Nógrád. 1975. szeptember (31. évfolyam. 205-229. szám)

1975-09-06 / 209. szám

A Ls.il.i, a Klo^-’r;\^ic*Ci/ck műiéit új városnegyedek születnek Balassagyarmaton, ahol az utóbbi esztendőkben igen gyors, intenzív lakásépítési akció valósult meg. A határ- menti város, ahol korábban szünetelt a fejlesztés, beruházás, szinte valamennyi terüle­ten, most hatalmas frjlácvi .nek indult. A Nógrádi Sándor lakótelepen egyik napról a má­sikra a lóidból nőnek ki a házak, melyeket elkészültük után főleg a fiatalok kapnak ott­honul. — kulcsár felv. — Szabad-e a szabad idő? Erkölcsi A szabad időről Kosztoló- natkozik a régi tapasztalat: Seneca tanácsolja nyi játékos sora jut eszünx- amire nagyon akarunk időt leveleiben: . be: „emlékezet — most azt szánni, arra mindig is lesz hiszed, hogy volt, most meg időnk. Aki arra hivatkozik, zott kedályállapot első ismer- azt, hogy nem létezett”. Léte- hogy nincs ideje olvasni, az tetője, ha valaki képes meg- zik-e növekvőnek mondott nem szereti a könyvet. Mert pihenni és elmulatni magá- szabad időnk, ha igen, . mit a könyvbárát az idő szórón- ban. Ám de arra ügyelj, hogy tekinthetünk annak, s jut-e gató harapófogójában is meg- a sok szei-ző, s a mindenfé- belőle a könyveknek? leli magának a szükséges le-faj.ta könyv olvasása ne le­Szabad időnek a munká- pei'ceket. Közlekedés közben gyen clapongó állhatatlan­tól szabad időt mondjuk. ML is lehet olvasni, az alvás Sággá; bizonyos iiél kevésbé szereti valaki a idejéből is elcsenhetünk va- nél el kell szakmáját, annál élesebben lamennyit. Vannak, akik a válik el a nem szabadnak te- „gyorsolvasás” új techniká- akarsz magaddal vinni vala- kintett óráktól a szabad idő, jára esküsznek (legellerjed- mit, hogy az hűségesen meg annál inkább lesz számára az tebb módja, ha csak a sorok üljön lelkedben”. önmegvalósítás eszközévé közepét olvassuk, a sorok két (hobbyk útján), s az élet na- szélét csupán érinti a pillan­posabbik felévé. Viszont, ha tás). Ám azt hiszem, hogy a betűfalás helyett; gondolko- valaki megszállottja hivatá- gyorsolvasás csak az eleve dó társául szegődni a könyv- sanak, elmosódnak a hatá- „átfutni” szándékozott sző- nek, s így írójának is, ki az rok: a szabad idő egy része vegek esetében célraveze- olvasás során személyes is- a hivatást szolgálja, egészíti tő. Amit valóban meg aka- itieiősünkké válik, mert mű­ki (szakkönyvek olvasása, runk ismerni, azt nyűgöd- ve azáltal nyer teljes életet viták szakmai témákról, ki- tan, a megragadó gondolatok hogy befogadtuk, sérletezés, rajzolás, terve- fölött töprengve, esetleg visz „Szerintem a kiegyensúlyo­szellemek- időzni, s meg kell őket emészteni, ha úgy Igen, válogatni és elmé­lyedni felületes csapongás, vitatkoz­va, vagy helyeselve, de min­— Hogyan telik el a na­pom? Hát nézze, úgy fél nyolc felé jövök be... A reggeli órák általában csen­desek. Akkor kei ülnek elő külföldi folyóiratokban... Ta- kell végezni, míg az ember tálában idejük egyharma- dús programú orvos­azok a dolgok. amelyek ki- ... I..—.: i.-----------------___^__-i/., . - , .. , narwL-ra l/Ác-7Íil „ kórhá-7 .Tó a z°k S°*k’ am;elyek .k}~ nyolc esztendeje, hogy valami kevés eredményhez dát á kórháztól távol töltik, csit több töprengést ige- figyelmem e terület felé for- jut... Ha csak nincs valaki- — A vidék azért nem min­nyelnek... dúlt... nek hallatlanul nagy szeren- dig jelent problémát... Dol­Ezt az elmélyült munkát Hozza a kandidátusi érte- cseje.. zés, számítások s.tb. otthon), szalapozva és újra átnézve denképpen átélésre készen. Az aktív pihenéshez és a sze- kell olvasnunk — a nagy Kevéske szabad időnket mélyiség gazdagodásához gyakorlottság aztán magától tehát adjuk át tiszta sziv­azonban más jellegű teve- is gyorsítja az olvasás és gon- vei „örök barátainknak”, fo- kenység is szükséges. Olyan dolkodás sebességét. gadjuk be őket életünkbe, órák is kellenek, melyeknek Legfontosabb azonban a megkeresvén köztük a lélek- kitöltése a legszeretettebb válogatási képesség, a köny- rokont, akinél szívesen el- hivatástól is független, me- vek közti eligazodás. A köny- időzünk, s oiyan ajándékot lyek kikapcsolódást adnak vekkel bensőséges viszony- kapunk cserébe, mely elűzi annak gondolatköréből, elő- ban lévő könyvbarát úgy a magányt, a bánatot, és be­segítik a felüdülést jelentő lel rá a maga számára sziik- tölti fogyó napjainkat fény­esztétikai élményeket (mű- séges művekre, ahogy az óko- nyel és derűvel, vészetek, szépirodalom) biz- rf Róma nagy gondolkodója' Bozóky Éva tosítják a szükséges irtóz- __________________________________________________ g ást (sport, kertészkedés, tu­risztika), a céltudatos, vagy kíváncsiságból kezdett tanu­lást, művelődést. A valóban sokoldalú sze­mélyiség sok ilyen órát kí­vánna és tudna kitölteni. Az unalomtól csak a semmi iránt sem érdeklődő, „szenve- délytelen” embereket kell félteni. Ám~ ha növekszik is a szabad idő, egyelőre kevés van belőle. Nem tekinthetjük ugyanis szabadnak a munka­erő reprodukálásához szük­séges időt; tehát az élelme­zésre (vásárlás, főzés, étke­zés, mosogatás), a tisztálko­dásra (takarítás, mosás, für­dés) és azJ alvásra fordított, időt. Közgazdasági értelem­ben a munkaerő bővített új­ratermelésének tekinthető a gyermeknevelés is. Ha . még a ’ „nem szabad” időhöz soroljuk a közlekedés szinte személyenként válto­zó idejét, akkor kiderül, hogy vajmi kevés olyan óránk marad, melyet valóban sza­badnak mondhatunk. De még . ezeket is igen sok embernél elviszi a másodállás, masze­kolás, különmunka. Az elmondottakból kitű­nik, hogy a szabad idő igen becses kincs és korántsem jut hozzá mindenki egyforma arányban. A kis fizetésű dol­gozóknál a mellékmunkák­nak sokkal nagyobb a szere­pük. mint a magasabb kere­setűeknél. A magasan kép­zett értelmiségiek viszont hí­va‘ácszeret"1 bői fordítanak az előírtnál több időt mun­kájukra. A becses kincset éssze­rűen felhasználni: ez a fel­adat. A szabad időre is vo­Lássuk az akcióprogramot! Vajon milyen feladat- — Azt hiszem, ennek a sok más és szakmailag is sokaL vállalást tehet egy kórházban beszélgetésnek, „fülberágás- mondó Albert Sweitzer-elő- ’dolgozó »fiatal? Besegít talán a nak” nem az lesz a vége, mint adásra? Ugyan! A feli-ázás ál- k vés orvosnak? Mondjuk, át- néhány évvel ezelőtt egy po- larxdó, sziszifuszi munka a vállal egy műtétet a s.ebész- litikai képzésen: megkérdez- csűcsvezetőségnek. Arra az orvostól? Azt hiszem, a leg- ték a jelenlevő fiataloktól, előadásra, ahol nem kell szól- Jubb szándék esetén is bor- hogy minek a dátuma feeru- ni, vitába szállni, kérdezni, tön lenne a vége. De ex-ről ár 19?" Hosszabb gondolkodás még összegyűl a társaság. De váradi Zsuzsa, a Balassa- után a résztvevők egyike „rá- ahol véleményt kell alkotni, gyarmati városi Tanács Kór- jött”, ház KISZ-szervezetének tit kára többet tud mondani. A kérdés persze, nem is annyi­ra az egyéni feladatvállalás, mint inkább a „szokásos”: Szabad egy akcióprogramot? Lássuk, mit tartalmaz, s mit lehet „kipipálni” belőle? megszólalni, már kész képte- , _ lenség —, mondja Hayay II­— Ekkor van 1 a Zsuzsanna- dikd csúcsvezetőség egyik nap — vajaszolta. (Remélhető­liccf-/ vaxuui.oxiu, f cl'P'Í cl. leg ma már köztudott, hogy az ifjúságpolitikai- hatái'ozat időpontja.) Az ellenszer pedig me­lyeket alkalmazni próbálunk; politikai ötpérc, daltanulás, Az áprilisi taggyűléseken aktivizálás a taggyűléséken. ................ kérdésként merült fel a po- Van tennivalónk bőven. Sőt! A fiatal, szőke KISZ-csúcs- litizálóbb munka fontossága. Állítom; hogy az akcióprog- titkár, Zsuzsa, csinos kis kül- Az elhangzottakból úgy tűnik, ram java még megoldatlan, sövel ellátott kongresszusi ak- a kórház KISZ-esei már elér- Ki' kell építenünk a patroná- cióprogramot lapozgat, s át- ték e célt. Valóban így van lórendszert. Növelni a taglét­számot, természetesen nem mindenáron, de a 300 körül adja, hogy én is tekintsek be­le. Nem titok, mit végeznek, — Természetesen javult a tek Mialatt kapásból sorolja a végzett munkákat, szemem­be ötlik egy mondat: „Min­den KISZ-tagn.ak a maga he­lyén kell becsülettel elvégez­ni azt, amit vállalt.” Tetszik a megfogalmazás. A titkár so zül még lenne kit felvenni, hi­szen mindössze nyolcvanan vagyunk. Szeptember 12-ig el­szállíttatni az összegyűjtött vashulladékot, megszervezni ugyancsak ebben a hónapban a színházlátogatást, s ekkor indulnak be az ifjúsági vita- is. gyűlés a három KlSZ-alap- szex-vezettel közösen, elszál­lításra vár a vashulladék. A „kultúra” területén pedig: valamennyi KISZ-tag el-vé­mit vállaltak, s mit teljesítet- munkijnk ^ ^oojtett az egyé- mozg° KlSZ-korú fiatal kő-­ni feiadat.vállalásos rendszer. De... Megmondom azt is, ami nem megy, vagy csak nehezen. Nehéz elcsalni például a nő- vérszáUásiról, de még otthon­i-ól is a fiatalokat. Ha egyszer kitették a lábukat a kórház ígiogaii.iazas. a umwh kapuján, nincs az a program, i^aiuir rolja, mit tettek márciustól meiy visszacsábítaná őket. Va- körök augusztusig. Rengeteg tarea- lahogy justák is egy kicsit so- A KISZ-szervezet adottsá­dalmi munka, összevont t g- karu Mert bár az érthető, gai,hoz igazított akcióiprogram hogy a váltott műszak után végrehajtásának további ré- fáradtak, csak sajnos, ez szín- szére a KISZ-csúcstitkár csak te mindig így van. Volt per- ennyit mond: sze, nagyon jól sikerült vita- , , , ............................ , köri programunk is: a hazafi- — En csak annyit kerek a gezte az általános iskola nyolc . ard, vaR^SI-5i tartottat em- három alapszervezettől, hogy osztályát, sokan járnak kör ütem’példaként , mondja a hajtsák végre maradéktala­zépiskolába, két titkárt most RlSZ-titkár ’ ’ n.ul ,az akcióiprogramokat. — iskoláznak be marxista kö- rvc'“' s mivel tudja, hogy a „csak” zépre. A KISZ-, ifjúsági és — Ha kimozdultak otthon- mögött mennyi minden húzó­párthatározatokról sokszor ról. s a helyszínen vannak, d;ki mosolyog, tartottak taggyűlést, rendeztek akkor már nincs baj. Kít vitát. mozdulni egy valóban tzgal- Bátki Ildikó I Lejtős úton zengőbb nóta Nemesik Pál zenetudós öt ki bányamunkásság énekelt a dalmi miniszterelnök neve az évig járta az észak-magyaror- legtöbbet. ország minden más vidékén szági falvakat: az Özd-vidéki • Gyűjtőútján több mint ezer még tabu volt. nagyipari munkásság zenei dallamot, • s hélszáznál több - Nemesik Pál szociológiai múltját és emlékeit kutatta dallam nélküli dalszöveget felmérése során kiderítette, fel. Arra volt kiváncsi, hogy szedett össze. A kohászok éle- hogy a nők szívesebben és szabad idejükben milyen da- tűk minden fontosabb esemé- lelkesebben nótáztak, mint a lókat énekelnek az emberek, nyére dallal reagáltak: dalia- férfiak. A tizenkét órás mű" életük ' alakulása milyen dal- mókát termett a katonaélet, a KZajcot állva dolgozták végig.' leírtakat szült bennük és nóta- párválasztás. A g ^ munkavégzés nehézségeit gyártóhajlamuk milyen tör- bányászlakosság körében dalolással enyhítették. Leg­ténésekre reagált. olyan aratódalokat talált, nme- jobban az ónozónők szerettek Húsz keleti palóc községet lyek országszerte egyedülál- dudolászni. A gyengébb nem bebarangolva megállapította, lók. Magukalkotta politikai azonban nemcsak a gyárban, hogy az ottani emberek éle- rímeik a forradalmat élőké- hanem az országúton is har- tében a gazdaságföldrajzi té- szító munkásagitació sajátos sányan énekelt. A gyári té­nyezők játszották a legna- előfutárai. „Kis kertembe nyok hazafelé' menet mindig gyobb szerepet. Ahol az ener- tiszta magot ültettem, Este, nótáztak. különösen a borsod­ba és az alapanyag — a szón reggel forró vfezei öntöztem, nádasdiak, akik három kilo- és a vasérc' — szerencsésen Mégis kinyőtt keze. lába, sza- métert gyalogoltak lejtős összetalálkozott, s felépült a kálla. Kötelet a, kötelet a úton. „Kottára” lépkedtek; gvár. ott születtek meg a Tisza Pista nyaltára!” Ezek a minél lejtősebb- volt a/ út múnkásfolklór legjellegzete- sorok akkor' szöktek dalia- annál harsányabban daloltak! sebb zenei remekei; országos mokba eldugott bányászfalva­viszonylatban az Ózd környé- inkban. amikor az ellenforra- Oláh Béla Dolgozni vidéken is lehet... köz, amelynek segítségével a tudományos eredmények Va­lamennyi ember közös kin­csévé válhatnak. Szeptember . .. ci te- —.gozni, vidéken is lehet. Bár./ ui: kezesét. A vaskos kötet A Mert az is eredmény, ha ™!t a nagyobb er- él sikerül meglelni a kutatás to- kolcsi megbecsülés, anvasi mindenki egyformán vele.. „ ali , vábbi irányát. A salvarsan szakai órák, hány új beteg T!í ^Idáját említi, ahogy mond- ^ Ws napokra készül a kórház. Jó alkalom lesz ez a munka mérlegelésére is. — A lehetőségek tehát ad­vos szakítja felbe Sorra be- coeruloplasmirl és a tirozináz sikerüi meglelni a kutatás to kölcsi megbecsülés, anyagi számol hogyan te t ei a dél- aktivitásának váitozása cy. yábM irSt A safvarsM támogatás csak hasznára vál- ^ Veim, egyáltalán nem man, hogyan múltak az ej- tostaticumok hatására címet példáját említi aho"y mond- na a munkának. Ismerek égé- Jelenti azt, hogy itt, a kor­viseli. Olvasmánynak, leg- L messze nem az öZv szen kis kórházakat, ahol gazban egyedül csak én dol­alábbis az átlagember szá- so’nlítás miatt A kntsVók komoly tudományos tévé- Zos.om, csak én törekszem mára, nem túlságosan izgal- haíazázöt kísérletet végez- kenység folyik, mert jelentős tf/bbre..; Az orvoskollesak k0­érkezett. Ezután már való­sággal fut a délelőtt. Orvosi megbeszélés, vizit, ha szük­i ... „ . ... más. A témánál azonban, fainsioontnn a társadalmi segítség. • A »«m . dm Utar. Jász- z®tt sokan Végeznek komoly. aztán megint nyugodtabb... Ha az időm engedi íainköan aligha akad érdek- saivarsan volt. a feszítőbb. Regebben ugyan­ilyenkor előkerül a szakiro­dalom. Olvasok, dolgozom. Bár mindezt szívesebben te­szem otthon. Ott mégiscsak nyugodtabbak a körülmé­nyek... Most éppen egy re­ferátum van előttem. Az Or­szágos Belgyógyászati Inté­zetben mondom el. A téma? A szakfelügyeleti rendszer és az egészségügyi integráció problémái... berényben a hűtőgépgyár tudományos munkát... S így nyúlt zsebébe... S ez nem jár- van ez rendjén. Ahhoz, hogy hatatlan út, mert úgy hal- e§-V-Ggy ember munkája ma­is a röntgen és a sebészkés . lom, Ózdon is ezt csinálják, radandóan ott legyen a tudo­a daganatok, köznapi Sőt, itt nálunk. Balassagyar- nrányos közéletben, ahhoz so­nyeiven a rákos megbetege- ___ Mit mondjak? Egy vi- maton is. A kábelgyár sokat kan tapossuk az utat... Mert d ések egyedüli gyógyszere, déki kórház nem kifejezetten seSíteU a kórháznak... Néhány esztendeje azonban ideális terepe a tudományos erőteljes a törekvés a gyógy- kutatómunkának. Sok a be- szeres kezelés alkalmazásé- teg, a gyógyítás alaposan ra. Mindettől csodát várni igénybe veszi az orvosokat, dőreség volna. Már csak azért Aztán a kutatáshoz szüksé- is, mert a gyógyszerek pon- g@s műszerek, sincsenek meg tos hatását mindeddig nem gyakran... A klinikai, a gya- „ , ,. , . , sikerült kideríteni. A hatás- korlati munkához viszont Budapesti es vidéki refe- mechanizmus vizsgálata igen hallatlanul sok lehetőséget rense lesz a tanácskozásnak, erőteljesen folyik szerte a vi- kaDtam. Az osztályöm, de A vidéki lehetosege.iio gon- jágon, így Magyarországon más osztályok is segítettek... dotéol dr. Balogh Pe ei, a is Ehhez a> munkához kap- Rendelkezésemre bocsátot­salgoiarjam megyei ko»haz csoiódott dr. Balogh Péter. ták a szükséges beteganva­belgyógyász foorvosa beszel. „ , , , , ;7 , £ \ ­- Hét esztendőm van Rot' üvegeztek a laborato­benne. Amikor 1971-ben Sál- numi mankakaf­a tudomány nem az ismere­tek mozdulatlan halmaza. Olyan folyamat, amely pon­tosan azért halad, haladhat Fiatal orvosok neveié- előre, mert sokan vagyunk, se? Ha nem is a kívánatos akik próbálunk hozzáadni va- méretekben, de csináljuk... A lami keveset... kórház vezetése sokat tesz azért, hogy élénkebb, széle­sebb alapokra támaszkodva A kórház külön világ. Az tudományos élet bontakoz- orvos munkája nehéz, Tküzdel- zon ki .. . mes, de mindenképpen szép. Sorolja á példákat is. Tu- A vidéki orvosé talán kissé dományos pályázatokat ír- nehezebb, ezért aztán a fo­nák ki, egészen komoly dí- városi ember csak ritkán jakkal, A Nógrád megyei Or- szakja meg. Salgótarjánban, vosok Lapja, de más hazai és a megyei kórház nyolc üres külföldi szaklapok szerzői orvosi állásra hirdetett pá­gótarjánba jöttem, talán a A szavak jelentőségét ak Májusban védte meg kan- munka közepénél tartottam... kor fogja fel igazán az cm- között egyre több'a megyei, lyázatotv Tizenöten jelent­didálusi értekezését. Sok-sok kudarc után sziire- bér, ha azt is tudja, hogy a a salgótarjáni orvos. Nyelv- keztek. A jelentkezők közölt — Sokat dolgozom. már telni kezdtem az első, sze- bel I-en az öt másodorvos- tanfolyamokat szervez a kór- vannak budapestiek is. fiatal orvos korom óta. A ku- rény eredményeket... Mert ból mindössze lietiő van benn. ház, hiszen a nyelv az az esz- Vinczc Istvánná tatások szerény eredmé- mindig a kezdet a nehéz A többiek? Szabadság. he­nyeit, jó _ néhány' éve rend- Megszámolni sem tehet, hánv Iyettesítés, s egyéb megbíza­szeresen publikálom hazai és eredménytelen kísérletet cl tások. A kórház orvosai ál NÓGRÁD - 1975. szeptember 6., szombat 5

Next

/
Oldalképek
Tartalom