Nógrád. 1977. november (33. évfolyam. 257-281. szám)

1977-11-01 / 257. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! MSZMP NOGftAD MEGYEI BIZOTTSÁGA MEGYEI TANACS LAPJA XXXIIJ. ÉVF. 257. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1977. NOVEMBER 1., KEDD Mai számunkból Szikrák pattogása RADAR A BAM — utat nyit Kádár János vezetésével Magyar párt- és kormányküldöttség érkezett a Szovjetunióba Ä Szovjetunió Kommunis- zsef, a KB tagja, hazánk ügy-, Ptija Frigyes külügy- . Pártja Központi Bizottsága, moszkvai nagykövete, aki a és Pullai Árpád közlekedés­«íynviPtnniÁ T ePfpKőhh Ta- Szovjetunióban csatlakozik a és postaügyi miniszter, vala- bzovjetunio^LegtslsoDD la. küldöttséghez. Kádár Jánost mint Berecz János, a KB kül­útjára elkísérte felesége. ügyi osztályának vezetője. nácsa és Minisztertanácsa meghívására Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságá­nak első titkára A párt- és kormányküldött- A búcsúztatáson jelen volt ség búcsúztatására a Keleti Féliksz Bogdanov, a Szovjet­vezetésevei pályaudvaron megjelent unió magyarországi nagykő­vasárnap magyar párt- és Aczél György, Biszku Béla, kormányküldöttség utazott Huszár István, Németh Ká- Moszkvába, hogy részt vegyen roly és Övári Miklós, a Poli- a Nagy Októberi Szocialista tikai Bizottság tagjai, Borbély Forradalom 60. évfordulójának Sándor és Győri Imre, a Köz- szovjetunióbeli ünnepségein, ponti Bizottság titkárai, Bru- A küldöttség tagja Losonczi tyó János, az MSZMP Köz- Pál, az Elnöki Tanács elnöke, ponti Ellenőrző Bi­Lázár György, a Miniszterta- zottságának elnöke, Traut- nács elnöke, az MSZMP Po- mann Rezső, az Elnöki litikai Bizottságának tagjai, Tanács helyettes elnöke, Cse­vétségének ideiglenes ügyvi­vője és a nagykövetség több vezető beosztású diplomatája. Hétfőn délután megérkezett Moszkvába a magyar párt- és kormányküldöttség, amely Ká­dár János, az MSZMP KB első titkára vezetésével a Szov­jetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Gyenes András, a Központi tér ki Lajos, az Elnöki Tanács Szovjetunió Legfelsőbb Ta- Bizottság titkára és Marjai Jó- titkára, Benkei András bel- ........................... M egyesxerte Jubileumi vetélkedők Az ünnep közeledtével szin­te minden nap újabb vetélke­dőkről kapunk hírt, melynek résztvevői Szovjetunióról szer­Ealassagyarmaton a Mik­száth Kálmán Művelődési Központban október 30-án, a termelőszövetkezeti MSZBT- tagcsoportok számára meghir­politiikai ismereteikről, kultu­rális tájékozottságukról ad­nak számot. Megyeszerte foly­detett vetélkedő zajlott le, me- . .. jyg^ megjelentek a város és a járás pártszerveinek, a me- . ... .. gyei termelőszövetkezetek szö­nak a KISZ megyei bizottság vétségének, illetve a versenyt áltál meghirdetett; Aranytűd- meghirdető őrhalmi Hazafias játék területi dontoi. A KJSZ Népfront Termelőszövetkezet- balassagyarmati járási bízott- nek a képviseiői is. A tagcso- saga október 28 an rendezte p0rtok tömegpolitikai munká* meg Szugyben a járási dón tot. j^nak eredményességét bizo- A benevezett 13 csapat murid- nyjtották a jó eredmények. El- egyike bizonyította szeles ko s- őrhalmi szövetkezet csa- ru ismereteit úgy a Szovjet­unióra, mint testvérmegyénk­re, Kemerovóra vonatkozóan. A verseny tükrözte a KISZ­szervezetek nevelő munkáját, kertm „ az Aranyhíd-vetél- csakugy, mint a Nagy Okto- • , . , bér iránt érzett tiszteletet, a kedo városi dontojere, mely vetélkedő részvevőinek poll- re 15 KISZ-alapszervezet jött tikai érdeklődését. A nemes el. Szoros küzdelem után, versengésből, mely a zsűrit is melynek során végül az öt gyakran nehéz helyzetbe hoz- legjobb küzdött a helyezése- ta, végül a herencsényi KISZ- kért, a megyei döntőre két fiatalok csapata került ki csapat, az SKÜ Rózsa Ferenc győztesen, ök képviselik a já" nevét viselő alapszervezetének, rást a vasárnap megrendezés- illetve a NÖGRÁD szerkesztő­re kerülő megyei döntőn Sál- sége alapszervezetének a kép- gótarjánban. viselői jutottak be­pata lett. Salgótarjánban a Kohász Művelődés Központban hétfőn nácsának és Minisztertanácsá­nak meghívására részt vesz a Nagy Októberi Szocialista For­radalom 60. évfordulójának szovjetunióbeli ünnepségein. A magyar párt- és kor­mányküldöttséget a szovjet fő­város magyar és szovjet zász­lókkal feldíszített Kijevi pá­lyaudvarán Kirill Mazurov, az SZKF KB Politikai Bi zottságának tagja, a Szovjet unió Minisztertanácsának első elnökhelyettese; Konsztantyin Ruszakov, az SZKP KB titká­ra, Leonyid Szmirnov, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettese, Ivan Pav- lovszkij, közlekedési miniszter, Vlagyimir Pavlov, a Szovjet­unió budapesti nagykövete, az SZKP Központi Bizottságának tagjai; Oleg Rahmanyin és Borisz Gosztyev, az SZKP KB póttagjai, a Központi Bi­zottság osztályvezető-helyet­tesei, valamint Gennagyij Ki- szeljov, az SZKP KB osztály­vezető-helyettese fogadta. A fogadásnál jelen voltak a moszkvai magyar nagykövet­ség vezető diplomatái és a moszkvai magyar kolónia tag­jai is. Kádár Jánost, feleségét és a magyar küldöttség tag­jait magyar úttörők virágcsok­rokkal köszöntötték. n >____ ( MTI, Sikeresen halad a tervek végrehajtása megyénk mezőgazdasági üzemeiben Aktívaülés Salgótarjánban A megye mezőgazdasági di mezőgazdasági üzemekben üzemeinek vezetői tegnap nagy tapasztalatokkal rendel- Salgótarjánban a megyei párt- keznek a búza termesztését bizottság székházában talál- illetően, a gépesítettség szín­koztak. A mezőgazdasági ak- vonala is kielégítő, a hoza- tívaértekezleten, melyen részt mokban és a jövedelmezőség­vett Devcsics Miklós, az ben mégis nagy a szóródás. MSZMP Nógrád megyei Bi- Még egymás mellett termelő zottságának titkára is, a tér- üzemekben is találni 10—15 melőszövetkezetek és állami mázsás eltéréseket. (Bujákon gazdaságok előtt álló idősze- az idén búzából 27,5, Ecsegen rű feladatokról, a gazdálko- 40 q volt az átlagtermés). A dás, termelés idei tapasztala- hozamok differenciáltságában tervciklusban másfél tairól Hoffer István, a Nóg- közrejátszik az elővetemények forint felhasználását rád megyei Tanács elnöke tar- rossz megválasztása, a gyen­tott tájékoztatást. Növekvő bevételek Bár még az őszi teljesítését végzik a a rendelkezésre álló adatok alapján várhatóan sikeres évet zárnak a mezőgazdasági üzemek. Az idén a növényter­melés 8—10, az állattenyész­gébb minőségű vetőmag fel- használása is. A takarmány­termesztés jelentős szerephez • jut Nógrád megye termelőszö­vetkezeteiben és állami gaz­daságaiban. Bár az idén jó termést takarítottak be az üzemek, mégsem lehetnek elé- munkák fedettek. Találni elhanyagolt földeken réteket, legelőget, sok fű ma- ’’ radt kaszálatlanul, még azo­kon a helyen is, ahol lett vol­na rá lehetőség. Az őszi betakarítási mun­dálkodás termelésfejleszté­sére az idén nagy figyelmet fordítottak a közös gazdasá­gok. Megfelelő volt a szerve­zettség, a termékek értékesí­tése, így a kisgazdaságok a lakosság ellátása mellett je­lentősen hozzájárultak a me­zőgazdasági termeléshez. A mezőgazdasági nagyüze­mek a tervek Szerint fejlesz­tési feladataik teljesítésére a milliárd irányoz­ták elő. Tavaly 296 millió forintot használtak fel. Idén valamelyest emelkedett az összeg. Zömmel a gépesítés fejlesztésére költötték a ren­delkezésre álló anyagiakat, új betakarító gépsorokat vásárol­tak, a kombájnpark jelentő­sen növekedett. Az építési be­ruházásra tervezett összeg 100 millió forint. E területen a helyzet roppant kedvezőtlen. Kevés az előkészített beru­házás, különösen az állatte­nyésztés területén. A megyei kák ütemesen. szervezetten Párt-végrehajtóbizottság az Várhatóan a cu- ®v tavaszán elemezte a hely- korrépa hozama 270, a kuko- zetet, s ennek következtében ricáé 37—38 mázsa lesz hek- az üzemek felülvizsgálták be­tés 4—5 százalékos növelését tűzték célul. A „prognózis” gazdaságik ^ nettó árbevétele táronként. A megye mezőgaz- ruházási terveiket. Énnek eí­dasági üzemei ennél már jó­val magasabb átlagtermést is elértek. Gyarapodó állatállomány Az állattenyésztés területén az V. ötéves tervben elsősor­ban a létszám növelése és a gazdaságos termelés szerepel a célkitűzések között. A har­madik negyedéves adatok alapján növekedett a tehén- és a kocaállomány, hasonló a mek nem kielégítő költség- helyzet a juhtenyésztésben is. gazdálkodására is utal. A tér- A tehénférőhelyek kihasznált- melés emelkedését tehát nem sága örvendetesen javult, követte ilyen ütemben a gaz- meghaladja az országos átla- dálkodás hatékonyságának ja- got. Az ösztönzés hatására az üzemek október közepéig annyi tejet termeltek, mint 1975-höz képest 18—19, a múlt évhez viszonyítva 7—8 százalékkal növekszik. A bruttó jövedelem az elmúlt évinél az előrejelzések sze­rint 15—16 százalékkal lesz több, míg az üzemi eredmény a tavalyi rendkívüli alacsony nyereséget 35 százalékkal ha­ladja túl. A számok közötti összefüg­gések azt mutatják — hang­súlyozta Hoffer István —, hogy az árbevétel jelentős nö­vekedése mellett a ráfordítá­sok is tetemesen emelkedtek. Ennek oka részben az árvál­tozás volt, másrészt az üze­vulása. Az előadó ezt követően az ágazatok tevékenységéről szólt. Kiemelte, hogy a leg­fontosabb vetésterületi célok teijesültek. Burgonyából 5,2, dohányból 13, szántóföldi zöldségből 16 százalékkal na­gyobb területen került földbe á mag az elmúlt évihez ké­pest. A vetésszerkezeten belül legjelentősebb növény idén is a búza volt. Bár a nógrá­tavaly egész évben. Ennek ellenére nem szabad megfe­ledkezni arról sem, hogy a megyei ütemtől az országos nagyobb. A szóródás az állat- tenyésztés hozamaiban is je­lentkezik, például Nagybár- kányban a magyarnándori tejnek a felét sem termelik meg. A háztáji és kisegítő gaz­«ts»i«ai«i>jiiia>«iiKji8Bi>>ciiiiiiiiiiiif«««iiiiia«>«tiif»iiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiiiiiii#iiitMiiaiiiiiiifiiiil*«tii«ii«iii«ii«itiiitiiiiiiiii>iivn«iiiii>rvviiifiiii»«ii«t«r«i«i«iiiiitsfiiiiiiiiiiiifBafiiiiiiiiiiiiiiiaiiii<i<síir«iiiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii«iiiiiiiiiiiLiiiiiliiii>iiimiaiiiiiii>iBii«iiiiiiii>»aiui*ABiiiiiaiaM8iiiat I 11111 tlíífi! Iliiifii Szélesítik a főutcát Salgótarjánban nap mint nap sok nézője akad a város- központban az útépítésnek. A Rákóczi utat szélesítik a Na­rancs Szállótól az Arany Já­nos utcáig, kétszáz méteres szakaszon. A munkálatokat a KPM Nógrád megyei Közúti Igazgatóság megrendelésére végzi az Egri Közúti Építő Vállalat. A szakemberek je­lenleg az alapozásnál tarta­nak. Mindent megtesznek azért, hogy a négysávos, kor­szerű, átlagosan tizennégy mé­ter széles utat — amely több mint hatmillió forint beruhá­zást igényel — mihamarabb átadják a forgalomnak- Ez előreláthatóan decemberben megtörténik. Végleges burko­latot jövőre kap. —- Kulcsár felvétele — lenére néhány termelőszövet­kezetben indokolatlan „vára­kozás”, szemléletbeli problé­mák tapasztalhatók, különö­sen azokon a helyeken — ezt Devcsics Miklós is kiemelte hozzászólásában —, ahol ren­delkezésre állnak a szükséges feltételek, A megyei tanács elnöke hangsúlyozta, hogy megyénk­ben elégtelen a talaj táperő- visszapótlása, amely a követ­kező évek magas hozamait alapozza meg. Míg az orszá­gos átlag 300 kilogramm ha­tóanyag hektáronként, addig Nógrádban mindössze 183 ki­logramm. A mezőgazdasági üzemek a szántó 10 százalé­kára tervezték a szerves trá­gya kiszórását, de eddig en­nek még csak 70 százalékát teljesítették. A tápanyag­visszapótlás egy újabb formá­jára, a mésztrágyázásra hívta fel a figyelmet. A káder- és személyzeti munkáról elmondotta, hogy tovább javult az első számú vezetők politikai, szakmai végzettsége. Gondok vannak viszont számviteli vonalon, s a középkáderek képzettsége sem kielégítő. A megürese­dett vezetői állásokat lassan töltik be, problémát jelent a kiöregedő brigád vezetők pót­lása, s lassú a fejlődés a szak­munkásellátottság területén. rugalmasabban A jövő évi fő feladatokról szólva kiemelte az üzem- és munkaszervezés javítását, a rendelkezésre álló anyagi és szellemi erők fokozottabb hasznosítását, a rugalmas gaz­dálkodást. Elismeréssel szólt az előadó a mezőgazdasági üzemekben a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 60. év­fordulójára kibontakozott munkaverseny-mozgalomról. Az aktívaértekezleten az üzemi tapasztalatokról szólt Varga Lajos a káliói. Tamá­si János a berceli és Törnék Jenő a romhányi termelőszö­vetkezet elnöke. Devcsics Miklós hozzászólásában hang­súlyozta a népgazdasági ér­dekek elsődlegességét, s is­mertette a megyei mezőgaz­dasági üzemek előtt álló leg­fontosabb tennivalókat. " >,' i' i. * ■ \¥"í V * > ' fi' i v

Next

/
Oldalképek
Tartalom