Nógrád. 1975. október (31. évfolyam. 230-256. szám)

1975-10-12 / 240. szám

ÍRJ Ä R CB T I a kulturális alap körül / KULTURÁLIS ALAP. Na­pvon sok szó esett róla a közművelődési párthatáro­zat születését közvetlen megelőző, majd követő idő- szakban a legkülönbözőbb fórumokon. ..Divatját” min­denekelőtt az az általános tapasztalat élesztette, hogy a művelődésre. a kulturális tevékenységre tervezett pénzügyi keretek nagyon sok gyár, üzem. szövetkezet ese­tében. nem a rendeltetésük­nek megfelelően. tervsze­rűén és tudatosan kerültek felhasználásra. Akkoriban néhány már-már közhely számba illő. elrettentő pél­dát is gyakran emlegettek. Ezek közé tartoztak például az egri buszkirándűlások. amelyek többsége — olykor nem is leplezett céllal — egyenesen a borospincéiről híres Szépasszony völgyébe irányulnak, s ugyanakkor az egész közösség számára na­gyon is magától értetődő, természetes módon a kultu­rális költségek számláját terhelték­Az ilyenfajta kiránduláso­kat ma már a legtöbb gyár­ban. a szocialista brigádban ellenzik- A határozatok és a tömegpolitikai oktató-ne­velő. felvilágosító munka nyomán szükségszerűen és széles körben változtak, fi­nomodtak a formák. A kul­turális összegek egyre in­kább valóban a közművelő­dést, a közösségi célokat szolgálják. X A szakszervezeti kulturá­lis alap felhasználásának je­lenlegi gyakorlatával ismer­kedtünk Pásztón. az Üvegipa­ri Művek Szerszám- és Ké­szülékgyárában. — Szakszervezeti bizott­ságunk 112 ezer forinttal gazdálkodik — újságolta Zrupkó István titkár. — A központ ennyit engedélyezett a számunkra. De azt hiszem, hogy ez az összeg az idén is kevés lesz. éppúgy, mint ta­valy. Időközben ugyanis nö­vekedett a létszámunk és a feladataink szaporodtak. A múlt évben 140 ezer forintot használtunk fel. mert az en­gedélyezett összegből nem tudtunk kijönni. — A többletkiadásokat mi­lyen forrásokból tudják fe­dezni ? — RENDELKEZÜNK tar­talékalappal és költhetünk a nálunk maradó tagdíjakból is. 150 ezer forintot haszná­lunk fel az idén. A különbö­zeiét már a taggyűlés is Megszavazta­A szociális, kulturális és sportalap egy összeget jelent. A legtöbbet szociális juttatá- sokra- étkezésre, segélyezésre. üdülésre költenek. Sporttá­mogatásra 20 ezer, művelő­désre 30 ezer forintot hasz­nálnak fel. Ebből az alapból nyújtanak támogatást a KISZ-szervezetnek. Legu­tóbb például a fiatalok két­napos budapesti városnéző, színházlátogató kirándulá­sát teljesen a szakszervezet finanszírozta. A kulturális alap összegét, a 30 ezer forintot nagyon sok mindenre felhasználják- Lapok. folyóiratok, propa­gandaanyagok vásárlására- jutalmazásra. De főként az üzemi letéti könyvtár, a szín­ház- és mozilátogatás, a szak­mai és általános műveltsé­get emelő szellemi vetélke­dők és a fotószakkör támo­gatására fordítják. Ezek sorában a könyvtár és fotószakkör anyagi ellá­tottságára figyeltünk fel leg­inkább. A legtöbb megoldás­ra váró — és könnyen megoldható — dolgot ugyan­is itt tapasztaltuk- A 2500 forintos könyvtári támoga­tás például összegét nézve, nem kevés- Dé, ha azt látja az ember- hogy ebből csak 500 forint szolgál beszerzésre, a többi könyvtárosi tiszte­letdíj, akkor már elgondolko­dik. Nem beszélve arról- hogy a könyvtár a rossz fek­vés (gyáron kívül, az üzem háta mögött), az erőtlen pro­paganda miatt, nagyon gyé­ren látogatott. Változást az üj gyári bejárat megépülte után várnak. amikor már mindenkinek, aki itt' dolgo­zik, ha tetszik, ha nem, az útjá­ba esik a könyvtár épülete. Mert más bejárat nem lesz. De elkészültéig még 1—2 évet várni kell. És addig mi lesz? A fotószakkörnek csak névleg találjuk nyomát. Való­jában nem létezik! Van ugyan a gyárnak egy felsze­relt fotólaborja, de ez önma­gában még nem szakkör. Ve­zető kellene hozzá, szervezett program. Mert így csak né­hány lelkes, jószándékú amatőr magánakcióiról be­szélhetünk. EGYIK SZEMÜNK sír- a másik me§ neveti Minden­esetre tiszteletre méltó, hogy többet költenek a kultúrára a pásztói üzemben, jobban foglalkoznak vele, mint ed­dig —• de úgy érezzük, nem ártana még tudatosabban, szervezettebben munkálkodni. Akkor a könyv'-írat is töb­ben látogathatnák és a szak­kör is valódi szakkör lenne. — ok — Csanádi Imre: Szántásrögön remeg a dér Megindul az ördögszekér. Ördögsz ekér Áll élete halmán a vért, lát évet év hátán.hegyén. A Nyár után, a fény után, a Tél elől nyargal sután. "Egy-gomolyban, egyszerre lát,, egyetlen Ős Komédiát. Méláz talán a fiatal, Száján fakó, tétova dal. Hanem a vén hallgat, köhint; helehasít: ősz van megint. Mért minden ősz megannyi Jel, értelme van: remegni kell. Aranykaszák villámait rebbenti szét liget, csalit. Hogy Tél, Tavasz, Nyár, ősz vadul, egymást szüli, egymásra hull. Hogy az idő, mint a bolond, épít.leront, épit-leront. Tél, Tavasz, Nyár, ősz, újra Tél — iramlik az ördögszekér. Négy vaskerék forog-dörög Négy Évszak a csontok fölött. Mikkel Tavasz, Nyár kérkedett, omolnak talmi díszletek. Tekeri föl, se hall, se lát, az élet póknyál-fonalát. > % ii A képzőművészeti világhét központi eseményeként nyílt meg a budapesti Műcsarnokban a III. Nemzetközi Kisplasztikái Biennálé. A kiállításon (november közepéig) huszonnyolc európai és tengerentúli ország száz alkotójának több mint ötszáz művével ismerkedhet­nek a tárlatlátogatók. Képünkön: R. MURIEDAS: Három nővér (Spanyolország) Á Szovjet Irodalom októberi szamáról A Szovjet Irodalom októbe­ri száma ezúttal is sokolda­lú és gazdag anyaggal lepi meg olvasótáborát. Az anyagból kiemelkedik jfazu Alijeva dagesztáni írónő A források a hegyekben szü­letnek című kisregénye, ille­tőleg ennek többoldalú, érté­kelő kritikája. A regény fő­hőse Szidrat. a Dagesztán hegyei között élő asszony- aki —, mint az írónő kisre­génye előszavában írja korsóval a vállán a forrásra vízért megy, vagy a szagga- tóan hideg patakvízben ru­hát öblöget. Ennek a hegyek­ben született asszonynak a sorsáról írtam ezt az elbeszé­lést. És azt szeretném ked­ves Olvasó- ha Szidráttal együtt az országot —. ahol ő fölnöveked^tt, — megsze­retnéd.” A regényről Bárdos Pál értékelését is közli a folyóirat. Hogyan.látja a sokgyerme­kes családok és édesanyák szerepét, helyzetét. örömeit, és gondjait a Szovjetunióban egy, a Hős Anya kitüntetést viselő asszony? A Lityera- turnaja Gazeta legutóbbi szá­mában Büszkeségem és sé­relmem címmel levél jelent meg. amelyet egy tízgyerme­kes anya írt. A levelet és az erre érkezett reagálásokat közli a Szovjet Irodalom is­A Líra rovatban Avetik Iszahakjan örmény költő re­mek verseit olvashatja a versszerető olvasó Bede An­na. Lothár László, Bíró And­rás. Csorba Győző és Tando- ri Dezső fordításaiban. No­vella Matyejeva költőnő ver­seit pedig Kiss Dénes, Já' nosy István és Apáti Miklós fordításaiban olvashatjuk. A moszkvai Szovremeny- nyik Színház novemberben a szovjet kulturális napok al­kalmából magyarországi Vendégszereplésre érkezik. Az érdekes és eredeti szem­léletű együttes először láto­gat Magyarországra- A szín­ház igazgatója és egyik ve­zető színésze Oleg Tabakov beszél társulatukról- színhá­zi problémákról. művészi hitvallás ukróL A Két nyelven rovatban Pausztovszkij A zenész című elbeszélése olvasható. Kajszin Kulijev és a Ro­bert Merle közti levélváltás anyagához szól Mesterházi Lajos, az Ifjúság, világ, mes­terségünk című írásában; amely a parányi kabard-bal- kár nép költőjének és a vi­lágszerte ismert baloldali francia író párbeszédét ol­vasva született. mrtiiirtiiintifitiitiiiwminfiiiiiiiitmiiiitmmilfminmmrmmmnritiiimttTfiimmiffTiftimiiimmimitiiirrtniiiiitiefiintifmfim T agok a színház alapí­tásától ... Czéh Gitta színésznő..- Szántó Margit színésznő. Tapasztó Já­nos színész — olvasom az impozáns jubileumi kiadvány­ban, melyét az Állami Szín­házi Intézet az Állami Déryné Színház működésének 25. év­fordulója alkalmából jelen­tetett meg. De az 1974—75-ös színi évad társulati névsorá­ban az alapítók közül még ott olvashatjuk Fenyvesi Ba­lázs, Kassai Ilona, Tapasztó János nevét. is. Közülük né­gyen Jászai-, illetve Kos­suth-díjasok. Hogyan is volt a kezdet? Az akkor még Állami Falu­színház kezdete. Az egyik alapító, a nyomdászból lett sz-ínész. Fenyvesi Balázs az első. a tízesztendős jubileum napjaiban Mátrai Józseffel, az alapító igazgatóval való első találkozását idézve: — Mátrai elvtácsat kere­sem. — tessék, én vagyok — mondia kíváncsian, szemüve­gé mögül fél csillanó tekintet­tel a szobából kilépő két be­szélgető közül az alacsonyabb termetű. — Fenyvesi Balázs va­gyok. A fővárosi tanács színjátszó-rendező tanfolya­mát végeztem. Szeretnék az induló színházhoz kerülni. — Sajnos, betelt a színész- státus. — De nekem megígérték. Én számítottam érré. — Tudja mit — szólt közbe a másik, ugyancsak szemüveges. de Mátrainál egy gondol atnvíval maga­sabb termetű férfi, aki köny­4 NÓGRÁD - 1975. ÖT ÉV THÄLIA eredményeket oldalakat tenne ki, s ugyan, ki tudná meg­mondani azt a kilométer­számot, melyet Thália, azaz a Déryné Színház ikaruszai az eltelt 25 év során, keresz- tül-kasul a hazán érdemes szolgálatra megtettek!? vekkel a kezében kissé ol­dalt várakozott —, jöjjön el társulat vezetőnek. — Igaza van Äscher elv­társnak, néhány társulatve- zetőre még feltétlenül szük­ségünk van — erősítette' Mátrai. — De ha vár néhány napot, talán lé tudunk még valamit faragni a költségve­tésből. — Várok, feltétlenül vá­rok. — Akkor hát megegyez­tünk. « A színházalapító gondolat megszületésétől, 1951 májusá­tól a . színházteremtés kezde­téig kevés idő jut a tíz kicsi társulatnak, Kora reggeltől élszakákig húzódó próbák kezdődne^ a Madách téri színházépületben. A műsor arculata még nagyobbára tisztázatlan: énekszámok, csasztuskák, jelenetek, egy- felvonáSosok, versek. De Mátrai igazgató és Ascher födrämatürg egyet már bi­zonyosra tudnak: nem olyan színházat akarnak létrehívni- amely mindössze annyiban különbözik a többitől, hogy nincs állandó hajléka, s íav estéről estére változó körül­mények között kell játszania. A cél. hogy olyan helyekre is elvigyék a kultúrát, ahová azelőtt még sohasem jutott el. De valahogyan mégiscsak el kell kezdeni, és lehetőleg október 12., vasárnap mihamarabb, mert a társu­latot fűti az egészséges tü­relmetlenség. Az ország sok ezernyi tele­pülése közül nem könnyű az első játszóhelyek kiválasztása sem. Végül első hatalmas gazdasági beruházásunk szín­helyére, Dunapentelére, to­vábbá Határgárdosra, Mind­szentre és Kunhegyesre esik a választás. Az egykorú krónika így ad számot a színháztörténeti jelentőségű napról: „Duna- pentelén 1951. augusztus 20- án, az alkotmány ünnepén délután az általános iskola udvarán, este pedig az épít­kezések színhelyén emelt szabadtéri színpadon mutat­ták be az első műsort. Ver­sek, jelenetek kerültek szín­re.” Ez, és a további három, a ha'ár«árdosi- a mindszenti, valamint a kunhegyesi elő­adás adta az első értékelhető tapasztalatokat a színház vezetőinek. Mátrai igazgató­nak például a következőket: az esztrádrfiűsor-koncepció nem vált be... Már az első napokban olyan nehézségek­kel találkoztunk, amelyekre azelőtt gondolni sem mertünk volna. Kitűnt, hogy az a ta­pasztalat, amelyért az állan­dó, egyhelyben játszó szín­házaknál szereztünk, ebben az esetben hasznavehetetlen. A legnagyobb hiba az volt, hogy nem ismertük eléggé a falut és sajátos kérdéseit. .. A nézők határozottan köve­telték a teljes értékű, magas művészi színvonalú előadá­sokat. Nem maradt más hát­ra, mint belátni tévedésün­ket és eleget tenni a kíván­ságoknak. Ezt az igényt erősíti az a közönség is, melyet a színház akkoriban Nógrád helységei­ben gyakorta és szívesen lá­togat. Az országos „ráhatás” eredménye, hogy 1953 végére a műsorpolítikából kiszorul­nak az egyfelvonasosok, s a továbbiaktól csak „szabályos” művek jelentkeznek az elő­adási programokban. Ámbár ilyen jellegű törekvésekben a színház kezdetétől sem volt hiány Az esztrádokkal szin­te egyidejűleg kezdte el Moliere Tartüffe-jének pró­báit, s a darabból 1951 szep­temberében már hatalmas sikerű bemutatót tartott Cse­pelen. De a „fordulat évét” mégiscsak 1954 hozta meg e téren, olyan dolgokban is, hogy lényegesen javítani le­hetett a feladatokat segítő működési feltételeket. Sike­rült például Salgótarján- Baglyasalján, Székesfehérvá­rott és Szombath ilyen köz­ponti szállásokat kialakítani, ezzel az „üres” kilométerek ezreit takaríthatták meg. Hogy az 1956-tól Állami Déryné Színház nevet viselp Faluszínház milyen felbecsül" hetetlen szolgálatot tett ne­gyedszázad alatt a közműve­lődés, a színházkultúra ügyé­nek, azt világirodalmi és magyar klasszikusok, szovjét, népi demokratikus, és haladó nyugati művek szinte meg­számlálhatatlan soka, és szé­riasorozata igazolja. S ter­mészetesen, az a közönség mely a televízióval vetekvő nézőszámban ezeket az elő­adásokat látogatta, s látogat­ja napjainkban is. Mi, nógrádiak szintén büszkén válthatjuk magun­kénak a Déryné Színházat, mely az eltelt negyedszázad során az emberek ezreit és ezreit ismertette meg az egyetemes irodalom olyan remekléseivel, mint a Tar- tuffe, melyet 750 esten ját­szott szerte az országban, vagy A fösvény, a Botcsinál­ta doktor, a Dandin György, SMkesneare-től az Ahogy tet­szik, A makrancos hölgy, a Rómeó és Júlia, a Hamlet, az Othello, a Szentivánéji á'om, Beaumarchaistól A se­villai borbély, Goldonitól a Két úr szolgája, Lope de Vegától A kertész kutyája, Machiavellitől a Mandragora, Osztrovszkijtól az Erdő, a Karrier, a Vihar, Schiljer, Szophoklész művel. De a Dé­ryné Színház színpadán volt sikert jelentő szériaszámokkal Katona Bánk bánja, Vörös­marty Csongor és Tündéje, Madách Tragédiája, s nagv előszeretettel Madách, Jókai számos művének színpadi adaptációja. Az ősbemutatók hosszú sorából múlhatatlan érdemként Illyés Bolhabá! című népi komédiáiénak ízes előadása. Tovább sorolni az örülünk, hogy a Déryné Színház jószolgálati munká­jának lapunk, a NÓGRÁD is segítő bírálója, és elismertje volt az évek során minden­kor. Egy 1965-ös diós.ienői bemutató, a Bakonyi törté­net ankétja, közönség-színész találkozója kapcsán a jubile­umi album megemlíti: a ri­porter a Nógrád című lan- ban megírta, mégha elnagyol­tan vázolta is a darab a fel­vetett erkölcsi problémákat, de a vita mégsem haszonta­lanul folyt. „Az eleven, mai élet bontakozó, friss erkölcsi normái hadakoznak a múlt poros Ítélkezéseivel, a csa­lád. az embert együttélés dol­gairól, azt a fontos tapaszta­lást nyújtón, hogv már a falusi világ is tisztultahb tár­sadalmi magaslatról tekinti be életünk bonyodalmait.. szembenézésre késztet olyan kérdésekkel, amelyekre a múltban leginkább álszem­érmes szemforgatás, farizeus- kodó háborgás volt a válasz^' valláserkölcsi dogma az íté­let. .. Jó léoést tett e’cre a színház a társadalmi, emberi közösségeket fog’alkortató kérdések együttes megvála­szolására. . A színház e jó lépéseit kívánjuk támogatni a negyedszázados jubi­leumot követő ú.iabb években. — évtizedekben. Hiszen a Déryné változatlanul a mi színházunk is. Barna Tibor ]

Next

/
Oldalképek
Tartalom