Nógrád. 1977. augusztus (33. évfolyam. 180-204. szám)

1977-08-07 / 185. szám

Atlétika: a sportok ABC-je és az atlétika ABC-je Beszélgetés Mindszenty János szakfelügyelörel Németh Miklós, a világ leg­jobb gerelyhajítója, a sportág első számú magyar büszkesé­ge. De- hol vannak hozzá ha­sonló tudású atléták? Egy ke­zünkön megszámolhatjuk azo­kat a magyarokat, akik ebben a fontos sportágban elérik a világszintet: a távol ugró Er- délyiné Szabó Ildikó, a közép­távfutó Zemen János, a ge­relyhajító Paragi Ferenc és Boros Sándor. Szépíteni nem lehet a helyzetet, nem is ér­demes. hiszen az atlétika ép­pen, azért népszerű, mert az óra és a mérőszalag pontosan jelzi a teljesítményt. Szóvirá­gok. érvek és mentségek nem segítenek, csak az eddiginél sokkal jobb eredmények jut­tatják előbbre a magyarokat az egyes számok nemzetközi rangsorában. A szakemberek már korábban felismerték, hogy a hazai atlétikát tervsze­rű munkával kell kilendíteni a kátyúból. Idézzünk az OTSH 1974-es állásfoglalásából: „Az atlétika elterjedése és színvo­nala az egész testnevelés és sport állapotának és további fejlődésének meghatározója, nemzeti test- és sportkultú­ránk színvonalának fontos be­folyásoló tényezője. Az atlé­tika fejlesztését kiemelkedő értékei, az ifjúság testi neve­lésében, a sportágak utánpót­lás-nevelésének biztosításában és a magyar j sport nemzetkö­zi tekintélyének növelésében betöltendő szerepe miatt ifjú­ság- és társadalompolitikai kérdésnek kell tekinteni.” Im­már három esztendő telt el az állásfoglalás óta. Mindszenty János szakfelügyelővel a sportág változásairól, fejlő­déséről beszélgettünk. i. — Mit jeleznek a számok? I — Először a sportág alap­jait kívántuk szélesíteni. Az általános iskolákban sok fu­tóversenyt rendeztek, egyre több szülő és pedagógus isme­ri fel, hogy a fiatalok számá­ra nemcsak előnyös, hanem elengedhetetlenül szükséges az atletikus mozgás elsajátítása. Több helyen rendszeresen ren­deznek tömegversenyeket, így azután megnőtt azoknak a száma, akik alkalomszerűen a mezőre vagy a pályára léptek. 1974- ben 40 000, 1975-ben 160 000 és 1976-ban pedig 200 000 résztvevője volt ezek­nek a tömegversenyeknek. Emelkedett az igazolt atléták száma is: 1974-ben 10 000, 1975- ben 21013, és 1976-ban 28 746. Szélesedtek tehát az alapok, de ezzel nem lehetünk elégedettek, mert korántsem használtunk ki minden feltá­ratlan lehetőséget. — És a szakosztályok? — Szeretnénk megszüntetni az országban a „fehér folto­kat”, vagyis csökkenteni akar­juk azoknak a településeknek, iskoláknak a számát, ahol nincs atlétikai szakosztály. 1974-ben 172 sportegyesületi szakosztály működött, 1975- ben 176. 1976-ban 221. Növe­kedett a diáksportköri szak­osztályok száma is, 1975-ben 342 volt, tavaly viszont 392. Több a szakemberünk: 1974- ben 60. 1975-ben 92, 1976­ban 105 főfoglalkozású edző tevékenykedett. — De. azt hisszük ez sem elegendő... — Nem. egyáltalán nem! Nincs elegendő számú és fel­készültségű szakemberünk. Ezért ennek a kérdésnek a megoldását szívügyünknek te­kintjük. Szívesen támogatjuk azokat a versenyfutásuk végé­hez közeledő atlétákat, akik edzők kívánnak lenni. Fontos a továbbképzés is. örülünk, hogy vidéken egyre több szak­ember ismeri fel ennek jelen­tőségét és vesz részt a TF to­vábbképző tanfolyamain. — Hogyan viszonylik egy­máshoz a főváros és a vidék atlétikája? — Kezdjük az?al, ahol a vi­dék vezet: á serdülő és az ifjúsági vonal. Itt a vidékiek jobban állnak, ezt mutatja az is, hogy az utánpótlás- és az ifjúsági válogatottban többen vannak, mint a fővárosiak. Ez biztató: a múlttal ellentét­ben, nem csak Budapestre tá­maszkodhat a magyar atléti­ka, hanem most már az or­szág egyre több tájára, me­gyéjére. — Jelenleg tehát még nem ez a helyzet? :— Még nem. Nézzük csak meg az Európa Kupa verse­nyen pályára lépő magyar vá­logatottat! A 24 férfi verseny­ző közül 8 a vidéki, a nők­nél jobb az arány, itt 15 közül 9 nem fővárosi. Most mégis így van, de ha a jelenlegi if­júságiak felnőnek, akkor nyil­vánvalóan jobb lesz a helyzet. Jelenleg már néhány nagyon erős vidéki bázisa van az at­létikának: Nyíregyháza, Pécs és Diósgyőr, mindhárom vá­rosnak „A” kategóriás szak­osztálya van. — Milyen helyet foglalnak cl ezek az „A” kategóriás szak­osztályok rangsorában? — Ez a sorrend a pályán elért eredmények alapján: 1. Bp. Honvéd, 2. Üjpesti Dózsa, 3. Vasas, 4. Pécsi MSC, 5. Nyíregyházi VSC. 6. Diósgyőri VTK 7. Bp. Spartacus. Meg­jegyzem, hogy a szakosztályok rangsorolása a MASZ értékelé­si rendje szerint a különböző korosztályok országos bajnok­ságain és a minősített atléták száma alapján szerezhető pontok alapján! történt. Nincs „A” kategóriás szakosztálya Debrecennek, Zalaegerszegnek, Győrnek, Szolnoknak és Duna­újvárosnak, de itt is fejlődik az atlétika. Érdemes elidőzni a megyei atlétikai szövetségek helyzeténél. Rangsorolásunk szerint Borsod-Abaúj-Zemplén: az első, Baranya a második. Fejér a harmadik. Gsongrád a negyedik, Szolnok az ötödik, Szabolcs-Szatmár a hatodik... A további sorrend: Győr- Sopron, Hajdú-Bihar, Pest, Veszprém, Bács-Kiakun, Zala., Nógrád, Békés, Tolna, Vas,, Heves és Somogy. A megyék! rangsorolása a MASZ értéke-’ lési rendje szerint, a külön­böző korosztályok országos: bajnokságain és a minősített: atléták száma alapján szerez-' hető pontokkal történt. — Mit tart a legörvende-. tesebbnek a vidéki atlétikai v életben? — Megszűnt a legjobbak! feláramlása Budapestre, merti ahol élnek, ott is van megfe-í lelő edzési lehetőségük, vám megfelelő pálya és jól képzett! szakember. Nyíregyházán és: Veszprémben például mű-, anyag borítású futó- illetve ug­róhelyet létesítettek. A példát!; más városok is követik. — Hogyan lehet meggyorsí­tani az atlétika fejlődését? — Minél több fiatallal kell megismertetni és megszerettet­ni ezt a fontos sportágat. Jó lenne és reméljük, hogy a következő iskolaévtől már így is lesz: minden általános is­kolás 11—12 éves gyerek részt vesz olyan versenyrend­szerben, amelyben kiderül, van-e tehetségük az atlétika valamely ágához. A legjobbak, jövőre a Népstadionban, az or­szágos döntőben mérik össze: tudásukat, egyszerre a felnőt­tek Népszava Kupa versenyé­vel. Ez a körülmény feltehe­tően ösztönzi a fiatalokat. Lé­nyeges az is, hogy a szakem­berek figyeljék az Edzett if­júságért tömegsportmozgalom versenyeit és az ezen feltűn­hető tehetségekkel foglalkozza­nak, erősítsék velük a szak­osztályokat. Sok függ az isko­láktól is, ezt nem lehet elég­szer hangoztatni. Mindenütt meg kell szervezni a tanórán kívüli atlétikai tevékenységet, ezért az eddigieknél többet tehetnek a megyei tanácsok művelődésügyi osztályai. Eddig a beszélgetés a szak- felügyelővel. Nem kétséges, i a közös cél az, hogy viszonylag rövid idő alatt minél több ma­gyar versenyző kerüljön a nemzetközi élvonalba. Ne csak négy-öt klasszis legyen, mint most. hanem legalább kétszer ennyi. , Molnár Károly Eíezdődük az Universiade Néhány nap van már csak hátra a szófiai Universiade kezdetéig. Valamennyi föld­részről már megérkeztek azoknak a küldöttségeknek a névsorai, amelyek részt vesz­nek a világ főisknlássporto- lóinak találkozóján. A név szerinti nevezések le­zártával kitűnik, hogy több világhírű sportoló lesz ott a bolgár fővárosban. Az NDK küldöttségében hu­szonöt atléta lép majd a po­rondra, a teljes vívó- és bir­kózóegyüttes, teniszezők és természetesen a kosár- és a röplabdázók alkotják az úszók mellett az NDK csa­patot. Az atléták közül szere­pel majd az 1500 m-es viada­lon Jmustus, a 110 gáton Dit- rich. Mongóliát harmincegy spor­toló képviseli — tizenhat birkózó, tíz röplabdázó, hét tornász és két atléta. Indo­néziából atléták, úszók és te­niszezők érkeznek. A japá­noknál a legerősebbnek a tor­nászválogatott látszik, s ott lesz majd a szereken az olim­piai bajnok Kadijama. Kubá­ból negyvenöt atléta szerepel majd, közöttük az olimpiai bajnok Juantorena, és a két kiváló vágtázó Leonard és Casanas. A szovjet küldöttség a leg­népesebbek egyike lesz. A ví­zilabdacsapatban két olyan játékos is harcbaszáll, akik már többször szerepeltek a nagyválogatottban is: Msve- nieradze és Szergej Gorskov. A további játékosok: Krilov, Burkov, • Rijszma, Masztjajev, Zaikin, Dudnik, Vojtovics, Morozov, Rurua. Balassa­gyarmaton a Bem SE Ma délután 16.30 órától az NB III-as labdarúgó-bajnok­ság nyitányán Balassagyar­maton bemutatkozik a Bgy. SE és ellenfele, a honvéd­labdarúgókból álló Bem József SE (Cegléd). A csapat veze­tő edzője továbbra is Józsa Benő, ám a szakmai munka javítása érdekében részfog­lalkozású edzőként Bán Nán­dorral is szerződést kötöttek. A ceglédiek tavaly a 10. he­lyen végeztek, ebben a baj­nokságban ismét az első 10 hely valamelyikére pályáz­nak. A csapat július 5-én kezdte meg a felkészülést. Egy játékos távozott, Fehért a Bp. Honvéd igazolta le. Teke J r r • arasi bajnokság Mizserfán A közelmúltban Mizserfán bonyolították le a salgótarjáni járás egyéni és csapat-teke- bajnokságot. A versenyen hat csapat pzíneit huszonnégyen képviselték. Egyéni végeredmény: 1. Si­mon János (Mizserfa) 169, 2. Lakatos István (Mizserfa) 159, 3. Kotroczó Béla (Nádújfalu) 155, 4. Pongrácz István (Do- rogháza) 152 fával. Ez a négy tekéző képviseli a járást au­gusztus 14-én Karancsságon, a megyei kisgolyós egyéni bajnokságon. Csapatvégeredmény: 1. Mizserfa 620, 2. Dorogháza 516, 3. Nádújfalu 507 fával. Mizserfa képviseli a járást augusztus 21-én Karancssá­gon, a megyei kisgolyós csa­patbajnokságon. Jubileumi turistautak Még az évforduló előtt meg­kezdődnek a Szovjetunióban az ünnepségek a Nagy Októbe­ri Szocialista Forradalom tisz­teletére, s egész évben tart majd a megemlékezések so­rozata. Ezekre az eseményekre magyar dolgozókat, tsz-tago- kat is várnak, hívnak a Szov­jetunióba. A Budapest Tourist számos, már meghirdetett útja mel­lett új szovjet utakat indít az ünnepségekre. Élve azzal a pénzügyminiszteri rendelettel, amely lehetővé teszi, hogy a jubileumi évben a jutalomból utazó tsz-dolgozók utazási költségeit a termelőszövetkeze­tek adózatlan jövedelmük ter­hére számolhatják fel. Az augusztus közepétől de­cember közepéig Moszkva, Leningrád, a balti köztársasá­gok fővárosainak nevezetes­ségei, mezőgazdasági terüle­tek, kolhozok látogatása sze­repel a programokban, s ter­mészetesen részvétel is egy- egy a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom tiszteletére rendezett ünnepségen. Röviden Coruna: a nemzetközi lab­darúgótorna első napján' a Dukla Prága 2—2 arányban végzett a Real Madriddal. Hosszabbítás után sem szüle­tett döntés, 11-esekre került sor 5—4 arányban a Dukla Prága bizonyult jobbnak, s a döntőt majd Fluminense— Feyenoord győztesével játssza. A mérkőzés érdekessége volt, hogy az NSZK-ból szer­ződtetett Stielike hibázta el a 11-est, emiatt esett ki -a Real. A­Belgrád: megkezdődött a női ifjúsági röplabda Európa bajnokság. A magyar fiata­lok győzelemmel rajtoltak a B-csoportban, 3—1 (—13, 10, 3, 9) arányban győzték le Ro­mániát. A B-csoport további eredményei: Csehszlovákia—NSZK 3—1, Szovjetunió—Olaszország 3—1. A-csoport: Lengyelország—Jugoszlávia 3—2, NDK—Hollandia 3—0. Bulgária—Törökország 3—0. A Messina: a nemzetközi ko­sárlabdatorna újabb ver: senynapján Jugoszlávia 91:83 (50:36) arányban győzött Csehszlovákia ellen. A csehszlovák együttes min­den mérkőzését elvesztette, az utolsó helyen végzett. ★ Teherán: Irán—Románia 0—0, válogatott labdarúgó­mérkőzés. ★ Montpellier: befejeződött a férfi ifjúsági röplabda EB. A döntőben a Szovjetunió 3—0 (6, 10, 7) arányban győ­zött Csehszlovákia ellen és ezzel egymás után hatodszor nyerte el a Európa-bajnoki cí­met. A harmadik helyért: NDK —Lengyelország 3—1 (—13,3, 8, 10). ■A­London: az Angol Labda­rúgó Szövetség határozata ér­telmében a bajnokságban résztvevő csapatok jáétkosai nem hardhatnak reklámot tri­kójukon. Mérkőzés előtt Vasas Mihály: Nem adjuk meg könnyen magunkat Ma délután kezdődik a baj­noki pontvadászat a labdarú­gó NB II-ben. Az SBTC együttese 16.30 órától a BVSC csapatát fogadja. Mindkét csapat átlagéletkora 25 év. A mérkőzés érdekessége, hogy a fővárosiak új edzője Vasas Mihály, az SBTC egykori vá­logatott csatára. Szombat délelőtt játékosértekezletet tartott a Szőnyi úti sporttele­pen. Előtte kérdeztük meg, hogy miként látja a mai mér­kőzés kilátásait. — Az SBTC az esélyese a találkozónak. Ám nem adjuk meg könnyen magunkat. Az esélytelen csapat nyugalmával játszunk. A felkészülésünkről elmondhatom, hogy nem a legjobban sikerült. Nem ját­szottunk kellő mennyiségű előkészületi mérkőzést, és erős ellenfelekkel sem sike­rült találkozni. Az átigazolás során nem gyengült a BVSC. de a tavalyi gárda összeszo- kottabb volt, mint a mosta­ni. Négy-öt új játékost iga­zoltunk. Közülük az MTK- VM-ből hozzánk került há­rom labdarúgó bemutatkozik az SBTC ellen: Szigeti, Kő­halmi és Gellért. — Három esztendővel ez­előtt? jártam utoljára Salgó­tarjánban. Nagy izgalommal készülök az edzői bemutat­kozásra egykori labdarúgó­sikereim színhelyén. A BVSC várható összeállí­tása: Pálinkás — Szigeti, Gellért, Kőhalmi (B. Nagy), Gara — Nagy I., Krómmer, (Kőhalmi), Aranyosi — Papp, Antal (Krómmer), Kaszás. Az SBTC várható összeállí­tása: Kovács — Cséki, Ke­gye, Ádám, Varga — Oroshá­zi, Répás, Básti — Szoó, Bí­ró, Kajdi. Csere: Szűcs. Hor­váth II., Balga, vagy Márta. Vasas-természet barátok találkozója A vasasszakszervezet a centenáriumi programja ke­retében 1977. augusztus 11— 14. között rendezi meg a Va­sas-természetbarátok, termé­szetkedvelő szocialista brigá­dok és dolgozók országos ta­lálkozóját a várossá nyilvání­tás 700. éves évfordulóját ün­neplő Sopronban. A hagyományosan megren­dezésre kerülő négynapos ta­lálkozó lehetőséget biztosít ar­ra, hogy az ismereteit bővíte­ni szándékozó, a természet és művészet szépségeiben gyö­nyörködni kívánó, a pihenni és szórakozni vágyó ember egyaránt megtalálja Sopron­ban mindazt amiért felkeres­te. A találkozó szervezett programjában többek közt Sopron város történelmi és Sopronban idegenforgalmi nevezetességei­nek megtekintése, a környék természeti szépségeinek megis­mertetése szerepel. A tartal­mas kulturális és sportprog­ramból kiemelkedik a vasas­fúvószenekarok országos talál­kozója és hangversenyei, a Teszársz Károly Vasas Mű­vészegyüttes és Ifjúsági Ház művészeti csoportjának a fer- tőrákosi barlangszínházban tartandó előadásai, sportbemu­tatók és versenyek, emlékün­nepségek. A négynapos sop­roni rendezvényre augusztus 11-én a Keleti pu-ról 6.20 órakor különvonat indul. Visz- szautazás augusztus 14-én va­sárnap 17 órakor. A vonat Budapestre 21.05 órakor érke­zik. Utazási költség: 110 Ft. Modellezés Közel félszáz induló a megyei bajnokságon Oláh Tibor két kategóriában is indult. A képen gumirno- toros modelljét indítja. Az 1977. évi szabadon re- la (Mátraverebély) 891. 3. pülő és R/C modellek Nóg- Ludányi István (Mátravere- rád megyei bajnokságát Lu- bély) 852 mp. Csapatban: 1. dányhalásziban rendezték Mátraverebély 2532 mp. meg. A versenyen közel fél- Gumimotoros kategóriá- százan rajtoltak. Érdekessége ban Nagy János, a mátrave- az erőpróbának, hogy több rebélyiek modellezője nyert csehszlovák modellező is sze- megyei bajnokságot 954 mp- repelt. es idővel. A mechanikus ka­tegóriában Karsái Attila, az Részletes eredmények. Ot- MHSZ salgótarjáni modelle- törő A 1 kategória: 1. Bá- zője bizonyult a legjobbnak ránkó Antal (Szécsény) 318, 605 mp-cel. A rádióirányítá- 2, Lengyel Tibor (Mátravere- sú vitorlázó kategóriában: 1. bély) 144. 3. Német László Szitkei László (Salgótarján) (Szécsény) 74 mp. F 1—A fel- 2857, 2. Bogácsi István (Pász- nőtt: 1. Ondrésik József tó) 2435, 3. Oláh Tibor (Mát­(Pásztó) 923, 2. Surányi Gyű- raverebély) 2158 pont. NÓGRÁD — 1977. augusztus 7., vasárnap 7

Next

/
Oldalképek
Tartalom