Nógrád. 1976. július (32. évfolyam. 154-180. szám)

1976-07-04 / 157. szám

** %7 f.^JfSÉ WKm Sí 1 [ .... K üzdelem a palánk alatt. Üs§zeliívták a megyei tanácsot A megyei tanács végrehajtó bizottsága 1976. július 8-án csütörtökön 9.30 órára Sal­gótarjánba a megyei tanács tanácstermébe a megyei ta­nácsot rendes ülésre össze­hívta. A végrehajtó bizottság ja­vasolja a megyei tanácsnak, hogy vitassa meg és fogadja el Nógrád megye negyedik ötéves tervi fejlődéséről, a megye negyedik ötéves terü­letfejlesztési, tanácsi és pénz­ügyi terveinek megvalósításá­ról, valamint Nógrád megye ötödik ötéves területfejleszté­si célkitűzéseiről szóló jelen­tést. Javasolja a végrehajtó bizottság, hogy vitassa meg a tanács a munkások tovább­képzéséről szóló jogszabályok végrehajtásáról készült be­számolót a Budapesti Rádió- technikai Gyár 3. számú gyáregységénél. A tanácsülésen a tanácsta­gok interpellációira is sor ke­rül. Nógrád vendégei Magyarország—Lengyelország 76:53. Fodor Tamás felvételei ORVOSI ÜGYELET r Salgótarjánban, az Arany ÍJános utca 3-as számú ház­ban ma egész nap orvosi ügyeletet tartanak. Indokolt esetben a 28-00 telefonon hívható az ügyelet. Reggel 8 órától este 8 óráig gyer­mekszakorvosi ügyelet van az Arany János utca 2. sz. alatti gyermekkörzeti rende­lőben. Az ügyelet házhoz nem hívható, betegség esetén a gyermeket be kell vinni a vizsgálatra. Sürgős esetben a központi ügyeletet lehet házhoz hívni.' Balassagyarmaton, a városi kórház rendelőintézetében (Szontágh Pál u. 2., telefon: 644), ma egész nap dr. Gyur- kovics István az ügyeletes or­A salgótarjáni járás ügye­letét Salgótarjánban a me­gyei kórház nővédelmi ta­nácsadójának helyiségében dr. Erdődy Zsuzsa látja el. Nagybátonyban, a központi rendelőben dr. Tolmácsi Fe­renc . az ügyeletes orvos. Ügyeleti szolgálat működik Bercelen, a szülőotthonban (telefon: 20), Nógradkövesd. Bércéi, Terény, Nógradsáp és Nézsa orvosi körzetek ré­szére. ! Fogorvosi ügyelet van Sal­gótarjánban, az Úttörők út­ján levő fogászati rendelő­ben. ' Gyógyszertári ügyeletét lát él a Pécskő Uzletházban le- yő gyógyszertár. A meleg, száraz üdülőidő Nógrád megyébe is sok ven­deget csalogat. A legnagyobb vonzereje azoknak a helyek­nek van, ahol fürdési lehető­ség is adódik. Minden bi­zonnyal nagy a hétvégi for­galom Bánkon, de várhatóan telt ház lesz az összes stran­don. A hegyvidék sem veszí­tett vonzerejéből. Az Idegenforgalmi Hivatal szálláshelyei ugyancsak meg­teltek. Hollókőn budapesti csoport tölti a hét végét. Eresztvényben mezőtúri és békéscsabai általános iskolá­sok és az újfehértói Berzse­nyi gimnázium 27 diákja szállt meg. A Hotel Salgóijan többek között 45. fős budapes­ti csoport pihen. A salgói Dornyai túristaházban a me gyei képzőművészeti tábor tagjai kaptak elhelyezést. A kempingben a Salgótarjáni Kohászati Üzemek csehszlo­vák vendégein kívül 45 ma­kói és 48 ceglédi kiránduló tölti a hét végét. Vi short átázás Salgótarjánban és Szécsényben A Salgótarjáni városi Tanács Végrehajtó Bizottsága a 37/1975. Mt. rendelet alapján a közüzemi vízműről történő vízfogyasztás átmeneti korlátozását rendelte el Salgótarján város egész területén. A korlátozás 1976. július 5-től érvényes. A vízkorlátozás megszüntetéséről a város lakosságát a sajtó útján tájékoztatja a végrehajtó bizottság. A végrehajtó bizottság kéri a város lakosságát a víz­zel való fokozott takarékosságra, a vízfogyasztás fegyelme­zett mérséklésére. A vízveszteségek elkerülése érdekében kéri. hogy gondoskodjanak a hibás csapok, kifolyók meg­javításáról. Az ipari üzemek cs közületek vízkorlálozását a Nóg­rád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat külön szabá­lyozza. A vízkorlátozás mértéke II. fokú, melynek tartama alatt ivóvízhálózatról öntözni, kertet locsolni, gépjárművet mos­ni tilos! A tilalom megszegője szabálysértést követ el és háromezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható. A korlátozás végrehajtását a városi tanács műszaki osz­tálya ellenőrzi. 1 Vízkorlátozást rendeltek el Szécsényben is. Tűz- és ele­mi kár esetén, annak elhárításáig a korlátozás érvényét veszti. •Él KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Kifejezzük hálás köszönetün- ket a tóbarátoknak, kollé­gáknak, ismerősöknek. akik a drága jó férjem, édes­apánk és nagvanánk IVITZ ZOLTÁN nyugdíjas tanár búcsúztatá­sán megjelentek, koporsójá­ra. koszorút, virágot helyez­tek, részvétnvilvánitásukkal fájdalmunkat enyhíteni igye­keztek. A GYÁSZOLÓ CSALÁD Korán kezdik A Jót nem lehet elég ko­rán kezdeni. Így van ez a ta­karékossággal is. Aki csak ad­dig jut az elhatározásban, hogy „holnaptól”, vagy „fize­téstől”, abból soha nem lesz takarékos ember. Azokból az általános iskolásokból inkább, akik a tanulók takarékpénz­tárának keretei között szorgal­masan gyűjtögették az egy-, tíz- és húszforintos bélyege­ket. Zsebpénzből, fagyi he­lyett vas- és papírgyűjtés eredményeként gyűltek össze a forintok, melyeket most válthatnak vissza az ifjú be- téttulajdonosok. hogy aztán szünedei pihenőjük, nyaralá­suk alkalmával költsék el. Megyénk általános iskolai tanulóinak takarékossági ked­ve és eredményei országszer­te ismertek és elismertek. Nem véletlenül, hiszen az egy tanulóra eső átlagmegta­karítás tekintetében is mesz- sze maguk mögött hagyják a többi megyékét. Az elmúlt tanév folyamán a megye ál­talános iskolásai több mint 6.3 millió forintot gyűjtöttek össze. Van olyan kispajtás, aki ezer forintnál többet érő „bé­lyeggyűjteményt” mondhat magáénak. A takarékmozgalomban ki­emelkedő eredményt ért el Bér, Garáb, Pösténypuszta, Kisgéc, Szilaspogony és Mát- ramíndszent általános iskolá­ja. A jó eredményekben ré­sze van a szülők, pedagógu­sok nevelő munkájának. El­ismerés illeti őket. Paprikám úzeum Szegeden paprikamúzeumot hoznak létre. A jóváhagyott tervek szerint Szeged—Mi- hályteleken, a Móricz Zsig- mond Művelődési Házban rendezik be az állandó kiál­lítást. A művelődési házban a múzeumi helyiség kialakítá­sát a Szegedi Paprikafeldol­gozó Vállalat szocialista bri­gádjai és a szegedi 600-as ipari szakmunkásképző in­tézet fiataljai vállalták társa­dalmi munkában. A múzeu­mot a tervek szerint ez év őszén nyitják meg. KARANCSKES/JBÖL JELENTJÜK A héten befejezték a köz­ségben a Kossuth utca 100 méteres szakaszának felújí­tását. A munkát 157 ezer forint értékben a megyei ta­nács útkarbantartó költség- vetési üzeme végezte el. ★ Az utolsó simításokat vég­zik a község új postahiva­talán, melyet a nagybátonyi költségvetési vállalat épí­tett. Már a szakipari mun­káknál tartanak,'illetve aBu- dapest-Vidéke Postaigazgató­ság szerelői dolgoznak az épületen. Naptár 1976. július 4., vasárnap. Ulrik napja. A Nap kel 3.52 — nyug­szik 19.44 órakor. A Hold kel 11.49 — nyug­szik 23.10 órakor. 1976. július 5., hétfő. Emese napja. A Nap kel 3.53 — nyug­szik 19.44 órakor. A Hold kel 13.03 — nyug­szik 23.42 órakor. Nincs ötös A Sportfogadási és Lottó Igazgatóság közlése szerint a 27. játékhéten 5 találatos szelvény nem ‘volt. A lottónyeremények a nye­reményilleték levonása után a következők: 4 találatos szelvénye 70 fo­gadónak volt, nyereményük egyenként 83.251 forint. 3 találata 6.344 fogadónak volt, nyereményük egyenként 459. — forint. A 2 találatos szelvények száma 201,918 darab, ezekre egyenként 18.— forintot fi­zetnek. ___Tu. (MTI) T ervpályázat Az Országos Vízügyi Hi­vatal, az OVH Vízgazdálko­dási Tröszt és a Magyar Hid­rológiai Társaság tervpályá­zatot irt ki a keskeny sávú területen létesíthető közmű- vezeték építésére. A bíráló- bizottság most értékelte a be­küldött pályaműveket, s az első díjat nem adta ki. Második díjban részesítette Túrán Zsolt és Túrán Zsolt- né, valamint dr. Hornok An­tal és Szentandrási Zoltán tervét, s a harmadik díjat Vargha András és Karácsonyi Erzsébet közös munkájának ítélte. Ezenkívül két pálya­művet megivásároltak. — Útfelújítás. A megyei ta­nács útkarbantartó költség- vetési üzeme elkezdte Ka-' rancslapujtőn a Hunyadi út korszerűsítését. ■ * Ötletes újítás Tiribesen Köztudott, hogy a bánya- csillék a hosszú szállítási út­vonalakon, a kedvezőtlen kö­rülmények között meglehe­tősen gyakran hibásodnak meg. Az ütközések, s egyéb külső behatások miatt hor­padás, s az üzembiztonságot is veszélyeztető egyéb alak- vá’tozás keletkezik — az egyébként rendkívül erős szi­lárdságú lemezből készült szállítóeszközökön. Javításuk eddig meglehetősen ■ hosszú időt, s jelentős fizikai mun­kát vett igénybe, ám mind­ez már a múlté. A tiribesi aknaüzem két dolgozója: Kern Gábor vil­lanyszerelő csoportvezető és Su’yok János lakatos, a meg­hibásodott csilleszekrények kijavítására, egyengetésére, ügyes szerkezetet alkotott. Ennek működési elve: két irányban mozgatható, hidrau­likus munkahenger, ame­lyekre egyengetést végző acéllapokat szereltek fel. Nyo­más alatt a henger a rész­alkatrészek segítségéve’. a horpadt, deformálódott cstl- leoldalakat eredeti alakjuk­ra állítja vissza. A szerke­zet húzásra állításnál a ki­domborodott részeket egye­nesíti ki. Az újítás ötletese jségét még fokozza, hogy mindkét előbb em’ített mű­velet hossz- és keresztirány­ban egyaránt végezhető. Kü­lönösen figyelemre méltó, hogy két dolgozó, fizikai erő kifejtése nélkül, az eddigi jelentős idő helyett, három- négy perc alatt hozhat újra eredeti formájába ■ egy-egy csilleszekrényt. Természetesen, az ötletes újításszerkezetet biztonsági berendezésekké’, is ellátták, s előnye még, hogy két vál­tozatban is elkészíthető: a külszínre nagyobb, erősebb kivitelben, a föld alatt dol­gozóknak könnyebb, hordoz­ható formában építhető meg. Ez utóbbi változat a gazda­ságosabb, mert nincs szük­ség a csillék felszínre szál­lítására, s ez je'entös időt takarít meg, ugyanakkor fo­kozza a szállítás kapacitá­sát. A csillefelújító berendezést már megszerették, s szíve­sen is alkalmazzák a dolgo­zók. Megyei küldöttközgyűlést tartottak a vadászok A Nógrád megyei vadászok küldöttközfivülést tartottak teg­nap Salgótarjánban, a megyei tanács* tanácskozótermében. A küldöttek megtárgyalták az el­múlt esztendő vadászati, vadgaz­dálkodási tevékenvségét a MA- VOSZ megyei intéző bizottságá­nak jelentése alapján. A beszá­molót Devcsics Miklós. az MSZMP megyei • bizottságának titkára, a MA VOSZ megyei inté­ző bizottságának elnöke ismer­tette a küldöttekkel. Kiemelte, hogy aiz elmúlt egv esztendő alatt javult a medvében a vadá­szati fegyelem. A vadásztársa­ságok tagjai elé állított követel­ményeknek legtöbb helyen ele­get tettek, i A feladatokról szólva az inté­ző bizottság elnöke hangsúlyoz­ta. hogy a munka megjavítása érdekében a megyében szüksé­ges emelni a yadl'étfjzámot és ja­vítani annak minőségét. Szólt a vadgazdálkodás legfontosabb tennivalóiról. maid elemezte a társaságok anyagi helyzetét. A jelentést vita követte, amely egyöntetűen állást foglalt az in­téző bizottság jelentése mellett, amely meghatározta a vadászati feladatokat az elkövetkező esz­tendőre. Változó irányú ssél Várható időjárás estig: kevés nappali felhőképződés, eső nél­kül. Mérsékelt, időnként meg­élénkülő, változó irányú szél, Legmagasabb nappali hőmérsék­let vasárnap: 30 fok körül. — Járdát építettek Ka- rancskesziben, a község köz­pontjában, a főutcán. A 250 méter. hosszú járdaszakasz értéke 89 ezer forint. Társa­dalmi munkában készült, melyből elsősorban munkás­őrök, ifjúgárdisták, Hazafi­as Népfront-aktívák vették ki részüket. Cseietáboro7ás A két megye között kiala­kult és egyre mélyülő ba­rátság jegyében tegnap szlo­vákiai táborozásra harminc Nógrád megyei úttörő uta­zott Besztercebányára Demus Iván, a szécsényi járási KISZ- bizottsjíg titkára vezetésével; A magyar úttörőkkel egyidő- ben megyénk szlovák pajtá­sokat lát vendégül, akik ma érkeznek meg a káptalanfü­redi úttörőtáborba. Köxlekedési balesetek Három súlyos sérüléssel végződő baleset történt a me­gyében. A péntek reggeli órákban Buják belterületén Varga Ferenc 25 éves helybeli gépkocsivezető figyelmetlenül vezetve tehergépkocsiját, el­gázolt' egy négyéves kislányt, aki súlyosan megsérült. A déli órákban Sztremen Rudolfné salgótarjáni bérel­számoló Pásztó és Mátraszől- lös között személygépkocsival árokba borult. Vele utazó fér­je súlyosan megsérült. Az esti órákban Alsópe- tény és Bánk között Murcsik Imre 21 éves alsópetényi gép­kocsivezető motorkerékpárjá­val nem az útviszonyoknak megfelelő sebességgel hajtva kisodródott és felborult. Uta­sa súlyosan sérült. A balese­tek ügyében vizsgálat kez­dődött. Csohcmy Kálmán műveiről A Képzőművészeti Alap ki­adóvállalatának Máj magyar művészet című. a könyvbará- tok körében igen keresett so­rozata néhány újabb kötettel gazdagodott. A kortársi kép­zőművészet valamennyi ágát feltérképező sorozatban most napvilágot látott négy köny­vecske szemlélteti a vállalko­zás sokrétűséget, igényessé­gét. Lossonczy Tamásról, a kor­társi festészet idősebb nem­zedékének jelentős egyénisé­géről, a hazai nonfiguratív piiktúra egyik legrégebbi eS legkövetkezetesebb művelőjé­ről Bozóky Mária írt tanul­mányt. Az ismert művészeti író a szakértő alaposságával, a szépíró stílusával írta ta­nulmányát. Gerzson Pál Mun- kácsy-díjas festőművészről, Losonci Miklós írt kismonog­ráfiát. Az általa megrajzolt pályaképben elemzi mindazt az élményanyagot, motívumot és indítékot, amely a művész egyéniségét formálta, alakítot­ta. , Csoháitiy Kálmán Munká- csy-díjas grafikusművész bal- ládái hangvételű, a népi szimbolika tömörségével, köl- tőiséggel jellemezhető rajza­it Solymár, István elemzi. Egyebek között megállapítja, hogy Csohány Kálmán grafi­kai munkásságára kezdettől jellemző a tömör, lakonikus fogalmazás, és a külsőségek mellőzése. Egy fiatal szob­rászművészt mutat be Rózsa Gyula az olvasóknak. Kö Pál szobrai, életképei sorsokat, in­dulatokat, életformákat vo­nultatnak fel a szemlélődő előtt. — Rádiós iránymérők. Ka­posvárott és környékén ren­dezik meg az országos irány­mérő bajnokságot Megyén­ket négyen képviselik ezen a rangos versenyen. Nagy Árpád, Magyar Mária, Uram József. Cipó Gábor küzde­nek a helyezésekért. Nagy Árpád különben meghívást kapott az NDK-ba is, Ros­tockban nemzetközi verseny­re kerül sor július 9-én. Július II: Vasutasuap Negyedszázada hagyomány,' hogy a hivatásukat kiemelke­dően ellátó vasutasokat kö­szönti az ország, azokat a dolgozókat, akik biztosítják az egész országot átfogó szál­lítási nagyüzem zavartalan működését. A nehézségek el­lenere évek óta szállítási re­kordokat állítanak fel a vas­utasok: a múlt évben például három és félszer annyi árút szállítottak el, mint az első vasutasnap évében, 1950-bem Az ünnepen a vasutasok számba veszik eddigi eredmé­nyeiket, megbeszélik az áru- és személyszállítás további teendőit, amelyek pontos vég­rehajtásával, fegyelmezett szolgálattal igyekeznek to­vábbra is kiérdemelni a la­kosság megbecsülését. A vasutasnapi ünnepségso­rozat ezúttal örvendetes ese­ménnyel kezdődik: csütörtö­kön felavatják a MÁV-kőrház új, korszerű rendelőintéze­tét. Megnyitják a vasutas­képzőművészek hagyományos ünnepi tárlatát, jármű- és gépkiállításra engednek be­pillantást az érdeklődőknek a korszerűsödő vasút életébe, fejlődő technikájába. Az ün­nep alkalmából, ugyancsak a hagyományoknak megfelelően, kitüntetik a vasutasok leg­jobbjait, s felavatják a kü­lönböző szolgálati helyek le­endő vezetőit, az új vasutas tiszteket, a vasutas: ünnep vasárnap a Szőnyi úti sport­telepen egész napos sport- és kulturális műsorral zárul. NÖGRA», * Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága és • Megyei Tanács lapja. Beszerkesztő: GOTYAR GYULA, Szerkesztésig: Salgótarján, Petőfi a. I. Telefon: 33-91, 33-95. 33-9B «-S7 Beszerkesztő: 13-91. 11-40. Sportroyat: 11-59. Z’ lakai szerkesztés: 15-S9. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: VIDA EDIT Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi u. 1. Telefon: 10-30. Telex- 330 109 Irányltószám 3101. TerjcszU; a Magyal Posta. Előfizet helő: a helyi postahivataloknál és a kézbesítőknél. Előfizetési díj egv hőnapra 30 torint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. Síül Salaó­tarján, Petőit u. L PL: 06. Ev.: Kelemen Gábor igazgató. Index izám: 23 Olt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom