Nógrád. 1975. május (31. évfolyam. 101-126. szám)

1975-05-01 / 101. szám

A Magyar Televízióban Gáspár Sándor, az MSZMP Politi­kai Bizottságának tagja, a SZOT főtitkára mondott ünnepi köszöntőt, a 30. szabad május 1. alkalmából. Gáspár Sándor bcsséde Tisztelt hallga­tóim! Kedves elvtársnők! Kedves elvtársak! A muriíka és a munkások nagy ünnepének előes­téjén a Magyar Szocialista Mun- • káspért Központi Bizottsága és a Szakszervezeteit Országos Tana" csa nevében tisz­telettel köszön­tőm a magyar munkásokat, pa­rasztokat. értel­miségieket. egész dolgozó népünket. Már eddig is so­kat megvalósítot­tunk céljainkból, de még nem mindent. Még sokkal többet akarunk elérni, hogy minden be­csületes dolgdzó embernek még szebb, még gond­talanabb legyen az élete. Nem pihenünk meg, szüntelenül hajt bennünket a holnapért vállalt felelősség, a ma­gunk és gyerme­keink jövőjéért való tenni Az alkotó munkát és a dől* Marásunk gozó embert köszöntjük má- Céljainkat, terveinket csal tus elseje alkalmából. Tisz- két kezünk szorgalmas mun- te.ettel_ adózunk az embert kajával válthatjuk valóra emberre tevő munkának: ie* Ma már milliók 'érzik és ér leni égj es eljövendő sikere- tik - saját tapasztalataikból ink zálogának. —. hogy csak a jól, a tisz­Meghajtjuk az elismerés tességesen végzett munka le- zászlaját a dolgozó ember hét fejlődésünk forrása. A előtt, aki naponta a mélvbe több lakást, a iobb és'szebfc száll a föld kincséért, a kon árut. a kulturáltabb életkö" hókból izzó acélt csapol, épít rülményeket , nekünk kell házat és gyárat, elveti a ma- ‘ mégteremtenünk. Ezért tísz- got, tanít, gyógyít, alkot. teliük a munkát, ezéx-t be­Május elseje a . teremtő csü!iük a szebb életünkért munkát, a proletár nemzet- munkálkodó, dolgozó embert, köziséget és az új_ életet hor Támogatnunk kell minden (lozó tavaszt jelképezi. Ez a olyan törekvést, amelv célja" nap világszerte összeforrott ink elérését közelebb hozza a dolgozók legbensöbb érzé- Szabad utat biztosítunk vala- seivel, vágyaival és törekvései- mennyi hasznos kezdeménye­vei. Ezért május elseje min- zésnek. Erősítjük az alkotó dig új lendületet, j kedvet, munka lendületét, a közössé- osztönzést ad a küzdelemhez gi magatartást, a szocializ- és a munkához. mus ügye iránti elkötelezet t­A magvar dolgozók nevében ségtöl áthatott cselekvést, köszöntjük munikiástestvére- Nem látványos megnvilvánu- inket, akik • a szocialista orr fásokra, látszateredmények- szágokban élnek és szorgal- re- hanem szívós és fegvel- inas. tervszerű munkával épí- mezett munkával elérhető, tik az új társadalmat, a dől- tartós eredményekre van gozó emberek világát. szükségünk. Köszöntjük a tőkésországok­ban élő és harcoló osztály- testvéreinket. Köszöntjük a nemzeti füg­getlenségükért harcoló test­véreinket, akik népük önren­delkezési jogának kivívását és az emberhez méltó élet feltételeinek megteremtését tűzték maguk elé. Ma ünnepelnek azok is. akik reménykednek és azok is. akik már útra leltek, akik már rátérhettek az úi tár­sadalom építésének útjára. Ezek közé tartozunk mi, ma­gyarok is. Ebben a jövőt formálásban m indán, nyiunknak megvan a maga posztja, ahol helvt kell állnunk és nem is akárho­gyan, hanem a dolgozó em­bert mindig jellemző becsü­lettel és elkötelezettséggel. Kedves elvtársák! Népünk jól tudja, hoev a fejlett szocialista társadalom felépítésének két döntő jelen­tőségű belső forrósa van. mégpedig a jó politika és a társadalmi méretű összefogás. Most mindkettővel rendel­kezünk. Büszkék vagyunk rá. hogy hazánkban — a világnak ezen a kicsi részén — a munkás­osztály májusi eszméi valóra válnak. Népünk joggal büszke arra, hogv szabadon alakíthatja szebb, gazdagabb, emberibb jövőjét. Biztonságot és erőt kölcsönöz számunkra, hogy a szocializmust építő népek nagy családjába tartozunk Tudunk örülni nagy alkotása­inknak és mindennapos ered­ményeinknek, mert mindezek saját munkánkból fakadnak. Szépeit fejlődő fát ültettünk és jóleső érzéssel ízleltük meg első gyümölcseit. Termő­re fordult már a mi úi ren­dünk. most már egyre töb­bet és jobbat -ad egész né­pünk üdvére és javára. Ezért jövőnkbe vétett szilárd hit­tel járjuk a magunk válasz­totta utat. Országszerte megújuló, gaz­dagodó. fegyre tartalmasabbá váló életünk számtalan tanú- i elével találkozhatunk. A korszerű gyárak, az iparoso­dó mezőgazdaság, az újjászü­lető városok és falvak mun­kánk eredményeit hirdetik. Megváltozott életünkről val­lanak azok az emberek is. akik alkotó akaratukat, haza­szeretetüket. szocialista meg­győződésüket nap mint nap tettekben juttatják kifeiezés- re. Pártunk. népünk alkotó erejére és tehetségére ala­pozza terveit. Az ország egész lakossága bizalommal és cse­lekvő egyetértéssel fogadta a XI. kongresszuson elfogadott határozatot és programot. Pártunk ismeri az igénye­ket és a reális lehetőségeket. Mindent elkövet, högv ezek összhangba kerüljenek. Őr­ködik azon, hogv szoros kap­csolatban legyen a történel­met formáló munkásosztálv lyal és szövetségeseivel: a szövetkezeti útra lépett pa­rasztsággal. a szocialista ér­telmiséggel, egész dolgozó né­pünkkel. Az MSZMP XT. kongresz" szusa reális feilődést határo­zott meg. Világosan látjuk céljainkat, kezünkben tart­juk sorsunkat, munkánkkal alakítiuk jövőnket. Népünk összefogása. egyetértése a mindennapi munkában jut kifejezésre. Csak rajtunk áll, hogv ezt a na?v erőt — a kongresszusi határozatok gya­korlati végrehajtása során — következetesen megőrizzük. E gondolatok jegyében méigegyszer őszinte tisztelet tel és megbecsüléssel köszön­tőm hazánk dolgozó népét. Kívánom, hogv családjukkal és munkatársaikkal esyütt boldogan ünnepeljenek május elsején, 3. munlva üiiiieDen., AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LA PJ A „XXI. ÉVF„ 101. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR . 1975. MÁJUS 1.. CSÜTÖRTÖK Vége a harmincéves háborúnak Felszabadult Saigon A dél-vietnami hadsereg letette a fegyvert Szerdán a saigoni elnöki palotára feltűzték a Dél-viet­nami Köztársaság Ideiglenes Forradalmi Kormányának lo­bogóját. Két órával azt követően, hogy Duong van Minh, a sai­goni rendszer elnöke a rádió­ban bejelentette a teljes és feltétel nélkül^ kapitulációt, a dél-vietnami fővárosba a népi fegyveres erők egységei vo­nultak be. amelyeket Saigon lakosai melegen üdvözöltek. Hírügynökségi jelentések szerint a saigoni hadsereg egységei egymásután hagyják el állásaikat és leteszik a fegyvert. Az elnöki palotát a népi fegyveres erők fiatal harcosai foglalták el. akik készségesen álltak a UPI hírügynökség tudósítójának kamerája elé. „Elérkezett az a pillanat; amelyre 30 éve vártunk” — mondotta a palotát elfoglaló harcosok egyike. Saigonban bejelentették, hogv hamarosan kormány-, közleményt adnak ki. Hanoi lakossága nagy lel­kesedéssel fogadta Saigon felszabadulásának hírét. Ami­kor a rádió bemondta, hpgy Minh saigoni elnök nyilat­kozott a feltétel nélküli meg­adásról, a Thong Nhat Szálló előtt hatalmas tömeg gyűlt össze, petárdák ezrei robban­tak. Az i emberek sírtak, egy­más kezét szorongatták. Nem sokkal ezután Ngo Diem, a külügyminisztérium sajtóosztályának vezetője összehívta a külföldi sajtótu­dósítókat a nemzetközi klub­ba, s bejelentette a felszaba­dító erők nagy győzelmét. A VDK fővárosa hamaro­san ünnepi külsőt öltött, zászlók tízezrei kerültek a házak homlokzatára, s az egyébként gyakori áramgon­dokkal küzdő főváros utcáin villanyfüzérek gyúltak ki. Helyi idő szerint délután öt órakor a rádió hivatalosan is közölte, hogy Saigon szer­dán fél tizenkettőre teljesen felszabadult, s az ottani la­kosság rokonszenvvel és biza­lommal fogadta a felszabadí­tókat. Nyomban ezután az üzemből. hivatalokból ki­áramló sokaság elöntötte tz utcákat, és megkezdődött a fiatalok százezreinek felvonu­lása. Jelszavaikban a szabad­ságot és az egységet éltették. (Folytatás a 2. oldalon)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1_________________________ K itüntetés jó munkáért Tiribesen az MSZMP KB kongresszusi oklevele Tervező cs Építőipari Szövetkezet Másodízben nyerte el a Kiváló szövetkezet címet a Salgótarjáni Tervező és Épí­tőipari Szövetkezet, Ebből az alkalomból szerdán ünnepi küldöttközgyűlést tartottak a szövetkezet központjában,' melyen részt vett — többek között — Devcsics Miklós, a megyei pártbizottság titkára. Herencsényi József, a megyei tanács elnökhelyettese. Szalai Gáspár, a KISZÖV elnöke, és a megyénkben tartózkodó moszkvai Komsaomol-delegá- ció képviselője. Az elmúlt évi eredmények­re. a kongresszusi és felsza­badulási munkaverseny első szakaszában produkált sike­rekre Gellérthegyi. Gyula szö­vetkezeti elnök tekintett visz- saa. örvendetesnek minősí­tette. hogy a negyedik ötéves tervbeli termelési előirány­zatot várhatólag 45-r50 millió forinttal túlteljesítik. Az eredmény több mint 90 szá­zalékát a termelékenység fo­kozásával érték és érik el. Négy év alatt a szövetkezet dolgozóinak átlagbére 38 szá­zalékkal növekedett. Sikere­sen vesznek részt a lakásén! tési programban, mivel az elmúlt négy évben 420 lakást adták át a tulajdonosoknak Fejlődött a szocialista brigád- mozgalom: míg 1973-ban r szocialista brigáddal rende' keztek, számuk az idén elér te a 25-öt. Ezután Szalai Gáspár. KISZÖV elnöke átnyújtod' Gellérthegyi Gyulának a Ki váló szövetkezet címet doku: mentái ó oklevelet. Devcsicf Miklós, és a szovjet vendét is köszöntötte a szövetkeze tét. Végezetül a szövetkezel elnöke kitüntetéseket és ju­talmakat nyújtott át a dolgo­zóknak. Ti.ribesen szerdám nem min­dennapi ünnepségre került sor. Igaz, most már egymás­után kétszer nyerték el a Nóg­rádi Szénbányák aknaüzemei között folyó versenyt, az Él­üzem címet. Ebben igen nagy része van a Dózsa György nevét viselő szocialista bri­gádnak. , Szerdán délután a délelőt­tös és délutános műszak dol­gozói jöttek össze az akna­üzem felolvasótermében, ahol Szarvas László, a párt- vezetőség titkára köszöntötte a megjelent dolgozókat, ven­dégeket, közöttük Géczi János elvtársat, a megyei pártbi­zottság első titkárát, Szom­széd Imre elvtársat, a járási pártbizottság titkárát, Vad­kerti Lórántot, az SZMT tit­kárát, valamint Seregi János elvtáreat, a Magyar Szénbá­nyászati Tröszt vezérigazga­tóját. Az üdvözlés után Szabó Imre, az üzem szakszervezeti bizottságának titkára tartott ünnepi beszédet május elseje jelentőségéről.: Ezután Géczi János eivtárs, a megyei párt- bizottság első titkára emelke­dett szólásra. Többek között május 1 jelentőségét méltat­ta, majd arról szólt, hogy az elmúlt harminc év alatt ha­zánkban milyen változások történtek. Szólt arról is, hogy Dél-Vietnamban a szocialista erők milyen eredményt értek el. Géczi János, a megyei párt- bizottság első titkára ezután méltatta a tiribesi aknaüzem eredményeit. Szólt a kong­resszus határozatainak vég- rehajásáróL, a jövő feladatai­ról. A Dózsa György Szocialista Brigád különösen kiváló ered­ményeket ért el az utóbbi években, és éppen ezért mél­tó lett a Vállalat Kiváló Szo­cialista Brjgádja cím után a Szakma Kiváló Brigádja cím elnyerésére is. Az MSZMP Központi Bizottsága által ala­pított oklevelet Géczi János elvtárs adta át a Dózsa György Szocialista Brigád­nak, amelyből 31 tag érte el a Szakma Kiváló Brigádja címet. Géczi elvtárs jó egész­séget kívánt a további mun­kához. Ezután Seregi János, a Magyar Szénbányászati Tröszt vezérigazgatója emel­kedett szólásra, aki gratulált a Dózsa György brigádnak, majd arai beszélt, hogy mi­lyen nagy feladat állnak a magyar szénbányászat előtt. Külön gratulált a tiribesi bri­gádnak, és azt is elmondta, hogy ezért a címért nagyon sok brigád versenyzett a ma­gyar szénbányászatban. A kitüntetett brigádot me­legen ünnepelték a munka­társak, hisz végső soron Tiri- bes-akna termelésének több mint 80 százalékát ez a bri­gád adja, és most már másod­ízben nyerte el az Élüzem címet. (Folytatás a 2. oldalon) Kongresszusi oklevelet Géczi János, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának első lit kára adta át Lőrincz Andrásnak, a Dózsa Gyöngy Szocialista Brigád vezetőjének Bábel László felvétele / Éljen május elseje, a munkásoszlály ncmzelközi seregszemléje!

Next

/
Oldalképek
Tartalom