Nógrád. 1977. július (33. évfolyam. 153-179. szám)

1977-07-16 / 166. szám

Rendezi az SZMT TömegspoHiiap Tömegsportnapot rendez női dolgozók részére július 31-én Nagybátonyban az SZMT sportbizottsága Azzal a cél­lal, hogy a női dolgozóknak lehetőséget biztosítsanak a ver­senyzésre, a szórakozásra. A tömegsportnapot rendszeresí­teni kívánják. Röplabda, ké­zilabda, kispályás labdarúgás, légpuskalövészet, kötélhúzás és öt atlétikai szám szerepel a programban Minden üzem­ből az állományban levő női dolgozók nevezhetők. Egy ver­senyző több sportágban is in­dulhat. Atlétika Táborozok között A labdarúgó-játéktér körüli futópályán lányok róják a kö­röket. Az edző kezében stop­peróra. A versenyzőtársak né­melyike a füvön ül. Várják a saját indításukat. A szomszéd­ban a kézilabdázók gyakorol­nak, de az atléták ügyet sem vetnek rájuk. Végzik monoton munkájukat. E néhány sorból is kiderül, hogy nem holmifé­le pihentető napkúráról, vagy vidám hangulatú táborozásról van szó, hanem ez sporttábor, ahol néha bizony, szenvedni is kell. ★ Nem túl népes az atléták tábora, mert mindössze 13 fiú és kettővel ennél is keve­sebb lány alkotja a létszámot. Két edző, Kiss Imre és Egri Gábor irányításával napi két alkalommal edzenek, és ez 5 i y2 órát jelent. Az atlétika azbn sportágak egyike, ahol a befektetett munka nem rögtön kamatozódik, hiszen a fokozott terhelés a teljesítmény csök­kenését eredményezheti. így nem is kérdezhetjük meg, hogy milyen eredményjavu­lást . hozott a stáborozási idő­szak’. Az viszont érdekelt ben­nünket, hogy mennyire elége­dettek az edzők a táborba be­vonultak előképzettségével. — Egyáltalán nem —hang­zott Kiss Imre vezető edző vé­leménye. — Mindenképpen változtatni kellene a kiválasz­tás módszerén. Hogyan? A megoldás módját bizony ala­posan át kellene gondolni. Mert az mégiscsak tarthatat­lan, hogy valaki nem a sport­ban mutatott tehetsége, ráter­mettsége folytán, hanem ta­nulmányi eredménye miatt, jutalomból legyen a tábor la­kója! Akad itt olyan fiú is, ski például képtelen 90 cen­tinél magasabbat átugrani. Nagyon gyenge társaság gyűlt össze az idén... — Nem is találkozott biztató jelekkel? — Ezt állítani azért túlzás lenne. Nem is akarok átesni a ló túlsó oldalára — folytat­ta az edző. — Angel Mária például 12,9-et fut 100 méte­ren, ami országos viszonylat­ban is jó eredmény. Említ­hetném Szilvási Melindát, aki Szécsényből jött. Tizenhárom éves, 135-öt ugrik magasba, vagy Maczonkai Zsuzsa, aki szintén jó atlétaképességekkel rendelkezik. Az országos me­zei bajnokságon például tel­jesen készületlenül is husza­dikként ért célba. A fiúk? — Már olyan sok jó képes­ségű atlétával találkoztam az elmúlt évek során, akik nem maradtak meg a sportág szá­mára... Hozzájárul ehhez a szülők viselkedése, más sport­ágak elszívó ereje, és sok egyéb körülmény. Itt a tábor­ban együtt készülünk a kézi- labdásokkal. Elnézem őket, és tudom, hogy néhányukból nagyszerű atlétát tudnék fa­ragni. Elkalandoztam viszont a témától. Igen, vannak hasz­nálható fiúk is. Petróczki Csa­ba például a dobószámokra mutatott hajlamot, de Fehér Jánosban is látunk fantázi­át. A beszélgetés folyamán több­ször felvetődött a szó: hasz­nálható. Ez nem feltétlenül lekicsinylést jelent. Atléti­kában ugyanis a serdülő „B” korcsoportú, tehát 14—15 éves fiatalok egyéni versenyen nem szerepeltethetők, csak négy­próbában és mezei versenye­ken. Innen a bizonytalanság. h. j. Apróhirdetések DIPLOMAS, nem dohányzó fiatalem­ber Salgótarjánban, esetleg Zagyvapál- falván külön bejá­ratú fürdőszobás al­bérletet keres. Sal­gótarján, Pf. 70. 180 cm magas, 45 éves. egyedül élő, jó­zanéletű, komoly gondolkodású, la­kással rendelkező férfi, társaság hiá­nyában ezúton keresi 35-től 42 évesig, ren­des, szolid, házias hölgy ismeretségét, házasság céljából. Le­veleket: ,.Nyári ta­lálkozás” jeligére a kiadóba kérem. ELCSERÉLNÉM garzonomat kettő­szobás összkomfor­tosra, Salgótarján­ban. Érdeklődni: 22-94-es telefonon. ELAnO nagy Singer motoros férfi szabó- gép (príma). Juhász Ferenc, Baglyasalja, Andrástelep. RÉGI típusú másfél szoba összkomfortos családi házamat el­cserélném Idősebb házasoárral tanácsi lakásért. „Zöldöve­zet” jeligére a kia­dóba. SKODA Octávia el­adó. Bodor, Zagyva- pálfalva, rakodó. kettöszobas öröklakás sürgősen eladó. „ Salgótarján, Kemerovo krt. E/2. IV. em. 3. ELADÓ 3 szobás öröklakás, garáz­zsal. Érdeklődn*: Képe András, Pásztó Telefon: 252. ELADÓ egy kiilön- bejáratú szoba, Sal­gótarján, Karan^s út 46. Érdeklődni: egész nap. GARÁZS eladó Sal­gótarjánban. ..Uveg- gvári sportnálya mel­lett” lengére a sal­gótarjáni hirdetőbe. GARÁZS eladó a volt acélgyári kór­ház mellett. Érdek­lődni lehet 8-től 16 óráig telefonon: 25-30, Csanádiné. HIVATÁSOS jogo­sítvánnyal szombat, vasárnapi elfoglalt­ságot keresek. Eset­leg este 6-tól napon­ta. „Gépkocsivezető” jeligére a salgótarjáni hirdetőbe. ELADÓ szoba, konyha, kamrás csa­ládi ház, Salgótarján, Dimitrov út 31. Ér­deklődni Dimitrov üt 45. 3000 literes, földbe építhető olajtároló* tartály kézi szivaty- tyúvaí eladó. „Víz­tárolásra is alkalmas” jeligére a salgótarjá­ni hidetőbe. HÁZ kerttel eladó* Salgótarján, Schön- herz Z. u. 30. DIPLOMAS házas­pár albérleti szobát keres. fürdőszoba­használattal Salgó­tarjánban. Kovács Imre, 4032 Debrecen, Kiss Sámuel u. 8. KETTÖSZOBAS. komfortos lakásomat elcserélném egy szo­ba összkomfortosra. Érdeklődni du. 15 órától. Salgótarján, Liget utca 1. Fábri. BETONKEVERŐ gép 280 voltos, kisiparosok­nak, tsz-eknek való. gumikerekű, vontat­ható eladó. Zagyva­róna, Sallai u. 21. 17 órától. KÉT és fél szobás szövetkezeti lakás be­költözhetően eladó. Érdeklődni: Vigh Fe­renc. Balassagyarmat, Április 4. lakótelep 16. FIATAL házaspár albérletet keres. Le­hetőleg szoba-konv­hásat. Ajánlatokat: szécsény, szolgáitntó- ház, fénvképész­üzletbe kérjük. IR-es, jő állapotban levő Trabant eladó. Dr. Köröskénylné, Salgótarján, Zója krt. 2. Rokkant-tel^p. ELCSERÉLNÉM debreceni 4 szoba összkomfortos táv­fűtéses új bérhózi lakásomat salgótar­jáni hasonlóra. Ér­deklődni : Zagyva­pál falva. Zöldfa út B/2„ Máté Attila. MÉRNÖK házaspár albérleti lakást keres augusztus 13-től für­dőszoba-használat­tal. Értesítés: Feke­te, Debrecen, Üjkert u. 8. HÉTVÉGI telek, alápincézett. kéthe­lylséges házzal el­adó a Pécskő-dom- bon. Telefon: 31-52. ELADÓ 50 köbcen­tis HONDA. Érdek­lődni, Pásztó, Fod­rászüzlet, Kelemen. HÁZASPÁR egy gyermekkel albérle­tet keres. Idős nőt, vagy férfit lakásért eltartana. Keresés: a 22-94 telefonon. TROPHY de Luxe 250-es MZ eladó. Endrefalva, Deák Ró­bert. SZOBA-konyhás al­bérletet keresek. „Sürgős” jeligére a salgótarjáni hirdető­be. A Nógrád megvei ZÖLDÉRT Vállalat zöldség-gyümölcs boltjaiba eladói mun­kakör betöltésére dol­gozókat felvesz. Bé­rezés kollektív szer­ződés szerint. Jelent­kezni lehet: Nógrád megyei ZÖLDÉRT Vállalat, Salgótarján, megyei tanács ép. itt. em. 316. szoba, vagv ZÖLDÉRT Vállait telepe, Salgótarján. Nagy Sándor út 12., kereskedelmi osztály­vezetőnél. Munkana­pokon 7 órától 12 óráig. Rádiótöbbtusa országos bajnokság Lassan kialakulnak a helyezések Súlyemelés Irány a Balaton! Az alábbiakban nem vala­miféle túráról lesz szó. Az St. IKV „erős emberei” képvise­lik Nógrádot a Balatonfüre- den megrendezésre kerülő II. Balaton-bajnokságon. A versenyt serdülő, ifjúsági és felnőtt korosztályban bo­nyolítják le. Ma délelőtt lép dobogóra serdülő 60 kilósok .között Madlena Lajos, délután pedig a 79 kg-os felső súlyha- tárúaknál Gál Mihály. Mivel a szakosztálynak nincs ifjúsá­gi versenyzője, a nap, további része szabad. Vasárnap déle­lőtt kezdődik a felnőttek ve­télkedése. Az IKV-tól légsúly­ban Árvái és Valkai, a köny- nyűsúlyú Kelemen II, a vál- tósúlyú Varga és a középsúlyú Szelei részvételével. Nem valószínű, hogy a leg­jobbak ott lesznek a balatoni városban. A válogatottak ugyanis a Pannónia Kupára készülnek, a többiek pedig egy héttel később a Testvériség I. osztályú versenyén szerepel­nek. Ez persze nem zárja ki, hogy ott legyenek a Balaton- bajnokságon. Ha ez bekövet­kezne, azon a rendezők és versenyzők egyaránt csak nyernének, mert feltételezhető­en nem mindennapi sportcse­megében lenne részük. Ez ter­Pénteken reggel bőséges, íz­letes reggeli előzte meg az V. honvédelmi rádiótöbbtusa or­szágos bajnokság terepverse­nyeit. Kellett is ez nagyon, hi­szen újabb kemény nap előtt álltak a fiatalok, valamint a női korcsoport tagjai. A házi­gazdák közül Sztremi László, valamint Farkas János már hajnalban felkeltek, hogy an­nak rendje módja szerint minden tökéletesebben, zök­kenőmentesebben történjen. A versenynap küzdelmei a lövészettel kezdődtek. Általá­ban közepes eredményeket ér­tek el a résztvevők. Ugyanez mondható el a kézigránátdo­básról is. Tájékozódási futás­ban viszont nagyszerű ered­mények születtek. Mint a ren­dező bizottság vezetője, Szak- már Rezső elmondotta a tá­jékozódási futásban a javuló eredményekhez jelentősen hoz­zájárult az ideális időjárás is. A tóstrand környékén pénte­ken is rádiótáviratokat vál­tottak a versenyzők. A délutáni órákban a salgó­tarjáni 211-es sz. új szakmun­kásképző intézetben nagy volt a mozgolódás. Sokan elsétál- gattak a bírók szobája előtt. Nem véletlen ez, hiszen már nagyon várják az eredmény­hirdetést. Persze erre még egyet aludni kell. Mint hírlik, a Nógrád megyeiek a várako­zásnak megfelelően szerepel­nek. Reméljük, hogy az ösz- szesítések után sem keltenek majd csalódást. Egész hét folyamán igyekez­tek a házigazdák a versenyzők szabad idejének helyes prog­ramját is megszervezni. Min­den este filmvetítés biztosí­totta az ország minden részé­ről összesereglett rádiósok szó­rakoztatását. Emellett színes televízió is rendelkezésre állt. A házi stúdió pedig reggeltől estig műsort sugárzott. A mai napon több útvonalra indulnak majd a versenyzők. Ismerkednek megyénk mun­kásmozgalmi. valamint törté­nelmi nevezetességeivel. Meg­tekinti«» a salgótarjáni Föld­alatti Bányamúzeumot, kirán­dulnak Karancsberénybe a Nógrádi Sándor Partizánmú­zeumhoz, megmásszák a so- mpskői várat, miközben sor kerül a bazaltömlés megte­kintésére. Az egyik csoport Szécsénybe utazik, ahol a nagyközség múzeumát tekin­tik meg. Ezenkívül strandolás, szabad foglalkozás képezi a szombati nap programját. Hol­nap, vasárnap reggel 9 órakor sorakoznak majd fel az együt­tesek a MüM-intézet udvarán, ahol ünnepélyesen Kihirdetik az eredményeket és bezárják ezt a rangos honvédelmi rá­diótöbbtusa országos versenyt D. L. Labdarúgó NB 111. A SCözépcsopoa#t 1977|78. évi őssi sorsolása Augusztus 7-én: Bgy. SE—Bem SE mérkőzés menetesen all az IKV-sekre is. Evcxős napközis tábor A Csepel Sportklub evezőste­lepén a nyári szünidőben a csepeli sportiskola gyermekka­jakosai, indiánkenusai és esz- kimókájakosai napközis tá­borban készülnek a verse­nyekre. A negyvenhat — tíz­tizenhárom éves — fiú és le­ány, két edző irányításával, vízen és szárazon gyűjti az erőt az országos seregszemlé­re. A közelmúlban elkészítet­ték a Magyar Labdarúgó Szö­vetségben a háromcsoportos NB III. 1977/78. évi bajnok­sága őszi idényének sorsolá­sát. A Keleti csoportban sze­replő St. Síküveggyár sorsolá­sát már közöltük. A másik nógrádi csapat — a Bgy. SE — a Középcsoportba került. E csoport őszi idényének sorso­lását alábbiakban ismertet­jük. I. forduló: VIII. 7. (13.30) EGSZŰV—Láng Vasas, Bp. Építők—Dunakeszi, Ceglédi VSE—Gyöngyös, Ikarus— Enying, KSC—Ganz-MÁVAG, Pénzügyőr—KTE, Bp. Sparta­cus—Auras, B.gyarmat—Bem SE, Dunaújv. Ép.—Volán Száll., ESMTK—Perbál, II. forduló: VIII. 14. (1G.30) Láng Vasas—ESMTK, Perbál Dumújv. Ép., Volán Száll.— B.gyarmat, Eem SE—Bp. Spar­tacus, Auras—Pénzügyőr, KTE—KSC, Ganz-MAVAG— Ikarus, Enying—Ceglédi VSE, Gyöngyös—Bp. Építők, Du­nakeszi—ÉGSZÖV. III. forduló: VIII. 21. (16 00) Láng Vasas—Dunakeszi, ÉG­SZÖV—Gyöngyös, Bp. Épí­tők—Enying, Ceglédi VSE—G.- MÁVAG, Ikarus—KTE, KSC— Auras, Pénzügyőr—Bem SE, Bp. Spartacus—Volán Száll., B.gyarmat—Perbál, Dunaújv. Ép.—ESMTK, IV. forduló: VIII. 28. (16.00) Dunaújv. Ép.—Láng Vasas, ESMTK—B.gyarmat, Perbál— Ep. Spartacus, Volán Száll — Pénzügyőr, .. Bem SE—KSC, Auras—Ikarus, KTE—Ceglé­di VSE, Ganz-MÁVAG—Bp. Építők, Enying—ÉGSZÖV, Gyöngyös—Dunakeszi, V. forduló: IX. 4. (15.30) Láng Vasas—Gyöngyös, Duna­keszi—Enying, ÉGSZÖV— Ganz-MÁVAG, Bp. Építők— KTE, Ceglédi VSE—Auras, Ikarus—Bem SE, KSC—Volán Száll., Pénzügyőr—Perbál, Bp. Spartacus—ESMTK, B.-gyarmat—Dunaújv. Ép. VI. forduló: IX. II. (15.301. B.gyarmat—Láng Vasas, Du­naújv. lÉp.—Ep. Spartacus, ESMTK—Pénzügyőr, Perbál —KSC, Volán Száll.—Ikarus, Bem SE—Ceglédi VSE, Auras —Bp. Építők, KTE—ÉGSZÖV, Ganz-MÁ V AG—Dunakeszi, Enying—Gyöngyös. VII. forduló: IX. 18. (15.00) Láng Vasas—Enying, Gyön­gyös—Ganz-MÁVAG, Duna­keszi—KTE, ÉGSZÖV—Au­ras, Bp. Építők—Bem SE, Ceglédi VSE—Volán Száll., Ikarus—Perbál, KSC— ESMTK, Pénzügyőr—Duna­újv. Ep., Bp. Spartacus—B.- gyarmat. VIII. forduló: IX. 25. «3.00) Ep. Spartacus—Láng Vasas, B.gyarmat—Pénzügyőr, Du- naújsz. Ép.—KSC, ESMTK— Ikarus, 'Perbál—Ceglédi VSE, Volán Száll.—Bp. Építők, Bem SE—ÉGSZÖV, Auras— Dunakeszi, KTE—Gyöngyös, Ganz-MÁVAG,—Enying, IX. forduló: X. 2. (11.00) Láng Vasas—Ganz-MÁVAG, Enying—KTE, Gyöngyös— Auras, Dunakeszi—Bem SE, ÉPSZÖV—Volán Száll., Bp. Építők—Perbál, Ceglédi VSE—ESMTK, Ika­rus—Dunaújv. Ép., KSE—B.­gyarmat, Pénzügyőr—Bp. Spartacus. X. forduló: X. 9. (14 00) Pénzügyőr—Láng Vasas, Bp. Spartacus—KSC, B.gyarmat— Ikarus, Dunaújv. Ép. —Ceglé­di VSE, ESMTK—Bp. Épí­tők, Perbál—ÉGSZÖV, Volán Száll.—Dunakeszi, Bem SE— Gyöngyös, Auras—Enying, KTE—Ganz-MAVAG. XI. forduló: X. 16. (13.30) Láng Vasas—KTE, Ganz-MÁ­VAG—Auras, Enying—Bem SE, Gyöngyös—Volán Száll., Dunakeszi—Perbál, ÉGSZÖV ESMTK, Bp. Építők—Duna­újv. Ép., Ceglédi VSE—B.­gyarmat, Ikarus—Bp. Sparta­cus, KSC—Pénzügyőr. XII. forduló: X. 23. (13.30) KSC—Láng Vasas, Pénzügyőr Hétvégi sport műsor SZOMBAT ATLÉTIKA Heves—Pest—Nógrád v’iadal I. fordulója. Balassa­gyarmat, Nagyligeti sporttelep, 16 óra létika, kispályás labdarúgás, LABDARÜGÁS kézilabda, sportlövészet, röp- Nyári Totó Kupa, Mátra- me labda, asztalitenisz, sakk. csoport: Gyöngyösi Sp.— gye női-férfi ifjúsági atlétikai v,.íwva„ Fásztoi SE, Gyöngyös, 17 t VASÁRNAP ora, v.: Kiss E., Hatvani K.— St. Síküveggyár, Hatvan, 17 ATLÉTIKA óra, v.: Szentkuti. Pesti cso­. rínia A Dunakanyar Intéző Bi- port: Bgy. SE—Sülysápi KSK, TERMESZÉT JÁRÁS zottság Lebo János atlétikai Balassagyarmat, 17 óra, v.: Mátraiéin Kupa tájékozó- emlékversenye. Balassagyar- Bodnár, dási túraverseny és MZ-Sim- mat) Nagyligeti sporttelep, 9 Járási bajnokok tornája. son nemzetközi motorostalál- óra. Résztvevők: Szügy. Nagybár­kozo. Sírok, 13 óra. TERMÉSZETJÁRÁS kány, Mátraszőllős, Nőtincs, TÖMEGSPORT Mátrafém Kupa tájékozodá- Romhány, 9 óra. Centenáriumi Vasasrsport- si túraverseny és MZ-Simson nap. Salgótarján, SILSE-sta- nemzetközi rhotorostalálkozó, P™ dión, 8.30 óra. Sportágak: at- Sírok, 9.30 óra. 1 —Ikarus, Bp. Spartacus—Cég-« lédi VSE, E'.gyarmat— Bp. Épí­tők, Dunaújv. Ép.—ÉGSZÖV, ESMTK—Dunakeszi, Perbál —Gyöngyös, Volán Száll — Enying, Bem SE—Ganz-MÁ- VAG, Auras—KTE. XIII. forduló: X. 30. (15.30) Láng Vasas—Auras, KTE— Bem SE, Ganz-MÁVAG—Vo­lán Száll., Enying—Perbál, Gyöngyös—ESMTK, Dunake­szi—Dunaújv. Ép., ÉGSZÖV— B.gyarmat, Bp. Építők—Bp. Spartacus, Ceglédi VSE— Pénzügyőr, Ikarus—KSG. XIV. forduló: XI. 6. (1300) Ikarus—Láng Vasas, KSC— Ceglédi VSE, Pénzügyőr— Bp. Építők, Bp. Spartacus— ÉGSZÖV, E'.gyarmat—Duna­keszi, Dunaújv. Ép.—Gyön­gyös, ESMTK—Enying, Per­bál—Ganz-MÁVAG, Volán Száll.,—KTE, Eem SE—Auras. XV. forduló: XI. 13. (13 00) Láng Vasas—Bem SE, Auras —Volán Száll., KTE—Perbál, Ganz-MÁVAG,—ESMTK, Enying—Dunaújv. Ép., Gyön­gyös—B.gyarmat, Dunakeszi— „ Bp. Spartacus, ÉGSZÖV— Pénzügyőr, Bp. Építők—KSC, Ceglédi VSE—Ikarus, XVI. forduló: XI. 20. (13.00) Ceglédi VSE—Láng Vasas, Ikarus—Bp. Építők KSC,— ÉGSZÖV, Pénzügyőr—Duna­keszi, Bp. Spartacus—Gyön­gyös, E'.gyarmat—Enying, Dunaújv. Ép.—Ganz-MÁVAG, ESMTK—KTE, Perbál—Au­ras, Volán Száll.—Bem SE. XVII. forduló: XI. 27. (13.00) Láng Vasas—Volán Száll., Bem SE—Perbál, Auras— ESMTK,, KTE—Dunaújv. Ép., Ganz-MÁ V AG—B .gyár mat, Enying—Bp. Spartacus, Gyön­gyös—Pénzügyőr, Dunakeszi —KSC, ÉGSZÖV—Ikarus, Bp. Építők—Ceglédi VSE. XVIII. forduló: XII. 4. «3 00) Bp. Építők—Láng Vasas, Ceglédi VSE—ÉGSZÖV, Ika­rus—Dunakeszi, KSC—Gyön­gyös, Pénzügyőr—Enyitng, bp. Spartacus—Ganz-MÁVAG, E'.gyarmat—KTE, Dunaújv. Ép.—Auras, ESMTK—Bem SE, Perbál—Volán Száll. XIX . forduló: 11. (13.00) Láng Vasas—Perbál, Volán Száll.—ESMTK, Bem SE—Du­naújv. Ép., Auras—B.gyarmat, KTE—Bp. Spartacus, Ganz- MAVAG—Pénzügyőr, Enying —KSC, Gyöngyös—Ikarus, Dunakeszi—Ceglédi VSE, ÉGSZÖV—Bp. Építők. XX. forduló: XII. 18.(13.00) Láng Vasas—ÉGSZÖV, Du­nakeszi—Bp. Épitők, Göngyös —Cegléd/ VSE, Enying—Ika­rus, Ganz-MÁVAG—KSC, KTE—Pénzügyőr, Aura-.— Bp. Spartacus, E'em SE—B.­gyarmat, Volán Száll.—Duna­újv. Ép., Perbál—ESMTK. NÓGRÁD » 1977. július 16., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom