Nógrád. 1977. március (33. évfolyam. 50-76. szám)

1977-03-01 / 50. szám

AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI. BIZ OTT,S AGA ES A/M EG YE í TA NA C $ LÍÁ P J A XXXIII ÉVF 50. SZÁM ARA 80 FILLÉR 1977. MÁRCIUS 1.. KEDD Világ proletárjai, egyesüljetek! Javuló áruellátás, új üzletek A Belkereskedelmi Minisztérium és a SZÖVO^Z vezetői tárgyaitok 'scilgóiar/ónban Kialakult szokás és bevált gyakorlat, hogy a- miniszté­riumok és megyénk vehetői főleg az év elején helyben tár­gyalják meg egy-egy ágazat helyzetét, a fejlesztés felada­tait, a jelentkező problémákat és a megoldás lehetősége­it. Hétfőn Salgótarjánban terv egyeztető megbeszélést tar­tottak a Belkereskereskedelmi Minisztérium és megyénk vezetői. Ebből az alkalomból Salgótarjánba érkezett Mol­nár Károly belkereskedelmi miniszterhelyettes, Spilák Fe­renc, a SZÖVOSZ főosztályvezetője. A vendégeket és a megbe­szélés résztvevőit . Hoff er Ist­ván, a megyei tanács elnöke üdvözölte, majd Herencsényi József, a rmgyei tanács el­nökhelyettese értékelte Nóg- rád megye 1976. évi kereske­delmi munkáját: az árufor- galpm fejlődését, az áruellátás alakulását, a kereskedelem hálózati és technikai fejlesz­tését. Az országos szervek és a megye vezetőinek vélemé­nye megegyezett abban, hogy Nógrád megye kereskedelmi áruellátása 1976-ban az előző évhez képest kiegyensúlyo­zottabb volt és javuló tenden­ciát mutat. Bár a burgonya-, a zöldség- és gyümölcsellá­tás sok gondot okozott, ezt szóvá teszi a lakosság. Ennek tanulságait levonták, a terv­egyeztető tárgyalás során' ki­jelölték az ezzel kapcsolatos 1977-es főbb feladatokat. Az 1977-es évre több terü­letre és több árura kötnek termelési és szállítási szer­ződést. Az áruellátás javítá­sát. a vásárlók kedvezőbb kö­rülményeit jelzi, hogy 1976- ban jelentős újabb üzleteket adtak át. Ezek közé tartozik Salgótarjánban az ÉVI-áru-i ház, Balassagyarmaton a ru­házati áruház, ABC-áruház. Megyénkben az elmúlt évben összesen 8187 négyzetméter alapterületű kereskedelmi lé­tesítményt adtak at. De gon­dot okoz, hogy még nem ké­szült el a salgótarjáni vásár- csarnok. A megbeszélés során szóba került a hálózatfejlesztés 1977. évi állami támogatása. Meg­állapították, hogy megyénk kereskedelmi áruforgalma ebben az évben 'nyolc száza­lékkal nő. Ezen belül az élel­miszereké nagyobb mérték­ben, mintegy kilenc százalék­kal, ' a ruházati és a vegyes­ipari forgalom hét—hét szá­zalékkal. Megyénk vezetői kérték, hogy a munkáslakta területek jobb áruellátását az országos szervek nagyobb áru­alappal és jobb választékkal segítsék. Felmerült, hogy az áruellátást és a választékot a két szomszédos ország ha­tármenti forgalmának növe­lésével, a törvényes lehető­ségek és a kapcsolatok jobb kihasználásával javítani liehet. Ebben az évben átadják a salgótarjáni vásárcsarnokot, Rútságon a 300 négyzetmé­teres ABC-áruházat. Szé- csényben 2470 négyzetméteres üzletház építését kezdik el. A Salgótarjáni Kohászati Üze­mek közelében szeretnék be­fejezni az ABC-áruházat, a balassagyarmati Lenin-lakó- telep 400 négyzetméteres ABC-áruházzal és presszóval, Ványarc pedig háztartási bolt­tal gyarapszik. . \ Jó ütemben haladnak a gépjavításí munkával az őrhalmi termelőszövetkezetben. A harmincfős szerelőgárdának a legfontosabb feladata a gé pék előkészítése a tavaszi munkákra. Ispán Ferenc és Csendes József, a burgonyaül tető gépen az uíolsó simításo­kat végzi — fodor Együttes ülést tartott a Salgótarjáni városi Tanács Végrehajtó Bizottsága és a népfront városi elnöksége Londonban Púja Frigyes megkezdte tárgyalásait László Balázs, az MTI tu­dósítója jelenti; Púja Frigy eb külügyminisz­ter vasárnap délután két­napos hivatalos látogatásra Londonba érkezett. A Heathrow repülőtéren Sir John Wraight, az angol külügyminiszter személyes képviselője fogad­ta Púja Frigyest és kíséretét Jelen volt Lőrincz N. János, a Magyar Népköztársaság londoni nagykövete is. Kétnapos látogatás alatt fogadja őt James Callaghan miniszterelnök. A magyar külügyminiszter találkozik Edmund Dell kereskedelmi miniszterrel és az angol—ma­gyar parlamenti csoport tag­jaival. A Kétnapos látogatás és az angol kormány vezetőivel tar­tandó megbeszélések során várhatóan áttekintik az európai és nemzetközi kér­dések széles körét és kétol­dalú kapcsolataink helyze­tét. Púja Frigyes külügyminisz­ter hétfőn délelőtt kétórás megbeszélést folytatott a KISZ-delegáció érkezett Romániába Hétfőn reggel magyar ifjú­sági delegáció érkezett Buka­restbe dr. Maróthy Lászlónak, az MSZMP Politikai Bizott­sága tagjának, a KISZ kb el­ső titkárának vezetésével. A küldöttség a Román Kommu­nista Ifjúsági Szövetség (UTC) központi bizottsága meghí­vásának tesz eleget. Bukarest északi pályaud­varán a magyar delegációt Uon Traian Stefanescu, az RKP KB tagja, az UTC első titkára, Luca Cristina. Nico- lea Croitoru, Eneche Radu, az UTC titkárai, valamint az UTC kb több tagja fogadta. Megjelent a fogadtatáson dr. Biczó György, a Magyar Nép- köztársaság bukaresti nagykö­vete is. Az UTC kb székházában hétfőn délelőtt megkezdődtek a hivatalos tárgyalások a dr. Maróthy László vezette ma­gyar és az Ion Traian Stefa­nescu vezette román delegá­ciók között. 'A megbeszélések középpontjában a két ifjúsági szervezet közötti kapcsolatok fejlesztésének és elmélyítésé­nek kérdései állnak. (MTI) Az országgyűlési tisztségviselők értekezlete Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjá­nak, az országgyűlés elnöké­nek vezetésével hétfőn ér­tekezletet tartottak az or­szággyűlés állandó bizottsá­gainak elnökei,. a képviselő- csoportok vezetői, s a parla­ment tisztségviselői. Á ta­nácskozáson —, amelyen részt vettek Péter János és Inokai János, az országgyű­lés alelnökei — elsőként Apró Antal tájékoztatta a képvi­selőket az országgyűlés so­ron következő, tavaszi ülés­szakának tennivalóiról, elő­készületeiről. Az értekezleten dr. Ko­rom Mihály igazságügyminisz­ter adott tájékoztatót a köz­érdekű bejelentésekről, ja­vaslatokról és panaszokról szóló törvénytervezetről. A most' elkészült törvényterve­zet a társadalmi vita próbá­ját is kiállta: a Hazafias Népfront aktív közreműkö­désével 130 helyen, több mint 4000 állampolgár fűzte hozzá véleményét a tervezett passzusokhoz. Foreign Office-ban dr. David Owen, brit külügyminiszter­rel. Az eszmecsere közép­pontjában az enyhülés, a le­szerelés a kelet—nyugati kap­csolatok kérdései álltak. Kü­lönös hangsúlyt kapott a helsinki biztonsági konferen­cia eddigi eredményeinek fel­mérésére hivatott belgrádi értekezlet előkészítésének té­maköre. , A találkozón részt vett a brit külügyminiszté­rium több vezető munkatársa is. A megbeszélés tárgyszerű, nyílt légkörben folyt le. A két külügyminiszter számos megvitatott kérdésben egy­máshoz közel álló véleményt fejtett ki. Délben a brit kormány ebé­det adott Púja Frigyes tiszte­letére. A magyar külügymi­niszter házigazdája itt lord Goronwy Roberts külügyi államminiszterű volt. . Délután Púja Frigyes ellá­togatott az alsóházba és ta­lálkozott John Daviesszel, az ellenzék külügyi szóvivőjével. A hétfői program operalá­togatással zárult. Dr. David Owen és felesége a világhírű Covent Garden Operaház Othello-előadásán látta ven­dégül Púja Frigyest (MTI) A Salgótarjáni városi Ta­nács és a Hazafias Népfront városi bizottsága között már 1972. végén megállapodás jött létre az együttműködésre. Eb­ben kimondották, hogy a tanács és a népfront együtt tevékenykedik a’ választások előkészítésé­ben és lebonyolításában, a lakóbizottságok munká­jának irányításában. A nép­front közreműködik a ’akás- ügyi társadalmi bizottságban; a városi tanácstagok körzeti csoportjainak működésében; szervezi a tanácstagok beszá­molóit, a társadalmi összefo­gást a városért. A városi tanács végrehajtó bizottságának és a Hazafias Népfront városi elnökségének hétfő délutáni együttes ülé­sén az együttműködés eddigi tapasztalatait vitatták meg, s újabb együttműködési megál­lapodást kötöttek. A tapasz­talatok között a többi között kimondották, hogy r nép­front és a tanács együttműkö­dése különösen a társadalmi munka szervezésében volt hasznos. A negyedik ötéves tervben az összefogás ered­ménye megközelítette az 50 milliárd forintót. Az elmúlt évi népfrontválasztások során indult meg az ötödik ötéves terv időszakára meghirdetett ..Harmincötezer munkanapot Salgótarjánért” mozgalom, amelynek konkrét eredménye, hogy 1976-ban a város lakos­sága 8 millió forint értékű társadalmi munkát végzett, az egy főre eső teljesítmény el­éri a 180 forintot. Jelentősek az egyéb területeken elért eredmények is. A tanács munkájában egy­re inkább támaszkodik a vá­ros lakosságának javaslataira, véleményére es aktív közre­működésre. A lakossággal va­ló kapcsolatok erősítésében, fejlesztésében és hatékonyab­bá tételében komoly segítséget nyújtanak a népfront városi és városkörzeti bizottságai. Biz­tosítják a tanácsi munka tö­megbázisát, a tanácsi döntések előkészítését, előzetes vélemé­nyezését és azok nyilvánossá­gát. A most meghosszabbított együttműködési megállapodás­ban az alkotmányos tevékeny­ségen kívül megfogalmazták, hogy a tanács és a népfront közösen irányítják és se­gítik a lakók és utcabi­zottságok munkáját. Együttesen törekednek, újabb bizottságok megalakítására, különösen az új lakótelepe­ken. A tanács, a népfront köz­reműködésével társadalmi ak­tívahálózatot szervez a ke­reskedelem -és szolga'tatás, a környezet- és természetvéde­lem, valamint a köztisztaság társadalmi ellenőrzésére. A népfront társadalmi ellenőr­zést vállal a parkok és játszó­terek védelmében, segíti a fá­sítást éS a parkosítási tervek megvalósítását. A városkörzeti Á népesedéspolitikai határozatok végrehajtása a SZOT elnöksége előtt — 1974 óta évi átlagban körülbelül 35 ezerrel több gyermek született hazánkban mint a korábbi esztendőkben. A szaporulat azonban tavaly már némileg kevesebb volt, mivel csökkent a szülőkor­ban levő nők száma — álla1- oltotta meg hétfői ülésén a népesedéspolitikai határoza­tok- , eredményeit vizsgálva a SZOT elnöksége. Jelentő­sen nőtt a gyermeknevelés­hez nyújtott pénzbeni társa­dalmi támogatás, fokozott megbecsülés övezi a terhes anyákat ’ a munkahelyeken, nagyobb figyelmet fordíta­nak a gyermekgondozási sza­badságon levő anyákra. A lakások elosztásánál, a hite­lek odaítélésénél előnyben részesülnek a nagycsaládo­sok. A fővárosban 1974. közepe óta a három- és több- gyermekes családok közül kétezren kaptak bér-, vagy szövetkezeti lakást. A kisgyermek ellátása sok tekintetben javult, de hiány is gyakran tapasztalható. Bé­biétel az ország 540 boltjában kapható, ezeknek az ára is kedvező, mert a költségek 27—50 százalékát az állam fi­zeti. A nyugdíjasok által is kedvelt olcsó hazai és bolgár bébiételek azonban viszony­lag hamar elfogynak, és sok­szor csak a drágább olasz és svéd bébiételek kaphatók. Az iskolátej-akció kibővült, s bár az ipar; és- a kereske­delem több tejet is tudna szállítani, az ellátás iskolai megszervezésének nehézségei miatt az akcióban a ta­nulóknak még csak körülbelül 20 százaléka vesz részt. A csecsemő- és gyermek- ruházati cikkek választéka bővült ugyan, de itt is van­nak hiányok. Időnként to­vábbra is, nehezen lehet kap­ni gyermekmérleget, papír- pelenkát, szintetikus tipe­gőt, gyakrai) hiánycikk . a gyermekágy, a járóka, az ete­tőszék, sok még a panasz a gyermekcipők minőségére és egyes méretek hiányára is. (MTI) .népfrontbizottságok vélemé­nyezik a tanácstagi alap és a társadalmi múnkaverseny ju­talmaként biztosított költség- vetési keretek fe’használásá­nak terveit. Intézkedik az együttműködés a tömegkap­csolatok erösitesere, a szocia­lista demokratizmus fejleszté­sére, a lakosság szocialista szellemű nevélésére, a hazafi­as tudat erősítésére. A tegnapi ülésen' megálla­podás született a „Harminc- ötezer munkanapot Salgótar­jánért” mozgalom irányítási, szervezési, végrehajtási és ér­tékelési feladataira is 1977— 80 között. Ebben kimondták, hogy a megállapodás megkö­tését indokolja a tervidőszak­ban megépítésre tervezett há­rom nagylétesítmény: a ma­gyar-szovjet barátság , parkja, az ifjúsági sportcentrum és a tanácsköztársasági emlékpark megépítése, amely csak a vá­ros lakosságának összefogásá­val valósítható meg. Az együttműködési megállapodás­ban külön foglalkoznak a Ha­zafias Népfront városi bizott­sága és a Salgótarjáni városi Tanács Végrehajtó Bizottsá­gának feladataival. Kimondot­ták, hogy a népfront javasla­tára a városi tanács az éves munka értékelése alapján em­léklappal jutalmazza a 8—49 órát teljesítő munkásokat. A népfront javas’atot tesz a ta­nács elnökének a „Salgótar­jánért” kitüntető arany-, ezüst- és bronzjelvény adomá­nyozására. Kimondották azt is, hogy a legjobb társadalmi mun­kát végző városkörzetet 500 ezer forint költségve­tési kerettel jutalmazzák. Az együttes ülésen — ame-' lyen részt vett Csongrády Bé­la, a városi pártbizottság cso­portvezetője — a végrehajtó bizottság tagjai közül felszó­lalt Vincze János és Földi László, a meghívottak közül Marczinek István, a Hazafias Népfront Nógrád megyei bi­zottságának titkára. Varga György, a városi KISZ-bi- zottság titkára, dr. Gáli Mik­lós városi ügyész, a népfront e^ökség részéről Szabó Ala­dár, Szabó Ferenc és Tóth Pál. A végrehajtó bizottság ez­után külön folytatta ülését. Többi között, megvitatta Sal­gótarján város 1977. évi mű­velődési tervét A végrehaj­tó bizottság más ügyeket is tárgyalt. >

Next

/
Oldalképek
Tartalom