Nógrád. 1975. szeptember (31. évfolyam. 205-229. szám)

1975-09-02 / 205. szám

* I Világ proletárjai, egyesüljetek! MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS L'APJA XXXI. EVF. 205. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1975. SZEPTEMBER 2., KEDD A chilei szolidaritás jegyében ' Megnyitották az antifasiszta szolidaritási hónapot Salgótarjánban „Veled vagyunk Chile népe!” — sok száz ököl emelkedett a levegőbe. Az antifasiszta szolidaritá- VEGYÉPSZER párttitkára zalmait. Nem felesleges e na­si hónap országos és megyei köszöntötte. Ezután dr. Jókai pokat emlegetni, és emlékez- megnyitó ünnepségét a chilei Lóránt, a Magyar Jogász Szó- tetni. Az előadó ezután be- szolidaritás jegyében hétfőn vétség főtitkára mondott ün- szélt a szövetséges habalmak délután rendezte meg Salgó- népi beszédet. Emlékeztetett összefogásának eredményei- tarjánban, a VEGYÉPSZER a 36 évvel ezelőtti események- ről, a Szovjetunió tehervál- gyárában a Hazafias Népfront re. a három földrészen ti- Másairól, amely ország a há- Nógrád megyei bizottsága, zenhatmülió halottat követelő bőrű legnagyobb terheit vi- Az ünnepségen részt vett Fe- vérzivataros második világ- selte. Foglalkozott azokkal a hér Lajos, a Központi Bízott- háború kitörésének körűimé- nemzetközi jogi . deklarációk - ság tagja, a Magyar Parti- nyeire. Foglalkozott a német kai, amelyek a háború után zán Szövetség elnöke, Matúz fasizmus kialakulásának tör- a gyakorlatban is megvaló- József. a megyei pártbizott- ténetével, azokkal a társadul- sultak. ság titkára, Petro Pablo Fér- mi-gazdasági fejleményekkel, a magyar antifasiszták sem nandez, a Chilei Antifasiszta melyek lehetővé tették a fa- keveset tettek a háború nap- Bizottság elnöke, a Chilei sízmus kialakulását és hata- jaiban a Horthy-rendszer Kommunista Párt Központi lomra jutását Németország- megdöntéséért, a német hódí- Bizottságának tagja, Carlos S. ban. A hitleri villámháború tők és nyilas kiszolgálóik ha- Martin, a Chilei Antifasiszta kudarcot vallott, az agresszív, talomból történő eltávolítá- Bizottság főtitkára, a Chilei reakciós erők végzete hat év- Káért. Főleg a fővárosban és Szocialista Párt képviselője, vei később beteljesedett. Akik környékén, valamint a bánya- valamint a megye társadal- megérték a világháború nap- vidékeken bontakozott ki mi és tömegszervezeteinek jait, nem felejtenek. De azok eredményes partizánharc. A képviselői. sem felejthetnek. akik már Nógrádi- és Petőfi-partizán­A szolidaritási nagygyűlés csak könyvekből és elbeszélő- csoport nem messze Salgó- résztvevőit Puskás Aladár, a sekböl ismerik a háború bor- tarjántól dicső fejezeteket írt Üj teimékek a megyeszékhely három nagyüzemében ' Az MSZMP KB 1974. de­cember 5-i határozatának egyik fontos része a takaré­kosság. Megtakarítást nem- er- ; a kevesebb anyag fel használásával lehet elérni, hanem a meglevő gépek és berendezések mellett új tecv nológia kidolgozásával és be­vezetésével. Törekedni kell a>-- ra, hogy az eddig külföldről — főleg nyugatról, — impor­tált anyagok és áruk mennyi­sége csökkenjen. így nemcsak vállalaton belüli, hanem nép­gazdasági szintű megtakarí­tásról beszélhetünk. Sőt- "veg- felelő minőség elérésével ex­portképes árukat termelhe­tünk. Ez megfordítja a helyze­tet, mert így nem a vállalat­nak kell a drága importáru­ért fizetni, hanem a nyugati megrendelők vásárolják neg áruinkat. Természetesen, a termelésnek ez csak az egyik oldala. A vállalatnak a hazai igények minél tökéletesebb kielégítésére kell törekednie. Dinamikusan kell alkalmaz­kodni a termék minőség-, méret- és mennyiségi követel­ményeihez. Hogyan alakul az új termék gyártása Salgótar­ján három nagyüzemében? A Salgótarjáni Kohászai! Üzemekben, az - Autóvillamos­sági Felszerelések Gyárának kérésére, új technológia ki­dolgozásával 1975. első fel évében elkezdték a pólusacél gyártását. Eddig ezt az -nyű­göt külföldről importáltán. Magyarországon csak Salgó­tarjánban foglalkoznak pólus­acélgyártással. Az első fel évben 170 tonnát gyártotta ir­es n-T 15 ezer forint/tonna megtakarítást jelent az Autó-, vilamossági Felszerelések Gyárának. Üj darabolási módszer be­vezetésével, a revétlenítés fel­tételeinek és hegesztőhuza­lok folyamatos gyártásának biztosítása komoly anyigi megtakarítást jelent a gyár­nak. A második fél évben megkezdik a kötözőanyagok, mérőszalagok és ötvözött fű- részanya.gok exporttermelé­sét is. ■ A salrótarjani öblös üv :g- gyárbam már az első fél év­ben elkezdték a 160 millimé­ter átmérőjű csillárüveg, /a-” lamint a 300 milliméter át­mérőjű mennyezeti világit >- berendezések gyártását. A "o- lyamatos szárú kelyhek for­mában nem hoznak újat, de új technológiával készülnek. A színezórudak gyártása még kísérleti stádiumban van. A gyár érdekessége a habosított színesüveg, melyet főleg nyu­gati országokba exportálnak. 1975. első fél évében 348 üj formát terveztek és valósítot­tak meg a dolgozók. A má­sodik féléves tervben a minő­ség javítása és a piachoz való alkalmazkodás szerepel. A ZIM salgótarjáni gyárá­ban elkezdték az E- 800-as elektromos tűzhely sorozat- gyártását, melyből 2444 dar iű készült el ebben az évben. Az új konstrukció kollex'ív fejlesztési munkával jött lél • re mely technikailag és esz­tétikailag tökéletesen meeií- lel a hazai és külföldi >iac követelményeinek. a magyár forradalmi ellenállás történetébe. Napjainkban a kapitalista világrendszer politikai, gazda­sági, ideológiai válsága egy­re inkább mélyül. Jobbolda­li, fasiszta elemek manapság is vannak, cselekedeteiket ak­tív figyelemmel kell kísér­nünk mind Európában, mind az egész világon. Spanyolor­szág, Görögország és Portu­gália a példa, hogy a haladó erőknek ébereknek kell len­niük. A fasiszta akciók vissza­verésében az egész világon a kommunisták járnak az élen. Erről tanúskodik a tra­gikus napokat élő chilei nép sorsa is. Két évvel ezelőtt döntötték meg Salvador Al- lende törvényes kormányát, és azóta a börtönök benépe^ 6edtek, naponta átlag 300 ha­ladó embert vetnek koncent­rációs táborokba. Az ENSZ emberi jogok bizottsága álla­pította meg, hogy a börtönbe vetettek 88 százalékának sorsa ismeretlen. Még ma is éjszakai kijárási tilalom van érvényben az onszágban, bel­földön és külföldön fokozó­dik az ellenállás, és a nem­zetközi szolidaritás. A Pir.o- chet-rendszer megdöntéséért, a haladó hazafiak — köztük Louis Corvalán, a KP főtit­kárának — kiszabadításáért folyik a harc. A haladó erők sikerét jelenti a Helsinkiben aláírt európai biztonsági kon­ferencia záróokmánya is, mert egyre több lehetőség adott, hogy fokozódjon az eny­hülés, legyőzzük a visszahú­zó érőket. Felszólalt a szolidaritási nagygyűlésen. Petro Pablo Fernandez, a Chilei Antifa­siszta Bizottság elnöke, a Chi­lei Kommunista Párt Köz­ponti Bizottságának tagja. Kö­szönetét tolmácsolt azért a fogadtatásért amelyben a chi­lei hazafiakat részesítették ha­zánkban. Jól érzékelik, hogy az MSZMP, a magyar dolgo­zók milliói szolidárisak a rab­ságban szenvedő1 és sokat nyomorgó chilei néppel. Test­véri üdvözletét hozták a lá- vplból, az illegalitásban mű­ködő Népi Egység pártjaitól, elhozták a chilei munkásosz­tály és nép üdvözletét ha­zánkba. Attól a néptől, amely immár két esztendeje szen­ved a fasiszta katonai elnyo­másban. A junta nerh. tudja kitörölni a nép emlékezetéből az Allende-kocszak éveit, a történelem ellenére, tömegbá­zis nélkül próbál fennmarad­ni, de bizonyosak vagyunk abban, hogy eltűnik a törté­nelem süllyesztőjében. Ma még 40 ezer hazafit tartanak bör­tönben ebben a hosszú, kes­keny országban, amely inkább koncentrációs táborra hason­lít napjainkban. A két párt, a két nép, a haladó erők kap­csolata, a nemzetközi szolida­ritás jelentőségének hangsú­lyozásával fejezte be nagy­hatású beszédét Petro Pablo Fernandez. A nagygyűlésen Malovetz Lajos, a Nógrád megyei Sütő­ipari Vállalat szakmunkása, és Hoffmann Katalin, a BRG dolgozója kért szót, és a mun­kások nevében szolidaritá­sukról biztosította a szabad­ságukért küzdő népeket. Gritz Viktor, a salgótarjáni öblös- üveggyár esztergályosa felol­vasta a szolidaritási nagygyű­lés nyilatkozatát, mellyel a népes hallgatóság egyetértését nyilvánította. A tanévnyitó napján Az ünnepélyes tanévnyitó mór megtörtént, de a diákok örömé, re, az első nap még nem kezdődött el a komoly tanulás. Tan. könyvvásár, ceruzafaragás, füzetcsomagolás jellemezte a tegna. pi napot, hogy ma, illetve holnap már semmi akadálya ne le. gyen a komoly tanítási órák kezdetének. Tajti Melinda, Kerekes Edit és Kalmár Melinda, a salgótarjáni Bolyai Gimnázium má. sodikosai is már az első napon azt nézik, hogy a könyv utolsó oldalain mit találnak búcsúzóul. A Stromfeld Aurél Gépészeti és Gépgyártástechnológiai Szak. középiskola hallgatói is füzeteiket, könyveiket vették át tegnap. Fodor Béla osztályfőnök irányítása mellett holnap már műhely, gyakorlat vár az első bésekre, így a salgótarjáni középiskolá. ban is jól kezdődik a tanév: rögtön a munkaasztal, a munka, pad mellett ismerkednek a fizikai erőt igénylő feladatokkal Salgótarjánban, a Gagarinról elnevezett általános iskolában is­kolapadokat visznek a diákok, a pincéből cipelik a bútorokat az osztálytermekbe. „Olyan sok a diák, hogy nem tudjuk leültetni őket, a régi padokat is igénybe kell vennünk!" - mondta neve­lőtanáruk. Persze, a tanulmányokkal való ismerkedés sohasem megy köny. nyen. Dudás Krisztina is egyelőre vonakodva fogadja a tudo­mányokat, első osztályos lévén fél még a sok ismerettől, mely az iskolában várja öt. Kulcsár József képriportja

Next

/
Oldalképek
Tartalom