Nógrád. 1975. augusztus (31. évfolyam. 179-204. szám)

1975-08-12 / 188. szám

í 'cgrch njl ő bízol (»dg i Javult a Korszerű otthonok, a házak tövében gépkocsik Több mint 13 000 új diplomás lékának biztosítana a főváros­ban elhelyezikedési lehetősé­get. Ugyanakkor a friss dip­lomások nagyobb része nem pályázat útján helyezkedett el. A jelenlegi pálvázati rend­szerben a végzős fiatal szak­emberek nem minden eset­ben a népgazdaság leg­fontosabb területein helyez­kednek el. A hallgatók egyé­nileg keresik meg a munkál­tatókat. sok esetben — szemé­lyes kapcsolat alapján —, nem is a meghirdetett álláshelye­ket töltik be. A tudományegyetemek ter­mészettudományi karainak nem tanár szakain 277-en végeztek, számukra 254 mun­kahelyet kínáltak. Még így is a hallgatóknak csupán 33 szá­zaléka élt a pályázati lehető­séggel. A budapesti, a miskolci ne­hézipari és a veszprémi vegy­ipari műszaki egyetemeken együttvéve 1793 fiatal mér­nök kapta meg a diplomáját. A társadalmi ösztöndíjasokat és a külföldi hallgatókat le­számítva az 1236 pályázatra jogosult hallgatónak 3168 ál­lást hirdettek meg a különbö­ző — zömében fővárosi —vál­lalatok és intézmények. Vál­tozatlanul keresettek tehát a mérnökök. Legkedvezőbb a Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem bányamémöki karán végzettek elhelyezkedési lehe­tősége. Nagy az érdeklődés a vég­zős közgazdászok iránt is. A 446 pályázatra jogosult, friss diplomásnak összesen 1148 munkahelyet ajánlottak fel. Eb­ből 624 volt a fővárosi mun­kahely. Kedvező helyzetben választ­hattak a lehetőségek közül a jogászok is. A pályázatra jogosult 329 végzős számára 953 — többnyire vidéki — ál­lást kínáltak a munkáltatók. Majdnem három állás várt minden diplomásra. Elsősorban vidéken kere­settek az orvosok. Az orvos- tudományi egyetemek általá­nos orvosi, fogorvosi és gyógy­szerész karain az 1130 pályá­zatra jogosult hallgatónak 1539 állást hirdettek meg. A végzős hallgatók elhelyezke­dése folyamatban van.' Az agrártudományi egyete­meken 757-en kapták meg a diplomájukat ebben a tanév­ben. Ebben a szakmában is a végzettek számánál több állás várja a fiatal diplomásokat. A pedagógusképző felsőok­tatási intézmények nappali ta­gozatán 1975-ben 3620 hallga­tó kapta meg a diplomáját. A pályázatra jogosult, hivatá­sát most kezdő fiatal nevelők számára átlagosan, több mint két álláslehetőség kínálkozott. Július kőzenéig a végzős pe­dagógusoknak 71 4 százaléka vállalt munkát, 81.2 százalék­ban okitatási intézményekben. „Hátha h&ietatáiok a ioárazásita...! ’ ’ Az idén 13 386-an — né­hány százzal többen, mint ta­valy —, végez.ek a felsőokta­tási. intézmények nappali ta­gozatain. Az Oktatási Minisz­tériumban összegezték mun­kába állásuk lehetőségeit, hely­zetét, a végzősök sorában 2063 a társadalmi tanulmá­nyi ösztöndíjas és 435-en kül­földi tanulmányi ösztöndí­jasok. Tehát pályázat vagy egyéni elhelyezkedés révén 10 885 végzős hallgató mun­kavállalásával számolnak. A munkáltatók — üzemek, vállalatok, intézmények, szö­vetkezetek — együttvéve 24946 álláshelyet hirdeliek meg pá­lyázati felhívásokban. (Jel­lemző adat, hogy egy eszten­dővel korábban 19 810 mun­kahelyet kínáltak az új diplo­másoknak.) Növekedett tehát a kínálat: a pályázat útján az elhelyezkedési lehetőség több mint 220 százalékos volt, ami másképpen a^t jelenti, hogy minden végzős legalább két munkahely közül válogatha­tott. A végzősók sorában 9766 s nem pedagógus képesítésű hallgatók száma. Közülük pá­lyázatra jogosult 7598. számuk­ra 15 802 munkahelyet kí­nálták a különböző Vállala­tok és intézmények. A pályá­zatra meghirdetett álláshe­lyek 39.2 százalékát a fővárosi munkáltatók tették közzé, és csupán ez a pályázatra jogo­sult hallgatók 81 és fél száza­Igy augusztus táján már húvösek a reggelek. A nap meg a felhők mögött bujkál, a lanyha szél meg-meglibben- ti a szoknyákat, belefúr a haj­ba. Ácsorgók a Centrum Aru­ház bejárata előtt. Nyitásra varnak. közben beszélget­nek. Mindenki mindenkivel. Hiszen a téma közös; árle­szállítás. Mi és mennyivel ol­csóbb. mit érdemes vásárolni, es mit nem — ezt fejtik ki a hangadók. A tanácstalanok, a határozatlan céllal érkezők pedig élénken szívják maguk­ba a tájékoztatót. Mert ugye, a tapasztaltabbak azért még­is többet tudnak. Érdemes rá­juk odafigyelni. Kinyílnak az ajtók, sodró­dunk befelé. A hátikosaras néni azonnal egy városi asz- szony mellé csatlakozik. aki egyenest a méteráru felé tart. Gyakorlott vásárló lehet. Ki tétet a pultra ötféle kel­mét. mindben talá! valami kivetnivalót. Forgatja, simít- gatja a színes kartonanyago­kat. míg végre egy, piros virá­gos felett elmélázik. — No. ez tán jó lesz. Mér­jen le belőle vagy öt métert! Az elárusítónő gyorsan cse­lekszik. — Mi lesz ebből az anyag­ból — kérdezem. — Hosszú szoknya a lá­nyomnak. Meg, ha telik, még blúz is. Mérik a piros virágost a hátikosaras néninek is. — Kinek lesz ez, néni? — Kinek-e? Tudj’ Isten, va­lamire csak felhasználom. Megéri. Alig tíz forint méte­re. A városi asszony ravaszul rámkacsint, aztán sarkon for­dul és belevegyül a sokaso­dok tömegébe. X — Magának miért kell ír­ni? — fordul hozzám a Pécs- kő Áruházban egy ősz hajú asszonyság, és belefürkész a nyitott noteszba. Aztán vá­laszt sem várva ömlik belőle a szó: — Kinéztem magamnak egy jó ' kis fürdőruhát. Azt. akarom megvenni. Hatszáz forintról háromszáznegyven­re ment le az ara. Bőven megéri. — Most, a nyár végén? — Mindegy az nekem. De­recskén van egy hétvégi há­zam. oda járok késő őszig minden hét végén. Kell a für­dőruha. Igaz, van mär há­rom. de ez, amit most kinéz­tem, szép is. meg olcsó is. És főleg; a méretemre való — ezzel végigsimítja dús csípe­jét. Az elválásnál utánam szól: — Ja. még be sem mu­tatkoztam. Ceszncr József né vagyok, salgótarjáni, táska- készítő. Demény Jánosné Karancs- ságról utazott be Salgótar­jánba. Járja az üzleteket, né­zelődik. Szatyrában már ott lapul egy 65 Ft-os papucs, könnyű, jó lábbeli. Aztán a fiának is akart venni valami szép inget, de negyvenes mé­retben eddig még nem talált. — Jó dolog ez a leárazás. Főleg a kispénzű embereknek. Kevesebb pénzen több min. dent vásárolhatnak. Körbe­járatja a tekintetét az üzle­ten: — Egy baj van csak, méterben kellene nekem egy fekete kötényrevaló. de ed­dig még nem bukkantam ked­vem szerintire. Népviseletes nénin akad meg a szemem. Éppen a für­dőruhák között kotorász. — Sándor Jánosné vagyok Vizslásról. Fürdőalkalmatos­ságot vennék, kedves. Gon­doltam. szétnézek, hátha be­letalálok a leárazásba. — Magának kell a fürdőru. ha. néni? — De nekem ám. A fiam­nak üdülője van a Balatonon. Már voltam náluk a nváron. nemsokára ismét megyek. Ezt is megértem, kedves: csak jönnek értem. no. mama pa­koljon! — és már visznek is. A CIGÁNYLAKOSSÁG életkörülményednek iavításá- ra párt- és állami ha'ároza- <ok vannak. A Sziis'vi községi közös Tanács végrehajtó bi­zottsága ezelőtt több mint 3 évvel és most az elmúlt na­pokban ezeknek a határoza­toknak a szellemében társvai- ta Szügy. a hozzátartozó Csesztve és Nős rá dm arcai cí- aánylakosságának helyzetét. A végrehajtó bizottsági ülés mán beszélgettünk Gá-soar Andrásné megbízott vb-titkár- ral. az 1972-es határozat vég­rehajtásáról és a ielenleai helyzetről. — Végrehajtó bizottságunk 1972. márciusában tárgyalta a cigánylakosság életkörülme- nveit. s általános helyzetét. Határozatot hoztunk, s ebben azt kellett megállapítani, hogv a szügyi, illetve a társköasé* gek cigánylakosságának élet- körülménye nem áll arányban az országos eredményekkel, még mindig rossz a cigáinv- lakosság helyzete, jelentősen elmarad más községek ci­gány lakossá gának életszín­vonalától. Ennek megváltoz­tatására szólt a 3 évvel ez­előtti határozat. Elsősorban azt rögzíti a határozat, hoav szorgalmazzuk a munkaképes cigánylakosság foglalkozta­tását, segítsünk a lakáshelvzet javításán, szorgalmazzuk kul­turális és egészségügyi hely­zetük jobb ellátását. Gáspár Andrásné örömmel számolt be az eltelt 3 év eredményeiről. Örömmel ú i- sagolta. hogv a határozat szel­lemének megfelelően az ered­ményekhez tartozik. hogy Csesztvén 4. Nógrádmarcalon 2. Szügy községben pedig 5 cigánycsalád költözött úi la­kásba. Az is sikernek számit, hogy ezzel párhuzamosan egvre több cigánv férfi és nő vadait állandó munkát. Az iparban dolgozó férfiak és nők száma lassan eléri a szá­zat. Ez azért is érdekes, mert a három községben 32 cigány­család. összesen 235 tagja él. Azz.a.1 külön dicsekedett a vb titkára, hogy a cigánytelepen mar több férfinak van kis­motorja és azzal jár be dol­gozni Balassagyarmatra. Beszélgetésünk során sző esett a cigánygyermekek be­iskolázásáról is. Gáspárné már eredménynek könyvelte el, s így jelentette a végre­hajtó bizottságinak is. hogv az elmúlt tanévben volt az eiső cigánygyermek, aki elvégezte a 8 általános iskolát. — Az községi tanács, illet­ve a végrehajtó bizottság mostani ülése után továbbra Is feladatának tekinti a ci­gánylakosság életkörülménye­inek javítását. Ezért a lehe­tőséghez mérten anyagiakban Jókedvű férfi kapcsolódik a beszélgetésbe; — Áru van bőven, de nonnan vegyek ra pénzt? — kérdezi tréfásan, aztán a pult felé int; — Az összes vagyonomat az asz- szonynak adtam, így egy lukas garasom sincs. A felesége élesen vissza­szól; — És kire költőm a pénzt. Most is neked nézek kempingnadrágot. X Vevők. Ilyenek és olyanok. Vékonypénzűek és tömött pénztárcával rendelkezők. Élvezik, kihasználják az ár- leszállítást. Szalontai Józsefné, a Pécs- kő Aruház osztályvezetője; — Az idén rendkívül nagy a választék, és a vásárlókedv­től sem panaszkodhatunk. Az árleszállítás első napján 231 ezer forint forgalmat bo­nyolítottunk le a kötött-divat­áru osztályon. A tavalyi árle­szállítás első napján ez az összeg 170 ezer forint volt Népszerűek a fürdőruhák, a kempíngnadrágok és az ízlé­ses. olcsó kötöttáruk. Talán egyedül a rövid ujjú férfi­ingekből nem tudjuk kielé­gíteni a vásárlókat. Akik na­gyon türelmesek. kedvesek, és. ha határozott cél nélkül érkeznek, kikérik a mi véle­ményünket is. Természetesen, mindig szívesen segítünk. —vklll— illés iilnn cigányok helyzete is támogatjuk a rászoruló ci­gánycsaládokat. Tavalv a költségvetési terv a’amábói a sokgyermekes anvá.k rész-á­ré 6400 forintot fizettünk ki. Az idén eddig ez az nsy/. g iöval meghaladia a 4000 fo­rintot. Míg tavalv rendkívüli szociális segélyben 4 esa’ádol részesítettünk, az idén eddig 7 esetben fizettünk ilvan c;- men segélyt. Azt is elmond­hatom. hogv a gvámüsvi se­gélyből tavalv 30 isko’ásgver- mek részére tanszerek vásár­lására biztosítottuk a forin-- tot. Az idén eddig 4 esetben fizettünk ruházati cikkek be­szerzésére a rászoruló kisko­rúak számára. Foglalkozott a v<ri rohadó bizottság a cigánvlakosság kulturális és műve'ődési le­hetőségével. s a jövő felada­taival is. Erről a végrehaitó bizottság titkárának ez a vé­leménye. — kulturális téren a cigánvlakossá.g igen e'ma- radott. Művelődésük v;szont biztosított. Ugyancsak bizto­sított az egeszségüsvj gondo­zásuk is. melvet a körzeti or­vos lát el. Ha már az egész­ségügyről van szó. arról is beszélni kell. hogv e téren rendkívül sok tennivaló vár a cigánytelepeken lakókra. Arra lenne szükség. hogv mágus vesezziék el az udvarok, a lakások tisztántartását. Ügy. hoav az megfelelten az egészségügyi követe1 mén veK- neK. meggátolja a fertőző be­tegségek terjedését. Ezért szükséges, hogy ezt segítse a körzeti orvos, a védőnő, az ápolónő elsősorban azzal, hogy gyakrabban tartsanak egészségügyi ellenőrzésejcet. s eredményeiről tájékoztatják a tanácsot is. A végrehajtó bizottság a jövő feladatait is meghatároz­ta. Mert tennivaló még bő­ven akad. Akár a szociális körülményeknek meg nem feleiő telepek felszámo'ása. akár a munkaképes cigánvok foglalkoztatásának megoldá­sa. vagv más téren is. — Végrehajtó bizottságunk legutóbbi ü'ésén úgv döntőit. boí»v a munkav:szonvban még nem álló. de munkaképes ci­gin v lakó ssá g m u nká b a való helvezése céljából a községi tanács, illetve annak szakigaz­gatási szerve keresse meg az üzemeket, vállalatokat, hoav foglalkoztassák a dolgozni akaró cigányokat. Ez az.ért is szükséges, mert ígv a cigány­családok lakáshe'vmtének ja­vítását továbbra is biztosíta­ná tudjuk. Ugyanis a kölcsön igénybevételéhez a községi ta­nács csak akkor tud javasla­tot adni. ha a dolgozó mun­kaviszonya folyamatos. Ab­ban is döntöttünk, hoav a ci 2 ánylakosi -dg egészségű gvi helyzetének javítása érdeké­ben a te1 éntől 200 méterre egv szeméttárolót je’ölünk ki. Szeretnénk megjavítani az ivóvízellátást is. Építettünk egv kutat a telepen, de an­nak ie'enlesi tisztasága kétes. Vízminta vételével ezt a eon- dot is megoldjuk. A végre­haitó bizottság döntése értei­mében a cigánytelepeken is­meretterjesztő előadások szer­vezését is szorgalmazzuk. Ezek az előadások a munkában va­ló magatartásról, az egész­séges életmódról, a gyermek­nevelésről. a kulturáltabb életmód népszerűsítéséről és másról szól majd. Továbbra is minden negyedévben meg­szervezzük a cigánytelepek tisztasági napjait, amikor a cigánylakosság a saját épüle­tében elvégzi a nagy takarí­tást. a meszelést, az udvar rendezését, egyszóval mind­azt. ami az egészséges, a kul­turáltabb életmód biztosítá­sához szükséges — mondotta Gáspár Andrásné vb-titikár. NEM EGETRENGETÖ dol­gok a szügyi intézkedések. A tapasztalatok azt bizonvítják. hogv jó' úton haladnak. Aa újabb döntések is a cigány- lakosság érdekében történ­tek. Annak a lakosságnak az érdekében, amelyiknek he>- zete, életkörülménye már a legutóbbi 3 évben is sokat ja­vult S. L. A kommunizmus ifjú építői Az Ossz-szövetségi lenini Komszomol. a Szovjetunió legnagyobb ifjúsági társadal­mi-politikai szervezete 34 millió fiatalt — diákot, mér­nököt, munkást, agronómust, művészt — számlál sorai­ban. A különböző nemzetisé­gű komszomolisták közös vo­nása, hogy valamennyien a kommunizmus lelkes hívei, aktív építői. A társadalmi különbsége­ket következetesen megszün­tető szocialista társadalom vezető ereje továbbra is a munkásosztály. Ha a mun­kásfiatalok helyzetét vizsgál­juk, megállapíthatjuk, hogy amíg 1932-ben már az is ha­talmas eredménynek számí­tott. hogy &z üzemi munkás- fiatalok több mint fele 4 osz­tályt végzett, addig ma csak egyharmaduk nem rendelke­zik középiskolai (10 osztály) végzettséggel. A Komszomol soraiban levő 10 millió mun­kásfiatal számára minden fel­tétel biztosítva van a tovább­tanuláshoz. A szociológusok szerint a fiatal munkások 97 százaléka rendszeresen ol­vas újságot, évente átlag mindegyikük 5,3.szer jár szín­házba. 16,5-szer moziba. 6.2- szer koncertre, több mint 30- szor könyvtárba. A társadalomban — s így a komszomolisták között is — jelentős helyet foglalnak el a parasztfiatalok, akik szá­ma a Komszomol ban meg­haladja a 3 milliót. Ma min­den második falusi fiatal kö­zép-, vagy felsőfokú végzett­séggel rendelkezik. A mező- gazdaság nagyfokú gépesíté­sének. a korszerű technika be­vezetésének feltételei közölt egyre nő a szakképzett fia­talok száma: minden harma­dik falusi komszomol ista képzett mezőgazdasági szak­emberként. gépszakértökén* vesz részt a termelésben. Nagy szerepe volt ebben a Komszomolnak, amikor 1971 —1973-ban, kezdeményezésé­re mozgalom indult a falusi fiatalok között a műszaki ké­pesítés megszerzéséért. Közel 3.5 millió fiatal nyert ilyen képesítést, a fiatal falusi gép­szakértők több mint fele szer­zett magas képzettséget. A szovjet társadalom egyik íor.tos vonása az értelmisé­giek számának növekedése. A Komszomol közel kétmillió mérnököt és technikust, me­zőgazdasági szakembert, tu­dományos dolgozót számlál soraiban. Az értelmiségiek — különösen a műszaki és tudo­mányos dolgozók — nagy ré­sze munkás-, illetve paraszt- származású. A komszomolisták jelentős része a tanulóifjúság köré­ből kerül ki. A Komszomol szoros kapcsolatban áll az is­kolákkal: iskolai tankörök, klubok alakulnak kezdemé­nyezésére, tudományos-mű­szaki diákkonferenciákat szerveznek, tehetségkutató versenyeket, tudományos és műszaki „napokat’, „heteket” bonyolítanak le. Az egyete­misták aktivitásáról tanús­kodik a 16 éve indult moz. galom, a nyári építőtáborok­ban, új építkezéseken való tömeges részvétel. Ha a számszerű adatokon túl közelítő képet akarunk alkotni a mai komszomolis- tákról. a 70-es évek fiataljai­ról. akkor megállapíthat juk, hogy a kommunista társada­lom építésében aktív szere­pet játszó, a tudomány, a technika, a gazdasági élet, a sport, az irodalom és a film­művészet iránt érdeklődő, a népek függetlenségéért és sza­badságáért kivet l ezetesen síkraszálló ifjúság áll előt­tünk. Vlagyimir LurkiJ, a „Swina” folvöirnl. főszerkesz­tő-helvf»<íese‘. kers»bb;m a Koms-'o- o I T^B *’> if*. -a fíMt-jjókról é«= a KouiSíonifltói ir| könyv szerzője. (APN)

Next

/
Oldalképek
Tartalom