Nógrád. 1975. április (31. évfolyam. 77-100. szám)

1975-04-02 / 77. szám

(íj üzemcsarnok a bányagépgyárban Világ proletárjai, egyesüljetek! NÓGRÁD AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI XA.N ÁOS LAPJA ' XXXI. ÉVF., 77. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1975. ÁPRILIS 2„ SZERDA A városokban és a falvakban is: TIhI 1 *11 • rr r "rr • r r lobb, jobb minőségű ivóvíz Jó eredményeket érnek el a kongresszusi munkaversenybcn a megyei víz- és csatornamű-vállalat dolgozói A Nógrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalat dolgozói már az elmúlt évek során is arra -törekedtek; hogy mind több lakásba jusson el az egészséges, vezetéki ivóvíz, minden évszakban zavartalan legyen az ellátás, s a maga­sabban fekvő épületek legfel­ső szintjein se okozzon gon­dot a vízhiány. E feladataik megoldásában újabb nagy eredményeket hozott és meg­gyorsította a gondok megoldá­sát a kongresszusi, felsza­badulási munkaverseny. Már a múlt évben is 19 szocialista brigád — az idén számuk néggyel gyarapodott — és a brigádmozgalomban részt nem vevők is, 501 kol­lektív és 12 egyéni vállalást tettek a kongresszusi, felsza­badulási munkaverseny tisz­teletére. Ennek során elsősor­ban a lakosság, a közű letek, az ipari vízfogyasztók ro­hamosan növekvő igényeinek maradéktalan kielégítését és folyamatos ellátást, a szenny­vízelvezetés és -tisztítás meg­javítását, az önköltség csök­kentését, és a minél kevesebb veszteséget tűzték ki célul. Ennek eredményeként a múlt évben több mint 250 ezer köbméterrel nagyobb mennyiségű vizet termeltek ki, és közel 50 ezer köbmé­terrel csökkentették a veszte­séget a megelőző évhez vi­szonyítva. Kisterenye, Nagy- bátony és Salgótarján vízellá­tásának javítása érdekében ülepítő medencét és gravitáci­ós vezetéket építettek ki, s ezzel 20 százalékkal mege­melték a lassúszűrő ivóvíz­teljesítményét. Vezetékcserét és -építést hajtottak végre Somoskőn és Baglyasalján, klórozóberendezéssel látták el a horpácsi vízmüvet. Kü­lönösen jelentős, hogy a Di­mitrov úti átemelő üzembe helyezésével 500 köbméterrel megnövelték Salgótarján ivó­víztároló-kapacitását, s ezál­tal biztosították a magasabban fekvő lakótelepek folyamatos vízellátását. A szocialista brigádok vállalásainak telje­sítése során, a nagybátonyi lassúszűrő üzemelésének fo­lyamatossá téteJe a tervezett évi 220 ezer köbméter vízter­melést 320 ezerre növelték. A szolgáltatások sorában is fontos, hogy a szennyvízháló­zatban jeletkező meghibáso­dásokat, dugulásokat, a válla­lat egész területén, a beje­lentéstől számított 8 órán be­lül elvégezték. A kongresszusi munkaver­seny hatására jelentősen, az előző évinek több mint duo- lájára nőtt a benyújtott újí­tások száma, amelyek párosul­va a munka szervezettségének fokozásával több mint 275 ezer forintos megtakarítást , eredményeztek. Ebben az évben, a kong­resszusi munkaverseny máso­dik szakaszára, már számta­lan nagy jelentőségű felaján­lást tettek a vállalat szocialis­ta brigádjai. A midennaoos feladatok végzése és jobbá tétele mellett még nagyobb gondot fordítana}? az energia­takarékosságra, a hatékonvabb munkavégzésre és a nagybá­tonyi kiemelt beruházás bő­vítésére. , T Az Országos Bányagépgyártó Vállalat salgótarjáni gyárában mintegy 130 millió forintos beruházással rekonstrukciós munkák folynak. E rekonstrukciós munkák keretében nj üzemcsarnokot építettek amely a tervek szerint ez év közepén kerül átadásra. Az üzem­csarnok egyik részében már megkezdték a termelést, ahol bányai szállítóberendezéseket készítenek. A kivitelezést több vállalat végzi, s az építés költsége meghaladja a 40 millió forintot. Képünkön: az új üzemrész, ahol már megkezdték a termelést. Apró Antal vezetésével Moszkvába utazott az MSZBT küldöttsége Salgótarjánba érkezett I., Ny. Kouyev vezérőrnagy ' A Salgótarjánt felszabadító légidesszaot hadosztály egy­kori parancsnoka, Ivan Nyikitics Konyev vezérőrnagy teg­nap hajnalban Salgótarjániba érkezett, hogy részt vegyen a hazánk felszabadulása 30. évfordulója tiszteletére rendezett ünnepségeken. A kedves vendéget Budapesten a Keleti pá­lyaudvaron Szabó Aladár, a városi pártbizottság titkára és dr. Hegedűs Károly, a városi tanács végrehajtó bizottságá­nak titkára fogadta. . I. Ny. Konyev vezérőrnagy tegnap megkezdte salgótar­jáni programját. Délelőtt ellátogatott' a városi pártbizott­ságra, ahol Ozsvárt József, a párbizottság első. titkára tájé­koztatta Salgótarján fejlődéséről, a város kommunistáinak munkájáról. A szívélyes, elvtársi beszélgetésen I. Ny. Konyev több kérdést tett - fel a városi pártbizottság vezetőinek, ve­zető munkatársainak. — bábéi felv. — Magyar hét- a lengyel fv-ben Hazánk felszabadulásá­nak 30. évfordulója alkal­mából magyar hét * kezdő­dött tegnap a lengyel televízi­óban. A varsói adó ezalatt mindennap egy-két magyar műsorszámot sugároz. Apró Antalnak, az MSZMP Politikai Bizottsága tagjának, az országgyűlés, valamint a Magyar—Szovjet Baráti Társaság elnökének vezetésével kedden Moszk­vába utazott a baráti társa­ság küldöttsége, amely részt vesz a hazánk felszabadulá­sa 30. évfordulója tiszteleté­re rendezett ünnepségsoro­zaton. A delegációval uta­zott Marjai József külügyi államtitkár és Duschek La- josné, az MSZMP KB tagja, a SZOT titkára. A küldöttség búcsúztatá­sára a Ferihegyi repülőtéren megjelent Faluvégi Lajos pénzügyminiszter, Nagy Má­ria, az MSZBT főtitkára, dr. Csendes Lajos, az MSZMP KB agitációs és propagan­daosztályának helyettes ve­zetője, Roska István külügy­miniszter-helyettes és dr. Marczali László kulturális miniszterhelyettes. Ott volt. V. J. Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. (MTI) Köszöntötték az 1940-ös párttagokat> Közel-keleti jelentés rr r W i • 1usparbaj Nicosiában Nicosia Súlyos tűzpárbaly robbant ki hétfő éjszaka nem sokkal éjfél után a nicosiai repülő­tér közelében a görög nemzeti gárda és török megszálló csa­patok között. A lövöldözés, amely az elmúlt nyáron lét­rejött fegyverszünet óta- a két fél között a leghevesebb volt, feltehetően azt követően tört ki, hogy a ciprusi görögök ünneplő sortűzzel köszöntöt­ték a Nagy-Britannia ellen 1955. április 1-én indított fel- szabadítási harc évfordulóját. A törökök válaszlövéseket, adtak le és a tűzpárbaj a két felet elválasztó úgynevezett „zöld vonal” teljes szakaszá­ra átterjedt. Az ENSZ béke- fenntartó erők közvetítésével, mintegy két és fél órás lö­A szovjet vendég délután a Salgótarjáni Kohászati Üzemekbe látogatott el, ahol Szilágyi Dezső, a pártbizottság titkára, a gyár mozgalmi és gazdasági életének vezetői fo­gadták a vendéget. A baráti beszélgetés után üzemlátogatás­ra is sor került. r Újjászületett egy százéves gyáregység Elkészült a Lenin Kohászati Művek nemesacél-hengerműve öt esztendővel ezelőtt szüle­tett a döntés: a Lenin Kohá­szati Művek területén hat futballpálya nagyságú helyen építsék meg Közép-Európa legkorszerűbb nemesacél- hengerművét. A mű kész: áp­rilis elsején, 14 órakor adták Bt. Máris többet termel a régi­nél. A tegnap avatott nemes­acél-hengermű középsora már egy éve működik, s a felfutás első esztendejében ötezer ton­nával többet termelt mint a lebontott százéves régi finom- hengerde, amelynek három hengersora együttesen 130 ezer tonnát termelt. Most, hogy a finom.herrgersor is el­készült. (a kát hengersor ter­mékei között a méretekben van különbség) — teljes a mű. Ha az újságíró azt kérdezi a kohászati művek bármelyik dolgozójától, hogy vajon mi­ért van szükség a hárommil- liárd forint értékű beruházás­ra, bizony szemet kerekítenek rá. hiszen a fejlődő gépgyár­tás. az építőipar valósággal' falja a hengerelt acélt és a világpiacon ez az egyik leg­becsesebb áru. Így hát a fej­lesztést nem lehetett elodázni, sürgősségét a népgazdasági érdek kívánta. Az utóbbi húsz évben mintegy tízmililiárd fo­rintot fordítottak az LKM fejlesztésére;' a legtöbbet — hárommilliárdot — a most. ünnepélyes külsőségek között átadott hengerműre. Műszerek mellett. A nézelő­dő t elkóioróztatia az égbenvú- ló kéménverdő között is óri- (Folytatás a 2. oldalon) Idősek és középkorúak, nők és férfiak gyülekeztek tegnap délelőtt Salgótarján­ban, az MSZMP belvárosi körzeti pártszékházának nagy­termében. A városi pártbi­zottság hazánk felszabadulá­sának harmincadik évforduló­ja alkalmából összejövetelen köszöntötte az 1945-ös párt­tagok egy csoportját. A benn- sőséges ünnepségen részt vett Godó Györgyné, a megyei pártbizottság osztályvezetője. Az egybegyűlteket Medved Károly, a városi pártbizottság titkára üdvözölte, s méltatta a harmincadik évfordulót. Azt hangsúlyozta elöljáróban, |hogy hazánk életében fontos évfordulóhoz érkeztünk. Visz- szaemlékezett az 1945-ös idő­re, amikor a kommunisták, a párttagok nehéz körülmények között folytatták munkájukat. De a komnjunisták ott voltak az újjáépítésben, a széncsa­tákban, üzemek beindítá­sánál, a falujárásoknál egyaránt. A salgótar- iáni kommunisták a felsza­badulás első napjaitól példát mutattak helytállásukkal, munkájukkal. Az 1945-ös őszi választásoknál Salgótarján­ban a kommunista párt kapta a legtöbb szavazatot. 1946. ja­nuár 1-én a szénbányák álla­mosítása után kibontakozott a széncsata, s már tavasszal elérték a háború előtti' szén- termelés 75 százalékát. Kije- .entette: — Három évtized eltelte után azt mondhatjuk, hogy a mai eredmények alapját az elvtársak rakták le. Az önök munkájának gyümölcse, hogy ma ilyen eredmények mellett ünnepelhetjük hazánk felsza­badulásának harmincadik év­fordulóját. Medved Károly ezután a máról szólt. Méltatta a párt XI. kongresszusát, majd gaz­dasági életünk fejlődéséről beszélt. Kiemelte életszínvo­nal-politikánkat, majd azokat a feladatokat hangsúlyozta, melyeket a párt XI. kongresz- szusa a kommunisták, az egész magyar nép számára megha­tározott. Mint mondotta: — Az előttünk álló felada­tok sem lesznek könnyebbek. Szorgos, becsületes munkára van szükség, hogy a párt XI. kongresszusának határozata­it maradéktalanul végrehajt­suk. Ebben a munkában fel­tétlen számítunk az elvtársak sokéves tapasztalataira. A köszöntés után megkez­dődött a baráti beszélgetés. Emlékek elevenedtek fel 1945-től egészen, napjainkig. Ma és holnap több mint öt ven alapszervezetben kö­szöntik az 1945-ös párttagokat. A felszabadulás harminca­dik évfordulója alkalmából összehívták a Salgótarjáni Ko­hászati Üzemek 1945-ös kommunistáit. A huszonöt éves évforduló alkalmával még 240 olyan kommunista vök az üzemben akik 1945- ben a felszabadulás kezdeté­től vettek részt a párt harca­iban és az üzem újjáépítésé­nek nagy feladataiban. Most a harmincadik évforduló al­kalmából már 127-re csökkent az 1945-ös párttagok száma. Szilágyi Dezső, a nagyüze­mi pártbizottság titkára me­leg szavakkal köszöntötte az ünnepi megemlékezésre meg­invitált párttagokat. Ügy kezdte üdvözlő szavait, hogy e megbeszélésben azok vesz­nek részt, akik a pártprogram születésétől kezdve harcol­tak népünk felemelkedéséért. Párttagságuk egyidős ha­zánk szabadságával. Megtisztelő kötelességem — mondotta a pártbizottság tit­kára, hogy ebből az ünnepi alkalomból köszöntsem önö­ket. Egy kérést és egy kíván­ságot szeretnék tolmácsolni. Kérjük, hogy a továbbiakban is maradjanak közöttünk, ad­ják át forradalmi tapasztala­taikat a következő nemzedék­nek, és mindazt ami erőt ad és lelkesítő példát mutat. Kívánom valamennyiüknek, hogy e nagy munka és e nagy harc részeseiként sokáig élvezzék munkájuk gyümöl­csét. Az ünnepi megemlékezést követően a 45-ös párttagok még hosszasan elbeszélgettek egymással, visszaemlékezve o harmic év legnehezebb és legemlékezetesebb napjaira. O. B. völdözés után a két fél között sikerült a tűzszünetet létre­hozni. A jelentések szerint a lövöldözéseknek egy sebesült­je volt. Makariosz ciprusi elnök hét­főn beleegyezett, hogy a Pa- lesztiniai Felszabadítási Szer­vezet irodát nyisson Nicosiá­ban. A hírt hivatalosan azt követően jelentették be. hogy az érsek tárgyalásokat foly­tatott a PFSZ-nek a ciprusi fővárosban tartózkodó delegá­ciójával. A küldöttség átadta Makariosznak Jasszer Arafat üzenetét, Ankara Törökország több egyetemén tüntettek a diákok hétfőn azt követően, hogy Ankarában bejelentették, a Süleyman De- mirel vezette új jobboldali konzervatív kormány mega­lakulását. Beirut Egy izraeli katonai kom­mandó hétfőn kétszer tett kí­sérletet arra, hogy Libanonba behatoljon. Beiruti ka,tanai szóvivő közölte, hogy a liba­noni tüzérség a betolakodókat megfutamodásra kényszeri- tette. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom