Nógrád. 1975. november (31. évfolyam. 257-281. szám)

1975-11-01 / 257. szám

\ Felsorakoztak a szemlére a hó „ellenfelei” Kulcsár József felvétele Világ proletárjai, egyesüljetek! NÓGRÁD A«>SZMPNOG;RAD MEGYEI QI Z O TT S Á G A ES A MEGYEI TAN ÁCS LAPJA ti XXXI. ÉVF., 257. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1975. NOVEMBER 1., SZOMBAT Losonczi Pál Ádenben Mohammed Sziad Barre ál- négynapos hivatalos baráti érkezett Adenbe a Jemeni lamelnök és a Szomáli Demok- látogatást tett a Szomáli De- Népi Demokratikus Köztár- ratikus Köztársaság más ma- mokratikus Köztársaságban. saság fővárosába. A repülő- gas rangú vezetői búcsúztatták (Közös közlemény a 2. olda- téren Losonczi Pált Szalem pénteken reggel Mogadishu Ion). Ali Rubia, az elnöki tanács repülőterén Ipsonczi Pált, az A magyar államfő külön- elnöke és az ország más ve- Elnöki Tanács elnökét, aki gépe a kora reggeli órákban zető személyiségei fogadták. Segítség a gépiparnak, a lakásépítésnek Felavatták az ózdi rúd-dróthengerművet Az Özdi Kohászati Üzemekben, nem gészen két és fél évvel a folyamatos acélöntőmii üzembe helyezése után újabb nagyberuházás fejeződött be: megközelítőleg 2,2 milliárd forintos költséggel elkészült a negyedik ötéves terv egyik nagy alkotása, a rúd-dróthengermű. Az új gyáregység éoítésé- ben huszonegy hazai és öt külföldi vállalat mellett hat bizottság első titkára, dr. Ladányi József, a Borsod me­gyei Tanács elnöke, dr. Ko­tervezőintézet vett részt. Az cs‘s József, a kohó- és gép­építők mintegy négyszázezer ipari, valamint Padányi Mi. köbméter földet mozgattak meg, harmincötezer tonna vas betont használtak fel kilométer kábelt fektettek le. A csaknem háromszázötveh méter hosszú és hatvan má­jén széles új nagycsarnokban a folyamatos acélöntőműben gvártott bugát dolgozzák fel az építőipar^ számára szüksé­ges betonacéllá. Az Európá­ban jelenleg ismert legmo­dernebb berendezésekkel. A hengermű egységeit az NSZK- beli Schlőmann-Siemag licenc álaoján csehszlovák cégek gyártották. A rúd-dróthengermű a tel­jes felfutás után évi három- százezer tonna drótot és rúd- árut avárt majd. Az új mű pénteken lezaj­lott avatásán az Ózdi Kohá­szati Űzetnek mintegy há­romezer dolgozóján kívül részt vettek az építésben részt vevő hazai és külföl­di vállalatok kéovise'ői és a társüzemek vezetői. Megjelent hály építési- -és városfejlesz­tési miniszterhelyettes. Ott ötszáz v°Hak a vasasszakszervezet, a KISZ központi bizottságá­nak képviselői. Ózd város és az ózdi járás párt-, tanácsi, és tömegszercezeti vezetői. Kecskés István, az Ózdi Ko­hászati Üzemek nagyüzemi pártbizottságának titkára kö­szöntötte a résztvevőket, majd Nemeslaki Tivadar mondott a lakásépítéshez szükséges be­tonacéligényt is. Nemeslaki Tivadar utalt arra, hogy az ózdi kohászat dolgozóira ennek megoldása után is nagy feladat vár: a következő években meg kell oldaniuk az acélgyártás in- tenzifikálását, s ennek befe­jezés után — 1978-tól — évente már 1.4 millió tonna acélt vár tőlük a népgazda­ság. A rúd"dróthen serművet Feíhes András, az Ózdi Ko­hászati Üzemek vezérigazga­Vendégiink az NDK miniszterelnök- helyettese Péntek reggel Budapestre érkezett Wolfgang Rauchfuss, a Német Demokratikus Köz­társaság minisztertanácsá­nak elnökhelyettese, a ma­gyar—NDK gazdasági és mű­szaki-tudományos együttmű­ködési bizottság NDK tagoza­tának elnöke, aki tárgyaláso­kat folytat dr. Szekér Gyulá­val, a Minisztertanács elnök- helyettesével, a bizottság társelnökével a két ország közötti gazdasági együttműkö­dés elmélyítéséről. A vendéget a Keleti pá­lyaudvaron dr. Szekér Gyula fogadta. Jelen volt Gerhard Reinert. az NDK budapesti nagykövete. A két ország miniszterelnök­helyettese, dr. Szekér Gyula és Wolfgang Rauchfuss dél­előtt megkezdte tárgyalását. Politikai känyiinapak nyitánya Pénteken a váci gépipari szakközépiskola dísztermé­ben ünnepélyes külsőségek között nyílt meg a politikai könyvnapok eseménysoroza­ta. Az országos megnyitó- ünepségen megjelent Benke Valéria, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társa" ... .. .. . delmj Szemle szerkesztő bi­tója vette at üzemeltetésre, es zottságának elnöke, Cserven- engedélyt adott a hengermű ka Ferencné. a Központi Bi­gépeinek beindítására. Hö­rögő Lajos, a rúd-dróthenger­mű főosztályvezetője kapcsol­ta be azt a DCL típusú cseh­zottság tagja, a Pest megyei pártbizottság első titkára, Mona Gyula, a Központi Bi­zottság osztályvezető-helyet ■ ... —-. . szlovák gyártmányú számító— ip»,*, a« Hp JVlarczali László beszedet. Rámutatott, hogy központot • ' ......... “ ’ ■ ' Marc<:al1 ^a--zio a z ózdi rúd-dróthengermű azok közé a kormány által ki­jelölt nagyberuházások közé tartozik, amelyeknél külö­nösen fontos volt a kivitele­zés meggyorsítása. Az éoítás" ben, kezelésben részt vevők szocialista szerződése meg is hozta az eredményt. Az új üzem több mint három hó­nappal a határidő előtt ké­szült el. A miniszter ezután arról szólt, hogv az Ózdi Kohásza­ti Üzemek dolgozóira naív felelősség hárul, mert az or­amely a mű több kulturális száz egységét irányítja. A rúd-dróthengermű ünne­pélyes átadása alkalmából csaknem százan kitüntetést kaptak. (MTI) miniszterhelyettes, a megye párt-, állami és társadalmi vezetői. Benke Valéria ünnepi be­szédében méltatta a politikai könyvnapok jelentőségét. Sépszemle alíPM^iíél Két hét múlva kezdődik a téli ügyelet (•*-”________v. B ár, lehet, hogy rossz jósok vagyunk: messze még a tél, de a KPM megyei igazgató­ságánál már a havas napokra készülnek. Illetőleg, nem is azokra, hanem a csúszósokra. hiszen Nógrád megyében — a dimbes-dombos utak sajá­tossága — sokkal inkább ez­zel kell számolni, mint a hó­fúvásokkal. Jól illusztrálja állításunkat a közúti igazga­tóság gépkészlete i*.. mert amíg a megyei igazgatóság birtokában mindössze két univerzális hómaró van, ad­dig a veszprémieknek talán még a tizennyolc is kevés. Talán stílszerű is volt a teg­napi gépszemle a megyei igaz­gatóságnál' ködös, vacogtató időben tartották meg a téli felkészülés első jelentős ese­ményét a KPM-nél. A salgó­tarjáni és a balassagyarmati üzemmérnökség negyvenkét géné sorakozott fel — közöt­tük az elkövetkező időszak legnagyobb becsben tartott tizenkét sószóró gépe. a húsz egyirányú és a két, kétirányú hóeke, a négy hóeltakarításra is alkalmas földgyalu és a két már fentebb említett, da­rabonként több mint egvmil- megtisztítani! Hiszen ezt követően, novem­ber első' napjaiban helyezik ki a veszélyeztetett szakaszod­ra a hófogókat, s — szakmai nyelven szólva — dsDózzák az utak szélén a csúszásgátló anyagokat, a salakot, sódert, sózott homokot. A KPM megyei igazgatósá­ga felkészült a télre. Létre­hozták, megerősítették a téli gá-sk javítóbázisát. éleibe lép az állandó ügyelet. URH-s járőrök járják az utakat, s az intézkedések hatékonysága érdekében állandó lesz a te­lefon-, URH- és telexka.ocso- lat a központi ügyelet és az üzemmérnökségek között. A KPM megyei igazgatóságának vezetői hangsúlyozták: min­den tőlük telhetőt megtettek a téli fennakadások elhárítá­sára. bár ez nem csak tőlük függ. A legnagyobb meghatá­rozó az időjárás! És magyarázatképpen hoz­zátették: a lehető legszerve­zettebb munkát is befolváso’- hatja egy hirtelen leesett, nagymennyiségű hó, amikm' — és ez természetes — nem tudják egvik óráról a nv'>s;'-- ra megvénk valamennyi útját Bár remélik erre nem ke- elvégzését tudó rül sor. Igaz. azt is mondiák a néni meteorológusok: m-'n- nagv tél lió forintot érő. közel félszáz munkafázis hómaró. És ez — a gépszemle — den ötödik évben még csak a kezdet kezdete, lesz. Meglátjuk... — k — Befejeződtek a magyar—svéd külügyminiszteri tárgyalások Sven Andersson, a Svéd Ki- tálában fogadta Sven An- rályság külügyminisztere ma" derssont, és eszmecserét foly- gyarországi hivatalos látoga- tattak kétoldalú kapcsolata- tásának második napján, pen" inkról és időszerű nemzetközi tek délelőtt a Hősök terén kérdésekről. A találkozón je- megkoszorúzta a magyar hő- len volt Púja Frigyes külügv- sök emlékművét. Az esemé" miniszter és Lőrincz Nagy Já- nyen jelen volt Nagy János nos, a Magyar Népköztársa- külügvminiszter-helyettes, dr. ság stockholmi nagykövete; Békési László, a Fővárosi Ta* részt vett Gustaf Bonde, bu- nács elnökhelyettese és Far- danesti svéd nagykövet, kas Mihály ezredes, a buda- Gáspár Sándor, az Elnöki pesti helyőrség parancsnoka. Tanács helyettes elnöke a X SZOT főtitkára ugyancsak fo­Sven Andersson svéd kül- gadta Sven Anderssont. ügyminiszter és felesége pén­teken díszebédet adott Púja Frigyes külügyminiszter és felesége tiszteletére a Duna Intercontinental Szállóban. Részt vett az eseményen Bon- dor József építésügyi és vá­rosfejlesztési, dr. Orbán Lász- . , .. ,, , ló kulturális miniszter, Nagy vatalos tárgyalások. János külügyminiszter-he­lyettes és Udvardi Sándor Púja Frigyes és Sven An­dersson vezetésével pénteken délután Budapesten — a Külügyminisztérium épületé­ben — folytatódtak a magvar —svéd külügyminiszteri hi­Pén teken felszólalt Biszku Béla. az szág acél- és nyersvasterme­M^ZMP Politikai Bizottságá­nak tagja, a Központi Bi­zottság titkára, továbbá Ne­ri? esíaíci Tivadar, kohó- és gépipari miniszter, dr. Bodnár lésének mintegy egyhavmadát ők állítják elő. Fontos fel­adatuk. hosv megfelelő mi­nőségben és mennyiségben biztosítsák a gépipar a'ao­Terenc, a Borsod megyei párt- anyag-ellátását és kielégítsék Nemzetközi szimnozion Prágában Prágában befejezte munká" Magyar Szocialista Munkás- Ját az a kétnapos nemzetközi párt, a Német Szocialista i M sömpozion. melyet Egységpárt, a Román Kom- ,.A tudományos-technikai for- munista Párt és a Szovjet- radalom — a két világrend" unió Kommunista Pártja szer versenyének legfonto" szakértői, valamint a Béke és sabb tényezője” címmel a Szocializmus szerkesztő Béke és Szocializmus folyóirat bizottságának tagjai. Az szervezett. A tanácskozáson MSZMP küldöttségét Halay részt vettek a Bolgár Kom- Tibor, az MSZMP KB Tár- munista Párt. a Csehszlovák sada’.omtudományi Intézeté- Kommunista Párt, a Len- nek igazgatóhelyettese vezet* gyol Egyesült Munkáspárt, a te. (MTI) A salgótarjáni MiiM szakmunkásképző intézet építéséről Még hátravan a munka neheze A MüM szakmunkásképző feladatokat. A tornaterem és nem olaj kazánokkal fűtik az intézet építésének kivitelezé- étterem alapozása is elkészül, épületeket, hanem vásárolnak si munkáit a Nógrád megyei Ez év közepéig az összberu* egy kiöregedett széntüzelésű Állami Építőipari Vállalat házási költségből 41,2 millió mozdonyt, és ezrt; alakítják át végzi. Az új létesítmény fő forintnyit építettek be. így a kazánná. Természetesen így részei: a négyszintes igazga- vállalat az eddigi legnagyobb nem az egész szárnyat, ha- tási és tantermi szárnv, az téli munka előtt áll, mivel az nem annak mindig csak egy- ötsmeletes diákotthon, vala* átadási határidő — a föépü- egy részét 6orba melegítik mint a tornaterem és a tan- leteknél — 1976, június 30, a föl. műhely. tanműhely és a garázs befeje- A szakmunkásképző építé" Az építkezés 1973-ban kéz- zését július 31*re tervezik. Ez sénél átlagosan 200 ember dödött, teljes beruházási ősz- azt jelenti, hogy az első ne. dolgozik. de a téli feszített szege 80 millió forint. Ebből gyedévben 15 ♦millió forint munka újabb átcsoportosítá- közel 10 millió forint jut a termelés; értéket kell a válla- sokat követel. A tervek ké- tanműhelyre, melyet tisztá- latnak elérnie. szülésénél nagy gondot fordí" zatlan fedezete miatt a terve- , Az épületek fűtését olajtü" tanak a minden esztétikai zők nem vehettek figyelembe zelésű kazánokkal valósítják igényt kielégítő pihenő, és a az egységes ütemterv készíté- meg, melyeket már beszerel- belső udvar kiépítésére, sénél. Ez megnehezítette a tek, és az összekötő vezetéke- A következő tanévet — a kivitelezők munkáját Szerke- két is bekötötték. A téli idő" tervek szerint — már az or- zetileg az igazgatási és tan- szakban így ideális körűimé- szag egyik legmodernebb és termi rész, valamint a diák- nyék között végezhetnék a legkorszerűbb szakmunkás­otthon már készen van. A belső betonozási vakolási és képző intézetében kezdhetik villanyszerelési munkákat falburkolási munkákat. A vál- el a fiatalok ahol az eddigi­befejezték, a nyílászárószer" lalat vezetősége viszont úgv nél még több és jobb lehető­kezeteket beépítették és el- döntött, hogv az anvagtakaré" ség van arra, hogv szakmáju- kezdték az épületgépészeti kosságot 6zem előtt tartva kát tökéletesen elsajátítsák. X délután Buda- kü’.keveskedelmi miniszter- pesten — a Külügvmiois-'té- helvertes. Ott voltak a hiva- riumban tartott megbesrélé- talos tárgyalások magyar és sekkel — befejeződtek a Puía svéd tárgyalócsoportjának Frigyes és Sven Andersson tagjai A díszebéden Sven vezetésével me^tq-rtoii m°- Andersson és Puía Frigyes gyár—svéd külügyminiszteri pohárköszöntőt mondott. hivátalc« tárgyalások. ame­X Iveken a kétoldalú kancsolo­Lázár György, a Miniszter- tokról és nemzetközi kérdé- tanács elnöke pénteken híva" sekről volt szó. (MTI) Elutazott a szíriai honvédelmi miniszter Pénteken elutazott Buda- védelmi miniszter, aki — ktil- pestről Musztafa Tiassz tábor- döttség élén — Czinege La- nok. a Szíriai Arab Köztár- jós vezérezredes, honvédelmi saság fegyveres erői főpa- miniszter meghívására hivata- rancsnokának helyettese, hon- los. baráti látogatást tettMa- ________________________________ ?_yarországon. A két fél tanácskozásain a kölcsönös megértés és barát­ság jegyében tájékoztatta egy­mást országaik, hadseregeik helyzetéről. s eszmecserét folytattak a közös érdeklő­désre számot tartó nemzetkö­zi kérdésekről. A tárgyalások során megállapodtak a két hadsereg közötti együttműkö­dés továbbfejlesztéséről meg­határozták a kapcsolatok fej­lesztésének további feladatait. A vendégek megkoszorúzták a magyar hősök emlékművét, katonai alakulatoknál? illetve tanintézeteknél tettek látoga­tást, megtekintették a magyar néphadsereg egyik köteléké­nek harcászati gyakorlatát. A küldöttség ellátogatott a Bá­bolnai Állami Gazdaságba is. Musztafa Tiassz altábornagyot és a kíséretében lévő vezető katonai szeméiviségeket fo- godta Lázár Gvörgy, a Mi-, nisztertanács elnöke. A küldöttséget a Ferihegyi repülőtéren Czinege Lajos vezérezredes, továbbá a Hon­védelmi Minisztérium katona- tanácsának és a tábornoki karnak több tagja búcsúztat­ta. (MTI)

Next

/
Oldalképek
Tartalom