Nógrád. 1976. április (32. évfolyam. 78-102. szám)

1976-04-01 / 78. szám

Ni Világ proletárjai, egyesüljetek! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁO MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYE) TANÁCS LAPJA" V XXXII. ÉVF„ 78. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1976. ÁPRILIS 1., CSÜTÖRTÖK Kádár János hazaérkezett Szófiából Kádár János, az MSZMP KB első titkára, a BKP XI. kongresszusán részt vevő ma­gyar küldöttség vezetője szer­da délelőtt elutazott Szófiá­ból. Búcsúztatására a szófiai repülőtéren megjelent Todor Zsivkov, a BKP KB első tit­kára, az államtanács elnöke, valamint Konsztantin Tella- lov és Grisa Filipov, a BKP KB Politikai Bizottságának tagja'. Ott volt Szénási Géza szófiai magyar nagykövet is. Az MSZMP Központi Bi­zottságának első titkára szer­dán délelőtt érkezett haza Szófiából, ahol a Bolgár Kom­munista Párt Központi Bi­zottságának meghívására a magyar pártküldöttség élén részt vett a BKP XI. kong­resszusán. A küldöttség ve­zetését Szófiában Nemes De­zső, a Politikai Bizottság tag­ja vette át. Kádár Jánost a Ferihegyi repülőtéren Biszku Béla, Óvá­ri Miklós, a Központi Bi­zottság titkárai, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­jai, Gyenes András, Győri Imre, Pullai Árpád, a Köz­ponti Bizottság titkárai, Bru- tyó János, a Központi Ellen­őrző Bizottság elnöke, Púja Frigyes külügyminiszter, Sen­ket András belügyminiszter, a Központi Bizottság tagjai, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi miniszter és dr. Berecz János, a KB külügyi osztályának vezetője fogad­ta. ,, Jelen volt Hriszto Markov, a Bolgár Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. (MTI) Április 4. méltó megünneplésére késsül a megye Ünnepi megemlékezések, koszorúzások, szovjet vendégek Hazánk felszabadulásának Április 4-én, vasárnap a já- 31. évfordulója méltó meg- rás valamennyi községében a ünneplésére készülnek me- kegyelet virágait helyezik el gyeszerte. A városok, falvak a hazánk felszabadításáért utcáin, a középületeken már elesett szovjet katonák sir­elhelyezték a nemzetiszínű és emlékeinél, emlékműveinél, a nemzetközi munkásosztály Balassagyarmaton szomba- vörös zászlaját. Az üzemek ton délután 3 órakor a mű­bejáratainál, az intézmények velődési központ nagyterűié- séget. Az évfordulót homlokzatain transzparensek ben szervezik az ünnepi gyű- na István, a járási színjátszók és versmondók járási találkozóját. Ezen a napon Magyarnán- dorba és Csesztvére szovjet vendégeket is várnak. Rétságon 3-án a felszaba­dulási emlékmű előtt szer­vezik a koszorúzási ünnep- Gresi- hivatal tagcsoport oklevelét a Pász­tói Szerszám- és Készülék- gyár egyik kollektívájának. Felavatják a nagy társadalmi összefogással létrehozott 100 személyes óvodát. Jobbágyi­ban Radics István festőmű­vész anyagából rendeznek kiállítást. Nagyobbak a követelmények Többet ígérnek a tűzhelygyári szocialista brigádok köszöntik a nagy ünnepet. lést. Köszöntőt Rith Lajosné, elnöke méltatja. Megemlé- Megyénkben az ünnepség- a városi pártbizottság titkára keznek az évfordulóról a já- sorozat már pénteken elkez- mond. Délután 4 órakor ke- rás valamennyi községében, dődik. Az évforduló alkalmá- rül sor a szovjet hősi emlék- A pásztói járásban is ki­ből átadják az MSZBT-tag- mű megkoszorúzására. emelkedő ünnepségeket szer­csoport oklevelét a salgótar- A szécsényi járásban szom- veznek. Megkoszorúzzák az jáni Rákóczi úti Általános Is- baton helyezik el a hála és emlékműveket, méltatják az kola kollektívájának. Ezen a kegyelet virágait a szovjet évforduló jelentőségét. Szom- napon avatják a megyeszék- emlékműveknél, az elesett baton átadják az MSZBT- hely új létesítményét, a Sál- szovjet katonák sírjainál, gótarjáni Ruhagyárat. A 18 Vasárnap Endrefalván és a évesek köszöntésére kerül sor járás más községeiben úttö- Nagybátonyban, a 209. sz. rőavatásra is sor kerül. Szakmunkásképző Intézet- A balassagyarmati járás­ben. ban szombaton szervezik a Gazdag programot ígér az koszorúzási ünnepséget, ünnep előestje, a szombati Vasárnap Szügyben ren­nap. Az évforduló tiszteleté- dezik meg az amatőr re az MSZMP Nógrád me­gyei és a Salgótarjáni városi Bizottsága, Nógrád megye és Salgótarján város Tanácsa koszorúzási és díszünnepsé­get rendez. Délelőtt 10 órakor a párt-, állami, társadalmi és tő- [ megszervezetek, a fegyve­res testületek, az üzemek és intézmények képviselői, a kegyelet és hála, koszo­rúit, virágait helyezik el a szovjet hősi emlékműnél. Ezt követően fél tizenegy­kor a felszabadulási emlék­műnél szerveznek koszorú­zási ünnepséget. Este 6 óra­kor a József Attila Művelő­dési Központ nagytermében díszünnepségre kerül sor. U.n- nepi köszöntőt Ozsvárt Jó­zsef, a párt megyei végre­hajtó bizottságának tagja, a salgótarjáni városi pártbi­zottság első titkára mond. Az ünnepi köszöntő után a Belügyminisztérium Duna Művészegyüttes tánc- és ze­nekara szórakoztatja az ün­neplő közönséget. Vasárnap délelőtt 11 óra­kor, ugyancsak a József At­tila Művelődési Központban nyitják meg a VI. tavaszi tárlatot. Megyeszerte készülnek a felszabadulás 31. évforduló­jának méltó megünneplésé­re. A salgótarjáni járásban szombaton Karancslapujtőn szervezik a központi ünnep­séget, ahol a koszorúzás után dr. Szomszéd Imre, a járási pártbizottság titkára méltat­ja az évfordulót. Erre az ünnepségre szovjet és csehszlovák vendégeket is meghívtak a járás dolgo­zói. Szemnek is tetszetős, korszerű tárolótartályok készültek Szécsényben, melyek a gabona- felvásárló vállalat tulajdonaként nyáron már fogadhatják a betakarított termést. A tá­rolókba szárítás után kerül a termény. A szárítók intenzív munkájukkal biztosítják a gyors feltöltést. — k. j. — A Minisztertanács és a SZOT vezetőinek tárgyalása Szerdán a szaktanács szék- pirendre kerültek a munka­házában Lázár György, az verseny-mozgalommal, a taka- MSZMP Politikai Bizottságá- rékossággal, a vállalati ter- nak tagja, a Minisztertanács vekkel, a munkafegyelem erő­elnöke és Gáspár Sándor, az sítésével, a most készülő MSZMP Politikai Bizottságá- kollektív szerződésekkel kap­nak tagja, a SZOT főtitkára csolatos időszerű vezetésével megbeszélést foly- Foglalkoztak a tattak a kormány és a SZOT gazdálkodás helyzetével. A vezetői. Tárgyaltak az 1976. kormány és a SZOT vezetői évi népgazdasági terv ered- elemezték az életszínvonal ményes megvalósításának fel- alakulásai meghatározó té­tételeiről, a termelési célok nyezőket, az eddig megtett elérésének feladatairól. Na- bér- és szociálpolitikai intéz­kedések végrehajtását és ha­tását. Szó esett egyes ellátá­si kérdésekről, és az előkészü­letben levő intézkedésről, amely a dolgozók üdültetésé­nek javítását szolgálja. A tennivalók, kormány és a SZOT vezetői munkaerő- áttekintették a korábbi közös elhatározások megvalósításá­nak tapasztalatait, és kijelöl­ték a következő időszak leg­fontosabb tennivalóit. (MTI) A Lampart ZIM salgótar- sok. Sikerült a jáni gyára szocialista brigád- gazdasági célokra, az anyag­jai a kongresszusi és felsza- és energiatakarékosságra, a badulási munkaversenyben selejt csökkentésére, újítá­jelentős gazdasági, politikai sok, célgépek kidolgozására, ___ _________ = é s kulturális eredményeket a készletcsökkentésre, az ex- jainak” gazdasági felajánld­Szovjet kormánynyilatkozat az egyiptomi kérdésben Szadat egyiptomi elnök a kampány indult meg, amely- Nasszer elnök a szovjet ve- közelmúltban, mint ismere- nek során kísérletek történ- zetőkkel tartott megbeszélé- tes, egyoldalúan érvénytelen- tek a Szovjetunió Egyiptom- sei során nemegyszer fejezte nek nyílvánította az 1971-es mai kapcsolatos álláspont- ki a szovjet—egyiptomi szer­szovjet—egyiptomi barátsági jának elferdítésére, valamint ződés megkötésére irányuló és együttműködési szerző- arra, hogy az egyiptomi poli- óhaját. Szadat elnök 1971- dést. Ezzel egyidejűleg Egyip- tika legutóbbi kudarcaiért a ben az egyiptomi nemzetgyű- tomban zajos szovjetellenes Szovjetuniót hibáztassák. lés előtt szintén kijelentette: Ezzel kapcsolatban aSzov- „jövőnk és utódaink jövője jetunió kairói nagykövetsé- érdekében törekedtem a Szöv­ge március 31-én nyilatko- jetunióval való szerződés alá­zatot adott át az egyiptomi írására”. félnek. A nyilatkozat hatá- A szerződés arra hivatott, rozottan visszautasítja a hi- hogy magas szinten rögzítse vatalos egyiptomi körök és a sajtó képviselőinek rágal­mazó állításait, s tényeket so­rakoztat fel, amelyek arról tanúskodnak, hogy a Szov­jetunió Egyiptom és az egyip­tomi nép irányában követke­zetes és elvi baráti politikát folytat. legfontosabb sadalmi munka. A többiek az ezüst, a bronz fokozatért, il­letve a szocialista brigád cí­mért küzdenek. A gyár szocialista brigád­értek el. Elősegítették a IV. porttervek ötéves terv sikeres teljesíté- jesítésére sét. Sokan akkor úgy gon­dolták, hogy a belpolitikai eseményekhez fűződő szocia­lista munkaverseny után visszaesés lesz a brigádok munkájában, felajánlásaiban. Tévedtek. Az 1976. évre szóló fel­ajánlásokat a korábbinál jobb előkészítő munka előzte meg a gyár politikai és gaz­dasági vezetői részéről. Szük­ség is volt arra, hogy a bri­gádok tisztán lássák az idei feladatokat. Jelentősen se- , ..... gitette a pártbizottság, majd ezt követően a szakszervezet, a gyári cselekvési program­ban meghatározott tervek és feladatok. Már január első napjai­ban ismertették a tennivaló­kat és így hozzáfoghattak a vállalások kidolgozásához a szocialista brigádok. A gyár vezetői különböző ajánláso­kat tettek a brigádoknak, ahol annak szükségét lát­ták. Így váltak még konkré­tabbá a gazdasági íelajánlá­maradéktalan tel- irányítani a bri­gádok figyelmét. Az idén 75 brigád indult a versenyben a szocialista bri­gád cím különböző fokoza­tainak elnyeréséért. Közülük kára tettek ígéretet, három brigád a szakma (ága­zat) kiváló szocialista brigád­ja címet pályázta meg, ami tanulás sa megközelíti az ötmillió 330 ezer forintot. Ez lényegesen több, mint amennyi az el­múlt évi felajánlás volt. Ezenkívül több mint 43 és fél ezer óra társadalmi mun­A gazdasági célok mellett a kultúra, a művelődés, a is nagyob­területén nem kis feladat. Ugyanis ma- bak a követelmények, és a gas a mérce. Brigádtagon- vállalt kötelezettségek. Az ként 15 ezer forint többlet élenjáró szocialista brigádok gazdasági eredményt kell el érni és 50 óra munkát végezni. műve­lődési, szakmai továbbkép- ges színvonalkülönbséget zési feladatokat is kell vál- lent. lalni. például már nem közös, hs- társadalmi nem egyénileg, egyes tagok- Ezenkívül ra szabott művelődési fel­ajánlást tesznek, ami lénye­je­A vállalat kiváló brigádja címet ezúttal 19 brigád pá­lyázta meg. A követelmény 10 ezer forint gazdasági ered­ménytöbblet és 50 óra társa­dalmi munka brigádtagon­ként. Az aranyjelvényt 44 Az 1976. évi versenyben az indulás sikeres volt. A ké­sőbbi eredmények attól is függnek, hogy a közégkáde- rek, műhelyvezetők miként segítik a brigádokat felaján­lásaik teljesítésében. A ver­seny gyakorlatilag az idén szocialista brigád pályázta egy hónappal előbb kezdő­meg. A feltétel legalább 2000 forint gazdasági többletered­mény elérése és 30 óra tár­dött. Egyes területeken már­is jelentős munkasikerek születtek. a Szovjetunió és az imperia­lista függőség alól felszaba­dult Egyiptom közötti kap­csolatokat, miután Egyiptom azt a célt tűzte maga elé, hogy harcoljon szuverenitá­sa és gazdasági önállósága (Folytatás a 2. oldalon) Eszmecsere a vasasszakszervezeti tisztségviselőkkel Március 31-én egész napos látogatásra a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemekbe érkezett Méhes Lajos, a vasas­szakszervezet főtitkára. A gyárlátogatás után Méhes elv­mékszerkezet korszerűsítésé* re, az ésszerű munkaerő-gaz* dálkodásra, az anyag- és energiatakarékosságra, vala* mint a beruházások gyorsítá­sára. A jövőben minden ed­társ aktívaülésen találkozott diginél jobban kell érvénye­Nógrád megye vasipari üze­meinek szakszervezeti veze­tőivel. Hangsúlyozta. hogy ezt a találkozást közös vé­leménycserének tekinsék, mi­vel a vasasszakszervezet köz­ponti vezetősége arra törek­síteni a demokratikus elveket.' A dolgozókat jobban be kell vonni a vezetésbe, ki kell kér­ni a véleményüket, észrevéte­leiket és javaslataikat pedig fel kell használni a gyakor­lati munka során. Szó esett szik, hogy a termelőüzemek arról, hogy a felsőbb szak­munkásaival és szakszervezeti szervezeti szervek adják át tisztségviselőivel minél gyak- a bizalmiaknak azokat a jog- rabban váltson szót a hely- köröket, amelyek megilletik színen. Ez segíti és tartalma- őket. Szó volt arról is, hogy sabbá teszi a központi veze- az új szakszervezeti tisztség­tőség munkáját, ugyanakkor viselőket fel kell készíteni előmozdítja az üzemi szak- az új feladatokra, szervezeti munka színvonalú- A kölcsönös tapasztaladé­nak emelését is. re után Méhes Lajos a megye Felhívta az aktívaülés részt- szakszervezeti tisztségviselői- vevőinek figyelmét, hogy gaz- vei együtt megtekintette a dasági munkájuk segítése so- Salgótarján fejlődéséről szó- rán fordítsanak gondot a tér- ló színes filmet.

Next

/
Oldalképek
Tartalom