Nógrád. 1975. december (31. évfolyam. 282-305. szám)

1975-12-21 / 299. szám

Ciot 'gnni Foccncciő: * Tamás István kél" verse Nyolcadik nap (Részlet) Első novella Élt tehát valaha Milánóban egy német, ki szolgálatban állott bizonyos Gulfardo ne­vezetű' derék és hűséges an­nak irányában, kinek szol­galatéba szegődött, mi pedig ritka dolog a németeknél; mivel pedig mindig hűsége­sen megadta amaz pénzt, melyet néki- kölcsönadtak, számos kereskedő akadt vol­na, ki csekély kamatra szí­vesen kölcsönzött volna neki akármely nagy suipma pénzt. Ez tehát Milánóban lakozván, beleszeretett bizonyos madon­na Ambruogia nevezetű szép­séges hölgybe, ki felesége volt Guasparruolo Cagast- raccio nevezetű gazdag keres­kedőnek, ki jó ismerőse és barátja volt; és szerelmében oly tartózkodón viselkedett, hogy sem a férj, sem más semmit nem vett észre; üzent tehát egy napon a hölgy­nek, s kérte, hogy kegyesen hajoljoh szerelmére, ő pedig viszontag készségesen hajlan­dó mindent megcselekedni, mit csak tőle kíván. A hölgy sok huzavona után arra az elhatározásra jutott, hogy megteszi azt, amit Guifar- do kíván, ha az két feltételt teljesít; egyik, hogy emez dol­got soha nem szabad senki előtt felfednie; másik, hogy mivel néki bizonyos okokból szüksége vagyon kétszáz aranyforintra, azt kívánja, hogy gazdag ember lévén, adja meg ezt néki, s annak utána mindenbe kedvére leszen. Gulfardo, mikor ek­képpen értesült az asszony­nak kapzsiságáról, felháboro­dott hitványságán, holott el­eddig becsületes asszonynak gondolta, és akkor forró sze­relme szinte gyűlöletre vált, és feltette magában, hogy megcsúfolja őt; üzent tehát neki. hogy nagyon szívesen megteszi ezt, s minden egye­bet, mi hatalmában vagyon, s mit a hölgy kíván; miért is üzenje meg néki, mikor kí­vánja, hogy meglátogassa őt, mert akkor elviszi a pénzt is, és bizony emez dolog felől senki meg nem tud semmit, legfeljebb egyik pajtása, ki­ben fölöttébb megbízik, s ki minden ügyes-bajos dolgában mindig el szokta kísérni. A hölgy, vagyis inkább ez a ringyó, ennek hallatára megörvendezett, és vissza­üzente néki, hogy férje, Guas­parruolo, kevés napok múl­tán üzleti ügyeiben Genová­ba utazik, és ezt ő majd ide­jében értésére adja és üzen érette. Gulfardo pedig alkal­mas időben elment Guaspar- ruolóhoz, és szólott hozzá ekképpen; — Valamely üzletet szeret­nék nyélbe ütni, melyhez kétszáz aranyforintra volna szükségem; kérlek kölcsönözd nékem imez pénzt oly ka­matra, miként máskor is szoktál kölcsönt adni. Guasparruolo felelte, hogy szívesen, és azon nyomban markába olvasta a pénzt. Ke­vés napok múltán Guaspar- ruolo elutazott Genovába, mi­ként felesége megmondotta, miért is az asszony üzent Gulfardóért, hogy jöjjön hoz­zá, és hozza magával a két­száz aranyforintot. Gulfardo maga mellé vette pajtását, és elment a hölgynek házába, kit is ott lelt, amint reá vá­rakozott; és mindjárt első dolga volt, hogy pajtásának szeme láttára markába olvas­ta a kétszáz aranyforintot, és szólott hozzá ekképpen: — Madonna, fogd ezt a pénzt, s add oda férjednek, ha majd hazatér. A hölgy elvette a pénzt, és nem értette, miért beszél Gulfardo ekképpen; azonban azt hitte: azért beszél így, hogy pajtása ne gondolja, mi­képpen netalán fizetség fe­jében adta néki. Miért is szó­lott ekképpen: — Szívesen megteszem, de meg akarom olvasni, hogy mennyi. És kiöntötte a pénzt az asztalra, s mikor látta, hogy megvan mind a kétszáz, fö­löttébb megörvendezett ma­gában, eltette a pénzt, és visszatért Gulfardóhoz, kit is ágyasházába vezetett, s nem csupán amaz éjjel, hanem még sok éjszakán által ré­szesítette őt testének gyönyö­rűségeiben, mígnem férje megtért Genovából. Mikpr tehát Guasparruolo Genovából megtért, Gulfardo meglesvén, mikor van együtt feleségével, nyomban hozzája ment, s az asszony előtt szó­lott hozzá ekképpen: — Guas­iparruolo, a pénzre, vagyis a kétszáz aranyforintra, melyet a minap nékem kölcsönadtál, nem volt szükségem, mivel­hogy nem tudtam nyélbeütni amaz üzletet, melyre kértem; annak okáért nyomban visz- szahoztam feleségednek, s ál- taladtam néki: töröld ki te hát számadásomból. Guasparruolo feleségéhez fordulván megkérdezte, va jón megkapta-e a pénzt. Az asszony, ki ott látta a tanút, nem tagadhatta le a dolgot, hanem szólott: . — Bizony hogy megkaptam, csak még eddig elfeledtem megmondani neked. Mondotta akkor Guaspar ruolo: — Gulfardo, rendben va­gyon; Isten áldjon, én majd elrendezem a számadásodat. Gulfardo eltávozott, az asszony pedig hoppon ma radt. és odaadta férjének becstelensége szennyes bérét és ekképpen a furfangos sze­relmes ingyért élvezte kap­zsi hölgyét. Révay József fordítása Ki világos gombolyodik az orsó Hej, remek ez a Kétágú nyelvük kénköves villám motolla tekeröznek úgy kivirradtig sziszegő keréknyomok sötét van Ropni hurkolt lábszáramon madzag-mézes napkeleti csorba csonkán S régen-nyűtt kender selyem zsinór béklyóban mert nem oszt és kötelet vet Agyagtálak karimáján nem szoroz nyakamra áll a bál Ajtó mögé utasítva s boszorkány táncot bálák tánca a hívatlan jár piócák be­guzsalyos a forgószél báboztán (iovácsműliehek Patkolatlan Püspökfalat eliramló napok püspök falja hült átka fog rajtam horgát követ a korsó helyét ki a vasverők Imaszőnyeg hímzett-hámzott fújtatom nyugtalgn szikráit csatolva a trón lábához Kidülledt mellkasom akartam gombolni Tekeredik fullad és hörög pántolt ingem alá «iiiiiiiiiimiiiiiiimimiiimimiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiimiiimiiimiiimt1 miiiiiHiiiiimiiiiiHiuiiiHHHiiimiimtHMimmiiimnmi iiiiiiiimmiiiuiiiiiiiiiiiimumiii „AZTÁN ELVEGYÜL A gyermektársaságba, mint csil­lagok közé nyájas hold vilá­ga. ..” — írja Arany János az anyáról a Családi kör-ben. Vajon csakugyan ilyen idilli­kus lehetett az ő korában az asszony: élet? A rezignált, szomorúságra hajló költőt aligha gyanúsíthatjuk idill­teremtő szándékkal; ha ő így látta a családi kört, akkor az — legalábbis körülötte — ilyen volt. Pedig' az asszo­nyoknak akkor is akadt ezer dolguk, kivált a falusi asz- szony nem tétlenkedett, ha nem is volt „önálló munka­vállaló.” Csakhogy a falusi élet — még ma is! — merőben más, mint a modern város embe­réé, asszonyáé. Falun a nap valamiképp „egy tömbből fa­ragott ”; a tennivalók áttekint­hetők, világosak, ha sok is akad belőlük. A távolságok kicsik, az emberek, akikkel a családanya szót vált. mindig ugyanazok és nincsenek túl sokan; a beszélgetések ritkán izgató hatásúak. Ezzel szemben a városi nő nagy távolságokat utazik be, megvívja napi viadalát jár­műveken, a zsúfolt üzletek­ben, elintéz számtalan apró- cseprő ügyet munkaidő előtt és után; sokféle emberrel ke­rül — néha nagyon is ideg­borzoló — kapcsolatba. így aztán mire este hazaér csa­ládja körébe, már nem nyájas holdvilág, hanem kicsavart citrom. A legnagyobb önfe­gyelem ellenére is sugározza vibráló nyugtalanságát, s kel­ti azt a lelkiállapotot, amit •Opcember *(. Gtovannl Boc­caccio halálának son. év- fordulója. A nagy olasz író világhírű elbeszélései, a Dekameron cí- nuí gyűjteménybe foglalt bor­sos történetek azóta sem veszítettek elevenségükből. Az elbeszélésekben a tréfás, szo­morú vagy kacagtató mesék­ben az író felvonultatja ko­rának egész társadalmát, a középkor alkonyán már az újkor előhírnökeként a vak­hit helyett a józan észt, az önsanyargatás helyett a de­rűs életörömöt hirdeti. Turgenyev egy regényhóséról Ki volt Snszévov? A bolgár Inszárov, mint ismeretes, Turgenyev „Előes­te” című regényének főhőse. Vajon létezett-e Inszárov? Ha a lexikonokhoz fordu­lunk, némelyikben egyálta­lán nem találunk útbaigazí­tást, de ahol találunk, ott is csak annyit, hogy „Turgenyev regényében megmintázta a bolgár forradalmár, Inszá- rov alakját.” Pedig Inszárov valódi személy, de eredeti neve nem ez, hanem Nyikolaj Katranov. Katranov egy Duna menti bolgár kisvárosban, Szvistov- ban született, régi, híres csa­lád gyermekeként. Tanulmá­nyait a Moszkvai Egyetemen folytatta, majd 1852-ben Szó­fiába készült tanítónak. Idő­közben azonban tüdőbajban megbetegedett. Becsben gyógykezelték, majd Velencé­be költözött. Itt halt meg 1853. május 5-én, 24 eszten­dős korában. Katranov fiatal kora ellené­re sokat tett a XIX. század első felében újjászülető bolgár kultúráért. írogatott, fordított — többek között Byrontól és Goethé-től — népdalokat gyűjtött, s ez utóbbiak több­ségét később különböző gyűj­teményekben kiadták. Híre mégis elsősorban regényhős- ként maradt fenn. Maga Turgenyev beszéli el az „Előeste” történetét. A krími háború idején, amikor a nemességet mozgósították, a járás nemesei az író szom­szédját, Karatejevet választot­ták parancsnoknak. Mikor a fiatalember ezt megtudta, felkereste az írót és elmond­ta: úgy érzi, nem fog vissza­térni, meg fog halni a hábo­rúban. Hozzátette, hogy mi­kor Moszkvában egyetemre járt, valami olyasmi történt vele, amiről mindenképpen beszélni szeretne. Megpróbál­ta leírni, de rájött, nincs iro­dalmi érzéke. És ezzel átadott az írónak egy 15 lapos füze- tecskét. A történet lényege, hogy Karatejev moszkvai tartózko­dása idején beleszeretett egy lányba, aki először viszonoz­ta szerelmét, majd később megismerkedett a bolgár Kat- ranovval és beleszeretett. Abban az időben Turgenyev fejében más regényhősök kezdtek alakot ölteni. A „Rugyin” megírására készült. Néha azonban már akkor fel­merült benne az „Előeste” témája, mondanivalója. Az orosz élet egy új típusa, Je- lena, a hősnő alakja már elég világosan kirajzolódott képze­letében. Hiányzott viszont a férfi főhős. Egy olyan alak, aki­nek a még ugyan homályo­san, de már szabadságra vá­gyó Jelena szentelhette volna életét. Turgenyev elolvasta a füzetecskét és önkéntelenül felkiáltott: — íme, ez az a hős, akit keresek!’ Az oroszok körében ilyen alakot akkoriban nem talál­hatott. Másnap, mikor ismét találkozott Karatejevvel Turgenyev megköszönte neki, hogy segített megoldani a nehézséget, megvilágositotta addig homályos elképzeléseit, terveit. Ha Katranov személyesen nem is érhette meg, hogy részt vegyen a bolgár nép felszabaditásáért folyó küz­delmekben, a regény révén hozzájárult ahhoz. A haladó szellemű bolgárok annak ide­jén rongyossá olvasták az „Előestet”. Nagy hatást telt rájuk a két főhős, Jelena és Inszárov hazaszeretete. Gcorgij Gcorgijcv „indukált neurózisnak” nevez a pszichológia. Jóllehet sze­retné a gyermekeivel töltött néhány órát vidámmá, derűs­sé varázsolni, ha nem sikerül leráznia magáról az út porá­val együtt a nap feszültségét is, gyötri a lelkiismeret, úgy érzi, megrövidíti családját, s mire „belejönne” az otthoni létbe, már újra ott a reggeli indulás. .. A női idegrendszer nagy feszültsége innen ered. A mai nő azonban mégsem szeretne otthon maradni. Az anyagiaktól függetlenül is ba­josan tehetné, mert az élet távlata változott meg: a mai ember — és főként az asszony — hosszabb életre számíthat, mint elődei, és főként sokkal tovább marad fiatal. Mit is tehetne ez a sokáig aktív, mai nő gyermekei fel­serdülése után, az unokaneve­lésen innen, a mai, gépesítés, szolgáltatások révén leggy szerűsödött háztartásban? Rá­adásul a felserdülő gyerekek közé — nyájas holdvilágként! — elvegyülni is csak akkor képes, ha van önálló élete, munkája, ha lépést tart velük, ha érdekli a változó világ és információi is vannak felőle. A háztartásba zárt élet kicsi­nyessé és közömbössé tehet. A nemzedékek közötti hatá­rok feloldása pedig mindkét fél érdeke. Mi lehet mégis a megol­dás? Hogyan teremtsen ön­magába és önmaga körül har­móniát a dolgozó nő? Az első lépések már meg­történtek. A korszakos jelen­tőségű gyermekgondozási se­gély már „függetlenítette” az anyákat az első három évre, s bár sokan szólnak ellene (munkaerőhiány a hagyomá­nyos női pályákon, szakmai lemaradás, némely, az anya­ságot kellőképp át nem élő kismamák unalma) az ellenér­vek sem fedhetik el óriási előnyeit: anya és gyermek nyugalmát, a szimbiózis hatá­sát, a kettőjük összeszokásá- ból adódó szoros és meleg kapcsolatot, amely a gyermek kamaszkori gondjainak meg­oldását is megkönnyíti. A kis­gyereknek nem „félállású”, hanem főfoglalkozású” anya kell, és időtlen nyugalom. Aki pedig kismama korában nem élt űzötten, kapkodva, az később is jobban bírja a ter­helést, amely a gyermekek növekedésének arányában fogy. Hiszen a nagyobb gyer­mek nemcsak kevesebb fizi­kai munkát ad, de, ha jól nevelték, követi a felettébb fontos' apai példát, s a ház­tartási teendők egy részét • is átveszi. A MÁSIK NAGY KÖNY- NYITÉS, a munkaidő rövi­dülése. Mérhetetlenül sokat jelent a szabad szombat, az együtt töltött hét vége, még akkor is, ha az egyik nap házimunkával telik. Mert azt is lehet örömmel végezni, együtt, családi körben, beszél­getve, hogy se terhes, se unalmas ne legyen. Szomba­ton a munkálkodó anya nyu­godtan el tud merülni a szintúgy munkálkodó gyer­mektársaságba — feltéve, hogy mindenki közreműködik —, és sem az apa, sem a gyerekek nem tekintik az anyát mindannyiuk kiszolgá­lására rendelt robotgépnek, mert ezt akkor is nehezen fogja tűrni, ha látszólag zok­szó nélkül teszi. Előbb vagy utóbb talán egészen másért kirobbanó házsártosságában benne lesz a lázadás. Nem is a munka, hanem a magára- hagyottság, a megaláztatás miatt. A szabad szombat a családi élet átstrukturálódását hozza: múlhatatlanul szükséges, hogy I az iskolák is alkalmazkodja­nak hozzá. Sok '.skola meg­tette már kísérletképpen: mindegyik sikerrel. A szabad szombat közös otthoni mun­kája a családi életre nevelés legjobb iskolája, s ahol az együttlét öröme lengi át, ott valósággá válik a költő sza­va: „édes az otthon.” Korunk asszonya még csak tanulgatja az új életmódhoz szükséges szervezés, ésszerűsí­tés, tervszerűség tudnivalóit. A család ugyanis nemcsak a társadalom alapközössége, nemcsak érzelmi kötelékekkel átszőtt kis csoportot, hanem apró „szolgáltató vállalat” Is, amelynek szervezése, vezetése, irányítása többnyire még az anya vállán nyugszik. A leg­jobb férj és a legsegítőké­szebb gyermekek is csak rész­feladatokat hajtanak végre ebben a munkamegosztásban. A karmester az anya, csupán azért mert ő sok évezredes gyakorlottságot őriz ösztönei­ben — a szerzett tulajdonsá­gok örökölhetők! —, és így az otthon irányításában ő „van otthon”. De hogy ezt munkahelyi, közéleti tevé­kenységével összekapcsolja: abban még nem szerzett iga­zi gyakorlatot. Család és tár- sadalom együtt kell segítse, különben túl nagy lesz a tan­díj: minden eltévesztett lépés nemzedékek egész sorára hat. Manapság gyakran hallani pedagógusoktól: azokkal a ta­nítványaikkal boldogulnak legnehezebben, akiknek az édesanyja az ötvenes évek elején volt kislány, akiknek nagyanyja — az első kereső női nemzedék — még sem se­gítséget. sem könnyítést nem kapott: a munkaidő viszont hosszabb volt a mainál, és rendszerint nem is ért idejé­ben véget. Ebben az időben a gyermekeknek vajmi kevés tö­rődés jutott — hacsak nem volt a háznál egy áldozatkész nagymama. Csakhogy ezek a gyerekek példaképpen saját anyiuk életmódját, vitték ma­gukkal, s amit meg nem kan­ták, azt továbbadni sem tud­ják. a könnyített terhek köze­pette sem. A mai kisiskolások egv része ezért gyötrődik ide­gesen. hiányérzettel küzdve. A CSALÁDI ÉLET harmó­niája nemzedékek sorára ha­tó erő, táptalaj, amelyből az utódok szívják éltető nedvei­ket. Vigyázni kell rá, mint a szemünk Világára. Akkor is, ha ez sok áldozattal, nehéz­séggel jár, mert innen ered, ami a legfontosabb az életben: a boldogság képessége. Bozóky Éva NÓGRÁD — 1975. december 21., vasárnap

Next

/
Oldalképek
Tartalom