Nógrád. 1977. augusztus (33. évfolyam. 180-204. szám)

1977-08-02 / 180. szám

Tizenegyedik alkalommal rendezték meg vasárnap Bánkon a Nógrád megyei nemzetiségi találkozót. A gazdag program befejezéseként itt adtak egymásnak randevút az öntevé­keny művészeti együttesek, s a víziszínpadon ízelítőt a megőrzött és feldolgozott nemzetiségi hagyományokból. A találkozóról lapunk 4. oldalán számolunk be. Kulcsár József felvétele Múítkutatás mának szóló tanulságokkal Megnyílt a második megyei honismereti tábor A Hazafias Népfront és a KISZ Nógrád megyei bizottsá­ga,, a Nógrád megyei Múzeu­mok Igazgatósága szervezésé­be»! tegnap Nagybátonyban, a Zsinkó Vilmos Ipari Szak­munkásképző Intézetben meg­nyílt a középfokú tanintézetek tanulóinak részvételével a II. nógrádi honismereti ifjúsági tábor. A tíznapos munkát a Szakszervezeteik Nógrád me­gyei Tanácsa anyagilag tá­mogatja. A megnyitóünnep­ségen, melyen megjelentek a községi tanács és a helyi mű­velődésügyi intézmények vezetői is, a tábor mintegy 35 résztvevőjét dr. Horváth Ist­ván megyei múzeumi igazga­tó köszöntötte. Kiss v Aurél, az MSZMP Nógrád 'megyei Bizottságának oszitályvezető-helyettese meg­nyitó beszédében röviden átte­kintette a honismereti mozga­lom 1960 óta tervszerűen irá­nyított tartalmi és szervezeti fejlődését, utalt ideológiai, eszmei jelentőségére, a szocia­lista hazafiság erősítésében betöltött szerepére. A honis­mereti mozgalom évről évire megyénkben is — az országos tendenciával megegyezően — mind szélesebb társadalmi bá­zisra tett szert, aktivistáinak köre fiatalokkal és időseb­bekkel egyaránt bővült. Ily módon a mozgalom, ha tuda­tosan és jól szervezetten él lehetőségeivel, a nemzedékek összekötő kapcsa lehet. A hon­ismereti munka nem öncélú tevékenység, — hangsúlyozta az előadó — az aktivisták a múltat, aminak értékeit kutat­va a mának szóló tanulságo­kat keresik, a hagyományok és szokások példamutató ele­meit megismerve tanulják meg értékelni és tisztelni né­pünk alkotó erejét, a mun­kásság bátor, politikailag el­kötelezett helytállását. Az idei nyár a honismereti mozgalom szempontjából rend­kívül tevékeny, mozgalmas időszak volt. A tíz. évvel ez­előtti első, Nagybátonyban megrendezett országos honis­mereti diáktábor emlékére ebben az évben ismét Nóik­rádban rendezték meg az or­szágos tábort, s ugyancsak a tízéves évfordulóra tekintettel Nagybátonyban a megyei tá­bort. A II. nógrádi honisme­reti ifjúsági tábor a fiatalok különböző rétegeinek bevoná­sával, a bányamunkásság munka- és életkörülményei­nek, életmódjának megismerte­tésével, az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok öt­vözésével, az aktív pinenést és szórakozást szolgáló sza­badidős-programokkal igyek­szik a mozgalom fő célját, a szocialista hazafiságra neve­lést megvalósítani. A részt vevők négy csoport­ban végzik gyűjtő- és kutató­munkájukat. Az ipar- és bá­nyatörténeti csoport tevékeny­ségét Szvircsek Ferenc muze­ológus, a munkásmozgalmi csoportét Vonsik Ilona múze­umi csoportvezető, a művelő­déstörténetiét Balázs László muzeológus, míg a tecnnikai csoport munkáját Buda László múzeumi fotós irányítja. A fi­atalok tárgyak és dokumentu­mok gyűjtésében is részt vesz­nek, s Üy módon járulnak hozzá a Salgótarjáni Munkás- mozgalmi Múzeum következő állandó kiállítási anyagúnak összeállításához. A tábor befe­jezésekor valamennyien ösz- szefoglaló jelentést készítenek végzett munkájukról, a vállal­kozóbb kedvűek pedig kutatá­sajk eredményét dolgozatban összegzik, melyet elküldhetnek a múzeumi .szervezet helytör­téneti pályázatára. Napiparancs a flotta napján Dmitrij Usztyinov, az SZKP KB PB tagja a Szov­jetunió ’ marsallja, honvédel­mi miniszter vasárnap napi­parancsot adott ki a szovjet haditengerészeti flotta napja alkalmából. Az SZKP és Leonyid Brezsnyev vezette Központi Bizottság körül összeforrott szovjet katonák a néppel együtt forrón támogatják és egyhangúlag helyeslik az SZKP lenini bel- és külpoli­tikáját. Minden erejüket, tu­dásukat és energiájukat a fegyveres erők előtt álló fel­adatok végrehajtásának szen­telik, s alkotmányos köteles­ségüket abban látják, hogy még éberebben és megbízha­tóbban védelmezzék szocia­lista hazánkat, állandó harc- készültségben legyenek, s ez­zel biztosítsák bármely ag- resszor azonnali visszaverését r~ mutat rá a napiparancs. A szovjet haditengerészek megbízhatóan védelmezik szocialista hazánk tengeri ha­tárait. Vance Kínába utazik Carter elnök szombaton, a Fehér Házban tanácskozott vezető munkatársaival az Egyesült Államok ázsiai poli­tikájáról. A Fehér Ház közleménye szerint a kétórás ülésen Wal­ter Mondale alelnök. Cyrus Vance külügyminiszter, Zbig­niew Brzezinski, az elnök nemzetbiztonsági főtanácsadó­ja és Richard Holbrooke Ke­let-Äzsia és a csendes óceá­ni térség ügyeinek államtit­kára vett részt. A tanácskozá­son Vance külügyminiszter augusztusban sorra kerülő pe­kingi látogatásának kérdéseit vitatták meg, ez lesz az el­ső magas szintű amerikai láto­gatás Pekingben Mao Ce- tung tavaly ősszel bekövetke­zett halála és az új kínai ve­zetés hatalomraj utása óta. Világ proletárjai, egyesüljetek! »inán AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXIII. ÉVF„ 180. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1977. AUGUSZTUS KEDD Vasárnap is dolgoztak Befejezték megyénkben az aratást A mezőgazdasági üzemek­ben, ahol még akadt lábon ga­bona, vasárnap is arattak. Bor­sod megyében például mintegy 900 nagy teljesítményű kom­bájn vágta a gabonát, Csong­rádiján csaknem 3000 hek­tárról húzták le a szalmát. A gyümölcsösökben is szorgos­kodtak, végéhez közeledik az utóbbi évek leggazdagabb ba­rackszürete a Kiskunságban is. Nem tétlenkedtek Nógrád megyében sem, bár a délutáni viharos idő maréknyi terüle­ten nem engedte a kombájno­kat dolgozni, de gyakorlati­lag megyénkben befejeződött a kalászosok betakarítása. A pásztói járásban, ahol elsőnek kezdtek, 114 kombájn, 160 szállítójármű és mintegy félezer mezőgazdasági dolgozó vett részt az aratásban. Üsz- szesen 9520 hektárról került a termés a magtáraikba. Ebből 7282 hektár volt a kenyérgar- bona vetésterülete. A ter­mésátlagok a termelőszövetke­zetekben felette vannak a tervezettnek, csupán a Pásztói Állami Gazdaságban maradt el a hozam a számítottól. Né­hány üzemben az átlagter­mést rontotta a májusi jégve­rés. A gabonabetakarítást fo­lyamatosan követte a szalma lehúzása is. Eddig a learatott terület nyolcvan százalékáról takarították le a szalmát, s a talajmunkák kétharmadát is elvégezték. A járás üzemei 166 hektáron végeztek másod­vetést, főként takarmányfélék magvait juttatták földbe. A megyében összesen több mint 38 ezer hektárról kellett learatni a kalászosokat. Négy­száznál több kombájn igyeke­zett, hogy időben, s minél kisebb veszteséggel kerüljön a tárolóhelyekre a termés. A kombájnosok gyakran önfelál­dozó munkájának köszönhető elsősorban, hogy optimális időben sikerült a betakarítás nem kis feladatát teljesíteni. Nagy segítséget jelentett az üzemek közötti együttműkö­dés. Azokról a helyekről, ahol korábban befejezték, siettek a szomszédos vagy más járás­beli közös gazdaságok gabona­tábláiba. A csaknem 28 ezer hektár búza, nyolc és fél ezer hektár árpa, ,800 hektár rozs aratását könnyítette, hogy a korábbiaktól jobb volt az al­katrészellátás, s kevesebb a meghibásodás miatti, termetes­ből. kiesett állásidő. A Nógrád megyei Gabona­forgalmi és Malomipari Vál­lalat az AGROKER megyei kirendeltségéhez hasonlóan időben és jól készült fel a termés átvételére. Kisebb tor­lódások időnként csak a ko­ra reggeli órákban fordultak elő. A gabonabetakarítás befe­jeztével nem pihennek a me­zőgazdasági dolgozók, hiszen hátravannak még a járulékos munkák. A megye termelőszö­vetkezeteiben és állami gazda­ságaiban a legfrissebb jelenté­sek szerint a szalmát a leara­tott terület 75 százalékáról takarították le. A tala.jmun- kákkal 52 százalékra állnak, de a balassagyarmati járás kö­zös- gazdaságaiban továobra ;s nagy a lemaradás, • még a negyven százalékot sem érték el. A másodvetésre tervezett terület 73 százalékába került eddig a mag. Az elkövetkező napokban a szövetkezetekben legfontosabb feladat a szalma lehúzása, a tarló megmunkálásának befe­jezése, azaz a talaj lezárása. . A nyári komplex munkák végzésének befejező szakasza még hátravan, de a járási szervező bizottságok, a terme­lőszövetkezetek, állami gaz­daságok vezetői az eddigi munkáért köszönetükét és elismerésüket fejezték ki a mezőgazdasági üzemek dolgo­zóinak. Erőt, fegyelmet sugárzó ünnepség Farkas Pál nevét vette fel a balassagyarmati munkásőregység Jt Látványos ünnepség színhe- J lye volt vasárnap délelőtt Ba­lassagyarmaton a Hősök te­re. A városi-járási önálló munkásőregység a nyilvá­nosság előtt vette fel Farkas Pál nevét, a Magyar Kábel - művek balassagyarmati gyá­rának kollektívája által ado­mányozott csapatzászlót is ek­kor adták át. Tíz óra előtt néhány perc­cel a városi fúvószenekar hangjai mellett foglalták el helyüket a vendégek az em­lékmű előtti emelvényen, amit a munkásőrjelvény és a névadó Farkas Pál arcképe díszített. Pontban tíz óra­kor kürtszó harsant, Koplá- nyi István egységparancsnok jelentett az érkező elöljáró­nak. A Himnusz utón Bógyin József, a munkásőrség Nóg­rád megyei parancsnoka is­mertette a munkásőrség or­szágos parancsnokának ebből az alkalomból kiadott diszpa- rancsát. A Papp Árpád által aláírt díszparancs a többi kö­zött méltatta Farkas Pál har­cos életútját, hősi múltját. Ezt követően a kábelgyár dolgozói kollektívájának ne­vében Géczi Imre igazgató lépett a mikrofonhoz: A Magyar Kábelművek balassagyarmati gyára dolgozói­nak nevében Géczi Imre igazgató átadja a csapatzászlót Kopiányi István egységparancsnoknak. Az emelvény bal ol­dalán Farkas Pál özvegye < Megvan a hőmennyiség a Nógrádi Szénbányáknál A Nógrádi Szénbányák idő­aranyos tervének teljesítésé­ben megvan az előírt hő­mennyiség. Ismeretes, hogy az év ele­jén a mennyjségi tervet két fontos mutatóval határozták meg. A kitermelésre kerülő szén mennyiségét tonnában és a fűtőértékkel szorozva hő­mennyiségben is megadták az üzemeknek.. Azóta bekerült a köztudatba az új mutató, a kalória többszöröse, az úgyne­vezetté gigakalória. Az első fél év végén 18,72 gigakalória lemaradása vojt a vállalatnak. Augusztus 1-re „eltűnt” a tartozás. A terve­zett 1762,65 gigakalória hő­mennyiséget teljesítették. A tervhez viszonyított különb­ség plusz 1,07 g.-kalória hő­mennyiség. Csökkent a tonnalemeradás is. Fél év végén még 6 612 tonna különbség volt a terv­hez viszonyítva. Hétfőn reg­gelre a júliusi zárás ered­ményeként (+5123,5 tonna) már csak 1390,2 tonna a kü­lönbség. A júliusi tonnatervet 106,7 százalékra teljesítették. Az első hefhónapi teljesítés pedig 99,8 százalék. A bányásznapra már a többletvállalás egy részét is szeretnék teljesíteni. Ez a célkitűzés áll most a bányá­szok munkájának előterében. — Példamutató életet élt mindannyiunk Pali bácsija, — mondotta elöljáróban. — Szerény, önzetlen kommunis­ta volt, példája a dolgozó nép szolgálatára tanít. Az adományozó beszéd után Kopiányi István veite át a csapatzászlót. Ezt követően szalagokat kötöttek az újon­nan adományozott csapatzász­lóra. Elsőként Gáti József, a munkásőrség országos pa­rancsnokának helyettese és Bógyin József megyei pa­rancsnok lépett a zászlóhoz, majd Andó Gyula, a járási pártbizottság első titkára és Skoda Ferenc, a városi párt- bizottság első titkára kötött szalagot. A KISZ és a társ fegyveres testületek képvise­lői ugyancsak emlékszalaggal látták el a csapatzászlót, vé­gül az adományozó kollektíva nevében dr. Köves Kálmán, a Magyar Kábelművek vezér­igazgató-helyettese és Géczi Imre igazgató kötött szalagot a csapatzászlóra. Az erőt és fegyelmet sugár­zó, impozáns díszmenetet az elöljárókkal és a vendégek­kel együtt az emelvényről nézte végig a névadó Farkas Pál özvegye is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom