Nógrád. 1975. szeptember (31. évfolyam. 205-229. szám)

1975-09-30 / 229. szám

Ph-u^ős n» állami építőipari vállalatnál (1.) Csupán néhány nap? Még az esztendő első felé. ben történt, hogy a Magyar Nemzeti Bank szakemberei megvizsgálták, milyen gyor­san épít a Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalat. Megnéztek tizenkét létesít­ményt, és kiderült, hogy kö­zülük nyolc — lakások, mű­velődési és egészségügyi intéz­mények — nem készül el ha­táridőre. A v csúszás” veszélye Igaz, az épületek többségé­nél csupán néhány napos volt a késés. A vizsgálat megálla­pításai fölijtt akár szemet is hunyhatnánk, ha nem közelí­tené a százmilliót évente a be­fejezetlen építkezések értéke Nógrádban. Ha az építők ki­fogástalan munkáját nem kö­vetné egy másik épületnél csapnivalóan rossz minőségű munka. Ha a készülő új léte­sítményeket — többek között a salgótarjáni vásárcsarnokot, a húsüzemet, az iparcikk- és az ABC-áruházat. néháqy la­kótömböt — nem fenyegetné ugyancsak a „csúszás” veszé­lye. A felsorolás egyben azt is jelzi, hogy az építők segítették és segítik továbbra is Salgó­tarján rekonstrukcióját, s ke­zük nyoma ott van a megye valamennyi nagyobb létesít­ményén. Mindebből követke­zik az is, ha fennakadás je­lentkezik a vállalat munká­jában, ennek Salgótarján, az egész megye kárát látja. Már­pedig tavaly, de az idén is akadtak gondok az építők te­vékenységében. Olyan zava­rok, amelyek gyors és hatá­sos intézkedéseket,, a folya­matos és a mostaninál jőve. delmezöbb építőmunka felté­teleinek megteremtését sür­getik. Fogta a kalapját.. A pártbizottsági ülésen, amelyen a Központi Bizottság decemberi határozatából #dó- dó tennivalókat vitatták meg az építőipari vállalat kom­munistái, többek között szó esett az Építési és Városfej­lesztési Minisztérium állás- foglalásáról. Arról, hogy a je­lenlegi körülmények között dolgozhatnának a mostani­nál gyorsabban, jobban, ha­tékonyabban a nógrádi épí­tők. Az „ítéletet” helyben­hagyta Kispál József, a vál­lalat igazgatója is. Csakhogy a vállalaton ,belüli és a „kapun kívüli” tényezők alkotta aka­dályokon hallatlanul nehéz túljutni. Hogy melyek ezek az akadályok? A tervező, a beruházó és a kivitelező vállalatok zavar­talanabb együttműködése minden bizonnyal sokat ja­vítana a munkán. Ha például már az épületek tervezésénél egyeztetnék elképzeléseiket az érdekelt vállalatok, talán gyorsabban emelkednének a falak, és a munka befejezése után kevesebb lenne a minő­ségi kifogás. Aztán néhány olyan kiemelt munka sem ár­tana — legyen az Nógrád ha­tárain túl —, amely az átla­gosnál jobban fizet. A mosta­ninál nagyobb nyereség köze­lebb hozná a megvalósuláshoz a vállalat fejlesztési elkép­zeléseit a hagyományos épí­tési módot korszerűbb tech­nológia válthatná, és javítani lehetne a kirívó bérarányta­lanságokon. Ha pedig a válla­lati munka szervezettsége még tervszerűbb és folyamatosabb anyagellátással párosulna, a szakképzett építőmunkások sem hiányoznának, nos, ak­kor aligha lenne akadálya a gyorsabb és jobb minőségű munkának. Mindez, persze, nem csu­pán óhaj. Megvalósításúkért az elmúlt években sokféle intézkedést tettek a megyei pártbizottságon, a megyei ta­nácson, de a Nógrád megyei Állami Építőipari Vállalatnál is. Hatásuk bizonyára jelent­kezik a következő években. Építeni azonban most is kel!« és ma az egyik legfőbb gond a szükséges munkáslétszám biztosítása, amelyből — Kere­kes Elemér, a munkaügyi ősz. tály vezetője mondotta — négyszáznál több hiányzik. Jönnek ugyan új munkások, közülük sokat fel is vesznek. Serfőző István lakatosbrigád, vezető sem az újonnan érke­zők ellen ágált. Azt tette szó­vá, hogy többségüket ismeret­lenül magasabb bérért alkal­mazzák, mint a vállalat köz­ismerten jó szakmunkásait. Ez a fajta megkülönböztetés csak tovább növelte az amúgy is meglévő feszültségeket. Olyannyira, hogy a munká­sok közül nem egy fogta a ka­lapját, és továbbáilt. Az el­múlt hetekben a lakatosmű­helyben pártvizsgálat folyt, mert sok törzsgárdatag ment anva„hiánv el így. Olyan szakmunkások C(J is, akik 10—12 evet „húztak le” becsülettel az építőknél. ság titkára az ésszerű, a szer­vezett gazdálkodást tanácsol­ta az anyaggal, a gépekkel és az emberekkel. Erre bizony még bőven van lehetőség. Itt vannak mindjárt a nagy tel­jesítményű munkagépek, az alagútzsalu, a cölöpözőgép, a föld munkagép, a daruk, ame­lyek a mindinkább megho­nosodó korszerű technika, technológia hírnökei. Egyik sem olcsó mulatság. Különö­sen akkor nem, ha teljesít­ményük messze elmarad amö- gött, amire valójában képe­sek ! Szinte bizonyos, hogy az ésszerűtlen takarékosság az egyik oka ennek. Az a fajta szemlélet, hogy a gép sokkal gyorsabban dolgozik, mint bármelyik ügyes, hozzáértő szakember. Ügyis sok mun­kást pótol, ha nem folyama­tosan, csupán három-négy hónapig üzemeltetik. Arra, hogy a tervszerűbben szer­vezett munka esetleg nyeresé­get hozhatna, csak kevesen gondoltak. Orvosság a gondokra Nincs tehát elegendő mun­kaerő, s a jövőben sem szá­molhatnak jelentősebb lét­számemelkedéssel. Hogy ilyen körülmények között mit le­het tenni? Szabó Aladár, a salgótarjáni városi pártbizott. Juhász János, a kőművesek szocialista brigádvezetője sem bántani, hanem segíteni akart, amikor a szervezetlens^ég, a kényelmesség, a restség ellen emelt szót. Salgótarjánban a Sebaj-telepen dolgoztak. Már befejezték az épületfödém be­tonozását és húzták a máso­dik szintet, amikor- a darus leállt. Apró hibáról volt szó, a gépkezelő is megjavíthatta volna, a brigád mégis öt na­pot várt, amíg újra dolgozha­tott. Az emberek zúgolódtak, hogy hiába dolgoznak szo­cialista munkaversenyben. Sem a munka nem halad, sem a borítékban nem lesz több, ha egyetlen meggondo­latlan ember keresztülhúz­hatja számításukat. S éz csak egyetlen a pél­dák közül. Tavaly a vállalat­nál megkérdeztek háromszáz munkást, hogy ' munkaidejük­ből mennyit töltenek való­ban munkával? A pártbizott­sági ülésen az is kiderült, hogy ezt a felmérést akár most is végezhették volna, az ered­mény szinte ugyanaz. A tör­vényes munkaidő jelentős ré­sze, gyakran 20—30 százaléka elveszik szervezetlenség, fegyelmezetlen­ség, betegség, hivatalos távol­iét, meg még ki győzné sorol­ni, hogy milyen okok miatt. Ezekre a jelenségekre figyelni már csak azért is érdemes, mert a szervezettebb, fegyel­mezettebb munka sok mos­tani gond orvossága lehet. Mmden bizonnval „enyhíte­né” a munkaerőhiányt az épí­tőipari vállalatnál. Vincié Istvánná Következik: Illúziók nélkift Izzó üveget, folyékony „parazsat” formál már esztendők óta a salgótarjáni öblösüveg­gyárban Molnár József üvegfúvó. Díszes kelyhek, csillogó vázák kerülnek ki keze alól, melyek messze viszik a gyár és a jó szakmunkás hírét — kulcsár felv. — Utánpótlási goal dók Negyvenhét szakmában va­lamivel több mint másfél ezer szakmunkástanulót vettek fel az idén a kisiparosok. A fia­talok közül mintegy 270-en a szobafestő, csaknem 200-an a kőművesszakmát tanulják, megközelítőleg 300-an a női fodrászoknál, 170-en pedig női szabóknál kezdték meg tanulmányaikat. Az utánpótlás gondjait jel­zi, hogy 41 szakma tanuló nél­kül maradt, egyáltálán nem volt felvétel például a galva­nizáló-, mű- és géphímző-, kel­mefestő- és vegytisztító-, vala­mint a tetőfedőszakmában. További 24 szakmára tíznél kevesebben jelentkeztek, a KIOSZ által társadalmi ösz­töndíjjal támogatott szakmák­ra 25 szerződést kötöttek. Csaknem 800 kisiparos felvé­teli szándéka ellenére sem jutott tanulóhoz. niiuiiiiiiiiiiiii'iiiiiiifiutiiiinHiiiiiiniiiiniiiiinniuiiiiiiiiiiiiiiiiiHtiiiiiiL'iiiiiiiiiiiiiiHiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiHiiiiiiiimiiiiiiiniiinimiiiiiiiiiiiiiiiiiiifmtiim1'' U gye, emlékeznek még a hőskorra? A termelőszövetkezetek megalakulását követő évekre, amiíkor nagyon sok „közös” ~ Meg kell mar végre er- gazdálkodása mutatott olyan te*>b értetni, hogy nem lehet arculatot, mintha jószerivel sablonok alapjan gazdálkodni, csak a termőterület került -Ment a™* 1° egy dunántúli, Változó idők volna egy kézbe, ám a lényeg — mai szóhasználattal: a termékstruktúra, szinte év­százados hagyományokat kö­vetett. Mert vetettek kukori­cát is. a gabonafélék mind­egyikét. kellet a burgonya, a cukorrépa, a zöldségfélék és ott volt még az állattenyész­tés: sertés. szarvasmarha, juh, sok helyen szárnyasok is. Egyfajta önellátási szem­lélet uralkodott: legyen min­denből egy kicsi, mert sosem lehet tudni. .. Időbe tellett e .szemlélet önkontrollja, vagy, sok eset­ben a gazdálkodás helyességé­nek utasításokra történt fe­lülvizsgálata. amelynek kö­vetkezményeként mindin­kább kialakult a szakosodás, az eredményesebb gazdálko­dást biztosító struktúraváltás. Juscsák Györggyel, a pász­tói Mátraaljai Állami Gazda­ság igazgatójával beszélget­tünk a fentebb leírtakról, egyenes következményeként témánknak. Mert arról vál­tottuk aztán a továbbiakban szót, hogy változnak az idők. a szemléletek, a mód­szerek náluk is. S ez nem egyszerűen személyi változá­sok eredménye — nem a fia­tal igazgató éleslátását kí­vánjuk ezzel hangsúlyozni, tudom, tiltakozna is ellene — hanem a kor követelménye. egy alföldi termelőszövetke­zetben vagy állami gazdaság­ban, az egyáltalán nem biz­tos, hogy nálunk is beválik. Szakítani kell bizonyos felfo­gásokkal ! Hiszen, hiába, hogy valamihez hozzászok­tunk már. s próbáljuk itt ezt meg azt a termékféleséget erőltetni, ha lényegesen má­sok az adottságaink. Felesle­ges fáradozás és ráfizetés is lenne nálunk mondjuk gya­pot- vagy rizstermelésre be­rendezkedni, amikor a józan ész mást diktál. Hogy mit,arra a már meg­valósított, vagy a még csak elképzelt tervek válaszolnak, amelyek, ha mind felsorol­nánk, hosszú ívű papírt töl- tenének meg, még sűrűn egy­más alá írva is. Mert a pász­tói állami gazdaságban is régi szemléletek erejével, be­vált, de egyáltalán nem gyü­mölcsöző szokásokkal kellett, s kicsit kell még ma i6 meg­birkózni. Az járta náluk is. hogy mindenből egy kicsit... — Az idén viszont már el­mondhatjuk — folytatja az igazgató —. hogy termésszer­kezetünk át- illetve kialakí­tásának alapjait leraktuk. A jövőben két fő területen kí­vánunk jó eredményeket el­érni. Az egyik a vetőmagtermesz­tés; kiváló minőségű búza. borsó, tavaszi árpa és apró- mag nagyüzemi módon törté­nő termelése, a másik pedig az állattenyésztés; a sertés- és a sziarvasmabha-állomány nö­velése. — Sok időt. s energiát for­dítottunk a kísérleti (eredmé­nyek szerint nálunk legjob­ban megfelelő vetőmag be­szerzésére. felkutatására. Sike­időbe telik, amíg a végére érnek. — Már a múlt év utolsó negyedében, megkezdtük a tehénállomány lecserélését, szakmai nyelven mondva, ne- gativizálását, hiszen figyel­münket főleg a tejtermelésre irányítjuk. Nagymértékű te­hénselejtezést és üszővásár­lást hajtunk végre, átcsopor­tosítjuk és szakosítjuk az ál­lattartást. Év végére el akarj uik érni. hogyi a síziráki kerületünkben csak juh, a rü'lt is öt olyan kül- és bel- pásztóiban pedig csak szarvas­földi magot beszereznünk, amelyek hamarosan minde­nütt uralkodóvá válnak, a (legjobb terméshozamot biz­tosítják. Az olasz Libelulla, a jugoszláv Száva, a szovjet Jubilejnaja és a két magyar, az MV—1 és a GK—2-es el­nevezésű búzafajtákkal jövőre és az azt követő években már nem csak a saját igényeinket akarjuk kielégíteni, hanem más táregazdaságok ellátását is biztosítjuk. i Milyen egyszerűnek tűnik mindez — így, leírva. Pedig mennyi munka. vita. kísérleti eredmény felkutatása, ösz- szevetése, szaklapok tömegé­nek tanulmányozása van. mö­götte. És győzködés: mert azt is tudomásul kell venni, hogy a már bevált fajtáknál szinte évente, kétévenként kísérle­teznek ki jobbat. De ezzel legalább már meg­volnának. ám ott van még a másik, rendkívül fontos ten­nivaló: az állattenyésztés új, korszerű alapokra helyezése. Amit ugyan elkezdtek, de marha és sertés legyen. Mind­ez persze rengeteg munkát igényel, sok többletet is, s még több megértést. Már most látszik: helyes utat választottak, hiszen — például — a sertéstelep, amely a bővítés után jövőre már várhatóan tízezer sertést bocsát ki. az idei első fél év­ben több mint egymilliós nyereséget produkált. De úgy. hogy közben szinte a minimálisra csökkent a ma­lacelhullás. s hízóik több mint 80 százaléka érte el az első osztályú minősítést. P s ez még osaik a kezdet! 1 — Ügy érzem, ezután már könnyebb lesz — mond­ja az igazgató. — Lecsillapod­tak a kezdetben bizony felka­vart kedélyek, jót tettek — mert volt ez is. nem kevés helyen — a személycserék és így szinte minden figyelmün­ket teendőink megoldására fordíthatjuk. , . Pásztón egyre élesebben raj­zolódik ki a két körvonahal... Karácsony György „Elindulok az anyaggal...” Rádiós Nógrádban — Itt Feuer András Salgótarjánból! A követ­kező tudósítást adom a Déli Krónikának. Figye­lem! Elindulok az anyag­gal. .. egyek, kettő, há­rom. .. A salgótarjáni csillag­házak egyi;c kis szobájá­ban. fején fülhallgatóval ül a Magyar Rádió tudó­sítója, és az asztalra he­lyezett mikrofonba mond­ja az eseményeket. Ugyan­ezekben a pillanatokban Budapesten a rádió stú­diójában indul a magnó, s szalag rögzíti a szöveget, hogy aztán egy óra múlva a déli krónikában az egész ország megtudhassa, me­lyek a legfrissebb hírek, események Nógrád megyé­ben. — Az első anyag, amely- lyel innen Salgótarján­ból „elindult”? — A reggeli krónika „Szót kérek műsorába Géczi Jánossal, a megyei pártbizottság első titká­rával készítettem beszél­getést. A két hónap alatt, amióta a megyében dol­gozom, hatvan tudósítást, eseményt röpítettem az éterbe. — Hogyan lesz valaki­ből rádiós? — Én csak azt tudom, hogy belőlem hogyan lett. Véletlenül! Éreztem, hogy van valami mondandóm az emberek számára, csak a képességeimmel nem voltam tisztában. Elhatá­roztam, hogy vagy író, vagy politikus leszek. Mit mondjak? A miskolci műszaki egyetemen kö­töttem ki, annak ellenére, hogy a műszaki pálya egyáltalán nem vonzott. Kínoztam magam, a ne­gyedik év után pedig megszöktem. Egy valamire mégis jó volt az egyetem. Itt kaptam az első „fer­tőzést’’. Bekapcsolódtam az egyetemi lap szerkesz­tésébe, ismerkedtem a stúdióval. Rövid idő múl­tán már a miskolci rá­diónak is külsőztem. Megjártam Nyíregyházát, Szolnokot, mindkét he­lyen rádiósként dolgoztam. Csináltam mezőgazdasá­got, belpolitikát, gazdaság- politikát — egyszóval nem hagyták, hogy „be­skatulyázzam magam” va- lame’yik területre. A sok­oldalúságnak a megyében nagy hasznát veszem. Feuer András egy évvel ' ezelőtt került fel Buda­pestre, a rádió központjá­ba, ahol a politikai adá­sok főszerkesztőségén dol­gozott. Ezt cserélte fel á Nógrád—Heves megyei tudósítói állással. — Örömmel jöttem a megyébe. Több pályázó közül esett rám a válasz­tás. Gyorsan megkaptam mindent, amire egy rá­diósnak szüksége lehet; lakás, telexgép, közvet­len telefonvonal Buda­pesttel — mind elenged­hetetlen tartozékai a munkámnak. — Mennyire ismerte Nógrádot? — Nem idegenként top­pantam be. Készültem, „irodalmaztam” a megyé­ből. Kiadványokat, bros- súrákat tanulmányoztam. Most, hogy már néhány hónapja itt élek, megis­mertem a terveket, a gon­dokat, az elképzeléseket is, csupán az embert, aki mindezt átéli és megvaló­sítja még nem ismerem. Pedig engem „ez az em­ber” érdekel a legjobban. — Mi pedig hadd les­sünk el néhány kulissza- titkot ! — A munkámban az a legfontosabb, hogy soha­sem önálló tudósítást kell leadnom, hanem olyan anyagot, amely a króniká­ba ágyazva kommentál­ható. A tudósítások álta­lában másfél-két perce­sek, a legnagyobb terjede­lem 3—4 perc. A hosszabb anyagokat a 168 óráúak küldöm. A munka techni­kai — rutinrészéről csak annyit; a közvetlen kap­csolat Budapesttel, állan­dóan biztosított. A leírt szöveget beolvasom a mik­rofonba, de sokszor Mat­tolok is. — A blatt olás azt ' je­lenti, hogy a szöveget nem olvasom, hanem fej­ből mondom. A hangzás szempontjából ennek nagy jelentősége van. Feuer András 28 éves fiatalember. Két gyerek édesapja. A beszélgetést azzal fejezi be. tiogv még nem érzi magát nógrádi­nak. de a fia. aki itt ta­nult meg beszélni, már vérbeli palóc. Azt a szót, hogy j,apa”. teljesen tisz­tán. a palóc tájszó’ásra jellemző nyílt „a” betűk­kel mondja... — vkm — NÓGRÁD - 1975. szeptembei 30., kedd

Next

/
Oldalképek
Tartalom