Nógrád. 1977. október (33. évfolyam. 231-256. szám)

1977-10-01 / 231. szám

Sseptember\3ö— november 3f>. Pályaválasztási belek Nágráian Képünkön: a Bartók Béla úti iskola tanulói az éneklő rajok városi versenyének nyertesei a tablók előtt. Hamarosan ők is pályát választanak. (fodor ■ felv.) Sok embert vonzott, sokan zett változás új munkalehető- például a hívatásos katonai tettek eleget a meghívásnak a ségeket, teremt, de új felada- pályát és a MÁV-nál betölt- pályaválasztási hetek nyitó tokát is ró a pályaválasztást hető munkaköröket. A Nóg- programjára, az SZMT nagy- segítőkre. A hivatásszerűen rád megyei Pályaválasztási termében megrendezett szak- is ezzel foglalkozókon kívül a Tanácsadó Intézet és a rende- maismertető kiállításra pén- szülőknek, a szocialista bri- ző szervek várják az általá- teken délelőtt. gádoknak is nagy a szerepük, nos iskolai felső tagozatos — Szabó Ferenc, a Nógrád me- a megnyitó után a részt- különösen 7—8. osztályos — gyei Pályaválasztási Tanács- vevők megtekintették a tabló- tanulók látogatását, elsősor- adó Intézet vezetője köszön- ^at. A kiállítás anyagának el- 158111 Salgótarjánból és a salgó- tötte a politikai, allami, tár— készítésében 15 ipari üzem és tarjani járásból. Az anyagok sadalmi szervek képviselőit, vállalat valamint néhány kö- tóber 10-ig tekinthető meg, az üzemek és iskolák pálya- zépfokú tanintézet __ mint a 8-tól 16 óráig. Október 3-tól 8­v álasztási felelőseit, a szülő- bemutatott szakmák képző in- iS. minden délután fel három­ket és gyerekeket, a Bartók tézménye_ vett részt. A köz- tói négyig szakmai délutáno­B éla úti iskola szép műsort reműködők köre széles volt- kat rendeznek, adó hetedikes osztályát. A kö- Huszonkilenc megyeikig ki- A kiállítás csak megnyitó szöntő után Kovács László, az emelt szakmát, szakmacsopor- rendezvény — októberben hat SZMT vezető titkára nyitotta tot mutat be szemléletesen a délután különböző pályaismer- meg a rendezvénysorozatot- tablók sora. Tájékoztat a tetési beszélgetéseket szer- Beszédében a közös felelősség- munkahelyek megyei szakem- vésnék középiskolások részére, ről szólt, minden fiatal ber-szükségletéről, a továbbta- Lesznek ilyen témájú szülői olyan pályán induljon, amely nulási és elhelyezkedési lehe- értekezletek, osztályfőnöki egyéni érdeklődésével, adott- tőségekről. Bemutat néhány órák, tanácskozások és anké- sagaival es a népgazdaság er- “ dekeivel megegyezik. A megye nem csak megyeileg, de or- tok is, egészen november ve- ipari szerkezetében bekövetke- szágosan is fontos pályát — géig. fiiéig proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGVET BIZOTTSÁGA ES A MEGVET TAN ÁCS LAPJA.18 XXXIII ÉVF„ 231. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1977 OKTÓBER 1., SZOMBAT Enrico Berlinguer Budapestre érkezett Kádár Jánosnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának meghívására pénteken Budapestre érkezett Enrico Berlinguer, az Olasz Kommunis­ta Párt főtitkára, Anselmo Gouthier, a párt titkársága tag­jának kíséretében. Enrico Berlinguert, a Ferihegyi repülőtéren Kádár Já­nos, valamint Németh Károly, a Politikai Bizottság tagja, a KB titkára, Gyenes András, a Központi Bizottság titkára, Katona István, a KB tagja, a KB osztályvezetője és Be- recz János, a KB külügyi osztályának vezetője fogadta. üllende asszony Lenin-békedíjos A béke megőrzéséért és erősítéséért vívott harcban szerzett érdemeinek elismeré­seként nemzetközi Lenin-bé- kedíjjal tüntették ki Horten­sia Bussi Allendét, a neves chilei közéleti személyiséget, a Nemzetközi Demokratikus Nőszövetség tiszteletbeli al- elnökét. A díjjal járó arany­érmet és oklevelet pénteken a moszkvai Kremlben nyúj­tották át Allende asszonynak. Budapestre várják Edward Giereket és Piolr Jaroszewiczet A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak és a Magyar Népköztársa­ság kormányának meghívásá­ra a közeli napokban baráti látogatásra Budapestre érke­zik Edward Gierek, a Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára, és Piotr Jaroszewicz, a LEMP Politikai Bizottságának tagja, a Lengyel Népköztársaság mi­nisztertanácsának elnöke. (MTI) Ülést tartott az A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács mó­dosította az 1963. évi 36. sz. törvényerejű rendeletnek az állami díjra, és a Kossut- díjra vonatkozó egyes rendel­kezéseit. A módosítás értelmé­ben mindkét díjnál megszűnik a fokozati rendszer és a jö­vőben — a nagy díj mellett — egységes elnevezéssel álla­mi díjat és Kossut-díjat adnak ki. A díjakkal együttjáró ösz- szeget a Minisztertanács ál­lapítja meg. Az Elnöki Tanács módosí­totta a mezőgazdasági rendel­tetésű földek védelméről szó­ló 1961. évi VI. törvényt. A törvény alapelveit figyelembe- véve a módosító rendelkezé­sek biztosítják a mezőgazda- sági rendeltetésű földek haté­Elnöki Tanács kony védelmét a gyors ütemű iparosodás és városiasodás vi­szonyai között. Az új rendel­kezések a legértékesebb me­zőgazdasági földek más célra történő felhasználását csak ki­vételesen indokolt esetben te­szik lehetővé, anyagilag érde­keltté teszik a beruházókat a földek takarékos felhasználá­sában, valamint továbbfejlesz­tik a művelési kötelezett­ség ellenőrzésének és a műve­lésből való kivonás engedé­lyezésének rendszerét. A tör­vényerejű rendelet 1978. ja­nuár 1-én lép hatályba és végrehajtásáról a Miniszter- tanács gondoskodik. Az Elnöki Tanács bírákat választott meg és mentett fel, végül egvéni kegyelmi ügyek­ben dötött. (MTI) A Nagy Október tiszteletére Tízmilliós Sajtókonferencia az NŐK nagykövetségen Gerhard Reinert, a Német Demokratikus Köztársaság bu­dapesti nagykövete az NDK megalakulásának 28. évfordu­lója alkalmából pénteken a sajtókonferenciát tartott a nagykövetségen, "hangsúlyozta: a Német Demokratikus Köz­társaság a Szovjetunió, vala­mint a szocialista országok ol­dalán 28 éve halad sikeresen a szocialista építés útján. Az NDK a fejlődés minden sza­kaszában a béke és a szocia­lizmus stabil tényezőjének bi­zonyult s a nemzetközi küzdő­téren hozzájárult a szocia­lizmus befolyásának növelésé­hez. A magyar—NDK kapcsola­tokról szólva Gerhard Reinert elmondta, hogy az együttmű­ködést szoros barátság jellem­zi, a kétoldalú kapcsolatok to­vább fejlődnek. Cél: az együttműködés hatékonyabbá tétele, szorosabbra fűzése. Az NDK külpolitikájáról a nagykövet hangsúlyozta: tevé­kenységük arra irányul, hogy a Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt kedvező külső körülményeket teremtsen a szocialista és a kommunista építőmunkához. (MTI) Országos értekezlet a népgazdasági tervezés feladatairól Az idei népgazdasági terv teljesítésének eddigi tapaszta­latairól, valamint az 1978. évi terv előkészítésének feladatai­ról pénteken az MSZMP Budapesti Bizottsága oktatási igazgatóságának székházában országos értekezletet tartottak a minisztériumok és az orszá­gos főhatóságok vezetői, a bu­dapesti és a megyei pártbi­zottságok első titkárai, a Fő­városi Tanács és a megyei ta­nácsok elnökei, a tervezésbe bevont nagyvállalatok vezető munkatársai, valamint a tár­sadalmi szervek vezetői. A bevezető előadást Huszár István, a Minisztertanács el­nökhelyettese, az Országos Tervhivatal elnöke tartotta. Az aktívaértekezleten részt vett és felszólalt Németh Ká­roly, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Központi Bizottság titkára. (MTI) ..Ötujjas” munkások Az SKÜ hideghengerműjé­nek szocialista brigádjai nagy jelyentőségű pótfelajánlást tettek a NOSZF tiszteletére. Az idei évre vállalt 8 mil­lió 990 ezer forintos többlet- termelést december vége he­lyett már november 7-re tel­jesítik. Az egész éves vállalást pedig 1 millió 10 ezer forint­tal egészítik ki, azaz öszesen 10 milliós többlettermelést végeznek. Vállalták továbbá, hogy a balesetek csökkentésé­ért az utolsó három hónapban munkásvédelmi versenyt indí­tanak egymásközt. Ezen kívül valamennyien részt vesznek a 35 ezer munkanapot Salgótar­jánért akcióban. — Szeptember 12-én — tá­jékoztatott Hopka László gyár­részlegvezető — a hideghen­germű szocialista brigádveze- tői összeültek, értékelték, hogy melyik kollektíva hol tart, kik állnak jól, melyek a ne­hézségek. Már itt elhangzottak olyan javaslatok hogy a Nagy Októbert kiemelkedően jó eredményekkel ünnepeljük meg. Kivizsgálták, hol van még lehetőség pótvállalásra. A felajánlásokat azért kellett ösz­negyedórát használunk ki. Vállaltuk, hogy ha a szükség úgy hozza, földolgozzuk az el­fekvő anyagokat. Most számí­tottuk ki, hogy havonta leg­kevesebb 5—6 ezer forintot takarítunk meg vele. Ez szol­gálja az anyagtakarékösságot, de az üzem képét is javítja: nem halmazódik egymásra a sok anyag. Ha megy a gép, mi akkor se tétlenkedünk. Azt nézzük, hol van rendetlenseg. Targoncát kerítünk, ha kell és elszállítjuk a szemetet. Tarnószi István, a DEXION- üzem Madách Imre brigádjá­Várakozáson felüli eredmények Jelentős újítások a nagybátonyi gépiesemben A Nógrádi Szénbányák nagybátonyi gépüzemének dol­gozói — miként a közelmúlt­ban közzétett értékelés bizo­nyítja — jelentős eredménye­ket értek el a huszonhetedik bányásznap tiszteletére meg­hirdetett újítási versenyben. Az augusztusi újítási hónap nem várt sikerrel zárult. Har­minc nap alatt összesen ki­lencvennégy újítást adtak be a dolgozók, amelyek közül negy­venet azonnal elfogadtak, hu­szonnégyet pedig további kí­sérletek lefolytatására utal­tak. Mindössze tizenhét volt azon. benyújtott újítások szá­ma, — melyeket e címen nem fogadtak el. Bár a szám jelentős, mégis különösen örvendetes, hogy tovább fokozódott az újítási kedv a szocialista és munka­brigádok, valamint a KISZ" tagok között. Mindezt ékesen bizonyítja, hogy a szocialista brigádtagoktól származó újí­tások száma eléri az ossz be­nyújtott javaslatok, ésszerűsí­tések kilencven-kilencvenöt százalékát­A gépüzem hatvanhárom szocialista brigádja közül kü­lönösen jelentős eredményt ért el a Komarov nevét viselő kollektíva, s annak három tagja: Németh Sándor, Mar- czis Lajos és Szűcs István. Huszonegy beadott újításuk közül tizennégyet tartottak megvalósításra, kivitelezésre alkalmasnak. Az értékelés szerint a leg­jobb egyéni újító címet a tmk-műhelyben dolgozó Mli- narik János villanyszerelő ér­te el. A fiatalok közül pedig a kisterenyei acélszerkezeti csarnok egyik lakatos csoport- vezetője: Tóth József érde­melt elismerést. A várakozá­son felül sikehült újítási hó­nap eredményességéhez egyéb­ként — szakvéleményezésével. — András József, a tmk- üzemrészleg főtechnikusa is nagyban hozzájárult. A gépüzemben nem kam­pány az újítás. Az év hátrale­vő hónapjaiban, s már jelen­leg is, újabb munkát köny- fiyitő, biztonságosabbá tévő, erőt és energiát megtakarító, a vállalatnak további hasznot hozó ésszerűsítésen munkál­kodnak a dolgozók. szehangoltan, együttesen meg­tenni, mert a technhológiai sor­rendből eredően egymástól is függnek a brigádok eredmé­nyei. Szeptember 26-án délután rendkívüli értekezletet hív­tunk össze, ahol ott voltak a brigádvezetők, üzemvezetők, a KISZ-titkár, a versenyfelelős, szóval mindenki, aki hatni tud a verseny kimenetelére és úgy döntöttünk, hogy vállal­juk. Milyen ráadást kíván a munkásoktól a pótfelajánlás? — Mi tulajdonképpen nem csinálunk egetrengető dolgo­kat — mondta Ketykó Viktor hengerész, az Asztalos János vállalati kiváló szocialista bri­gád tagja. — A gépek jobb kihasználására például meg­valósítottuk a forgógépek megállás nélküli üzemelteté­sét. Azelőtt negyedórával a műszak vége előtt kikapcsol­tuk a masinát. Most úgy oldjuK meg, hogy a váltótárs megérkeztéig maradunk a föl­csévélőpultnál, s így a hen­gerek forgása folyamatos. Ez­által a hónapok során sok plusz nak vezetője. — Év elejétől komolyan vettük a jubileumi munka­versenyt. Előfordult, hogy maguk a brigádtagok kértek normaszigorítást, mert túl la­zának vélték. Korábban is minden évben magasra tettük magunk előtt a mércét, most a Nagy Októberre való tekin­tettel 300 tonnával többet vál­laltunk. Teljesítjük, jó a ver­senyszellem. Ebben az üzem­ben nemigen lehet megismer­ni ki a művezető, ki a mun­kás. Legföljebb a köpeny meg a munkaruha különbözik. De ha szorít valahol a cipő, a vezető is képes elvégezni bár­melyik munkát: targoncázik, daruzik, gépet kezel... — Igazi „ötujjas” munká­saink vannak — dobja vissza a labdát Vonsik Ernő üzem­vezető. — Egyszer Moldova György járt nálunk, ő mond­ta. hogy van „egyujjas” mun­kás, aki mutogat; van „kétuj-1 jas”, aki a kávéscsészét emel­geti; itt „ötujjasokkal” talál­kozott. akik a munka végét meg... m. p.

Next

/
Oldalképek
Tartalom