Nógrád. 1977. július (33. évfolyam. 153-179. szám)

1977-07-01 / 153. szám

AZ MSZMP HÓ.GRÍD MEGYE I BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Világ proletárjai, egyesüljetek! XXXIII ÉVF.. 153. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1977. JÚLIUS 1., PÉNTEK Beszámoló a vízgazdálkodásról Interpellációk Véget ért az országgyűlés nyári iilésszaha Az országgyűlés csütörtökön folytatta tanácskozását, amelyen Kádár János, Loson czi Pál és Lázár György is »észt vett. Az OYH elnökének beszámolója Dr. Gergely István állam­titkár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke beszámolt a vízgazdálkodás helyzetéről és feladatairól. Mint mondotta, a népgazdaság legnagyobb víz­felhasználója az ipar, amely az összes friss víznek több mint 60 százalékát igényli. E jelentős mennyiségről a vál­lalatok jórészt sajat vízter­melő létesítményeikkel gon­doskodnak, az OVH feladata a felszíni és a felszín alatti vízkészleteket úgy beosztani, a vízigényeket és a víz­nyerési lehetőségeket úgy összehangolni, hogy azt a fejlődő ipari üzemek zavarta­lanul vehessék igénybe ter­melésükhöz. Egyik központi kérdés a lakosság ellátása egeszseges vízzel. A mostani óteves tervben újabb egymil­lió fogyasztót kapcsolnak be a vezetekes vízellátásba, amely ily módon kiterjed majd a lakosság háromnegyedére. Külön is foglalkoznak a nagy munkásiakta városok és a közegészségügyileg veszelyez- tetett kisebb települések víz­ellátási problémáinak meg­nyugtató es gyorsított meg­oldásával. Folytatják a szennyvíztisztí­tó* telepek bővítését, ami első­sorban a nagyvárosokat és az üdülőközpontokat, főként a Balaton környékét érinti. Ami az árvíz elleni védekezést il­leti, világviszonylathan is kie­melkedő eredményeket ér­tünk el. A kiépített 4400 kilo­méternyi töltésrendszer az or­szág területének egynegyedet, rajta a lakosság felének az értékeit közvetlenül védi. A mentett területen levő nép- gazdasági vagyon értéke 500 milliárd forintra becsülhető. A töltések fele már kellő biztonságot ad, másik felének kiépítése folyamatban van. Ez azt is jelenti, hogy egészen rendkívüli katasztrófa kivé­telével vízügyi szervezetünk önerőből tud védekezni az árvizek ellen, amint azt a múlt őszi-téli árvíz idején is tapasztalhattuk. A távlati fejlesztés lényeges eleme a nemzetközi vízügyi, vízgazdálkodási együttműkö­dés. Az öt szomszédos or­szággal kötött kétoldalú egyezményeink megfelelő alapot adnak az árvizek elleni védekezésre, a vizek szennye­zése elleni hatékony intézke­désekre. A vita ■ t)r. Cselőtei László, b Gö­döllői Agrártudományi Egye­tem tanszekvezető tánara (Pest megye) az országgyűlés mezőgazdasági bizottságának ülésén elhangzottakat tolmá­csolva egyebek között a villa- mosenergia-ipar hűtővizének felhasználásáról szólt. Van már rá példa — mondotta, —, hogy a meleg vizet különböző formákban igyekeznek hasz­nosítani. A Százhalombattai Hőerőmű temperált vizét az egyik közeli gazdaságban hal- tenyesztésre, az Inotai Hőerő­műét egy zöldséghajtató tele­pen hasznosítják, s hasonló próbálkozások vannak a Ga­garin Hőerőmű hűtővizének felhasználására is. A képvise­lő véleménye szerint érdemes volna e módszerrel szelesebb körben kísérletezni. Vadkerti Miklósáé, a fel- Idebrői Rákóczi Tsz párttitká­ra (Heves megye) a megyé­nek arról a gondjáról szólt, hogy a gyakran levonuló rendkívüli árvizek sok gondot okoznak a lakosságnak, az érintett vállalatoknak, me­zőgazdasági üzemeknek. Az árvízvédelmi töltéseket mar többször megerősítették, de ez is kevésnek bizonyult. Szükséges, hogy a vízügyi szervek tanulmánytervet ké­szítsenek a Tárná folyó védel­mi rendszerének továbbfej­lesztésére. A folyót és mellék­ágait a legnagyobb árvizek,le­vezetésére is alkalmassá kel­lene tenni. Indokoltnak tartja a képviselő azt is, hogy az ideiglenesen kijelölt szükség- tározók helyett végleges tá­rozókat építsenek. i Radnóti László, a csurgói Napsugár ,Ipari Szövetkezet elnöke (Somogy megye) azok­nak a tárgyalásoknak a jelen­tőségéről szólt, amelyeknek célja, hogy Magyarország és Jugoszlávia közösen hasz­nosítsa a Dráva vizét. ,Az együttműködés nyomán a Dráva vizével energiát is ter­melhetnénk. Azt tervezik, hogy Barcson 90 megawattos magyar vízilépcsőt építenek, a fölötte- levő tározótér pe­dig 150 millió köbméter víz befogadására lenne alkalmas. Ezzel 20 százalékára csök­kenne az árvízveszély, és rendszeresen hajózhatóvá válna mintegy 200 kilométer hosszú folyószakasz. Csörgits József, nyugdíjas fúrómester (Zala megye) örömmel állapította meg, hogy megyéjében a lakosság­nak most már kereken fele jut vezetékes ivóvízhez, szem­ben a 15 évvel ezelőtti 12 százalékkal. A vízellátás szem­pontjából nemrég még igen elmaradott zalai városok elérték az átlagos szintet. Sokkal kedvezőtlenebb azon­ban a községek helyzete, ahol nagyrészt még nincs vezetékes ivóvíz. Javasolta: az illetékes szervek vizsgálják meg, hogy milyen módon le­hetne gyorsítani a zalai köz­ségek bekapcsolását a vízhá­lózatba. Dr. Komócsin Mihály, a megyei pártbizottság első tit­kára (Csongrad megye) el­mondotta, hogy az utóbbi nyolc év belvizei a megyé­ben több mint 16 000 lakást rongáltak meg, ebből mintegy tízezer helyett újat kellett építeni. Az óriási károk arra késztették az illetékeseket, hogy az OVH-val együttmű­ködve kialakították a megye vízrendezés-fejlesztési kon­cepcióját. A terv végrehajtá­sa megkezdődött, ennek gyorsításához azonban szük­séges volna, hogy előrehozzák az állami hiteleket. Palóczy Lajosné, a nyírbo­gát Rákóczi Tsz főállatte­nyésztője (Szabolcs-Szatmár megye) a jó ütemben folyó Tisza-völgyi árvízvédelmi be­rendezések fejlesztésével kap­csolatban hangsúlyozta, hogy ezek komplex módon hasznosíthatók. A Szamos— Túr közötti zárógát például egyben községeket összekötő út is, sőt egy tízmillió köb­méteres víztároló kialakítását is szolgálja. A megye számá­ra különösen fontos, hogy ma már 25 millió köbmétert meg­haladó tározó szolgálja a víz összegyűjtését, a téli-tavaszi elfolyóvizek nyári hasznosítá­sát. Szűcs János, az MSZMP Szolnok megyei Bizottságának titkára arról a gondról szólt, hogy a megye területén levő csatornahálózat nem tudja kellőképpen elszállítani a belvizeket. Helyesnek tarta­ná. ha a csatornahálózat kié­pítését szinkronba hoznák a kiskörei öntözőrendszer épí­tési ütemével. Farkas Pál, a putnoki Egyetértés Tsz elnöke (Borsod megye) elmondta, hogy a megyében a vízügyi fejlesz­tési tervek az elmúlt évek­ben valóra váltak, sőt. a terve­zett 50 százalék helyett a la­kosság 54 százalékát juttat­ták vezetékes vízhez. A ku­tak teljesítőképességét azon­ban a nyári csúcsidénvben most már száz százalékban kihasználják. ezért a képvi­selő véleménye szerint a kapacitást tovább kell bő­víteni: Erre annal is inkább szükség van. mert a lakosság vízfogyasztása rendkívül gyorsan növekszik. Barcs Sándor, az MTI ve­zérigazgatója (Budapest) a gyógyvizek fokozott haszno­sítására és védelmére hívta fel a figyelmet. Rámutatott, hogy hazánk az európai or­szágok között a leggazdagabb hévizekben, ezeket azonban hosszú ideig elhanyagoltuk. Az utóbbi időben már haté­kony intézkedések történ­tek. s szükséges, hogy az OVH és , a többi illetékes in­tézmény továbbra is határo­zott lépéseket tegyen a ma­gyar gyógyvízkincs védelméré es értékesítésére. Dr. Vámos Marietta körze­ti orvos (Pest megye) kitért arra, hogy a vízellátás és a csatornazás megoldását az állami támogatáson kívijl igen széles körű társadalmi összefogás is segíti. Rámuta­tott azonban, hogy a vízmű- és csatornaépítéshez a lakos­ság anyagi hozzájárulása he­lyenként túlzott mértékben növekszik, némelyik község­ben a 12 000 forintot is el­éri. Megfontolásra ajánlotta a képviselő, hogy ennek a hoz­zájárulásnak a tovaoói eme­lése esetleg életszínvonal-po­litikánk rovására mehet. Dr. Romany Pál mezőgaz* dasági és élelmezésügyi mi­niszter a terjedő öntözés jel­lemzésére elmondotta, hogy immár több mint egymilliárd köbméter vizet használt fel évente a mezőgazdaság, szemben a felszabadulás előt­ti százmillió köbméterrel. Hazánkban több mint 400 ezer hektáron öntöznek a megművelt mezőgazdasági területnek hat-hét százalé­kán. Az igények azokban ro­hamosan tovább növekednek. Néhány üzem azonban még ma is csak „végveszélyben” használja ki öntözőberende­zéseit, pedig az öntözővíz csak folyamatos használat, Dr. Romany Pál kellő szakszerűség mellett le­het biztos táplálója, fejlesz­tője a növénytermesztésnek. Rámutatott, hogy a mező­gazdaság nem csupán az ön­tözővíz jobb hasznosításában érdekelt, hanem abban is. hogy jól gazdálkodjék azzal az ötvenmillióid köbméter­rel csapadékkal. amellyel évente számolni lehet. Nem­csak a víz tárolása fontos, országos érdek a ' magasabb területekről lefutó csapadék­víz rombolásának lefékezése (Folytatás a 2- oldalon) A kohászoknál július 1-től Több mint kétezer dolgozó kap műszakpótlékot A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben a szükséges mun­kát elvégezték, hogy a fel­emelt műszakpótlékot július elsejével bevezethessék. Az előkészítő munka során a gyár minden üzemében pontosan felmérték, hány dol­gozó munkálkodik több mű­szakban. Megállapították, hogy a termelő- es a kisegítő üzemekben 1950 fizikai és 54 alkal­mazotti dolgozót érint a felemelt műszakpótlék. A gyár vezetői szükségesnek tartották, hogy minden dolgo­zó értesüljön a műszakpót­lék alkalmazásának rendjé­ről. Ezért az üzemek gazda­sági és munkaügyi vezetői az elképzeléseket ismertették a dolgozókkal. A huzalmű gyárrészlegben Vágvölgyi Ti­vadar gyarrészleg vezető és három munkaügyi szakember közreműködésével tanácskoz­ták meg az új rendelkezés bevezetésének módozatait. Szabó Károly, a munkaügyi főosztály vezetője elmondot­ta, hogy a Munka Törvény- könyv eddig is lehetővé tet­te a több műszakban dolgo­zók műszakpótlékának elszá­molását. Korábban a gyár­ban a több műszakban dol­gozóknak ez átlagosan 6,6 százalék többletbért jelentett. Az új rendelkezés szerint a délutáni 20, az éjszakai 40 százalékos műszakpótlék át­lagosan 20 százalékkal1 eme­li az érintett dolgozók bé­rét. A változás azt jelenti, hogy a mai naptól a felemelt műszakpótlék 13,4 százalékos keresetnövekedést biztosít az előbb említett dolgozóiénak. A műszakpótlék emeléséhez az állam jelentősen hozzájá­rul. Ez a kohászati üzemek­ben ez év második felében két­millió 481 ezer forint állami támogatást jelent, melyhez a vállalat további egymillió 300 ezer forint bérfejlesztést biz­tosít. Az összegek a következő esztendőben megduplázód­nak, vagyis az állami támo­gatás csaknem eléri az öt­milliót, a vállalati bérfejlesz­tés esedékes része pedig két­millió 600 ezer forintra nö­vekszik. A dolgozókkal történt ta­nácskozás után. került sor a kollektív szerződés egyes pontjainak módosítására. Az általános szabályok mellett a kollektív szerződés ide vo­natkozó részét a következő­képpen akarják módosítani: amennyiben a folyamatos ter­melésben résztvevő dolgozó a tárgyhónapban csak egyet­len vasárnapot kap szabad­napként, akkor arra a hó­napra pluszként i egynapi törzskeresetnek megfelelő prémiumot kell elszámolni. Külön rész foglalkozik azzal, hogy a folyamatos üzemme­netben tevékenykedők mun­karendjét negyedévenként kell meghatározni. Ez esetben is megkülönböztetik a heti pihenőnapot és szabadnapot, mivel a bérszámfejtés a lápját a munkaidőnaptár képezi. Mivel a felemelt műszak- pótlék bevezetésének rendjét és gyakorlatát a dolgozókkal külön megvitatták, a vállala­ti szakszervezeti tanács júli­us 14-én hagyja jóvá a kol­lektív szerződés módosítása-^ ra tett javaslatokat. A kormányzati szerveik a műszakpótlék felemelésével, illetve bevezetésével azt az áldozatos munkát becsülik meg, ami a két és több mű­szakkal jár. Ezzel együtt a gyárban, hangsúlyozzák, hogy az újabb anyagi elisme­réssel együtt szervezeteb­bé kell válnia a délutá­nosi és éjszakai munká­nak. Célul tűzték a nagy teljesít­ményű berendezések mosta­ninál jobb kihasználását. Ezért a termelésirányítók közreműködésével még fe­gyelmezettebbé és hatékonyab­bá teszik a munkát. Olyan /színvonalra fejlesztik a ter­melést, amely nyomán na­gyobb ütemben emelkedik a termelékenység és a gazdál­kodás hatékonysága. Öt eu eredményei a Uolán mérlegén Hatékonyabb termelés, jobb eszközki használás, csökkenő önköltség Jelentős lépésre szánta el magat a Volán 2. számú Vál­lalat gazdasági és társadalmi vezetősége: mérlegre tették, s levonták a tapasztalatokat azokból az intézkedésekből, tervekből, amelyek az MSZMP KB 1971. december elsejei határozata nyomán láttak napvilágot. A vállalat belső mechaniz­musának korszerű kialakítá­sára, az ésszerű decentralizá­cióra, a termelés hatékonysá­gának növelésére vonatkozó elképzelések sorra megvaló­sulnak. Az élet diktálta szük­ségszerű változások a de­cemberi határozat alapján, különösen 1973. második fél • évében kerültek felszínre. Ekkor kezdődött meg azoknak a termelés hatékonyságát se­gítő intézkedéseknek a kidol­gozása és bevezetése. ame­lyek a jelenlegi eredmények alapját jelentik. Biztosították a piaci felté­teleket, hatékonnyá tették az üzem- és munkaszervezést, ja­vították a vezetés színvonalát, a .dolgozók szociális helyzetét, s mindazokat a tényezőket, amelyek az eddigi eredmé­nyeket károsan befolyásolták. Ily módon már 1975. végé­re elérték, hogy tervüket folyamatosan túlteljesítették, s. hogy 1973—1975. között 19- ről 25,6 millió forintra emel­kedett a vállalat nyeresége. A párthatározat óta szá­mos jelentős szervezési intéz­kedést is végrehajtottak. Komplex üzemegységként vá­lasztották külön a személy­es a teherforgalmat, amelyek „kétcsatornás” irányítása sok esetben okozott gondot, s hát­ráltatta a feladatok megoldá­sát. Több osztály szervezeti felépítését módosították. Osz­tályokat szerveztek át és szün­tettek meg, s a múlt év vé­géig számos termelést, muri­kat es irányítást szervező int tézkedést vezettek be. Üj szá­mítástechnikái megoldást, bé­rezési és anyagi érdekeltségi rendszert alkalmaznak. Mindezek jelentősen érez­tették hatásukat a vállalati eredmények alakulásában, hi­szen 1974—1976. (cözött a be­vétel 19 millió, á nyereség 8 millió forinttal nőtt, miköz­ben a költségeket sikerült kö­zel 8,5 millió forinttal csök­kenteni. A Volán 2. számú Vállalat­nál a decemberi határozatból kiindulva határozták meg Az V. ötéves terv azon fejleszté­seit is, melyek közvetve, vagy közvetlen hozzájárul­nák a hatékony gazdálkodás folyamatossá tételéhez. így például, a tervidőszak­ban megkezdik a nagybáto- nyi üzemegység és a salgótar­jáni központi telep rekonst­rukciós munkáit, a pásztói főnökség új forgalmi-műszaki telepének építését, a nógrád- kövesdi kirendeltségi telep létesítését. Befejezik a balas­sagyarmati új forgalmi-mű­szaki telep, valamint a sal­gótarjáni központ szociális lé­tesítmény einek építését. s megkezdik a megyeszékhely új helyi közlekedési autóbusz­pályaudvar kivitelezésének előkészítését. A vállalatnál a jelentkező eredmények ellenére akadnak még megoldatlan kérdések. Az eddig végrehajtott intézkedé­sek, szervezések végrehajtá­sában akadnak ellentmondá­sok. amelyeket következetesen a párt- és társadalmi szer­ve!;, valamint a dolgozók leg­szélesebb körének bevonásá­val kiküszöbölnek. Az utób­bi évek munkájának értéke­lésénél azt is megállapítot­ták: a változások szakmai', ideológiai téren is rendkívül pozitívan értékelhetők. Nőtt a szervezettség, a „szellemi kapacitás”.

Next

/
Oldalképek
Tartalom