Nógrád. 1975. február (31. évfolyam. 27-50. szám)

1975-02-01 / 27. szám

♦ Újításokra serkent a verseny Világ proletárjai, egyesüljetek! A ZIM ealgótarjárai gyárá­ban a XI. pártkongresszus és hazánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére ki­bontakozott szocialista mun- kaverseny jelentős fejlődést eredményezett az újítómozga­lomban is. Az eredményekhez hozzájárult, hogy már az el­múlt évben meggyorsult az újítások elbírálása, ügyintézé­se, és növekedett az anyagi elismerés. A gyárban az elmúlt tíz évet figyelembe véve tavaly született a legjobb eredmény. A szocialista brigádok köré­ben elterjedt a jelszó, mely szerint egy brigád legalább egy újítást dolgozzon ki. Ta­valy a 192 újítási javaslatból 90 volt a megvalósításra al­kalmas. Csaknem kétszerese ez a korábbi év eredményei- ■ nek. Az újításokból eredő gazdasági eredmény is egy­millió forinttal növekedett. Az újítások 60 százalékát fizikai munkások, elsősorban szocialista brigádok dolgozták ki. Tovább növekedett jí fia­tal újítók aránya, hiszen tő­lük származik az újítások 30 százaléka. A gyár dolgozóinak mintegy 47 százaléka nő. És éppen ezért az idén őket is jobban bátorítják újítások kidolgozására. Tavaly mind­össze egy női újító volt a gyárban, Zsivera Gyuláné diszpécser, aki látva, hogy a hegesztési kapacitás nem mindig biztosított, emiatt a gáztűzhelyeken egy csukló- pántot újított. Az elmúlt évben beadott újítások csaknem háromne­gyed része az anyagtakaré­kosságot segítette elő. A leg­eredményesebb újítási munkát a Kandó Kálmánról elneve­zett és a Vállalat Kiváló Szo­cialista Brigádja címet is el­nyert brigád végezte. Ók ti­zenöt újítást dolgoztak ki, amit elfogadtak és be is ve­zettek. A Nógrádi Sándor, ugyancsak Kiváló Szocialista Brigád újítása csaknem egy­millió forintos eredményt ho­zott. Bodrogi László az im­portanyag megtakarítására dolgozott ki újítást, amivel 208 ezbr forintot takarítottak meg, Az idén is sokat várnak az újítóktól. A szocialista brigá­dok idei felajánlásaiban még inkább szerepelnek újítások­ra vonatkozó ígéretek. Az újítási feladatterv is segít abban, hogy ráirányítsa a figyelmet a megoldásra váró feladatokra. A , vállalat veze­tősége at anyag- és energia­takarékosságot elősegítő újí­tásoknál, ha az magas szelle­mi tevékenységgel párosul, a maximális díjkulcsot alkal­mazza? Ezenkívül az idén a még gyorsabb ügyintézéssel, elbírálással ségítik az újító- mozgalmat, ami ma már eb­ben az üzemben is a ver­senymozgalom szerves része Képünkön: Zsivera Gyuláné munkatársaival, akik öröm­mel fogadták újítását, mert ezzel gyorsabbá és egyszerűb­bé vált a tűzhelyek gyártása. Kulcsár József felvétele NOGRAD AZ MSZMP NOGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANACS LAPJA XXXI. ÉVF., 27. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1975. február 1., szombat NAPIRENDEN Lakáselosztás — várospolitika A Salgótarjáni városi Ta­nács végrehajtó bizottsága és a Hazafias Népfront sal­gótarjáni városi elnöksége még 1972. decemberében együttműködési megállapo­dást kötött. Az ezóta eltejt két év tapasztalatait vitatta meg tegnap a városi tanács végrehajtó bizottsága és a Hazafias Népfront városi el­nöksége együttés ülésén. Megállapították, hogy az együttműiködésá megállapo­dás megkötése szükségszerű volt, elősegítette a két szerv munkakapcsolatának sokol­dalúbbá, rendszeresebbé té­telét, a várospolitikai munka fejlődését. Gyümölcsöző voit az együtt­működés a választások ide­jén. A népfront váro6.i. vá­roskörzeti bizottságai meg­szervezték a vámosi tanácsta­gok munkájának értékelését. A bizottságok a kimaradt ta­nácstagok helyére elsősorban fiatalokat, munkásokat ja­vasoltak. Ennek alapján ■ a fi­atal tanácstagok részaránya 11 százalékról 21 százalékra, a munkások aránya 28 szá­zalékról 32 százalékra növe- kedi&tt. A tanács népképviseleti jellege erősítésében fontos szerep hárul a lakóbizottsá­gokra, melyek egyben a népfrontul unka legkisebb szervezeti egységét is jelen­tik. A népfront segítségével Salgótarjánban ma már 18 lakóbizottság működik, 122 taggal. Jó munkát végeztek a nepírontaktívák a lakógyűlé­sek szervezésében is. amelye­ken 710 választópolgár vett részt, 90-en összesen 175 kü­lönböző közérdekű gondot ve‘ettek fel. Értékelte az együttes ülés a lakásügyi társadalmi bi­zottságban végzeitt. munkát is. Az elmúlt két évben ösz- s/.esen 228 lakást osztottak el társadalmi elbírálás alapján, s ebben a népfrontéi aottisá- gok köziem üköd vse hasznos volt. Az együttműködés alapján a lakókörzetek új közéleti fórumaként létrehozták a városi tanácstagi csoportokat. A tanácstagi csoportok szer­vezése bevált, különösen a külső peremrésaeken jó, eredményes a munkájuk. A nopfrontbiaotitságoknak abban is jelentős szerepük van. hogy Salgótarjánban valamennyi tanácstag meg­tartotta beszámolóját. Eze­ken összesen 3733 választó jelent meg. a hozzászólók 933 közérdekű javaslatot tet­tek. Értékelték az ^együttes ülé­sen a városfejlesztési, rende­zési tervek, tanácsrendelet- tervezs-tek előkészítése, a vá­rospolitikai fórumok szer­vezése terén elért eredmé­nyeket is. Megállapították, hogy a népfrontbizotitság je­lentős szerepet vállalt a' nyílt vároapoli. ti'ka megvalósítású ­ban Várospolitikai fórumo­kat szervez, ahol a lakossá­got érintő terveket előzetesen széles körűen megvitatják, abban véleményt nyilváníta­nak. A város negyedik ö;- éves , tervének megvalósítását hatékonyan segíti elő a Hazafias Népfront szervezé­sében a Húszezer munkana­pot Salgótarjánért társadal­mi munkaakció, amely a vá­rosfejlesztés, a városszépítés, a közérdekű javaslatok meg­valósításának egyik Legfon­tosabb forrásává vált. A népfront városi bizottsága ál­tal kiadott jelszó: „Tovább szépül a város, ha együtt dolgozunk érte”, jól segíti elő a város, lakóinak össze­fogását. Az együttes ülésen a továb­bi feladatokat is megszabtak. Megvitatták a végrehajtó1 bizottság kétéves tevékenysé­géről szóló beszámolót is. A vitában a népfront részéről részt vett Tóth Pál, Szabó Ferenc, Prókai Gábor, Pálfal- vj László, a végrehajtó b - zotttág részéről Ozsvárt Jó­zsef, Szerémi Sándor, P<5- .- nyi László. Az együttes ülé­sen részit vett és felszólalt Hoffer István, a megyei ta­nács elnöke és Leven da Jó­zsef né, a városi tanács csúcs vezetőség ének titkára is. A végrehajtó bizottság ez­után más fontos napirendet is megtárgyalt. Sikeresen folytatódik a kongresszusi és felszabadulási munka verseny Jelentések az év első eredményeiről Február 15-ig valamennyi Az MTI munkatársai né- vállalat energia- és amvasta- hány nagyvállalattól tájékoz- karékossági tervet dolgoz ki, tatást kértek a kongresszusi amelynek végrehajtásával to­vább nő a kongresszusi és felszabadulási munkaverseny jelentősége. Az üzemi dolgo­zók, s mindenekelőtt a szo­cialista brigádok a megnöve- kedett feladatokhoz kapcsoló­dó új felajánlásokra, korábbi vállalásaik módosítására, ki­egészítésére készülnek, s egy­ben töretlenül folytatják a versenyt a népgazdaság szá­mára jelentős többi alapvető cél eléréséért is. Munkában a Szai/ut—4. Folytatja repülését a Szál­ját—4 szovjet onbi tálas tudo­mányos állomás. A kozmona­uták a 19. munkanap nagy részét orvosa kísérleteknek szentelték- Alekszej Gubarov és Georgij Grecsko a vérke­ringés működését vizsgálták' adagolt fizikai megterhelés mellett. EKG-méréseket vé­geztek stb. A kísérletekhez forgószéket és speciális vá­kuumruhát használtak. A csontszövetek sajátosságainak, a tartós súlytalanság állapo­tában fellépő változásai ta­nulmányozására ultrahang se­gítségével meghatározták a csontszövetek tömörségét. Az űrhajósok vért is vettek a ké­sőbbi földi laboratóriumi elem­zéshez. A huszadik munkanap prog­ramjának megfelelően Guba­rev és Gcecsko karbantartási szemlét végzett az űrállomá­son, átvizsgálta a tudomá­nyos műszereket, rendszerezte a korábbi napok kutatási eredményeit, fizikai gyakorla­tokat folytatott. navigációs kísérleteket hajtott végre e:; Pihent. Ülésezett a szakszervezeti tanács Pénteken ülést tartott a Nógrádi Szénbányák vállala­ti szakszervezeti tanácsa. Elöl­járóban a vállalat egészségvé­delmi és munkavédelmi ter­vét tárgyalták meg, amelyet Sült Tibor, műszaki igazgató- helyettes terjesztett elő. Ezt követően a vállalati igazgató­ság ügyrendjét és az új szer­vezeti intézkedéseket fogad­ták el. A szakszervezeti ta­nácsülés döntött az Iparág Kiváló Szocialista Brigádja címre való felterjesztések ügyében. Ezúttal három szoci­alista brigádot terjesztettek fel. Végül megtárgyalták, il­letve elfogadták az első fél­évi munkatervet. Vizsgálatok a KNEB programjából A Központi Népi Ellanőrzá- ramját jóváhagyta. Tudomá- si Bizottság pénteki ülésén sül vette, hogy a Fővárosi és a három vizsgálat programját Megyei Népi Ellenőrzési Bízott- tárgyalta meg az első félévi ságok megkezdik az állampol- munkatervóben előirányzott gárok telek-, lakás- és üdülő- feladatok közül. A népesedés- , tulajdonát szabályozó, vala- DOilitikai feladatokról 1973-ban mint a luxusjelilegű üdülő- és hozott minisztertanácsi haté- lakásépítkezés korlátozására rozat végrehajtását a tana- hozott rendelkezések végre- csoknál és a gyermetoellátási hajtásának vizsgálatát, cikkeket gyártó iparban, s a A KNEB elfogadta a lakos- nagy- és kiskereskedelemben ságot érintő ipari saolgáitatá- vizseálják a népi ellenőrök, sóik és javítások áralfcalmazá- Választ keresnek arra is, hogy sá,ról és számlázási rendjéről a munkáltató szervek milyen készült jelentést- Végül a segítséget nyújtanak a gyér- KNEB elnöke tájékoztatta a mefcek nevelését vállaSó csa- bizottságot a kokadi Lenin ládok anyagi terheinek köny- Tsz és a Hajdú-Bihar me­nvítiéséhez. élet- és immkakö- gyei Mezőgazdasági Ellátó Vál- rülményeik javításához. latot éllen indítványozott gaz­Ugyancsak most készítik eI5da“f bireágügy befejezésé­a felsőoktatási intézmények sodfokon jogerősen ítéletet szerződésies tevékenységének hozott: fuvareszközök, tiltott es a kivitelezési munkák hasz- bérbeadása miatt a termelő- nosításán-ak vizsgálatát, to- ‘szövetkezetét 947 261 forint, a vóbbá a vetőmagtermélés, -for- Hajdú-Bihar megyei AGRO- gálmazás és -ellátás helyzeté- KÉR Vállalatot 100 000 forint nek ellenőrzését. A bizottság gazdasági bírság megfizetésére mindhárom vizsgálat prog- kötelezte, verseny második szakaszának indulásáról, a januárban el­ért eredményekről. HUSZONÖTEZER TONNA TATABÁNYAI SZÉN TERVEN FELÜL A Tatabányai Szénbányák élőváió csapatai előrelátható­an már a múlt év végén gon­doskodtak az úi munkahe­lyek előkészítéséről, s 1975- re több .hónapra elegendő szénvagyont tártak fel. Ez­zel és más intézkedésekkel biztosították, hogy a bányá­szok januárban töretlen len­dülettel folytathatták a kong­resszusi munka versenyt. így már az év első hónapját ki­magasló teljesítménnyel zár­hatták. Több mint 25 D00 ton­na szenet termeltek terven felül, s ezzel mintegy 10 szá­zalékkal túlteljesítették havi előirányzataikat. A példamu­tató teljesítménnyel többlet- igényt elégítettek ki a szén- medence dolgozói. Két va­sárnap és egy szabad szom­baton is dolgoztak, hogy a népgazdaság igényéit kielégít­hessék. A kongresszusi munkaver­seny élenjárója januárban is a vállalat 580 szocialista bri­gádja volt. A 11 /a aknában dolgozó Veszprémi István bri­gádja például 12 500 tonna szenet küldött felszínre, és ez­zel 113 százalékra teljesítet­te havi tervét. Ez a brigád olyan geológiai körülmények között dolgozik, ahol különö­sebb gépesítésre nincs lehető­ség, ezért gyakran használ­ják még a hagyományos bá­nyászlapátot. Így a 113 szá­zalék elérése kiemelkedő tel­jesítménynek számít. A 15/c aknában Mészáros László. Lé­vai Sándor és Dobi János trontbrigádja 35 000 tonna sze­net termelt, s így 116 száza­lékos teljesítménnyel zárta a januári hónapot. HÄROM NAGYBERUHÁZÁS GYORSABB BEFEJEZÉSÉÉRT A VBKM Villamosállomás- szerelő Gyárának (VÁV1 er­re az évre szóló muntcaver- seny-felaiánlásai között sze­repel különböző villamosipari berendezések határidő előtti elkészítése és felszerelése há­rom jelentős nagyberuházás­nál. Az Ózdi Kohászati Művek dróthúzó. üzeme szerelésinek és a hidegpróbáknak a be­fejezését eredetileg 1975. szeptember 30-ra tervezték. A kivitelezésben résztvevő vál­lalatok. köztük a VBKM Vil- lamosállomás-szerelő Gyáva vállalta, hogy a munkálato­kat június végére befejez-i. Ennek érdekében a kivitele­zők szocialista szerződést kö­töttek. A VÁV összesen 34 millió forint értékű, villa­mosberendezést. azaz komp­lett áramszolgáltatót szerel fel Ózdon. Az 56 mezős nagy- feszültségű fokozott berende­zés nagy részét már legyártot­ták januárban, s így biztosra vehető, hogy a vállalt ha­táridőt tartani tudják. A Dunaújvárosi Hullámpa- pírgyár villamosenergia-szoi- gáltató berendezéseit is ez év­ben elkészíti á gyár. Vállal­ták, hogy a 120/10 kilovol­tos fogadóállomás szerelését március 31-ig befejezik. A 35 millió forintos berendezés főegységeit és kapcsolóberen­dezéseit januárban elkészí­tették. s néhány naDoal ez­előtt már a helyszínre is szál­lították. A többi berendezés, valamint a 10 kilovoltos al- áillomás gyártását és a kábel- hálózat telepítését is befelezik ebben az évben. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom