Nógrád. 1976. július (32. évfolyam. 154-180. szám)

1976-07-31 / 180. szám

HATODSZOR - SZOBROK A TÉREN r _ A főtéren járók Salgótarjánban ismét élénk tevékeny­ségre lehetnek figyelmesek ezekben a napokban. Rendezik a hatodik salgótarjáni szabadtéri szoborkiállítást. A nógrá­di megyeszékhelyen már hagyományosnak számító szabad­téri tárlatot augusztus 2-án délután nyitják meg. Fontos nyári eseménye ez a szoborkiállítás Salgótarján képzőművészeti életének. A szobrok egész augusztusban itt lesznek közöttünk, várják az érdeklődőket. Többször leír­tuk már az évek során, most csak megismételjük: a sza­badtéri szoborkiállítást mindenekelőtt két szempontból tart­juk meglehetősen fontosnak, egyrészt közművelődési sze­repe óriási, másrészt a köztéri alkotások egyfajta szemléje­ként a szakma figyelmére is számot tarthat. Tény, hogy Salgótarján dolgozói már várják ezeket az évenként ismét’ődő kiállításokat, ami azt jelenti, hogy azok szervesen beépültek a város gazdag képzőművészeti kiállí­tási programjába. Nem kis szerepe volt ebben annak is, hogy a rendező szervek, mindenekelőtt a megyei József Attila Művelődési Központ tárlatvezetéseket rendezett, kü­lön programokat szervezett a nagyüzemi ipari munkások, a szocialista brigádok tagjai, a város lakosságának különbö­ző rétegei számára. Mindez összhangban van a közműve­lődés-politikai határozatban foglaltakkal, s a XI. kongresz- szus szellemével. Szükségesnek tartanánk, hogy amennyiben az anyagi lehetőségek engedik, a jövőben ismertető, katalógus készül­jön, mindez elősegítené a kiállítás hatásának további el­mélyítését. Tapasztalat szerint, a katalógust, ismertetőt ke­resik is a látogatók. Ezek után néhány szót arról, mire számíthatunk az idei kiállításon? Körülbelül húsz alkotásra. A szabadtéri tár­lat tehát gazdagnak ígérkezik. Mindezen túl, az is hagyo­mány már, hogy a megyei művelődési központ előcsarno­kába egy-egy alkotó önálló kamaratárlatát rendezik meg a „téri tárlattal”^ együtt, annak részeként. Ebben az évben Bors István plasztikáival találkozunk. Néhány szót a fiatal művészről. Kaposvárott született 1938- ban. Az Iparművészeti Főiskola szobrásztanszakán fejez­te be tanulmányait 1961-ben, Borsos Miklós növendéke volt. Köztéri szobra áll Veszprémben, Balatonföldváron, Siófokon és Komlón. Eddigi másfél évtizedes munkássága gazdag tevékenységről, kísérletező kedvről vall. Az iskola elvégzése utáni első időkben kaposvári műtermében a viaszvesztés régi eljárását alkalmazza, de fából, fémből is készülnek alkotásai, s a két anyag „egyesítéséből”. A leg­utóbbi években pedig műanyag szobrokat készít, melynek a szatíra éles fegyverével agitálnak a technikai civilizáció vadhajtásai ellen, a státuszokhoz tartozó szimbólumok, az embert elsekélyesítő modern „bálványok” ellen. Természete­sen, nem mondhatjuk hagyományos értelemben szépeknek ezeket a műveket, céljuk azonban elsősorban ném is ez, hanem a gondolkodtatás. Az idei salgótarjáni szabadtéri szoborkiállításon egyébként Bors István három alkotása „kimegy a térre”. A kiállításon szereplő alkotókat és alkotásokat ezúttal nem soroljuk fel. Megjegyezzük még, hogy a kiállítás meg­nyitásával egyidőben kezdődik a Zenés hétfők sorozata is, amely színvonalas nyári zenei programnak bizonyult ed­dig is Salgótarjánban. Érdeklődéssel várjuk a hatodik salgótarjáni szabadtéri szoborkiállítás megnyitását. Reméljük, a kapcsolódó rendez­vények (tárlatvezetés, brigádlátogatások stb.) módot nyúj­tanak arra, hogy mind szélesebb tömegek ismerkedjenek meg köztéri szobrászatunk újabb eredményeivel, a képző- művészettel. (tóth) Mai tévéajánlatunk 18.15: A FORINT. Dokumentumfilm. A forint születésének har­mincadik évfordulójára ké­szült film ízelítőt ad a pénz kialakulásának históriájából. Dr. Tímár Mátyás államtitkár, a Magyar Nemzeti Bank el­nöke elemzi a II. világháború okozta inflációt, szól a fo­rint bevezetésének szükséges­ségéről, annak gazdasági és politikai körülményeiről. Is­mertein a Magyar Nemzeti Bank sokoldalú tevékenységét, a forint szerepét az elmúlt három évtized gazdasági éle­tében. A faházak történetéhez A hamburgi egyetem fa­biológus csoportjának sikerült pontosan megállapítani a Haithabuban feltárt viking-te­lepülés pontos korát. Az egye­tem közzéadott jelentése sze­rint a kutatók megállapítot­ták, hogy az i. sz. 800—810. évben kezdték meg a haitha- bui faházak építési munkála­tait: a településen felhasznált legfiatalabb tölgyet ^ pedig az i. sz. 1020-ban vágták ki. A kizárólag fából épült te­lepülés korának meghatározá­sában a fák évgyűrűit vették alapul. Munkájuk során igénybe vették a Schleswig- Holstein tartományban ren­delkezésre álló, a jelenkortól az i. sz. 436-ig visszanyúló év- gyűrűtáblázato,t. A mérések során kereken 4000 famarad­ványt vizsgáltak meg. 7ilittcsiUaq tanácsa A hollywoodi filmcsillag jó tanácsokat ád barátnőjének: — Szinte vég nélkül csök­kentheted az életkorodat, még­is azt tanácsolom, mindig hagyj kilenc hónap különb­séget a saját korod és a leá­nyodé között... Oj : A KOSSUTH KÖNYVKIA­DÓ újdonságai között találjuk Gazsó Ferenc: Iskolarendszer és társadalmi mobilitás című kötetét, amelyet az MSZMP KB Társadalomtudományi In­tézete gondozott. A sokak ál­tal kedvelt Népszerű történe­lem-sorozatban két új kötet is napvilágot látott, az egyik Hegedűs Sándor: Egy politi­kai per kulisszatitkai című könyve, amely az 1920-as évek elején zajló Tisza-perrel foglalkozik, a másik pedig Szuhay-Havas Ervin: Tizen­három csillag című munkája, az amerikai forradalom olvas­mányos történetével. A napi aktuális külpolitikai kérdések iránt érdeklődők körében kelt visszhangot a Palesztina és a palesztinok című most meg­jelent könyv, Ónody György tollából. Három szerző (Bod- nárné Karsai Éva, Fülöp Sán­dor és Kecskés Józsefné) kö­zös munkája az Iparvállalatok belső érdekeltségi rendszere című kiadvány. Megjelent az MSZMP Központi Bizottsága Politikai Akadémiáján május­ban elhangzott előadás szöve­ge is; az előadást Huszár Ist­ván, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja, a Minisz­tertanács elnökhelyettese tar­totta a szocialista gazdasági integráció néhány időszerű elvi és gyakorlati kérdéséről. Ugyancsak napvilágot látott a Társadalomtudományi Köz­lemények. az MSZMP IÍB Társadalomtudományi Intéze­te folyóiratának tematikus száma. AZ AKADÉMIAI KIADÖ könyvei közül említsük meg azt a tanulmánykötetet, amely Emlékezés Károlyi Mihályra címmel, Stier Miklós szerkesz­tésében látott napvilágot. Ér­dekes szociológiai tanulmány az Életmód és család; a Bé­kés megyei életmódvizsgálat alapján készített tanulmány H. Sas Judit munkája és az emberi viszonyok alakulását veszi szemügyre a családban. Dr. Markos György, az ismert közgazdász 70. születésnapja alkalmából látott napvilágot A magyar népgazdaság fejlő­désének területi problémái címmel egy érdekes tanul­mánykötet, Enyedi György szerkesztésében. A Nyelvtudo­11. A legelő sarkában banda húzta, s többeket a tűző nap se -tartott vissza: karikába álltak, s verítékezve ropták a táncot. Mások sörösüvegek közt heverészték és zsíros papírokból falatoztak. Gallyak alatt csapolták a sört. sütöt­ték a lacipecsenyét. E helyen sohase nő ki a fű, mert min­den évben letapossák. A ba­zár os is jobbnak látta a temp­lom tövéből ide vontatni ke­rekes sátrát- Dudái minden­felé rekedten ordítottak. A fagylaltoskocsi — mert az is került — nem győzte túlcsilin- gelni. Lonci és Anyicska fagylal­tot vettek, és itt is, ott is hosz- szan eiálldogáltak. A táncoló- kat szerették nagyon nézni, de azért nem álltak be a körbe. Az iskolások zsákfutó verse­nyén jót mulattak- Valameny- nyien a bazáros papírcsókóit viselték, és nagyokat buktak a zsákokban. Buda tanító, a kultúrcso- port vezetője megrázott egy koloijrpot, melyet év közben, mint néprajzi emléket az is­kola szekrényében őriztek. Buda tanító apját még Bó­dénak hívták, és magyarul csak szóz-nehány szóval fe­jezte ki magát. A .régi igaz­gató. ki nyugalomba vonultán él a faluban, de a közéletben ma is hasznát veszik — ha választási elnök kell, ha vad­kárbecslési bizottságot állíta­nak össze, ha egy jelentés elé meg kell írni a falu múltját, őt rángatják elő —, szóval a nyugalmazott igazgató addig magyarázta az öreg Bodának, hogy ő tulajdonképpen Buda. és ősei Árpáddal jöttek e ha­zába és, hogy ő csak eltóto- sodott. míg az öreg kérelmez­te a visszamagyarosítást. Fia, ifjú Buda József is az öreg igazgató buzgalmából végez­te el a tanítóképzőt, de a kolomp dolgában nem egyez­nek. Az öreg azt állítja, hogy a pogány magyarok ezt a ko- lompot rázták meg. mikor a Kopanyicán, Koppány szik­laoltárán áldozatot mutattak be. viszont Buda tanító, ki melléktárgyként a szlovák anyanyelvit tanítja kezdetle­ges körülmények között, azt vallja, hogy a kolomp 1700- ban'érkezett ide egy miavai tehén nyakán, amikor a mai lakosság e török tarolta föld­re települt; éppen ezért a Ko- panyicának is aligha van kö­ze Koppányhoz, minthogy víz­gyűjtőt jelent magyarul. Buda tanítót az öreg igazgató há­látlannak tartja, és csak lát­szólag barátságos hozzá. Buda tanító tehát megrázta az ősi kolompot. Az emberek felugráltak söreik mellől, s a legelő közepébe tódultak. A banda is felcihelődött, hogy ott húzza tovább. Anyicskáék a tömegben elő- refurakodtak, hogy jobban lássanak. Malomkeréknyi le­pény függött egy rúdon, lek­várral vastagon megkenve. Foggal elérhető magasságban függött. — Kezet nem szabad hasz­nálni — jelentette ki Buda ta* 4 NOGRAD - 1976. július 31., szombat nító az ugrásra kész verseny­zőiknek. kik körbevették a le­pényt­Csaknem valamennyi ver­senyző növesztette és bodorí- totta a haját. És láncon lógó nagyméretű papundekli ke­resztet viselt. — A televízióból lesték el? — fintorgott Lonci. — Biztos — mondta szóra­kozottan Anyicska, kíváncsi­an nézte a készülődést. Egy sárgafejűnek különö­sen csillogott a lánca, össze­szabdalt dróthaja még nem nőtt le annyira, mint a többi­nek. Lonci úgy látta, a haja is sárgaréz, akár a lánca. Réz­gróf — mondta magában- El­fordult. hogy ne lássa a ret­tentő ronda, foltos képét. És mert idegesítette valami. Egyszer csak azt mondta: — Borzadok a mozdulatlan szemű emberektől. — Mi? — szólt Anyicska szórakozottan. A sípot ieste Buda tanító szájában. — Az a rablóképű pofa le se veszi rólad a szemét. — Új vagy itt — mondta Anyicska­— Nem engem pécézett ki. téged. Anyicska odanézett és Zsab- ka Janó merev tekintetébe üt­között, Vad, éhes tekintetébe. Felhő borult Anyicska hom­lokára. — Az a vezér. Bicskázásért ült — suttogta csaknem hang­talanul, mert elakadt a hang­ja. — Rézgróf — kedélyeske- dett Lonci, és Anyicskát für­készte- Megijedt az arcától; arcán a kimutatott megvetés­től. Félteni kezdte őt. mert ezt a rabló is láthatja. A síp még mindig nem szó­lalt meg. Anyicska fázósan összerázkódott, pedig az erdő árnyéka még nem ért odáig. Egyszer csak így szólt Lonci- hoz, a szája alig mozgott. — Ez azt Irszi, ő kacsint, és minden lánynak muszái oda szaladni neki... Nem meri neki azt mondani senki, hogy nem. _ Ennyit szólt, és a sípot nézte Buda tanító szájában. Most! — gondolta, mert Buda tanító lélegzetet vett. S, valóban: trillázva szállt fel a visszhangos völgy­ben az indítójel. A banda rázendített a Rá- kóczi-indulóra, s a kereszte­sek a lepénynek ugrottak. Merő vér lett egyszeriben a képük — merő lekvár. A közönség ugrált. Kacag­va tombolt. — Zabáljad, Feró, aabál- jad! — Vigyázz, te, Janó, i ha­rapja! Fogát neki vigyázz! — Húzd, tépd, nem apád! Zsabka Janó nem kapko­dott, és nem is volt lekvá­ros a képe. Mégis félelme­tes tempóval haladt a le­pény belseje felé. Módszere­sen, nyugodtan. És könyörte­lenül. Hatalmasakat hara­pott, és hatalmasakat nyelt. Szomszédai elhúzódtak a kö­zeléből. Középen egy rézpénz vil­logott. Aranypénz — mond­ták. Azt kellett elérni. Zsabka Janó mindjárt el­éri. A rézpénznek értéke nem volt, de hitték, hogy szeren­csét hoz annak, aki elnyeri, egy évig teljesül a kívánsá­ga, míg újra csatába kell szállni érte. Zsabka Janót három éven át kényeztette a szerencse, kis megszakítással, míg ülni kényszerült. Most sem en­gedett. Sőt, becsvágyának mintha szárnyai nőnének. Mindenki tudta, hogy Zsab­ka Janó nyeri a versenyt. S, ekkor valaki elordította magát: — Feró! Feró!... Nézzétek, a Feró! Feró a nyelvével éppen na­gyot söpört, s eltűnt a tész­ta, mi szája szélén csüngött még imént. Orra máris be­leszántott a lekvárba, az alaposan megtépázott lepény fölött. w 0BÜ5Ö ■ ÉRiDiEkl-tTSÉJŰÍ RENDSZERE mányi értekezések sorában je­lent meg Az etimológia elmé­lete és módszertana című kö­tet, a Budapesten 1974. nya­rán tartott ■ nagy nemzetközi konferencia anyagával. Ismét megjelent a Magyar—orosz nagyszótár, Gáldi László szer­kesztésében. A SZÉPIRODALMI KÖNYV­KIADÓ a magyar—csehszlo­vák közös kiadás keretében, a pozsonyi Madách Kiadóval együttes gondozásban jelen­tette meg Gál Sándor- Tisz­tább havakra és Varga Erzsé­bet Zöld vizek, piros kavi­csok című verseskötetét, to­vábbá Tóth Elemér Sárga, mint a nap című elbeszélés- kötetét, valamint Bábi Tibor elbeszéléseinek, karcolatai- nak válogatását, Patak és forrás címmel. Napvilágot lá­tott Berzsenyi Dániel versei­nek gyűjteményes kiadása, Merényi Oszkár tanulmányá­val. Megjelent Kurucz Gyula A ködfaragó című regénye, Thury Zsuzsa kisregényeinek kötete (Játék, Hozományva­dász, Hosszú levelek), Szilvá- si Lajos: Ördög a falon című regényének második kiadása, továbbá egy magyar és latin nyelvű miniatűr-kiadvány, amely II. Rákóczi Ferenc er­délyi fejedelem kiáltványát tartalmazza, „a keresztény vi­lághoz a szabadságharc okai* ról és céljairól”. A TÁNCSICS KÖNYVKI­ADÓNÁL megjelent Verseny- futás az olajért című kötet­ben Kanyó András az olaj történetéből vett érdekes epi­zódokat ismertet, képek, egyéb dokumentumok kísére­tében. Megjelent Karsai Ist­ván A hegesztés biztonság- technikája című szakkönyve és a Brigádpainoráma című összeállítás. A munkavédelmi könyvtár új kötete a Mező- gazdasági vegyszerek és vegy­szeres munkák biztonságtech* nikáját ismerteti, Vörös Gézá- né szerkesztésében. A KÉPZŐMŰVÉSZETI ALAP KIADÓVÁLLALATÁ­NAK gondozásában, a Mai magyar művészet sorozatban látott napvilágot a Lossonczv Tamás és a Kő Pál munkás­ságát reprodukciók kíséreté­ben bemutató kötet, Bozóky Mária, illetve Rózsa Gyula kalauzolásával. Friss szellő lengedez Nagylóc kulturális é/teté- nek helyzetéről- alakulásáról elenyészően keveset hallhat­tunk az utóbbi esztendőkben- Néhány apróbb híradáson — mondjuk klubösszejövetelen — kívül szinte semmit- A mű­velődési házat a negyedik öt­éves terv időszakának első felében újították fel. tették vonzóvá környezetét- de az épület kihasználtságán — pontosabban kihasználatlan­ságán — ez mit sem változ­tatott. Nem lenne szerencsés így utólag, az okokat újból sorba szednünk, hiszen ezt már megtették a községi kö­zös tanácson is. Inkább előre nézzünk! A jelennek azokra a mozdulá­saira- amelyek efelé, a ked­vezőbb- a biztató jövő felé mutatnak! Kiscsoportok alakultak Túrái Barnabás ez év ápri­lisában került a községi közös tanács élére. Letisztult, hig­gadt szenvedéllyel beszél az azóta történtekről. — Elsődleges célkitűzé­sünk az voit — magyarázza —, hogy holtpontjából kimoz­dítsuk a közművelődést- Olyan személyi feltételeket- szerve­zeti kereteket teremtsünk, amelyek segítik ezeket a tö­rekvéseket- Korábban — 4a hímzőszakkört kivéve — nem voltak rendszeres. tudatos szervezettséggel működő szakköreink, művészeti cso­portjaink­— Nem mintha nem tud­tunk volna a községi társadal­mi- politikai ünnepekre sze­replőket találni — veti köz­be Bárány János községi párttitkár —, mert tudtunk- Csak éppen kampányszerű volt az erre való felkészülés. Mondhatom azt. hogy néhány héttel előtte' kellett kapkod­ni- ügyeskedni, hogy az ünne­pi műsor elfogadható módon összeálljon... / — Leszűrve a korábbi évek tapasztalatait — veszi vissza a szót a tanácselnök —• kö­zös megegyezéssel és akarás­sal a folyamatos művelődési munka megszervezésére he­lyeztük a hangsúlyt- Közsé­günk jelenleg az augusztus 2(H hollókői kulturális be­mutatóra készül, megvan te­hát a közvetlen cél- De mi azt szeretnénk- ha a tevé­kenység lendülete továbbra is megmaradna- és művészeti csoportjaink hosszabb távon- de belátható időn belül szín­vonalas eredményeket tudná" nak felmutatni­Vonatkozik ez az áprilisban alakult felnőtt citerazenekar- ra- a pávakörre, a KISZ-es tánccsoportra, a még folya­matban levő. vagy későbben megszervezendő művelődési közösségekre­A művelődési ház vezetését alig két hónapja új tisztelet­díjas kultúrház-igazgató vet­te át- István László pedagó­gus jól ismeri a községbelie­ket- az itteni gondokat, örö* möket- hiszen közel húsz éve már. hogy a feleségével együtt Nagylócon él. — Ha sikerül az új igazga­tónak — mint említettem — folyamatos, rendszeres köz­művelődési tevékenységet ki­alakítani. akkor elégedettek leszünk a munkájával — mondja Túrái Barnabás ta­nácselnök. — Itt a klub* és a kiscsoportos tevékenység állandósulására- az ismeretter­jesztő előadások rendszerének tudatos megteremtésére. a szükségletek és a lakosság igényei szerinti szórakoztató rendezvények » biztosítására gondolunk elsősorban. De fel­vetődött a színházi buszok szervezésének gondolata is. — Mi indokolja ezt? . — A Déryné Színház már nem jön a községünkbe: in­tézményünk tárgyi feltételei nem teszik lehetővé- A rzí*i" ház iránt azonban sokakban él az érdeklődés- Alkalman­ként miért ne elégíthetnénk ki ezt az érdeklődést? Egyetértés, közös akarat A tervek természetesen úgy jók. ha meg is valósulnak — mondja Bárány Jánost párt- titkár- — Az ifjúsági klubunk például mindig készített ter­vet. de különböző okoknál fogva sosem jutott energia a maradéktalan megvalósításá­ra- Most majd az ilyen dol­gokra is jobban odafigye­lünk... Egyetértéssel. közös akarással előbbre léphetünk. Régóta ezt várják Nagyló­con a fiatalok, idősek egyaránt. Különösen most, a Palóc Szőt­tes kulturális nap előtt- Bi­zonyítani akarnak- Mert ta­valy nagyon rosszul sikerült: csak az utolsó helyet tudták megszerezni- S ebben bizony nem kis szerepe volt a koráb­bi évek esetleges, rendszerte­len. alacsony színvonalú kul­turális tevékenységének, éle­tének sem­(Folytatjuk.) Sulyok Lásstf

Next

/
Oldalképek
Tartalom