Nógrád. 1977. december (33. évfolyam. 282-307. szám)

1977-12-01 / 282. szám

Világ proletárja?, egyesületek! NOGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS<LAPJA XXXIII. ÉVF., 282. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1977. DECEMBER 1., CSÜTÖRTÖK • • ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Munkáspárt Közpon­ti Bizottságának ülését december 1-re össze­hívták. A Politikai Bizottság a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. évfordulójának megünnepléséről szóló beszámoló, az 1977. évi népgazdasági terv teljesítéséről szóló jelentés, illetve az 1978. évi terv és állami költségvetés irányelveire vonatkozó előterjesztés megvita­tását javasolja a Központi Bizottságnak. . (MTI) Helyzetjelentés a szénbányáktól , Egy hónappal év vége■ előtt A Nógrádi Szénbányáknál a Közismert okok játszottak itt túlteljesítéséhez is, azonban a harmadik negyedév végén közre. Szinte folyamatos eb- hosszú szállítólánc és a soroza- még több mint 13 ezer ton- ben az aknaüzemben a mun- tos üzemzavarok igen sok gon­na szén hiányzott az esedé- kahelyeken a víz- és iszapbe- dot okoznak. Mindezek sürge- kes éves terv teljesítéséből, törés. Ilyen novemberben is tik a rekonstrukció, a beruhó- Ez a lemaradás azóta fokoza- előfordult és két munkahelyen zási program mielőbbi meg- tosam csökken. November vé- ma is az iszap eltakarításával valósítását. Ezt egyébként az gére foglajkozmak. Mindezek eile- is elősegíti majd, hogy a jö­nére szerdán reggel már csak vő évben 10 ezer tonnával 120 vagon, szén, vagyis egy- mérséklődik az aknaüzem napi termelésnek megfelelő terve. Viszont a rekonstruk- mennyiság hiányzott az idő- ció meggyorsítása mellett arányos éves tervteljesítésből, fontos feladat a feltárás, elő­nemcsak az elmaradást pótolták, hanem 30-án reggelig már 2 ezer 365 tonnával az időarányos tervet is túlteljesítették. Igaz. hogy ebből 1215 tonna szén a vagonhiányok miatt a készlettereken elszállításra vár. Az almák éves versenyében változatlanul Szorospatak ha­Novemberben csaknem öt és fél ezer tonnával túl­teljesítette tervét Kányás- akna­készítés gyorsítása, hogy mi­re a szállító útvonal megrövi­dül, biztosítottak legyenek a nagyobb arányú termelésfel­futás feltételei. A szénbányászatban az idén A fajlagos fűtőértékter- vet 11 hónap átlagában 20 kalóriával teljesítette túl a vállalat Az aknaüzem jövő évi terve _____c_______ az ideivel azonos lesz.^ de az igen fontos mutató a hőmeny­l ad az élen. Eddig csaknem előkészítések zömét már csak nyiségi terv teljesítése­it ezer tonna szénnel termel- a déli iszapos- vizes, bánya- tek többet. Novemberben két mezőben tudjak végezni. Jö- frontfejtésen is átszerelést vé- vore ugyanis a nyugati banya- geztek. Ezt a munkát is az mező művelése várhatóan tel- előizetes tervelmek megfelelő- l®611 befejeződik, en sikerült végrehajtaná, és Táribes-aiknán csaknem 7 ami hőmennyiségben 20 24-e óta napról napra növelik ezer tonna hiányzott október Gigakalória előnyre tett ismét a termelési előnyüket, elején az időarányos terv tel- szert. Ez a minőségi külöi- Szorospatak-aknaüzemben va- jesítéséből. Ez azóta 170 va- boáét azt is jelenti, mintha lamennyi termelési, mutató gonra csökkent. Az aknaüzem 6 ezer 600 tonnával túlteljesí- kedvezően alakult. Jelentős lé- terve jövőre, 10 ezer tonnával tették volna az időarányos péseket tettek előre, céljuk növekszik, erre az előkészített mennyiségi tervet, az élüzem cím elnyeréséhez, kapacitás a kétszámyú front- Legutóbbi üzemenként ugyanakkor jól felkészültek a fejtéssel biztosított lesz. megtárgyalták a decemberi Ménkesen sajnos, még ma munkahelyi, telepítési tervet, is i-gen jelentős az elmaradás. Ebből az derül ki, hogy a Az október eleji, több mint négy aknaüzemtől együtte- 12,5 ezer tonnáról csak 9 ezer sen több mint 10 ezer tonnás 800 tonnára mérséklődött. A tervtúlteljesítésre lehet szá- munkahelyi kapicitás bizto- mítani az év utolsó hónapjá­következő évre is, amikor ter­melési tervük már 20 ezer tonnával több szénre szól. Kányás-aknán a harmadik negyedév végén még közel 10 ezer tonna szén hiányzott az időarányos tervteljesítésből, sított lenne a terv jelentős ban. Gierek és Berlinguet találkozója Simó Endre, az MTI tudósí­tója jelenti: A hivatalos látogatáson Olaszországban tartózkodó Edward Gierek kedden este Lengyelország római nagy- követségén találkozott Enrico Berlinguerrel, az OKP főtit­kárával. A két kommunista vezető tájékoztatta egymást országa­ik helyzetéről, a Lengyel Egyesült Munkáspárt és az Olasz Kommunista Párt po­litikájáról és áttekintett né­hány nemzetközi kérdést is- Giersk és Berlinguer meg­erősítette, hogy pártjaik el­kötelezettek Lengyelország és Olaszország kapcsolatainak fejlesztésében az élet minden területén — áll a közlemény­ben, amely ezeknek a kapcso­latoknak ' az ápolása szem­pontjából nagyon fontosnak nevezi a LEMP KB első tit­kárának olaszországi látoga­tását. A két párt elő kívánja mozdítani az európai és a vi­lágméretű enyhülést és együtt­működést, és sürgeti, hogy a belgrádi értekezlet résztve­vői törekedjenek a helsinki záróokmányban foglaltak ma­radéktalan végrehajtására. Enrico Berlinguerrel foly­tatott tanácskozása után Ed­ward Gierek szálláshelyén, a Grand Hot ' m fogadást a<-> <!*ssidéglátói tiszteletére. Befejezte venezuelai látogatását a magyar pártküldöttség Karácsonyra és ű/éf, minden hely . Nógrád megyébe szívesen jönnek a turisták^ A Dornyay-turistaszálló menedéket ad a ro mantikát, havat kedvelő kirándulóknak — kép: kulcsár — Aki Nógrád megyében töl- fős csoportot Egy hétig lesz- tötte a szabadságát, rendsze- nek Nógrád vendégei. Az Al- rint évente visszatér palóc- föld után bizonyára vonzza országba. Legalábbis ezt őket a dimbes-dombos Nóg- mondják a Nógrád megyei rád megye. Hozzátenném. Idegenforgalmi Hivatal mun- hogy azok járnak vissza éven- katársai. Szert Sándorné, az te, akik családias légkörben idegenforgalmi hivatal ve- akarják tölteni az ünnepeket, zetője gyorsan kimutatásokat Egy budapesti család három keresett elő, aztán tájékozta- gyerekkel már kétszer is írt tott bennünket, hogy már annak érdekében, hogy biztos most, december 1-én minden legyen a szobafoglalásuk, hely foglalt karácsonyra és A szálloda vezetője még szilveszterre a megye turista- azt is elmondta, hogy kará- házaiban. Azt is elmondotta, csonykor a hallban nagy fe- hogy az óvatosabbak már ta- nyőfát állítanak, szépen feldí­tességeit. Szilveszterre külö­nösen sok vendég ígérkezik, mintegy 250' bejelentést tar-- tanak számon. A Dornyay-tu- ristaházban a romantikát kü­lönösen kedvelők töltenek szí­vesen néhány napot. Akik sportolni szeretnek, azoknak örömükre szolgál, hogy a tu­ristaház közelében épül a sífelvonó, amely Nógrád me­gyében egyedülálló. Az idegenforgalmi hivatal vezetője még azt is elmondot­ta, hogy közel ezer vendéget tudnak fogadni egyszerré, annyian férnek el Hollókőn, a A Magyar Szocialista Mun­káspárt küldöttsége Biszku Bélának, a Politikai Bizott­ság tagjának, a Központi Bi­zottság titkárának vezetésé­vel befejezte látogatását Vene­zuelában. A magyar pártküldöttség caracasi tartózkodása alatt megbeszéléseket folytatott Jesus Fariával, a Venezuelai Kommunista Párt főtitkárával és a párt más vezetőivel. A megbeszélésekről közleményt adnak ki. A magyar pártküldöttsée szerdán a Costa Rica-i Népi Élcsapat Párt meghívására San Jóséba utazott. (MTI) valy karácsonykor megrendel- szítve. Emellett minden időben ték az idei szállást. idegenvezetők, várják a turis- Hotel Salgóban, Eresztvény Országos felmérés adatai tákat, akik bemutatják Sál- ben, Nagymezőn és a Dor­szerint Magyarországon rend- gótarján és a környék neveze- nyay-turistaházban. kívül megnőtt a turistaforga­lom. Sokan mentek hazánkfiai közül külföldre, külföldiek lá­togattak hozzánk. Nógrád megyének orszá­gosan elismert „látványossá­gai” — Hollókő, Salgó, So­moskő, a nagymezői turistaház —• mindenkor vonzzák a ter­mészetkedvelő embereket. A Hotel Salgó erdőben, na­gyon szép környezetben, jog­gal tart számot helyre az ide­genforgalmi listán. Sávolyi Béla szállodavezető kimuta­tást vesz elő. Ebből olvassa, hogy a legmesszebbről Kana­dából érkeztek vendégek, akik a Hotel Saigon szálltak meg, két házaspár. Svédországból ugyancsak évente kapnak vendégeket a Salgó Hotelben. — Az idei évben? — December 18-án Szeged­ről kapunk egy nagy, ötven­„ Mester ségünk címere’ Vetélkedő Nagybátonyban Igazi versenyhangulatban, mintegy száz néző jelenlétében került sor tegnap délelőtt a „Mesterségünk címere” or­szágos vetélkedő megyei dön­tőjére Nagybátonyban, a FÜ- TÖBER ebédlőjében. A ver­senybe nevezett 43 őrs közül — a beküldött albumok alap­ján — a legjobb 12 csapat mérte össze tudását. A versenyt az általános is­kolák hatodik osztályos őrsei számára írta ki a Magyar Üt- törők Szövetsége, a Pajtás szerkesztősége, a Magyar Rá­dió és az Országos Pályavá­lasztási Tanácsadó Intézet. Cél, hogy a gyerekeket meg­ismertessék a vasipar külön­böző ágaival. Megyénkben a gépi forgácsoló és a szerkeze­ti lakatos szakmákban évek óta nagy a munkaerőhiány. Reméljük, hogy a felkészülés lapokat, a gyerekek vidám já­tékokkal pihenték ki a ver­seny fáradalmait. Ezután hirdettek ered­a pajtások nemcsak ményt. Az értékes díjakat során megismerték, de meg is sze­rették ezeket a foglalkozáso­kat. Vajek Róbert, a rádió mun­katársa nagy kedvvel és ki­tűnő pedagógiai érzékkel ve­Rázsó Istvánná, megyei út­törőelnök adta át az őrsve­zetőknek. Harmadik helyen a nagybátonyiak „Szorgalom” őrse végzett. A második és az első helyezést — fél pont különbséggel — a szécsényi és zette a játékot. Az ő érdeme a balassagyarmati II. Rákóczi az is, hogy a feladatok nehéz­ségük ellenére változatosak és szellemesek voltak. Amíg a zsűri Szabó Ferenc, a megyei pályaválasztási ta­nácsadó intézet igazgatójának elnökletével értékelte a teszt­Ferenc Általános Iskola „Ri­porter”, illetve „Törpe” őrse szerezte meg Mindhárom őrs továbbjutott a területi „rádi­ós” döntőbe: Reméljük, ott is hasonló sikerrel képviselik őr­sük. iskolájuk és megyénk szí­neit ! Növekvő forgalom, csúcsszállítások Minél közelebbi az évvége, ellensúlyozta az esetenként annál inkább nagyobb szállí- égető munkaerőhiányt, tási feladatokkal kell megbir- A feladatok nagyságát jelzi, kozniok & vasutasoknak. tiosv már a fél év véséis is ként Nádasdi János. Salgó- töbgby ^nt 63 ezlr vLsút! tarján-külső forgalmi csomó- kocsi érkezett Salgótarján- pont állomásfőnöke is elmon- külsőre, számuk azóta napról, dotta. eleddig soha nem ta- napra nő. s mégis, a szerve- pasztalt méreteket öltött az zett, fegyelmezett munka idén a ^ MÁV által ^ ^történő eredménye, hogy a helyi ko- áruszállítás, s az előző évek- Csik tartózkodási idejét 7,39 hez viszonyítva jelentősen százalékkal csökkentették. A megnőtt a tranzitforgalom is. MÁV dolgozói mind nagyobb Mind több és több szerelvény figyelmet szentelnek a salgó- hagyja el államhatárunkat tarjáni nagyüzemek és a sík- Csehszlovákia felé, s érkezik üveggyár —. valamint más onnan is számottevő mennyi- termelőegységek — beérkező ségű küldemény. és elszállításra váró termékei­Ennek ellenére — kivéve az nek továbbítására. A gyárak utóbbi néhány napot, mikor- szállítási szakembereivel ki- is, a szlovákiabeli Filakovo alakított eleven kapcsolat ha- felé. karbantartási munkák tására minden biztosíték végett vágányzárt rendeltek adott ahhoz, hogy — a lehe- el. meglehetős gyakorisággal, tőségek szerint — nem lesz ami miatt torlódtak a szerel- fennakadás a bel- és külföld­vények — a salgótarjáni kör- re menő termékek továbbítá- zet vasutasainak sikerült fel- sában. adataikat rendre megoldani. Az év harmadik negyede vé­gére ' — például — több mint öt százalékkal csökkentették a korszerű, nagy teljesítményű Diesel-mozdonyok állomási fordulójának idejét, és siker­rel teljesítették a gépek jobb kihasználását, az egy szerel­vénnyel mind több anyag to­vábbítását eredményező fel­ajánlásukat. Ennek köszönhe­tő, hogy az irány- és a köz­vetlen vonatok húsz helyett 29 tonnával szállítottak töb­bet az előzőeknél. Ezen idő­szakban 0.52 órával csökken­tették az átlagos kocsiállási időt, s az elmúlt év hasonló időszaki 7174 napjával szem­ben 6622-re mérsékelték a különböző okok miatt kiesett tesznek az év végi tervek veszteségidőt. Ez némiképp teljesítéséért. Annak ellenére sem, hogy géphiánnyal küszködnek Sal- gótarján-külsőn. A szerelvé­nyek rendezésére, összeállítá­sára felhasználható mozdo­nyok közül, mindössze egy 424-es_ és egy gyenge teljesít­ményű 324-es gőzös munka­képes. amelyek nem meg­felelő teljesítőképessége aka­dályozhatja. hátráltathatja a gyárak, vállalatok kiszolgálá­sát is. Bár a csomópont dolgozói jelentős eredményeket értek el az év eddig eltelt időszaká­ban, ám bizonyos feszültségek érződnek. A szocialista brigá- ddk tagjai azonban vállalták: minden tőlük telhetőt meg-

Next

/
Oldalképek
Tartalom