Nógrád. 1978. január (34. évfolyam. 1-26. szám)

1978-01-12 / 10. szám

* A FŰTÖBER nagybátonyi gyáregységében is példás szor­galommal kezdték az 1978-as esztendőt. A korábbi évekhez hasonlóan az idén is a szellőző- és fűtőberendezések ké­szítése lesz legfőbb feladatuk. A hazai lakásépítési prog­ram sikeres teljesítésének . egyik feltételeként igyekeznek mind több gáz-fűtőkészüléket átadni az új otthonokhoz, emellett azonban az üzemek, intézmények fűtéséhez és légtisztításához is gyártanak berendezéseket. Az üzem dol­gozóinak munkáját gépek, felszerelések sokasága segíti, korszerű körülmények között állíthatják elő a keresett ter­mékeket. Képünkön: készül a tartályok szereléséhez szük­séges alkatrész Varbai István és Oláh István segítségével.- kj — minőség és hatékonyság az ismeretterjesztésben Gazdag, változatos temati­kájú ismeretterjesztő előadá­sokat ígér ,a Tudományos rs- merettérjesztő Társulat Nóg- rád megyei szervezete elnök­ségének és ügyvezető elnök­ségének 1978-as munkaterve, amely, elsősorban elméletileg alapozza meg a megyei isme­retterjesztés gyakorlatát. A szervezet — hasonlóan az . előző évhez — tartalmi kér­désekben főként a szocialista életmód, a hazafiság és nem­zetköziség, a szocializmus teljes felépítésének anyagi bázisát biztosító tudományos­technikai haladás, a vállalati és társadalmi szintű közgaz­dasági összefüggések, a kör­nyezetvédelem. a bel- és kül­politika időszerű kérdéseivel, a szocialista demokrácia fej­lesztésének feladataival kíván foglalkozni. Az általános célok mellett a megyei szervezet idei tevé­kenységének középpontjába állítja: a hatékonyság növelé­sét, a munkások és munkás­fiatalok körében folytatott tevékenység bővítését, intéz­ményi kapcsolatrendszerének fejlesztését, valamint a szer­vezeti megerősödés további biztosítását. A hatékonyság és a minő­ség növelésére az eddigi ered­mények sarkallják a szerve­zetet. Az előadások mennyi­sége bármilyen országos át­lagmutatókkal összehasonlítva. állja a próbát, s kedvező ké­pet mutat. A hatékonyság növelésére ösztönöz továbbá' az MSZMP Központi Bizott­ságának októberi határozata is. Mindezek értelmében kor­szerűsíteni kívánják a sok he­lyen meghonosodott komplex sorozatokat, s igyekeznek azokat mind jobban a termelési profi­lokhoz, a rendezvények részt vevőinek igényeihez, ismeret­szintjéhez igazítani. A munkások között végzett ismeretterjesztés a megyében arányait tekintve meghaladja a 60 százalékot. A továbbiak­ban ennek szinten tartásával a munkás-ismeretterjesztés belső arányait szeretnék meg­változtatni, s minél több fia­tal szakmunkást, ipari szak­munkásképző intézeti diákot bevonni az ismeretterjesztés­be. Továbbra is megkülön­böztetett figyelmet fordítanak a megye 13 kiemelt nagyüze­mében dolgozó munkások ál­talános, politikai és szakmai érdeklődését kielégítő elő­adások szervezésére. A TIT megyei szervezete az elmúlt évben közel ezer ér­telmiségi számára biztosított előadási lehetőséget, közéleti fórumot, szereplést. Munká­jukat segítik a tudomárvwá.ei szakosztályok és a területi, helyi szervezetek, csoportok. Ezek munkáját az idén még önállóbbá és eredményesebbé kívánják tenni a tagság akti­vitásának, felelősségének nö­velésével. Népszerűsíteni igyekeznek a nyelvtanfolyamokat, főleg a munkások körében, központi előadókkal járulnak hozzá a tagság elméleti tudásának gvarapításához, szorgalmaz­zák a helyi, járási rendez­vénysorozatokat. A neeyeeljk éve megrendezésre kerü’ő nyári esvp*em rpn^^vér-^^ nemzetközivé kívánják fej­leszteni. A TIT megyei szervezetének terve jól átgondolt, reális i°énveket megfogalmazó terv. Megvalósulásának a megyei elnökség és ügv^orető elnök­ség rendszeres ü'á*ei —. me­lyek a legfontosabb témáké1 napirenden tárgyalják —, a biztosítékai. Világ proletárjai, egyesüljetek) AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TA NÄCS LA PJA | XXXIV. ÉVF., 10. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1978. JANUÁR 12., CSÜTÖRTÖK Mai számunkból: Ürrandevií 3 műhely füstjében Friss lendülettel SIlEeg ölHenegyszer Ékeli qyes Púja Frí Rómából Etiópiába érkezett Púja Frigyes, a. Magyar Népköztársaság külügymi­nisztere, aki kedden hivatalos látogatásra indult néhány af­rikai országba, rövid időre megszakította útját Rómában. Külügyminiszterünk Ró' mában találkozott . Luciano Radi olasz külügyi államtit­kárral. aki ebédet adott tisz­teletére. Az ebéden jelen volt Palotás Rezső, hazánk római nagykövete is. Púja Frigyes külügyminisz­ter — amint a TASZSZ-hír- ügynökség jelenti — szerdán megérkezett Etiópia fővárosá­ba, Addisz Abebába. Négynapos hivatalos láto­gatásán a magyar diplomácia vezetője tárgyalásokat foly­tat etiópjai kollégájával, Öelee Gedle-Giorgiszszal a kétoldalú kapcsolatokat érin­tő kérdésekről, valamint a kölcsönös érdeklődésre szá- mottartó nemzetközi problé­mákról. Ütján több afrikai országot felkeres, így — Etió­piát követően — ellátogat Angolába, Mozambikba, Kon­góba és Tanzániába. A Magyar Népköztársaság teljes mértékben támogatja az etiópiai forradalmat, és a szocialista Etiópiával fenntar­tott kapcsolatok továbbfej­lesztésére, az együttműködés erősítésére törekszik — jelen-' tette ki megérkezésekor adott nyilatkozatában Addisz Abebában Púja Frigyes. A színes konfekció kivételével Az új esztendő első napjainak termelése meghatározó ben eleget tettek kötelezett­az egész évi nyugodt, kiegyensúlyozott gazdálkodás meg­valósítása szempontjából. Ha már a kezdetnél sikerül a korábbi lendületet megtartani, illetve tovább fokozni, akkor nagy baj nem lehet. Az első napok sikere ugyanakkor kellemes közérzetet teremt a még előreláthatóbb munká­hoz. E gondolatok jegyében adjuk közre két jelentősebb üzemünk első heti termelési tevékenységét. ségeiknek. Az idei indulásra sem panaszkodhatnak, mert jó volt a fonalellátás, a folya­matos termeléshez szükséges egyéb anyagok is rendelkezés- ne álltak. Némi megtorpanást ké*- dolog okozott. Az egyik, hogy az előírt készleteket a Az ötödik ötéves terv har- értékterve 4 százalékkal volt SZ madik esztendejében jelentős nagyobb az előírtnál. 180 dolgozó vett3 részt vér­eredményekre számítanak a Nem volt mentes az első a(jáson ° salgótarjáni síküveggyárban, hét különböző bosszúságoktól. Ezt az. évet a fordulat észtén- Gondot okozott a kvarcho- Ennek ellenére az első hét- dejének tartják. Ugyanis két mokka! érkezett irányvonat fe. esedékes termelési elö- év után először lemaradás he- vagonjainak kirakása, mivel irányzatot a színes konfekció lyett tervteljesítéssel, illetve tavalyról jelentős mennyiség kivételévél mindenütt teljesí- túlteljesítéssel kezdték az maradt a tárolókban. A meg- tették. A kötődéből több mint esztendőt. maradt üvegalapanyagot ^ ezerrel, a festöaeből csak­A termelési értéktervet azért nem tudták felhasznál- £em tízezerrel több termet több mint 12 millió forinttal ni> mert a vasúti kocsik mi­került ki az előirányzatnál. A szárnyalták túl. Ahúzottüveg- att szennyezett volt. E gond exportban a devizabevétel megoldása érdekében tárgya- nyilvántartott síkhurkolt fei- csaknem 8 millió forinttal na- lásokat folytatnak az illetéke­gyobb a tervezettnél. Közel sekkel. utofomnt 85 ötezer négyzetméter edzett A síküveggyárban az első louaK l0DDet- üveget termeltek tervein felül, héten sikerült megvalósítani Január végéig a kelődéből 480 Csupán a húzottüveg-terme- azokat az elképzeléseket, ame- ezer, a festődéből 780 ezer fi­les maradt el az előirányzat- lyeket még ötvenegyszer kell nomáru, 462 600 vastag tói megismételni, hogy teljes le- szálú harisnyanadrág és 880 Az új esztendő első hetében gyen a siker’ ^ azfar tendülLte0ly At(^^lva nUníu Kellemes közérzettel kezd- nyerskonfekció 472 ezer ’ ter- SSt A aZnapi3termelés ték az « eszteadöt a Buda-.méket bocsát ki. míg az ad- átlae ezer néeVzetméterrel pesti Harisnyagyár nagybáto- jusztálóból kikerülő termé­haiadta ^a Set Az t meghaUdja edzőüzemből 10 százalékkal muít evben mmden tekintet- az egymilliót. több termék került ki, mint ahogy korábban tervezték. Ugyanakkor több mint 8 ezer négyzetméter edzett üveget szállítottak a megrendelők­nek. Az Ikarus mindennap ed­zett biztonsági üveget szállí­tott a gyárból. A ZIM salgó­tarjáni gyára három napig fu­varozta a gáztűzhelyek sütő­ajtajához szükséges üvegeket. Húzott üvegből az első héten belföldre 90 ezer négyzetmé­tert szállítottak, ami 5 szá­zalékkal több a tervezettnél. Az igényeket még így sem tudják kielégíteni. A külföldi igények teljesí­tése érdekében csaknem 22 szer négyzetméter üveget zállítottak ki. Ez 2 százalé­kos túlteljesítést jelent. A serény munka eredmé­nyeként az első hét termelési 0 lakosság egészségügyi ellátása társadalompolitikánk egyik igen jelentős része Dr. Schultheisz Emil sajtótájékoztatója A lakosság egészségi álla- szaktárca nem képes megol- potáról, az egészségügyi ellá- dani, ez tehát kormányzati tás helyzetéről és a további feladat. ^ feladatokról tartott sajtótájé- Az egészségügyi tevékenysé- koztatót szerdán a Paria- get döntően befolyásolja a mentben dr. Schultheisz Emil demográfiai, népmozgalmi egészségügyi miniszter. A tár- helyzet. Hazánkra az idős ko­ca a közelmúltban jelentés- rúak magas és növekvő ara­bén számolt be a kormány- nya jellemző. A nyugdíjas ko- nak az egészségügyi törvény rúak részaránya ma már végrehajtásának eddigi ered- meghaladja a 20 százalékot: ményeiről, az ellátás helyze- ezzel és az arány további nő­iéről, valamint az alapvető vekedésével számol az egész­célokból együttesen fakadó ségügy a fejlesztési tervek további feladatokról. összeállításánál. ' A kormány megállapította, — Az elmúlt évtizedekben hogy a lakosság egészségügyi nőtt az átlagos életkor, ér ellátása társadalompoliti- kedvező az eredmény a halá­lcánk egyik igen jelentős ré- lozás alakulásában is. A vár- sze — mondotta bevezetőjé- ható élettartam növekedőre ben. — Jelentésünkben abból azonban megtorpant és ke '- indultunk ki, hogy a Síkosság vezőtlenül alakul egyes raun- egészségi állapotának meg- kaképes korosztályhoz Uric őrzését, javítását egyetlen (Folytatás a 2. oldalon) Diákétkeztetés Balassagyarmaton Korszerűtlen körülmények, zsúfolt konyhák Az óvodások és általános mélyzet sem áll rendelkezés­iskolák tanulóinak élelmezé- re. Sor került az étlapok si helyzetét vizsgálta a kő- összeállításának vizsgálatára zelmúltban a balassagyarmati is. Ezek általában sablono- városi és járási Népi Ellen- sak, kevés a vitamindús fő­őrzési Bizottság. Megállapl- zelék, a gyümölcs. A kony- tották (többek között), hogy hák nem élnek a korszerű az elmúlt években hozott in- táplálkozást eredményező tézkedése^c a helyzeten vaj- nyersanyag-felhasználás lehe­lni keveset javítottak. A tőségével. A legtöbb helyen rendelkezésre álló konyhai az élelmezésvezető : a sza- kapacitások elégtelenek. A kácsnő állítja össze a heti legtöbb helyen a kiszolgáló étrendet, a diákok vélemé- helyiségek sem felelnek meg nye nélkül. A népi ellenőrök a követelményeknek. . javasolták, hogy az iskolai Balassagyarmaton a tanév orvosok több javaslattal él­kezdetén a diákétkeztetésben jenek az étlapok összeállítá- nehézségek jelentkeztek, ei- sa során. sősorban a korszerűtlen kő- Gondot okoz a konyhai rülmények, a zsúfolt kony- dolgozók szakképzetlensége, hák miatt. A népi ellenőrök továbbképzésük hiánya. Ki- csaknem két és fél ezer gyér- íogásolható az evőeszközök mek élelmezésének- helyzetét állapota, a gyermekétkeztetés vizsgálták. Általános tapasz- kulturáltsága. Kevés a raktár, tálát, "hogy — az intézmények akad hely, ahol a diákoknak igazgatóinak engedélye alap- a kézmosási lehetőség sem ján — az indokoltnál lénye- biztosított. Balassagyarms- gesen több felnőtt étkezik ton a konyháról való szál- az iskolai konyhákról, lítás azzal a gépkocsival tör- Emiatt gyermekek szorulnak ténik, amelyikkel a zöldsé- ki a juttatásból. Gondot je- get is fuvarozzák, s közben lent az alsó tagozatosok ellá- elmarad a fertőtlenítés, ör- tása, a körzetesítések során vendetes viszont a hűtőkapa- kevés figyelmet szenteltek citás növekedése, de kihasz- étkeztetésük megoldására. A náltságuk gyér. népi ellenőrök azt is kifo- A népi ellenőrök a feltört gásolták, hogy a vizsgált in- hiányosságok megszüntetésé- tézményekben — egy kivéte- re javasolták (többek között), lével — nem kapni iskola- hogy a városi tanács és a tejet, a pedagógusok a tan- Nógrád megyei Vendéglátó termek „szennyeződésére” hi- Vállalat vizsgálja meg a vatkoznak. gyermekélelmezés fejleszté­A különböző ko-osztályok sének lehetőségeit, a járás élettani követelményei ólta- községi tanácsai intézked- lában figyelmen kívül ma- jenele hogy a kötelező felnőtt- radnak. A balassagyarmati étkezőkön kívül engedélye- Aranykalász étteremben zettek a vendéglátóétkezést például ugyanazt a menüt vegyék igénybe, s részükre :apiák a gyermekek, mint étkezési hozzájárulást fizes- ■iz építőipari munkások. A senek. Megoldásra vár a ionyhák szűk kapacitása sem konyhai dolgozók továbbkép- ■szi- lehetővé a differencia- zése. Javítani kell az étke» iást, de erre megfelelő sze- tetés kulturáltságán!

Next

/
Oldalképek
Tartalom