Nógrád. 1975. március (31. évfolyam. 51-76. szám)

1975-03-01 / 51. szám

....3 G ÓT'' X Világ proletárjai, egyesüljetek! NOGRAD AZ MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA J XXXI. ÉVF. 51. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1975. MÁRCIUS 1., SZOMBAT SIKERES, JÓ MUNKÁT! Ma délelőtt Salgótarjánban megkezdi munkáját a m~- gye kommunistáinak legmagasabb fóruma, a megyei párt­értekezlet. Nagy jelentőségű politikai esemény ez a me­gye kommunistái,, a megye eg ész lakossága számára. A megyei pártértekezlet összegezője és befejezője a X. kong­resszus határozatainak végrehajtásáról szóló Nógrád me­gyei számadásnak, a XI. kongresszusra való felkészülés­nek. A küldöttértekezlet feladata, hogy mérlegelje a me­gye politikai, gazdasági, társadalmi, kulturális és ideoló­giai fejlődését, az elmúlt négy esztendő tapasztalatait. A pártértekezlet több mint húszezer kommunista kép- vise.eteben állástfoglal a már korábban vitára bocsátott kongresszusi dokumentumokkal kapcsolatban. Ezek szel­lemeden meghatározza, hogy a megye kommunistái, a parton kívüli tömegekkel együtt milyen célok eléréséért, es hogyan dolgozzanak az elkövetkezendő években. Nagy felelősség négy év munkájáról véleményt mon­dani. újabb négy évre feladatokat megjelölni. Ismerve azonban a pártértekezlet előzményeit, azokat a széles kö­rű, megfontolt vitákat, amelyek a megyei pártértekezletet, megelőzték, meggyőződéssel állíthatjuk, hogy minden fel­tétel adott az eredményes, jó munkához. A vezetőségválasztó taggyűlések, pártértekezletek, a kongresszusi dokumentumok vitája élénkebbé tették a po­litikai életet, helyi mérlegkészítésre ösztönöztek, jelentős gazdasági és erkölcsi eredményeket hoztak: erősítették a pártegységet, a párt és a tömegek közötti bizalmat. A kongresszusi felkészülés alkotó légkörét jól tükrözik azok az eredmények, amelyeket a kongresszusi verseny során megyénk dolgozói elértek. A munkaverseny nagyszerű sikerei azt is bizonyítják, hogy megyénk dolgozói egyet­értenek pártunk politikájával, magukénak érzik a párt célkitűzéseit, s cselekvő módon, odaadó munkával vesz­nek részt megvalósításukban. A jó politikai légkörhöz nagymértékben hozzájárulnak azok a nagyszerű eredmények, amelyeket a négy évben elértünk. Olyan vágyak és elképzelések öltöttek testet, amilyenekre csak a közösségért élni és cselekedni kész emberek képesek. Jogosan lehetünk büszkék eredménye­inkre. Sok-sok töprengés, számvetés, elemzés, tervezés, erőfeszítés, fáradságos és áldozatkész munka van mögöt­tük. Ezek az erőfeszítések nem voltak hiábavalók. Bár­merre járunk a megyében, mindenütt láthatjuk, érzékel­hetjük munkánk eredményeit. Büszkék lehetünk a me­gyeszékhely, Salgótarján fejlődésére, mindazokra a léte­sítményekre, amelyek itt, a megyében szebbé, otthono­sabbá teszik életünket. Amelyek újabb lehetőségeket te­remtenek a kulturált munkához, a művelődéshez és a szórakozáshoz. Jóleső érzéssel vesszük tudomásul, hogy az elmúlt négy év alatt újabb tizenhárom korszerű üzemben indult meg a termelés. Korszerűsödtek, fejlődtek hagyományos nagyüzemeink is. A mezőgazdaság fejlődéséről elmond­hatjuk, hogy az elmúlt négy év a termelőszövetkezetek és állami gazdaságok eddigi tevékenységének legeredménye­sebb időszaka volt. Jelentősen javultak az élet- és mun­kakörülmények. Emelkedtek a jövedelmek, javultak a gyermekes családok életkörülményei. A tizenöt éves la­kásépítési terv megvalósításának eredménye, hogy ma már megyénkben minden harmadik család új lakásba költözött. Sorolhatnám tovább azokat az eredményeket, amelyek szebbé teszik életünket. De a legnagyobb ered­mény abban fejeződik ki, hogy sokat fejlődött megyénk lakosságának öntudata, műveltsége, tájékozottsága, fele­lősségérzete, önbizalma. A pártértekezlet küldöttei a tanácskozáson elmond­ják azokat a gondokat is, amelyek gátolták, nehezítették munkánkat, gyorsabb előrehaladásunkat. Az igazsághoz tartozik az is, hogy nem használtuk ki eléggé lehetősége­inket. és nem volt mindenütt elég szervezett, fegyelme­zett és igényes a munkánk. A felkészülés, a számadás felelősségteljes munkája egybeesik hazánk, megyénk felszabadulásának 30. évfor­dulójával. Amikor mérleget készítünk a négyéves mun­kánkról, tudjuk, hogy eredményeinkhez, fejlődésünkhöz a felszabadulás teremtette meg az alapot. A Szovjetunió, a Vörös Hadsereg hősies harca tette lehetővé, hogy a nép, a munkásosztály vegye kezébe a hatalmat. A három év­tized nagy munkájában mindig éreztük a szovjet nép testvéri barátságát, sokoldalú, önzetlen támogatását. Kommunisták tanácskoznak ma és holnap a tőlük megszokott nyíltsággal és elemző alapossággal. A pártér­tekezlet résztvevői, munkások, parasztok, mérnökök, or­vosok, pedagógusok állami, társadalmi és gazdasági éle­tünk vezetői, pártmunkások, osztályharcban, edzett vete­ránok és fiatalok. Ismerjük őket, hiszen közülünk valók. Bízunk bennük, de tudjuk azt is, hogy a pártértekezlet bármennyire is magára vállalja és viseli a felelősség ter­hét, tulajdonképpen csak kezdet, amelynek kiibontókozá- sa nemcsak a küldöttek, nemcsak a megválasztott új pártbizottság, tisztségviselők feladata, hanem mindazoké, akik felelősséget éreznék a megye jövőjéért. A pártértekezlet tanácskozásától azt várják megyénk kommunistái, a közvélemény, hogy a megye helyzetének reális értékelése alapján olyan célokat határozzon meg az elkövetkezendő évekre, amelyek további lendítői lesz­nek politikai, gazdasági és a kulturális életünknek. Vá­lasszon olyan vezetőket, tisztségviselőket, akik elvhűsé­gükkel, rátermettségükkel, szorgalmukkal bizonyították: képesek a megye kommunistáinak irányítására, a párt, a dolgozó nép szolgálatára. A megye kommunistáival, dolgozóival együtt kö­szöntjük a küldöttértekezletet. Felelősségteljes, eredmé­nyes, jó munkát kívánunk. Gotyár Gyula ÍJIést tartott az Elnöki Tanács A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa pénteken ülést tartott. Az Elnöki Tanács módosí­totta a muzeális emlékek vé­delméről szóló 1963. évi 9. számú törvényerejű rendele­tet. Az új rendelkezések ér­teimében, a főLdben, a vizek medrében, vagy máshol rej­lő. illetőleg az onnan előke­rülő muzeális vagy műemléki értékű tárgyak, nemzeti kin­csek az állam tulajdonát ké­pezik, így az állami szocialis­ta tulajdont megillető véde­lemben részesülnek. Az ása­tásokon kívül az építkezéselv- nél. földmunkáknál stb. fel­tárt muzeális értékeket a helyi tanácsnál be kell je­lenteni. A muzeális érték fel­fedezője és bejelentője a tárgy jelentőségétől és érté­kétől függően elismerésben részesül. Az Elnöki Tanács ezután bírákat mentett fel és válasz­tott meg, valamint egyéb ügyeket tárgyalt. (MTI) MAI SZAMUNKBAN WVvXVV^XXXXXXNXXXXXXXXXXXVYVsXXXXXV Zenei figyelő (4. oldal 1 Négy év képekben (5. oldal 1 Az ajándék (6. oldal) Mérkőzés előtt (7. oldal) A szocialista brigádok által kezdeményezett kongresszusi munkaverseny országosan nagy sikereket ért el. A Salgótarjáni Kohászati Üzemek munkakollektívái is megtették felajánlásaikat, melyeket jelentősen túl is teljesítettek. A hideghengermű DEXION- Salgó üzemében a Nógrádi Sándorról elnevezett szocialista brigád sok-sok társukat megelőzve a legjobbak közé küzdötte fel magát. Bérezési Mihályné vezetésével 42-en a raktári állványozáshoz szükséges DEXION szerkezeti elemek festésében, darabolásá­ban. csomagolásában serénykednek. 1969-ben alakították brigádjukat, most az arany- jelvényt akarják megszerezni Csermák Istvánná, Fájd imréné. Kiss Dezsőné, Márton. Katalin, Józsa János, Pálkerti Tibor és a többiek munkájukkal kiérdemlik az elismerést. — Kulcsár József — Sikerrel sárult a kongresszusi és felszabadulási munkaverseny első szakasza Jó politikai légkörben, alkotó kedvvel folyik a vetélkedés A kongresszusi és felsza- badulási tnunkaverseny elmúlt évi szakaszáról többé-kevés- bé elkészültek a teljes érté­kű felmérések. Az előzetes értékeléseket figyelembe véve úgy tűnik, hogy megyénk tíz nagyüzemében csaknem száz­millió forintot tesz tki a ve­télkedés során létrehozott többlettermék. A mezőgazda­ságban tevékenykedők csak­nem 80 millióval adtak töb­bet az eredeti elképzelésnél. A megye nagyüzemei közül a Salgótarjáni Kohászati Üze­mekben a vállait 28,5 millió forint többlettermelést egy­millióval szárnyalták túl.. Az öblösüveggyárban a tervezett­nél nagyobb nyereséget értek el. A ZIM salgótarjáni gyá­rában a gazdálkodás haté­konyságát jelzi, hogy 1974- ben hét százalékkal nőtt az egy fő egy napra eső terme­lési érték. Nyereségük csak­nem 80 millió forint. Az el­múlt esztendőben 50 millióval nagyobb termelési értéket ál­lítottak ©lő, mint 1973-foan. Az ötvözetgyárban terven felül vállalt ezer tonna ferroszilí" cium helyett 1656 tonnát gyártottak. ami 17 millió többletárbevételt jelent. Mi­vel importipótló anyagról vari szó, ez 500 ezer dollár meg-, takarítást jelent a népagzda- 6ágnak. Az alapanyagoknál és (Folytatás a 2. oldalon) Hatékony művelődés szélesebb körben Az elmúlt években me­gyénk kulturális élete a Dárt társadalmi, politikai célj i val összhangban, dinamikusan fejlődött. A művelődés hatá­sa szélesebb körben érvénye­sül, javultak személyi és tárgyi feltételei. Egyre nö­vekszik azoknak a száma, akik felismerték a kultúra, a művelődés társadalompolitikai jelentőségét, személyiséget formáló, társadalmat átalakító szereüét. Kulturális életünk, s egy­ben tevékenységünk fejlődé­séhez alapvetően járultak hozzá az MSZMP Köznonti Bizottságának határozatai. a közoktatás- és közművelődés­politikai határozatok. Néhány kiragadott példa fejlődésünkről. Az utóbbi években társa­dalmi segítséggel, gyorsan nőtt az óvodai férőhelyek száma. Több a szakképzett óvónőnk, emelkedett az óvo­dai nevelés színvonala, amely legjobban a hatékony iskola- előkészítő munkában érzékel­hető. Jelenleg a 3—6 éves iíorú gyermekek 70,4 százalé­ka részesül óvodai nevelés­nen. Az 1974/75-ös tanév elején 25 500 fő tanult megyénk 156 általános iskolájában. A ko­rábbi évekhez viszonyítva jó­val kisebb tanulói létszám mellett az általános iskolai osztálytermek és a tanerők száma viszont emelkedett. Az általános iskolai oktató-nevelő munka a figyelem középpont­jába került: tovább folytattuk a tervszerű körzetesítést, nö­vekedett a szakrendszerű oktatásban részesülő tanulók és a szaktanárok által tartott tanítási órák aránya, az is­kolák közötti színvonalkü­lönbség mérséklődött. Az általános iskolák nappa­li tagozatán végzők több mint esvharmada folytatja középiskolákban tanulmánya­it, szintén egyharmaduk szakmunkástanuló-képzésben vesz részt. Az idei tanévben 5807 tanuló iratkozott be a középiskolába. Fokozatosan emelkedett a felsőoktatási in­tézményekben továbbtanuló fiatalok száma és aránya. Az ezekbe az intézményekbe fel­vett fiatalok 52 százaléka fi­zikai dolgozó gyermeke. A közművelődés az elmúlt években jobban igazodott a társadalmi szükségletekhez, erősödött tudatformáló szere­pe, közösséget alakító hatása. A közművelődési tevékenység fejlesztését részben a községi művelődési házak egész sora, a könyvtári hálózat teljes ki­építése, állománygyarapítása, a rádió és televízió tömeges elterjedése jelzi. A közművelődési intézmé­nyek tartalmi tevékenysége fejlődött. Az elmúlt négy év alatt megélénkült a népi kultúrát őrző, ápoló és feltáró tevékenység. Több rangos kulturális fesztivált rendez­tünk megyeszerte. Előbbre léptünk az ifjúság és a mun­kásság művelődése terén. Szervezettebb a szakmai kép­zés, emelkedett a felnőttok­tatásban részt vevő munkások száma. Főként a szocialista brigádok kulturális-nevelő te­vékenységében mutatkoznak kedvező változások. Közei Phnom Penhez Szorongatott helyzetben Phnom Penh-i katonai for­rásokból származó értesülés szerint a Lan Nol-rezsim csa­patai péntekre virradó éjsza­ka újabb stratégiai ponton szenvedtek érzékeny vereséget a népi felszabadító erőktől» Kemény ütközet után és légi- erejük tömeges bevetése elle­nére fel kellett adniuk Tuol Leapnál levő erődített állásu­kat, amely a Pochengton lé­gitámaszpont és egyben a fő­városi repülőtér legfontosabb védelmi állását jelentette, Phnom Penh tői északra pedig elvesztették a Mekong keleti partiján levő Prek Luongot. Prefc Luong elfoglalása pe­dig azt jelenti, hogy a népi erők közelebb hozhatják tü­zérségüket az ostromlott fő­városhoz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom