges ember tudatában a re­uma mégis veszélytelen do­logként jelenik meg, annak elsősorban az az oka, hogy a betegség kimenetele nem halálos. Nem okoz halált, hanem tíz-tizenöt év után „kialszik”. Kevesen halnak meg reumában, viszont tes- tileg-lelkileg hosszú időn át nyomorít és súlyos deformá- lódásokat hagy maga után. 1974-ben a keresőképtelen­séggel járó betegségek elosz­lása a következőképpen ala­kult az iparban, építőipar­ban. Az influenza- és heveny légúti megbetegedések miatt a munkanapkiesések száma 362 volt (száz főre, egy év alatt), a mozgásszervi beteg­ség okozta kiesés 270 nap. Ezt a kettőt csak a balesetek közelítették meg, a többi betegség nagysága jóval mö­göttük maradt. Különösen sújtja a reuma a mostoha körülmények között dolgozó embereket, a nehéz fizikai munkát végzőket és a nőket. Hozzátartozóim között nem volt és nincs reumás, így meghökkenve hallgatom az orvos beszámolóját. A bete­gek között van olyan, aki­nek tíz-tizenöt év alatt egyet­len fájdalommentes napja sincs. A szél, az időjárás-vál­tozás ■— minden, amit az Új gyógyszer a szent vírusfertőzéseire A Lett Tudományos Aka­démia szerveskémiai intézeté­ben kidolgozott új gyógyszer nagyon hatásosnak bizonyult a szem vírusfertőzéseinek ke­zelésében. A „Glutandan” el­nevezésű új gyógyszernek nincs mérgező vagy allergiát okozó hatása és viszonylag olcsón előállítható. A fehér, kristályos anyag vízben ne­hezen, alkoholban, valamivel jobban oldódik. Szövettenyé­szetekben gátolja az A2 és A1 grippevírusok reprodukcióját, de nem befolyásolja a kísér­leti állatok vérnyomását, lég­zését. A klinikai kísérletek eredményei szerint 0,5-—1 szá­zalékos oldata a kezelés meg­kezdésétől számított máso­dik-harmadik napon csök­kenti a szem nyálkahártyájá­nak és szaruhártyájának gyulladásos jelenségeit. Víztároló a vulkánban A Kazah Tudományos Aka­démia geológiai intézetében ki­dolgozott terv alapján kisebb folyók vizével töltik fel egy több millió évvel ezelőtt mű­ködött vulkán kalderáját. A Kazahsztán középső részén fekvő egykori vulkán katlana manapság mintegy 300 négy­zetkilométer kiterjedésű, falai vulkanikus kőzetből állnak. Vízzel feltöltve az egykori tűzhányókráterből nagymére­tű víztároló alakul majd ki, amelyből mezőgazdasági cé­lokra vízzel láthatják el Ka­zahsztán középső részének víz­szegény területeit. egészséges ember észre sem vesz, vagy éppen csak érké­kei — egész napos mozgás­képtelenséget okozhat. Reg­gelenként sokan úgy ébred­nek, hogy nem tudnak meg­mozdulni. A merevség gyak­ran csak melegvizes mosda- tással, tornáztatással oldódik föl. A legrosszabb azonban, mikor valaki hetekre, hóna­pokra magatehetetlenné vá­lik. Ilyenkor teljesen rá van utalva környezetére, hogy az ágyban megforduljon, ahhoz is , segítség kell. Ezeknek a betegeknek or­vosi, családi és társadalmi támogatásra van szükségük. Jelenleg mindegyik hagy kí­vánni valót maga után. Az orvosi segítségnyújtást kí­vánta megkönnyíteni az a rendelkezés, amelyik lehető­vé teszi, hogy a reumás bete­get sürgősségi alapon utalják kórházba. Ami a másik kettőt illeti, társadalmunk — úgy tetszik —, nem elég elnéző a moz­gásszervi betegekkel. Helyze­tüket nem ismeri, nem érti, nem is akarja érteni. Ha va­lakit tolókocsi késztet meg­állásra, inkább csak bosszan­kodik. ..Miért nem marad otthon? Minek járkál? Mi­nek utazik az ilyen?” Pedig törődéssel, gondoskodással a mindennapjaikat tudnánk megkönnyíteni. Nemzetközi légügyi egyez­mény írja elő, hogy a repü­lőgépek a tolókocsit ingyen kötelesek szállítani. Sok or­szágban az aluljárókat úgy építik, hogy külön sáv ké­szül a nehezen mozgók, a to­lókocsik számára. Számtalan lehetőség a segítésre. Végül, hova sorolhatók azok, akiknek csak a háta, dereka, nyaka, lába fáj, akik­nek isiásza, különféle porc­kopása van? Es főleg, mit csináljanak? A reumatológus erre azt válaszolja: nincs az a nevet­ségesnek látszó mozgalom — kocogó, vagy torna —, ami­nek az orvos ne örülne. Je­lenlegi életvitelünkben, köz- gondolkodásunkban sem a gyermekkori, sem a serdülő­kori, sem a felnőttkori test­mozgás nincs megfelelően biz­tosítva. Ahhoz, hogy egész­ségesek legyünk, mozgásszer­veinket éppen, úgy ápolni, karbantartani kell, mint - bár­mi mást magunkon, vagy a környezetünkben. Az ember­nek a civilizált életben is meg kell találni a lehetősé­geket, amelyek egészséges mozgását biztosítják. A test­kultúrának a szórakozás, já­ték és az öröm forrásaivá kellene lenni — hogy ne le­gyen több reumás, reuma- kórház és reumatológiai vi- íágév. V. Zs. Földművelés a magasból Äijii * aii, ...■ j ;.. ' m < ——u Szovjet és lengyel repülő­gép-tervezők néhány évvel ezelőtt új mezőgazdasági gép­típust fejlesztettek ki. amely­nek gyártására a mieleci re­pülőgépgyár — ahol a felvé­tel készült — is berendezke­dett. Az M—15 rendkívül szo­katlan, merész konstrukció. Ez a világ első olyan mező- gazdasági repülőgépe, amely­nek sugárhajtású gázturbina a hajtóműve. Az AI—25 tí­pusú turbinát a 12,5 méter hosszú, 5,2 méter magas, 22 méter szárnyhosszúságú gép kabinjának tetején helyezték el a tervezők. A 2,2 tonna szórandó anyag befogadására alkalmas tar­tályokat a kettős szárnyak közé, kétoldalra építették be. Az alacsonyan levő két tar­tály a földön oldalról köry- nyen hozzáférhető, s mind­kettő egyidejűlég tölthető, így egy gép naponta 35—40 tonna műtrágyát vagy más anyagot is kiszórhat. Ha a gép tíz méter magasan repül, a szóróanyag terítési széles­sége 60—70 méter, ami az eddigi legjobb gépek széles­ségének is kétszerese^ A Szovjetunió nagyméretű me­zőgazdasági tábláit az M—13- ösök rendszeres és tömeges szolgálatba állítása után úgy tervezik kialakítani, hogy azok hossza megegyezzék az egy-egy felszálláskor a tel­jes kiszórás megtörténtéig átrepült talajcsík hosszával. A nagy táblák mindkét vé­gén berendeznek majd kis töltő rspülöterecskéket: így a gép mind az oda-, mind a visszaúton terheléssel repül, dolgozik majd. Az M—15-ös füves talajon is könnyedén fel- és leszállhat; a gép orr­kerekes, ami nagyban előse­gíti földi mozgását, s ez a töltéshez való beállásnál kü­lönösen fontos. A gépterve­zők gondoltak rá, hogy a gázturbina kompresszorából sűrített levegőt lehessen el­vezetni a tartályokba., ami­vel gyorsítható a kiszórás, il­letve fokozható a kiszórt anyag porlasztása. A pilóta a szórandó — sokszor mér­gező — anyagoktól távol, ki­tűnő körüllátást nyújtó, zárt kabinban vezeti az óránkénti 140—180 kilométeres sebesség­gel haladó gépet. Képünkön: szerelik az új repülőgépet a gyárban. Hal „halljuk”a ? Pszichiáterek egy kutató- csoportja arra keresett vá­laszt, hogy a zenei hallás ké­pességének melyik agyfélteke a székhelye. Zeneileg képzet­len és képzett kísérleti sze­mélyek nagyobb csoportjait vizsgálták abból a szempont­ból, hogy melyik fülükkel is­mernek fel, majd reprodukál­nak (például elfütyölnek) egy dallamot és egy akkordot. A dallam felismerésének találati számából arra a meg­állapításra jutottak, hogy a képzetlen csoport tagjai azt inkább a bal fülükkel hallot­ták, illetve ismerték fel, míg a képzett zenészeknek a jobb fülük volt érzékenyebb, vagy-. is azzal értek el több „talá­latot”. Ebből a kutatók arra következtettek, hogy a zenei tanulmányok, a hallás „edzé­se” a bal agyféltekét fejlesz­ti. A fülből kiinduló érző idegpályák ugyanis kereszte­ződnek: a bal fülből a jobb, a jobból a bal agyféltekébe futnak. Az akkordok felisme­résében ezt a sajátosságot nem sikerült bizonyítani. FAGYMENTES ÜT A téli fagykárok javítása az utakon évről évre sok mun­A MAGÉV miskolci kirendeltsége MISKOLC. szeles út 22. Tel.: 16-638 Telex: 62-411. műszaki becsiést tart 1978. január 19-cn cs 20-án. SALGÓTARJÁN, BALASSAGYARMAT ÉS KÖRNYÉKE ÍRÁSBELI BEJELENTÉSÜKET KÉRJÜK MAGYAR HIRDETŐ VÁLLALAT, SALGÓTARJÁN, PAVILONSORBA MEGKÜLDENI Ügyintéző: Varga. FOGLALKOZUNK: HASZNÁLT GÉPEK, MŰSZEREK TÉTELÉVEL, ELADÁSÁVAL ÉS KÖZVETÍTÉSÉVEL kába és pénzbe kerül. Az út­burkolat fagyvédelmére ezért az NSZK-ban új módszert próbálnak ki. A szokásos ka­vicsalap helyett a Harz-hegy- ségben létesített 150 méter hosszú kísérleti útszakaszon vékony műanyag lapokat és 3,5 centiméter vastag hőszige­telő hablemezeket fektettek le, s ezekre került a szokásos útburkolat. így akarják meg­akadályozni a téli fagy beha­tolását az úttest alatti talaj­ba, s ezzel elkerülni a felfa­gyást. A kísérleti szakaszba épített kábelen keresztül ál­landóan ellenőrizni lehet az úttest burkolatának nedves- ségt?i”a’mát és hőmérsékletét. A kísérleti munkálatok — e'őreláthatólag — két eszten­dőt vesznek majd igénybe. DOHÁNY ÉS SZÜLÉS A koppenhágai állami kór­házban végzett megfigyelések eredményei szerint a dohány­zó anyák csecsemői átlagosan kisebb súllyal születnek mint a nem dohányzóké. A szülés előtt klinikai ápolásra ielent- kezett nők vizsgálatából ki­derült, hogy a dohányzó nők szervezetében az átlagosnál több a szénmonoxid. • Terhes nyulakat szénmo­noxid hatásának tettek ki, s az utódok súlya átlagban 20 százalékkal volt kisebb, mint a kontroli-állatok utódai, ezen kívül az újszülötteik egyhar- mada 24 órán belül elpusz­tult. A kutatók véleménye szerint a szénmonoxid káros hatása a magzatra elsősorban abban nyilvánult meg, hogy csökkenti az oxigénellátást. Az oxigénellátás romlását más tényezők, mint például a ni­kotin, még fokozhatják. „FAGYASZTOTT” EGEREK A cambridgei egyetem ku­tatói eredményes módszert találtak egérembriók fagyasz­tására. Ha a fagy felenged, egészséges egerek fejlődnek. A kísérletekben az egér­embriókat hirtelen lehűtötték mínusz 79 fokra, polivinil-- pirrolidon műanyagot tartal­mazó közegben. A polivinil- pirrolidont eredetileg az em­bergyógyászatban használják a vérplazma tartósítására. A fagyasztás és felengedés fo­lyamatában feltehetően az a szerepe, hogy megvédi a sejt-; hártyákat a roncsolódástól. Harmincperces fagyasztás után gyorsan felmelegítették, és kémcsőben tenyésztettél! őket. Végül a teljesen épen maradt példányokat beültet­ték egy idegen anya méhébe. A kihordó anya szervezete nem befplyásolta magzatai­nak az örökletes tele<-ions:-- gait. A kísérletben a legtöbb átültetett embrió életben ma­radt. A továbbiakban meg­vizsgálják, jogos-e az a felte­vés, hogy a kisebb térfogatú sejtek jobban ellenállnak a fagyasztás és a tárolás meg­próbáltatásainak mint a na­gyobb térfogatúak. AZ AKERENDAM KINCSE Három békaember Norvégia 'nyugati partjai előtt 29 méter mélységben 40 000 érmét. 600 kilogramm ezüst- és 25 kilo­gramm aranyérmét. talált,' Megállapították, hogy 1725 márciusában ott süllyedt el az „Akerendam” nevű három- árbócos. A legénység tagjai egytől-egyig elpusztultak. A hajó holland alkalmazottak fizetését vitte volna Indonézi­ába. Ekkora kincset az európai tengerek mélyén még soha­sem találtak. Értéke 600 000 dollár. Az érmék között van sok utrechti aranydukát, spa- nvol tallér vagy real amelyeket spanvol konkvisztádorok ve­rettek az inkáktól és az azté­koktól rabolt ezüstből. A le­véltárak adatai szerint még 30 000 érme rejtőzik a vízi­növények alatt. Jelenleg vita folyik a kincs tulajdonjoga körül a holland és a norvég kormány között. A békaemberek az érméket Norvégiának szolgáltatták be. Apróhirdetések UG forgalmi rend- KERTES családi belvárosi, kétszobás számú Skoda 110 L házat vennék Salgó- szövetkezeti lakáso­eladó. Juhász Gyula, tarjánban, vagy mat. Telefon: 16-04, Piliny, Losonci út 114. ilyenre cserélném délután. ELADÓ Wartburg de Luxe UV-s, Ér­deklődni : a 13-71 te­lefonszámon, 7—11 óráig. KULCSMASOLAS (minta után) autó­kulcs, biztonsági zá­rak, liftkulcsok ké­szítése géppel, meg­várható. Ipacs Gyula 3100 Salgótarján. Csizmadia u. 10. ÜM 01. salgótar­jáni öblösüvcg- gyá-'' GB 44—55. frsz. Ikarus 55 ípusú autóbuszát eladja. Az autóbusz gyár­tási éve: 1971. Férőhelye: 44 fő. Műszaki állapota: jó. Megtekinthető a gyár garázsában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom