Nógrád. 1976. január (32. évfolyam. 1-26. szám)

1976-01-08 / 6. szám

I HAI 1 ■USOR CSÜTÖRTÖK KOSSUTH RADIO: 9.21: Mesterségünk címere. !).17: Zenekari muzsika. 10.05: Iskolarádió. 11.28: Tizenkét szék. Rádiójáték. 12.20: Ki nyer ma? 12.35: Melódiákoktól. 14.00: Szabadpolc. 14.30: Lengyel művészek opera- felvételeiből. 15.10: Wieniawski hegedűműveiből. 15.30: Ezeregy délután... 16.05: Népi zene. 16.41: A párizsi Polifon együttes Jannequin-f elvételeiből. 17.05: Egy hazában. 17.25: Offenbach: Orfeusz az alvilágban. 17.35: Mindenki zeneiskolája. 18.15: Kritikusok fóruma. IS.15: Kathleen Ferner énekel. 20.03: Rendezte: Molnár Mihály. Kultúra füzértánccal. 21.05: Házv Erzsébet és Simándy József operettfelvételeiből. 21.40: Adottságok, lehetőségek —a Bajai Állami Gazdaságban. 22.20: A dzsessz világa. 23.20: Csajkovszkij műveiből. 0.10: Cherbourgi esernyők. Részietek Le grand filmzené­jéből. PETŐFI RÁDIÖ: 8.05: Ernst Busch Wedekind- t dalokat énekel. 8.20: Tíz perc külpolitika. 8.33: Verbunkosok, népdalok. 9.23: Délelőtti torna. 9.33: Megjelenés előtt. Felhőki­áltó. Bemutatjuk Nagy Piroska regényét. 10.00: A zene hullámhosszán. 10.55: Édes anyanyelvűnk. 11.55: Gyermekek könyvespolca. 12.00: Slágerek az NDK-ból. 12.33: Nyíregyházi stúdión.k jelentkezik. 12.55: Takács Paula és SzailnVa Ferenc énekel. 13.33: Indulók. 14.00: Csütörtökön — kettőtől ötig... 17.00: Az Ifjúsági Rádió órája. 18.00: Népzenekedvelőknek. 18.33: Hét végi panoráma. 19.25: Jó estét, gyerekek! 20.33: Munkásakadémia. 21.03: Zenekari muzsika. 21.33: Nótacsokor. 22.33: A windsori víg nők. Részletek Nicolai operájá­ból. 23.20: Vincze Viktória. Szécsi Pál és a Stúdió 11. felvételeiből. NÓGRÁD Értékes nyereményekkel Január 24-én indul a KRESZ-totó! Befejeződtek megyénkben a KRESZ-tanfolyamok. Az MKBT-től kaptuk a pontos adatokat. Ezek szerint 178 tanfolyamon 460 előadás hangzott el, és ezeken 20 594 gépjárművezető vett részt. (Figyelmet érdemel, hogy a TIT által rendezett tanfolya­mokon 11 700-an ismerkedtek az új KRESZ-szel). A hiva­tásos gépjárművezetők kö­zül 4591-en, a magánjármű­vezetők közül 4585-en tettek vizsgát, holott az nem volt kötelező. A tanfolyamokon sok érdekes kérdés hangzott el, s biztos, hogy a tanulta­kat jól hasznosítják majd gépjárművezetőink a közuta­kon. Az MKBT és lapunk figve- lemmel az új KRESZ-re hat héten át vetélkedőt rendez a NÓGRÁD hasábjain. A részt­vevőknek 13 + 1-es totószel­vényt Jrell kitölteniük, illet­ve válaszolni a kérdésekre. A + 1-es kérdés mindig egy rajzos feladat lesz. A hat hé­ten át közzétett kérdések va­lamennyi KRESZ-szabállyal foglalkoznak, az alapfogal­maktól egészen az elromlott járművek vontatásáig. Külö­nös figyelmet kaptak a kér­désekben az új szabályok. A vetélkedő január 24-én, szom­bati számunkban indul! He­tenként nyereményeket sor­solunk ki, és a hatodik hét végén — a pályázók pontjai­kat magukkal viszik — érté­kes jutalmakat kapnak a legjobb fej tők! Köszönet az ajándékokért Elmúltak az ünnepek, de áll még a szépen feldíszített fenyőfa a salgótarjáni öregek napközi otthonában. Körbe­ülik az idős emberek.. Be­szélgetnek. Van ák'i horgol, hímez, kötöget. Munkában megfáradt, az életben egye­dül maradt, vagy éppen csak az „otthonülés” 'egyhangúsá­gát nem szerető, társaságot kedvelő nénik, bácsik. Ha a csillogó fenyőfa még áll is, de a sok ajándékot, édességet, könyveket, meleg holmit saját örömükre már használják a megajándéko­zottak. Óvodások, általános iskolások ajándékul, maguk készítette irodalmi műsorral kedveskedtek az idős embe­reknek. Most is, mint min­den évben a Madách Gimná­zium diákjai közül is voltak ünnepi látogatók. Az öblös- üveggyári szocialista brigád könyvajándéka szintén bővíti az otthc-n könyvállományát. Lukai Vincéné, az otthon vezetőheiyettese mondta: „Nekünk, akik itt dolgozunk; nagy öröm látni az idős em­berek boldogságát, mindenna­pi örömeiket. Köszönet mind­azoknak, akik nem feledkez­tek meg róluk!” Csatlakozás a felhíváshoz TELEVÍZIÓ: 1. Műsor: 8.53: Műsorismertetés. 8.55: Idősebbek is elkezdhetik... 9.00: Iskolstévé. 14.00: iskoládévá. 17.23: Műsorismertetés. 17.25: Hírek. 17.30: Kapitányok lesznek....? 17.45: Ej. haj, száll az ének... 18.00: Postafiók 250. 18.15: Telesport. 18.40: Program öt esztendőre. 19.10: Reklám. 19.15: Esti mese. 19.30: Tv-Híiaoo. 20.00: idősebbek is elkezdhetik. 20.05: A tenger titkai. 20.55: Kezdőkör. 21.45: ..Folyta:őcUk a mese”. Zenés útifűm a Magvar Állami Hangversenyzenekar körútjáról. 22.25: Tv-híradó. 3. Beszámoltunk arról, hogy az elmúlt évben a salgótar jani városi pártbizottság fel­hívással fordult a megyeszék­hely üzemeinek, intézményei­nek dolgozóihoz, hogy kom­munista műszakok szervezé­sével segítsék elő Salgótarján gyermekiníézitiéi'yeinek épí­tését. A felhívás utáp a vú ros szinte valamennyi üzem-r ben két esetben is szerveztek kommunista műszakot, s az ezért járó munkabért átutal­ták a városi tanács számlá­jára. A városi tanács kommunis­tái kérték az intézmények dolgozóit, hogy egynapi mun­kabérüket ajánlják fel a gyermekintézmények építé­séhez. Több hivatal jelentette be csatlakozását. Tegnap a megyei tanácsról kaptuk a hírt, hogy a megyei tanács szakszervezeti tagjai maguké­vá tették a felhívást, s mint­egy 30 ezer forintot fizettek be a városi tanács számlájá­ra a gyermekintézmények építésére. 2. Műsor. 20.(Hl: Műsorismertetés. 20.01: ,,Ürálcm”. 20.40: Riga. Bolgár rövidfilvn. 21.05: Tv-híradó. 2. 21.25: Hegyek tenyerén. BESZTERCEBÁN YA: Több A világhírű tokaj-hegyaljai borvidéken az idén újabb 122 hektárral nő a szőlőterület. Legnagyobb területen a her­cegkúti termelőszövetkezet ültet a borvidéken hagyomá­nyos furmint és hárslevelű szőlőt. NAPTÁR 1976. január 8., csütörtök. Gyöngyvér napja. A Nap kel 7.32 — nyug­szik 16.10 órakor. A Hold kel 10.26 — nyug­szik 23.44 órakor. Kisebb havasás Várható időjárás ma estig: időn­ként megnövekvő felhőzet. * <rv- két helyen kisebb havazás. Mér­sékelt, időnként kissé megélén­külő északi, majd délkeleti, délire forduló szél. Legmagasabb nappali hőmér­séklet mínusz 3, plusz 2 fok kö­zött. VÉRADÁS MÁTRAM1NDSZENTEN iVéradóünnepség előzte meg a mátramindszenti vér­adást, amikor a községi vér­adókat, a helyi Vöröskereszt nevében dr. Mihók János körzeti orvos köszöntötte. A községi Vöröskereszt által rendezett véradáson 90-en vettek részt, s még a szom­szédos Nemtiből is átjöttek 20-an. Dicséretet érdemel a termelőszövetkezet traktoros­brigádja, amelynek tagjai tel­jes létszámmal jelen voltak a véradáson. — Több millió kártérítésre. Érdekes adat az ÁB salgó­tarjáni fiókjától; tavaly mint­egy 4 ezer esetben fizettek ki kártérítést a megyeszékhe­lyen lakóknak, s az összeg 7,5 millió forint volt. A la­kosság részére 1974-ben 6 millió forint értékben fizet­tek ki kárt. — KRESZ-filmek vetítése. Salgótarjánban, az MKBT rendezésében a különbö­ző üzemekben KRESZ-okta- tófilmeket vetítenek. Szom­baton a síküveggyárban, ja­nuár 13-án a bányafuvarozá­si üzemnél, január 17-én a bányagépgyárnál lesz film­vetítéses KRESZ-oktatás. — Látás és alkotás. Ezzel a címmel rendeznek képző- művészeti kiállítást Pásztón, a Lovász József Művelődé­si Központban. A kiállított reprodukciókat a Népműve­lési Intézet bocsátotta az in­tézmény rendelkezésére, s a XX. század képzőművésze­tébe adnak betekintést. Az új lakásbiztosításról 1 A tényleges költséget téríti a biztosító Mint ismeretes, január 1- től új lakásbiztosítási módo­zatok léptek életbe. A válto­zást maguk a biztosítottak vetették fel, és az új forma lényegesen eltér a régitől. Mi­ben? — tettük fel a kérdést Bállá Ferencnek, az Állami Biztosító salgótarjáni városi fiókja vezetőjének. — Ha a lakással valami komolyabb káresemény tör­ténik, akkor a helyreállítás tényleges költségét téríti meg a biztosító az új forma sze­rint. Ezzel szemben régen vizsgálat tárgya volt az épü­let (lakás) avultsága és bi­zonyos százalékot a helyreál­lítási költségből levontak. Ez a lényege az új biztosítási for­mának. Egyébként nemcsak a lakásokra, hanem a bútor­ra is hasonló eljárás vonat­kozik. Itt jegyzem meg. hogy a tv-képcső összeroppanását is megtérítjük! Újdonságnak számít az új módozatban, hogy bélyeggyűjteményre is lehet biztosítást kötni! — tá­jékoztatott a fiókvezető. Salgótarjánban több mint tízezer lakásbiztosítást tarta­nak számon a városi fióknál. A „biztosító emberei” hama­rosan felkeresik a lakosokat és részletes felvilágosítással szolgálnak az új lakásbiztosí­tási módozatokról. CSOHÁNY KÁLMÁN KIÁLLÍTÁSA Kisterenyén, a gimnázium Druzsba klubjában Csohány Kálmán. Munkácsy-díjas gra­fikusművész 28 grafikáját állították ki. A grafikákat Pásztóról kölcsönözték, és a kiállítás szervezésében az is­kola KTSZ-esei jártak elöl. A művész február elején Kisterenyére látogat, ahol ta­lálkozik az iskola tanulói­val. A helyi gépüzem brigád­jai is megtekintik majd a kamaratárlatot. Radics Ist­ván művésztanár vállalta a tárlatvezetést. — Összegeznek, terveznek. Az MKBT mellett működő szakbizottságok január 19— 21. között tartják üléseiket. Ezeken összegezik a műit év munkáját, ugyanakkor össze­állítják az ez évi munkaprog­ramot. Erdősítés — Méterrendszer — II. Rákóczi Tájékoztató a posta A posta az idén 21 bélyeg- sorozatot, bloitkot, iiietve kü­lön alkalmi bélyeget ad ki. Az összesen 7ü darab bélyeg értéke 253 forint lesz — je­lentette be szerdai sajtótájé­koztatóján Juhari Istvánná posta vezérigazgató-helyettes. Az év első bélyege a Pénz­jegynyomda fél évszázados jubileumára készül, az utolsó ugyancsak érdekes esemény­nyel kapcsolatos, az egymil- liomodik hektár erdősítés al­kalmából jelenik majd meg. A bélyegkiadási terv egész — Olimpia idei bélyegkiadásáról sor különlegességet ígér a filatelistáknak. Emlékbélyeg jelenik meg például a méter­rendszer bevezetésének, az el­ső távbeszélő-összeköttetés megteremtésének, a gjtőr— sopron—ebenfurti vasút ala­pításának 100. évfordulója al­kalmából. Bélyeggel emléke­zik meg a posta II. Rákóczi Ferenc születésének 300. év­fordulójáról és a nyári olim­piáról. Bélyegsorozatot ad­nak ki az űrkutatásról, a magyar írókról és költőkről is. 8.40: lsko Iá sóiknak. 9.25: Publicisztika. 9.55: Ballada Pálról és Pauliná­ról. (Ism.) H.40: Híradó. 16.10: Hírek és sporthírek. 16.45: staíéta. ’76. 17.15: Fecske. (Ifi. magazin.) J 18.10: Publicisztika. 19.00: Híradó. 20.00: Magánügy. (Tévéjáték). SZ. | 21.00: Híradó. 21.05: Természetvédelem. (Filmsorozat 1. rész.) 22.35: Tanácsok motorosoknak. 22.40: Hírek. MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: Fél 4-töl: Huckleberry finn és a csir­kefogók. Színes szovjet kaland- f.i!im. Háromnegyed 6 és 8-tól: Mussolini végnapjai. Színes olasz filmdráma. — Balassagyarmati Madách: 3 és 5 órától: Folytassa Kteo! Angol vv*iáték. 7 órától: Kecskeszarv. (18). Izgalmas bol­gár kalandfilm. Iskolamozi: Lé°v jó mindhalálig. — Pásztói Mátra: Ola.szok hihetetlen kadamdiai Le- nin.grádban. Színes szövi et—olasz film vígjáték. — Kisterenvei Pe­tőfi: Magánbeszélgetés. (14). Szí­nes USA bűnügyi filmdráma. — Szécsényi Rákóczi: Szüzek elrab­lása. Színes román kalandfilm. — Jobbágyi: Piedone. a zsaru. Színes olasz bűnügyi filmvígjá­ték. Szabad szombat — szvit a fagy. gyászjelentés Í Fájdalommal tudatjuk, bog" a szeretett férj, drága ió édes­apa, a kedves munkatárs ADAM BÉLA a rétsági járás volt polgári védelmi törzspirancs-óka» nyugalmazott őrnagy, számos kitüntetés tulajdonosa tragi­kus hirtelenséggel életének 50. * évében elhunyt. Temetés"': ja­nuár 9-én 14.00 órakor iesz a rétsági temetőben. A GYÁSZOLD CSALÁD A Polgári Védelem Nógrád megyei Parancsnoksága és MSZMP-alapszervezete. Gyorsmérleg Az a drakulaszándékú sem- mirekellö jelsült, hiaba lán­colta bele ijesztő leveleit a ;postaládákba az ünnepek előtt. Megvagyunk! Néhányan többek lettünk egy pár kilóval. Álltuk a konyhaművész asszonyok ro­hamát. Visszakerültek az iires üvegek az örök körforga­lomba. Ami feltűnő az új eszten­dő első dekádjában. az az, hogy mi, férfiak abbahagytuk a ki­rakatok nézegetését. Stefánia és Taksony még soká lesz. Te­hát a dugipénz újból a miénk. Az élet csendes vize foly- dogál tovább. Közérzetünknek jót tesz az, hogy soh minden ismétlődik a már megszokott maoa rendjén. A fenyőket csak úgy, mint tavaly, ledob­ták a nyolcadikról. A kukás­kocsik is elég sűrűn járnak. Van sok, jó szikkadt kenyér a boltokban. Pompás! Fogyókúra társa­dalmi méretekben. Végre rá­jöttünk, hogy a kenyér ne­künk való, embereknek. az utolsó falatig, nem pedig a négylábúaknak, s a kukák­nak. Az időjárás? Az a régi — változékony. Arról viszont nincsen sem­mi értesülésem, hogy különös szerencse érte volna a szor­galmas. vagy megrémült le­vélmásolókat — láncotokat. Ebben nem változott semmi. Blöff — ahogy ismétlődni . szokott. (gulyás) Fényes koponyák Nemrcg megválasztották a . kopaszok kopaszát”. A pál­mát a hatvannyolc éves já­rmű Kavamoto Hikoszaburo vitte el. A rendkívül szigorú verseny zsűrijének tágjai mindenekelőtt azt vizsgál­ták, hogy mennyire tökéletes a kopaszság, fénylő-e a fej és hogyan verődik vissza róla a fény. Jelentések szerint a ver­senyre való gondos felkészü­lés során egyesek tojásfehér­jével, vagy rizslisztből készí­tett tésztával fényesítették koponyájukat, hogy biztosít­sák a szükséges csillogást. Az egyelőre nem nagy lét­számú japán társaság tagjai rendkívül^ büszkék arra. hosv meghívást kaptak: vegyenek részt a kopaszok nemzetközi szövetségének 1977-ben Svájc- .ban sorra kerülő „világbaj­nokságán”, ­Lábbeli fából Gyermekek részére 40 pár fa-talpú klumpát gyárt az első fél évben a győri cipész­szövetkezet. A sorozatgyártás megkezdése élőit kikisérletez- tjk, hogy legcélszerűbb éger­iából készíteni a klumpák tal­pát, mivel az könnyűszerkeze­tű és jó szegtartó. Fatalpra 6 milliméter vastag mikrogu- mi réteget ragasztanak, amely megkönnyíti a klumpában va­ló járást. A műbőr felsőrészt s'egecseléssel erősítik- a talpra. A klumpák többféle színben, kombinált felsőrész­szel kerülnek forgalomba még a jó idő beállta előtt. Áramszünet I. hő 9-én 7—16 óráig Zagy- vapálfalván a Táncsics és Szécsényi úton, a transzfor­mátorállomástól Szécsény le­ié eső területen. NÖGRAD, a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád megyei Bizottsága is a Megvet Tanács lan ja. Főszerkesztő: GOTYáR GYULA. Szerkesztőség: Salgótarján, Petőfi u. 1. Telefon: 23-94. 33-95. 33-96. 22-97. Főszerkesztő: 12-94, 14-4«. Sportrovat: 14-59. Éjszakai szerkesztés: 15-69. Kiadja a Nógrád megyei Lapkiadó Vállalat. Felelős kiadó: VIDA EDIT. Kiadóhivatal: Salgótarján, Petőfi u. 1. Telefon: 10-39. Telex: 339 109. Irílnyitószám 3101. Terjeszti: a Magyar Posta. Előfizethető: a helyi nostahivataloknál és a kézbcsitövnél. Előfizetési dij egy hónapra 30 forint. Előállítja: a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat. 3101 Salgó­tarján, Petőfi u. 1. Pf.: 96. Fv.: Kelemen Gábor igazgató. Index szám: 25 072.

Next

/
Oldalképek
Tartalom