Nógrád. 1977. június (33. évfolyam. 127-152. szám)

1977-06-01 / 127. szám

A Nógrádi Szénbányák szorospataki kát. A központ állandó kapcsolatot aknaüzemében diszpécserközpont segíti a mun- tart a szénkitermelő és -szállító egységgel, vala" mint a bányabeli munkahelyekkel- így könnyebben és gyorsabban kerülhet felszínre a fekete „gyémánt”. Képünkön: Nagy Károly diszpécser a korszerű kezelőpultnál. — bábéi felv. — Túlóráztatás Amíg a vállalatok, gyéreik, üzemek vezetőinek több­sége komolyan veszi a mértéktelen túlpráztatás csökken­tését szolgáló különböző intézkedések betartását, az ezzel kapcsolatos szakszervezeti intelmeket, a kollektív szerző­dés ide vonatkozó előírásait, addig néhány gyárunk, üze­münk vezetője a túlórákat már előre betervezi az éves társadalmi munkaidőalapba. Pedig azok is tudják, hogy' túlórázni ráem nagyon szeretnek a dolgozók. Először: ha valaki becsületesen kidolgozza a nyolc órát, nincs nagy kedve a munkaidő meghosszabbításához. Másodszor: ütemes munka esetén, a műszak vége felé fo­kozottabban jelentkeznek a fáradtsági tényezők. Har­madszor: a mértéktelen túlóráztatás káros az egészség­re. Negyedszer: feszültséget okoz a béremelésben, mert a különböző területeken dolgozók béremelésére fordítható összeg jelentős részét elviszi. Emellett indokolatlan ke­reseti arányokat hoz létre, mivel csak bizonyos munka­körökben túlóráznak. Ötödször: a túlórában végzett mun­ka legtöbbször nem hoz létre társadalmilag hasznos ér­téket, hartem amint az SZMT-elnökség legutóbbi ülésén is többi között elhangzott, döntő mértékbén az üzem- és munkaszervezés hiányosságait palástolja, a tervlemara­dást szolgálja, az ütemtelen termelésből adódó kiesése­ket pótolja. Ez utóbbiak pedig nem szolgálnak stem jól fel­fogott vállalati, sem pedig népgazdasági érdekeket. Hogy meglehet másként is oldani a növekvő felada­tokat, azt jó néhány gyár példája bizonyítja. A Salgótarjáni Kohászati Üzemekben az utolsó évek­ben a vezetés, irányítás színvonalának emelése, a maga­sabb szintű üzem- és munkaszervezés megvalósítása kö­vetkeztében fokozatosan csökkent a túlóra-ftelhasználás. Az elmúlt évben 2,5 milliárd forint termelési értéket ál­lított elő az üzem csaknem 4500 dolgozója. E jelentős ér­tékű termelői tevékenységhez mindössas 25 ezer órát hasz­náltak fel túlóra címén. A Nógrádi Szénbányáknál ebbén az évben 25 ezerrel csökkentették a túlórák számát. Az előbbiekkel ellentétben 1975—76-ban a salgótarjá­ni Ruhagyárban 50, a síküveggyárban 100, a ZIM salgó­tarjáni gyárában pedig 400 százalékkal emelkedett., az elrendelt és letöltött túlórák száma. Az indok az volt, hogy kevés a munkáskéz, rapszódikus az anyag- és al­katrészellátás. Mindezt azoknak a termelő-gazdálkodó egységeknek a vezetői és dolgozói is elmondhatják, ahol a növekvő termelési és minőségi követelményeket a ko­rábbinál jóval kevesebb túlórával valósították meg, mert a szakszervezeti bizottságok nem éngpdtek a könnyebb ellenállásnak, hanem minden szinten hatékonyabb szer­vezői-irányítói és vezetői munkát követeltek. Ahol nem így történt, ott sorra-rendre megsértették a törvényes előírásokat. A FÜTÖBER nagybátonvl gyárának szakszervezeti bizottsága a kollektív szerződés beszámolójakor kényte­len volt beismerni: az aktivisták segítségével 1251 eset­ben sértették meg a túlóráztatásra vonatkozó törvényes előírásokat. Az ilyen érdekvédelmet csak ideig-óráig fo­gadják el a dolgozók, mivel tudják, hogy másként is le­hetséges. Azokban az üzemekbe'n, ahol météktelen a túlórázta­tás, a helyzet megváltoztatása kizárólag az ottani vezető­kön múlik. Ha ők nem hajlandók a dolgozók egészségét, javát szolgáló tilalomfákat tudomásul venni, betartani, akkor a szakszervezeti bizottságoknak kell határozottan és egyértelműen állj-t kiáltaniuk. Mert az élet bebizonyí­totta, ha a szakszervezi ?ti bizottságok és aktivisták a sar­kukra állnak, akkor megszűnik a mértéktelen túlórázta­tás, ,s csak akkor rendelnek el, ha nem vezetői mulasztá­sokat pótolnak vele, hanem új értékét hoznak látre, vagy olyan elemi csapás kedvezőtlen hatását ellensúlyozzák, . amit másként nem tudnak megoldani. Az utóbbiból is kitűnik, hogy nem zárjuk ki az ese­tenkénti túlóráztatás szükségességét, csupán a törvénysér­tő mértéktelen felhasználást nem tartjuk megengedhető­nek. A dolgozók érdekében, azok javára, a munkaerő­gondok mérséklésére. V. K. Mezőgazdasági képesítési tanácskozás Á Magyar Agrártudományi Egyesület rendezésében június 7-én kétnapos mezőgazdasági gépesítési tanácskozás kezdő­dik Sopronban. A konferen­ciáról kedden sajtótájékozta­tót tartottak az egyesület he­lyiségében a szervezőbizottság tagjai. A tanácskozás a szarvas­marha-telepek gépesítésének kérdésével foglalkozik, ez az­ért különösen aktuális kér­dés, mert jelenleg az- ország szarvasmarha-istállóinak mindössze húsz százaléka kor-, szerűen berendezett, ezek többségét az elmúlt öt évben építették. Pedig a szarvasmar­ha-tartása biológiai fejlődése, az új intenzív fajták elterje­dése nagyobbfokú gépesítést követelne, hiszen egy-egy szarvasmarha értéke a 80—100 ezer forintot is eléri. A. konfe­rencián elhangzó több mint 40 előadás egy része a trágya­eltávolítás gépesítésének kér­désével foglalkozik majd, e téren legfőbb törekvés, hogy a telepeken felhalmozódó nagy mennyiségű trágyát ho­gyan juttassák a szántóföl­dekre. Másik témakörben a takarmányrakodás gépesíté­séről tanácskoznak, s külön kérdéscsoportban pedig a fe- jés legújabb gépesített módja­it tárgyalják. Jelenleg már valamennyi telepen gépesítet­ték a fejés nehéz munkáját, ezeket a berendezéseket azon­ban külföldről kell importál­ni, s most megvitatják majd, milyen lehetőségek kínálkoz­nak a fejőgépek hazai gyártá­sára. (MTI) Világ proletárjai egyesOHetek^ NOGRAD AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI Bl Z,OTT S Á GA ES A .MEGYEIT AN ÁCS LÁPJA XXXIII. ÉVF., 127. SZÁM ARA: 80 FIILÉR 1977, JÚNIUS 1., SZERDA Már a télre készülnek Vezeték bővítés — lakásfelújítás Salgótarján ka ti Salgótarján központi fűtési tüdőgondozó környékén csa- folyamatban van a Pécskő üt hálózatának karbantartására, tolnak néhány épületet a 'hó- páratlan oldalán, 5—11-ig 130 felújítására, bővítésére az lózathoz. Ezenkívül építke- lakás részleges felújítása, hi- idén tizennyolcmillió forin- zések téliesítésére vállalkoz- ánypótlósa. Tervezték a Pécs­tot fordítanak. Az elmúlt évről áthúzódó beruházásként forróvíz­távvezetéket építettek a hőközponttól az Arany János útig. A hamarosan elkészülő veze­ték — melyhez a városi ta­nács adott célcsoportos támo­gatást — lehetővé teszi, hogy az eddigi csúcsteljesítményt megkétszerezzék. A hőköz­tak- Hőenergiával látják el kő utcai toronyházak kü'ső (többek között) a Malinovsz- színezését is, ezt azonban kij úti szolgálbatóházat. a technológiaváltoztatás mi- Mérleg utcai építkezés első att az év hátralevő szakasza- ütemét, illetve az épülő tele- ra halasztották. Arról van fonközpontot. Ezzel segítik a belső szak­ipari munka folyamatos­ságát a hideg hónapok­ban. szó. hogy a régi, nyugati im­portból származó Stologén lesték helyett átáll a válla­lat a magyar gyártmányú, könnyebben, gyorsabban használható Vliesimre. A mun­kát csak akkor folytathatják, ha a megfelelő színű festék, illetve a gyors munkát lehe­A Salgó út 25—27—29. szám alatti 43 lakást, mély­pontban két új egységgel gya- nak fűtésével eddig sok gond tővé tevő szóróberendezés rapítják a szivattyúkapaci- volt, a következő idénytől megérkezik- tást. így a közeljövőben a már nem a kohászati üze- A bányászlakás-építési ak- hőerőműbem felépülő új ka- mek gőzhálózata látja el. Eb- eió keretében a Bajesy-Zsi- zán által termelt gőz elvezető- bői kiváltják és a városi me-- linszky úton a 73. szám alatt se, a városba juttatása meg- legvízhálózathoz kapcsoljak, a tetőzet, nyílászárók javító- oldódlk. Ezekben a lakásokban, vala- sát, belső megelőző karban­Hálózatfenntartásra félmii- mint nyolcvan Arany János tartását fejezik be a napok- lió forimitot fordít a Sailgótar- úti lakásban a még fellelhető ban. jáni Ingatlankezelő Vállalat- lemezradiátorokat öntöttvas- , .. Első lépésiként a csaknem tíz- ra cserélték ki- Tervezés alatt ff ól—71. szám közötti éves üzemelés során elörege- áll az Üttörők út 33—35. tizenegy lakásban pedig dett forróvíz-gerincvezeté- számú ház távfűtési rendsze- te,Jes felújítást végez- kek cseréjét szeretnék megöl- rének rekonstrukciója. nok “ sazfutest vezetnek cbarni. A 13-as jelű épület és a Az ingatlankezelő válla- be‘ nyomdai elosztóhálózat kő- lat az idén 27 lakás teljes Részletes rekonstrukcióra ke- zött egy hatvan méteres sza- és 378 részleges felújítását rül sor a 37—43. szám alatt- kasaon már újaikra cserélték a végzi el, vagy kezdi meg- A vállalat ezeket a mun- régi, kilyukadt csöveket. Fel- Többek között tervszerű meg- kákát az AGROFIL-lal. a tettemül szükséges hasonló előző karbantartásként ki ja- TIGÁZ-zal, a közmű-és mély- csere az öblösüveggyári ge- vították a vizes berendezése- épitővállalattal és más in- rimchálózaton, a megyei ta- két és csempézték a Lovász tézményekkel karöltve végzi, nács térségében, ahonnan József út 15—17—19- szám Jelentős összegből javítja az ugyancsak hibákat jelentet- alatt. Felújítást végeztek a idén dolgozol szociális 'hely­iek. Pécskő utca 2—10 számú la- zetét és kisgépeliátását fel­Nagyszámú bekötésre az kóházakban, valamint a Schu- adatai sikeres ellátása ér­ádén nem kerül sor. Csupán a yer Ferenc úton. Jelenleg is dekében. Június 20—22. Leonyid Brezsnyev Franciaországba utazik Leonyid Brezsnyev, az SZKP KB főtitkára a francia köztársasági elnök meghívására június 20—22. között hiva­talos látogatást tesz Franciaországban. (MTI) Hazánkba érkezett a nemzetközi Lenin Békedij bizottság elnöke Kedden Budapestre érke- MSZMP KB osztályvezetője és zett Nyikolaj Blohin szovjet Márta Ferenc, az MTA főtit- akadémikus, a nemzetközi Le- kára, az MSZMP KB tagjai nin Békedíj bizottság elnöke fogadták. Jelen volt Vlagyimir es Alekszandr Gurjanov, bizottság titkára. A szovjet vendégeket a Ferihegyi repü­lőtéren Jakab Sándor, az Pavlov, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövete. (MTI) számunkból: Könyvhét- 1977 Népi ellenőrök vizsgálták Jog1' tánácsadó Pásztói termékek exportra Teljesített tervek — Űj beruházások — Növekvő export A megye üzemeiben, gyár­egységeiben több helyütt meg­határozó szerepe van az éves tervek teljesítésénél az ex­porttermelésnek. Az egyre in­kább iparosodó, fejlődő Pász Adidas céggel állnak kapcso- egység önálló gazdálkodást darabot szállítanak az NDK­latban. Sporttáskákat készíte- folytat, és az éves árbevétel ba. nek és küldenek Franciaor- 80 százaléka exportból szár- A gyáregység területén el­szagba. mazik. A szerződések alapján kezdődött három és fél millió A telep első négy hónapjá- május 31-ig 1900 darab kom- forintos bővítés szintén az nak exportterve 23 millió 700 bájn-főegvséget kell legyárta- exporttermelés növelését szol­tó három üzeme több szocia- ezer forint. Ezt közel egymil- m> melyet már teljesítettek. A gálja majd. lista és tőkésországgal tart ke- hó forinttal teljesítették túl. csomagolás után a kiszállítás A Váci Kötöttárugyár pász­reskedeuni kapcsolatot. A EJeget tettek szocialista és tő* ^ napokban történik. s"IuítLhaeredmén%éS'hoíy0nlv! ^fedezettségeiknek ^ egy. A féléves szerződés 2 mii­ről évre nagyobb megrendelé- . ,, .. .. lió 600 ezer forint értékű ter­seknek tesznek eleget a pász- Az exporttermeles növelését xneke-foglal maga ban. Varha- tóiak. Az első négy hónap ex- segltl a mar elkezdett 25 mii- toan hatandó előtt eleget tesz- porttermelésének tói gyáregységének exportter­melése a tavalyihoz képest megtízszereződött. Tréningru­hákat. készítenek az NSZK, Anglia, Líbia és a Szovjetunió öiüó forintos rekonstrukció. Bő- neif a Dá«7tói MFZőrFP őszére. Az első öt hónap ter­ei edme- .... rak tárterületet kor- Posztói Mr.ZOGfc.P- ve 123 ezer darab. Ezt a gyár­nyei is ezt bizonyítják. szerűsítik a munkahelyeket gyáregység dolgozói vállalt egység időarányosan teljesí­jiftsss sä?™; ragu. assr* «*•*»««. laiat pásztói te.epen az ősz- nmgruha var elszállításra, szes termelés 94 százaléka ke- A szolnoki MEZŐGÉP Vál- A második fel évben új ter- a termelés folyamatosságát rül külföldre. A Raznoexport- laiat egri gyárának pásztói mékcsoport bővíti az export- segítette a már előre kisza­szerződés keretében autóülés- gyáregysége már évek óta szó- áruk skáláját. Az E5 16 típusú bott anyagok időbeni, tervsze­huzatokat. női felsőruhákat, ros kapcsolatban áll NDK , m ■_ rű szállítása. A megnöveke­aktatáskákat és bébi horgolt partnereivel. Eddig .az E5. 12 Ieguiuabb kombájnokhoz ma. dett követelményeket a gyár­kabátokat szállítanak a Szov- típusú kombájnokhoz szállt- elkészültek a prototípus alkat egység a következő időszak­jetunióba. A tőkéspiacon az tottak alkatrészeket. A gyár- részek. Év • végéig ebből 256 ban is várhatóan teljesíti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom