Nógrád. 1977. január (33. évfolyam. 1-25. szám)

1977-01-01 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! 7 NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXXIII. ÉVF. I. SZÁM ÁRA: 1 FORINT 1977. JANUÁR 1., SZOMBAT ^ r hu *i;ilisla ludi erejével ÍR I A: G Y Ő R I IMRE, AZ MSZMP KB TITKÁRA M érlegkészítés, az ered­mények, a tapasztala­tok' összegzése folyik ezekben a napokban, hetek­ben mindenütt. A szocializ­mus építésének minden terü­letén szorgalmas munka folyt. Elmondhatjuk, ered­ményes évet zárunk. A jól végzett munka eredményeire építve figyelmünket a jövőre irányítjuk. Jövőnk program­ja adott: a fejlett szocialista társadalom építése. Ez ösz- szehangolt politikai, gazdasá­gi. kulturális es ideológiai munkát igényel. Fejlődésünk jelenlegi időszakában gazda­sági feladataink megoldása, társadalmi viszonyaink fej­lesztése a meghatározó. Pár­tunk ezért is fordít megkü­lönböztetett figyelmet a gaz­dasági építőmunkára. De tár­sadalmi előrehaladásunkkal, sokrétű, összetett feladataink elvégzésével együtt növek­szik a tudati-ideológiai té­nyezők jelentősége. Köztudott, hogy a szocialista tudat nem alakul ki önmagától, auto­matikusan a gazdasági ered­mények, a javuló életkörül­mények hatására. Ezért az eszmei nevelés szerepe Is mind nagyobb lesz a fejlett szocialista társadalom építé­sében. Az anyagi létfeltételek es a tudati tényezők kölcsö­nösen hatnak egymásra, fel­tételezik az összehangolt fej­lesztést. Pártunk XI. kongresszusa a társadalom eszmei, világnézeti állapotával is számolva ha­tározta meg a politika fő vo­nalát, a fejlett szocialista tár­sadalom felépítésének prog­ramját. A Központi Bizottság ebből kiindulva tűzte 1976. október 26-i ülésének napi­rendjére a párttagság eszmei­politikai helyzetének vizsgála­tát, a pártpropaganda meg­javításának feladatait. Az el­fogadott határozat hosszú táv­ra szól, megállapításai széle­sebbek, mint a szervezett pártoktatás keretei. Egész népünk érdekeit, a fejlett szo­cialista társadalom építését szolgálják. A propaganda szerves része a párt egész tevékenységének; segíti eszméink elfogadását, politikánk megértését, fela­dataink megvalósítását. Cé­lunk, hogy a XI. kongresszu­son megszabott követelmé­nyek színvonalára emeljük a párttagság ideológiai felké­szültségét, erősítve a politikai, sze-vezeti és a cselekvési egy- s<~ ez nélkülözhetetlen esz- egységet. A párt egysége, .*> mei-politikai kisugárzása öntő hatást gyakorol a tö­mgek gondolkodására, ma­gatartására, világnézetére. Kommunisták és pártonkívü- iiek, marxisták és nem mar­xisták, hívők és ateisták együtt vesznek részt aktívan a szocializmus építésében. A ■ .art)egység erősíti a társada­lom politikai egységét. A tár­adalom politikai egységére építve pedig erősíthetjük a lömegek szocialista tudatos­ságát. A Központi Bizottság 1976.” októberi határozata értelem­szerűen vonatkozik az állami, az egyetemi és tömegszerve­zeti marxista—leninista ok­tatásra; közvetlenül csaknem kétmillió pórtonkívülire. Tár­sadalmi szükségletté vált ná­lunk az önálló eligazodási készség kifejlesztése, korunk tudományos világnézetének, a marxizmus—leninizmusnak az elsajátítása. Mind általá­nosabb az a felismerés, hogy politikai-ideológiai felkészült­ség nélkül nincs korszerű mű­veltség. A tudományos és technikai forradalom lélegzet­elállító felfedezéseit is csak jó világnézeti iránytű segít­ségével helyezhetjük el „ha­gyományos” világképünkben. De a felgyorsult társadalmi mozgások még inkább igény­lik ezt az eligazodási kész­séget. A fejlett szocialista tár­sadalom építése során felve-' tődő új kérdések helyes meg­válaszolása, a szocialista de­mokrácia kiteljesedése ösz- szefüggéseket értő és önálló­an cselekedni képes embere­ket kíván. A fellendülő nem­zetközi kommunista mozga­lom jelentős előretörése ré­vén szintén új módon ve­tődnek fel, illetve más meg­világításba kerülnek fontos elméleti és politikai kérdések. Ezek óhatatlanul eszmecse­rék. viták és — elmélyült ta­nulmányozás, türelmes keze­lés esetén — kétségtelenül az erőgyűjtés, s elvi alapokon nyugvó nemzetközi akcióegy­ség forrásai. P ártunk propagandája, egész politikája és gya­korlati tevékenysége ugyanarra az alapra épül: a marxizmus—ieninizmusra, épi- tőmunkánk elméleti értékű következtetéseire és pártunk, valamint a nemzetközi for­radalmi munkásmozgalom minden osztagának — külö­nösen a Lenin alapította Szov­jetunió Kommunista Pártjának — történelmi tapasztalataira. Pártunk politikáját is csak úgy érthetjük meg és támo­gathatjuk igazán, ha ismerjük azt a gazdag elméleti, törté­nelmi hátteret, amelyre ala­pozódik. A társadalmi osztá­lyok és rétegek közérzetére, tudati állapotára döntően hat pártunk gyakorlatban bevált, a dolgozó nép érdekeit kife­jező politikája, forradalmi el­méletünk alkotó alkalmazása hazánk konkrét viszonyaira. A magas fokú társadalmi tu­datosság azonban feltételezi a marxista—leninista ismeretek megszerzését, gyarapítását, elmélyítését. Ehhez azonban már kevés a tapasztalás, a társadalmi aktivitás — szük­séges a rendszeres és céltu­datos tanulás. A tanulásban — ahogy er­re a párthatározat felhívja a figyelmet — vissza kell nyűt- nunk a klasszikusok művei­hez. A klasszikus művekből alkotó módon elsajátíthatjuk a társadalmi fejlődés — a ka­pitalizmus, a szocializmus, a kommunizmus — általános el­méletét, a dialektikus mód­szert. Marx, Engels, Lenin művei felvérteznek a hamisí­tókkal szemben. Hiszen azo­kat elmélyült)en tanulmányoz­zák a kispolgári és burzsoá ideológusok is. és némelykor éppen a klasszikus tanítások sajátos értelmezésével igno- rálják a reálisan létező szo­cializmust, máskor a reálisan létező szocializmus problémá­it. az objektíve létező, szük­ségszerűen jelentkező és le­küzdhető eUentmondásait ab­szolutizálva, dramatizálva ve­tik el a marxizmus—leniniz- must. A klasszikusoktól felmérhe­tetlen segítséget kapunk a va­lóság elemzéséhez, a gyakor­lati feladatok meghatározásá­hoz és végrehajtásához. Meg­óvnak saját hibáinktól: a be­tűrágástól, a dogmatizmustól. a mechanikus gyakorlattól. De nem várhatunk tőlük „utasí­tásokat'’ a konkrét napi ten­nivalókhoz. A párt politikája eleven, alkotó, idegen tőle a dog ma turnus. A klasszikusok műveiből tehát ne tételeket idézgessünk, hanem ismerjük meg azok lényegét, módsze­rét, a szellemét, az alapos es következetes gondolkodást sa­játítsuk el. Az oktatás, a propaganda számára fontos kérdés: ho­gyan érvényesült a marxi el­mélet és módszer a forradal­mi munkásmozgalom évszáza­dos gyakorlatában és különö­sen pártunk immár csaknem hat évtizedes történetében. A magyar munkásság küzdelme, a kommunisták harca szerves része népünk történelmének, és így méltó helyére kell, hogy kerüljön nemzeti önismere­tünkben, a hazafias nevelés­ben. De a magyar kommunis­ták harcának, sokoldalú ta­pasztalatainak reális bemuta­tása hasznos tanulságokkal is szolgál a jelenre és a jövőre, erősítheti az eszmeiséget, gya­rapíthatja a politikai ismere­teket, megóvhat bennünket a hibáktól. Az ideológiai munka alkotó folyamat, a valóság szüntelen tanulmányozása, a szocialista fejlődés törvényszerűségeinek feltárása, új kérdések meg­válaszolása. így az ideológiai képzésben kiemelkedő szere­pet szánunk a társadalomtu­dományi kutatások eredmé­nyeinek, szocialista építő- munkánk elméletileg általá­nosított tapasztalatainak. Eb­ből a saempontból is nagy horderejű pártunk XI. kong! resszusa ' és a Központi Bi­zottság állásfoglalásainak ta­nulmányozása. C supán egyetlen meg­állapítás a Központi Bi­zottság október 26-i ha­tározatából: „A fejlett szocialista társadalom meg­teremtésének feltétele, és egyben eredménye a szocialis­ta életmód általánossá válása. A szocialista életmód a min­dennapos tevékenységben tör utat, s nem pusztán nevelési kérdés, a termelési viszonyok és az anyagi feltételek alaku­lásával kölcsönhatásban fejlő­dik. A szocialista életmód új értékrendet teremt, amely a példamutatóan végzett mun­kában, az elkötelezett politikai magatartásban, a kollektívák­ban, a munkahelyeken, a brigádokban, a családban töl­tődik meg tartalommal. A propaganda fontos feladata a kibontakozó szocialista élet­mód elemeinek feltárása és támogatása.” Nem azért szük­séges idézni a fentieket, mint­ha ezzel a szocialista élet­móddal kapcsolatos kutatáso­kat lezártnak, befejezettnek tekinthetnénk. Szó sincs róla. Csupán azért, mert érzéklete­sen bizonyította a probléma felvetésének, kezelésének he­lyes módját, az. ok és okozati összefüggések, a kölcsönhatá­sok, a tudati tényezők, a ne­velés szerepét. A határozat, amelyet teljes terjedelemben közölt a decemberi Társadal­mi Szemle és Pártélet, kitér a fejlett szocialista társadalom építésének lényeges kérdései­re, távlataira és korunk leg­időszerűbb prob lámáira. Minden oktatási intézmény számára alapelv, hogy az élet­re tanít, nevel A marxista propagandamunkáról szólva talán felesleges is ezt hang­súlyozni. Célunk az elmélet és gyakorlat minél teljesebb egy­sége, eszméink valóra váltása. Az elméleti tudás, a marxista felkészültség mércéjének te­kintjük, hogy milyen mérték- . ben párosul az aktív társa­dalmi cselekvéssel, jó mun­kával, a szocializmus iránti elkötelezettséggel, példamuta­fl Hazafias Népfront Országos Tanácsa és a Magyar Országos Béketanács távirata Luis Corvalánhoz LUIS CORVALÁNNAK, a Chilei Kommunista Párt főtitkárának Moszkva Tisztelt Corvalán elvtáns! ' A Hazafias Népfront Országos Tanácsa, a Magyar Béketanács nevében tisztelettel kö­szöntjük önt, a chilei nép hős fiát, a nem­zetközi társadalmi haladásért folytatott küz­delem kiemelkedő személyiségét, a marxiz­mus—leninizmus rendíthetetlen harcosát ki- szabadulása és a küszöbönálló 1977-es év al­kalmából. A chilei nép igazságos harcát a világ haladó erőivel együtt támogatják a magyar kommunisták, a szocializmust építő magyar nép. Az ön hősi helytállását a nép ügyéért mindig magunkénak éreztük, érez­zük és a jövőben is egyek leszünk azzal. Nagy öröm számunkra tudni, hogy Corvalán elvtárs szabad! Siker koronázta a több éven át folytatott világméretű szolidaritási küzdel­met a chilei nép támogatásáért, az ön és har­costársai szabadon bocsátásáért. Biztosak voltunk abban, hogy olyan ügyért és elvtár­sakért széliünk síkra, akiket nem törhetnek meg a fasiszta junta legembertelenebb bör­tönviszonyai sem. A távirat a továbbiakban kifejezi azt a meggyőződését, hogy a chilei nép győzni fog, majd így fejeződik be: az új. 1977-es évben kívánjuk, hogy a chilei nép hősi harcában kipróbált kommunista pártja az ön vezeté­sével érjen el minél nagyobb győzelmeket. Önnek és kedves családiénak — az egész haladó emberiséggel együtt — kívánunk jó erőt, egészséget, boldogságot. Budapest, 1976. december 31. HAZAFIAS NÉPFRONT ORSZÁGOS TANÁCSA MAGYAR BÉKETANÁCS Carter kész találkozni Leonyid Brezsnyevvel James Carter, az Egyesült Államok megválasztott elnöke csütörtökön reagált Leonyid Brezsnyev válaszaira, amelye­ket Joseph Kingsbury-Smith amerikai politikai kommentá­tor kérdéseire adott. Carter kijelentette: örömmel fogad­ta Brezsnyev nyilatkozatát, amelyben jelezte, hogy 1677- ben kész találkozni az Egye­sült Államok elnökével. Ez megegyezik az én óhajommal — mondotta Carter és nozzé- tette, hogy a találkozó idő­pontját és helyét még nem határozták meg. A január 20-án hivatalba lépő elnök csütörtökön :öv;d újévi üzenetet intézett az amerikai néphez. „Az előttünk álló év - nem lesz könny ű.” Interjú Devcsics Miklóssal, a megyei pártbizottság titkárával (3. oldal.) tó magatartással. Csupán azt a tudást értékeljük, ami a társadalmi haladás szolgálatá­ra, helytállásra, kiállásra, , a jó munkára ösztönöz, amely elmélyíti az ügyünkbe vetett hitet, a meggyőződést és ma­gas szintre emeli a szocialis­ta tudatosságot. A politikai műveltség növelése tehát nem csak az ismereteket gyarapítja, hanem egyben a személyisé­get is gazdagítja, szemléletét, jellemét • formálja, az emberi kiteljesedést szolgálja. A ma alkotó-dolgozó gene­rációk közül az ifjabb csak el­beszélésekből, olvasmányokbó' ismeri a korábbi évtizedek hő­si időszakát. A fejlett szocia­lista társadalom korszakos feladatainak megoldásához is lelkesedésre van szükség. Ala­pos ismeretekre, következetes­ségre, kitartásra, magas fokú tudatosságra. Szükség van szívre, meggyőződésre, . érzel­mi kötődésre is. Céljaink, igaz ügyünk szolgálata ma is lel­kesítő. Feladataink - azonban sok szempontból nehezebbek, mint a korábbi évtizedekben. Hogy megvalósuljon az el­mélet és a gyakorlat egysége, hogy teljesebb életet éljen az ember, az értelmen át jobban, hatásosabban kell ' áz ' érzel­mekig eljutnunk. Különösen a fiatal generáció soraiban. És főként olyan nagy hatóerejü kérdésekben, mint a szocia­lista módon való élés. dolgo­zás, tanulás, a hazaíiság és az internacionalizmus. A z új esztendő dolgos hétköznapjain társadal­munk szocialista jegyei­nek erősítésével, á nem szo­cialista jelenségek visszaszo­rításával, kiküszöbölésével .se­gíthetjük az emberek, a kö­zösségek, az ország további boldogulását A hatásos pro­pagandával - is szolgálhatjuk a határozottabb, a magabizto­sabb haladást, az ‘ 1977. évi népgazdasági feladatok és a XI. kongresszuson hozott ha­tározatok végrehajtását. ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom