Nógrád. 1974. november (30. évfolyam. 256-280. szám)

1974-11-01 / 256. szám

MSZMP NÓGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TAHACsJiAP^A Világ proletárjai, egyesüljetek! XXX. ÉVF., 256. SZÁM 1974. NOVEMBER 1., PÉNTEK ÁRA: 80 FILLÉR Találkozás a lengyel párt és állam vezetőivel Losonczi Pál hazaérkezett Lengyelországból Márkus Gyula, az MTI tu­dósítója jelenti: _<osonczi Pál, a Magya1’ Népköztársaság Elnöki Taná­csának elnöke lengyelországi hivatalos baráti látogatásának utolsó napján, csütörtökön délelőtt Varsóban, a LEMP KB székházában találkozott a lengyel párt és állam ve­zetőivel. A szívélyes és ba­ráti légkörben lefolyt megbe-. szélésen lengyel részről részt vett Henryk Jablonski, a LEMP KB tagja, az államta­nács elnöke, Piotr Jarosze- wicz. a LEMP KB tagja, mi­niszterelnök, Edward Babiuch. a LEMP KB tagja, a kb tit­kára. MieczyslaW Jagielski, a LEMP KB tagja, miniszterei­Az ifjúsági parlament részt­vevőinek Horváth László, a szakmunkásképző intézet igazgatója számolt be a két évvel ezelőtt lezajlott ifjúsági parlament óta eltelt időszak eseményeiről, a szakmunkás- képzés fejlődéséről, az inté­zeti élet alakulásáról. A ta­nácskozás céljaként kiemelte: számba véve az eddigi ered­ményeket, a munka tapaszta­latait, fórumot teremtve az érdekvédelmi tevékenység gyakorlásához, lehetőséget ad­ni az intézet feladataihoz, terveihez kapcsolódó javasla­toknak, hogy méltóan készül­hessenek fel a XI. pártkong­resszusra, a felszabadulás 30. évfordulójára, s a szocialista szakmunkásképzés 25 éves ju­bileumára. A beszámolóban elhangzott, hogy a szakmunkásképző in­tézet feladatait eddig eredmé­nyesen oldotta meg. Az utób­bi tizenöt év alatt mintegy 6000 szakmunkást képeztek ki. A szakmunkásképzés színvo­nala emelkedő tendenciát mutat, habár a tanulmányi eredményekkel — mindenek­előtt az elméleti átlaggal — az nök-helyettes. az állami terv­bizottság elnöke, Stefan Ol- szowski, a LEMP KB tagja, külügyminiszter és Tadeusz Hanuszek budapesti nagykö­vet. magyar részről pedig Roska István külügyminiszter­helyettes és Németi József varsói nagykövet. Losonczi Pál csütörtökön — feleségével és kíséretével együtt — hazaérkezett Buda­pestre. Kíséretében volt dr. Polinszky Károly oktatási mi­niszter, Bodonyi Pálné, az El­nöki Tanács tagja, a Hazafias Népfront Budapesti Bizott­ságának titkára, Roska Ist­ván külügyminiszter-helyet­tes, Tordai Jenő külkereske­delmi miniszterhelyettes és intézet vezetése elégedetlen. A gyakorlati oktatás jó szám­szerű eredményei mellett fon­tos feladat az elméleti okta­tás eredményeinek növelése. Az intézet tanulói az el­múlt tíz évben több alkalom­mal nyertek kedvező helye­zést a tantárgyi és szakmai versenyeken, tavaly például egy-egy országos első, illetve második helyezést. Rendsze­res a fiatalok társadalmi te­vékenysége, aminek sokrétű­ségét és eredményét mutatja, hogy mintegy tíz jelentősebb feladat megoldásával több ezer társadalmi munkaórát telje­sítettek. Rendszeres az iskolai klub­élet és a szakköri tevékeny­ség. Az intézet ifjúsági klub­ja már harmadszor nyerte el a „Kiváló ifjúsági klub” cí­met. Az intézetnek kiterjed­tek a kapcsolatai a város mű­velődési intézményeivel, kü­lönösen a Kohász Művelődési Központtal. A szakmunkásta­nulók mind nagyobb számban részvevői a színházi előadá­soknak, látogatói a filmeknek, s hallgatói az ismeretterjesz­tő előadásoknak. Nagy Lajos, a Külügyminisz­térium protokollosztályának vezetője. A fogadtatásra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Kisházi Ödön, az Elnöki Tanács he­lyettes elnöke, Cseterki La­jos, az Elnöki Tanács titkára, dr. Dimény Imre mezőgazda- sági és élelmezésügyi mi­niszter, Keserű Jánosné köny- nyűipari miniszter és Púja Frigyes külügyminiszter. Je­len volt Jerzi Zielinski, a Lengyel Népköztársaság bu­dapesti nagykövetségének ideiglenes ügyvivője. Losonczi Pál a megérkezés­kor sajtónyilatkozatot adott. (MTI) (Közlemény a 2. oldalon.) Az intézet igazgatójának beszámolóját követően negy­ven fiatal vett részt a vitá­ban, illetve tett'fel kérdése­ket az intézet vezetőinek, s a vállalatok képviselőinek. A sokrétű felszólalás lényegében három fő téma köré csopor­tosítható mondanivalóban csúcsosodott ki: a fiatalok ré­széről számos kifogás hang­zott el a munkahelyek szoci­ális hiányosságai miatt; nincs megnyugtatóan megoldva a szakmunkástanulók szakszer­vezeti hovatartozásának kér­dése; s végül úgy vélik, hogy a „Jó tanuló, jó sportoló” mozgalom nemhogy segítené, hanem inkább akadályozza a tanulók sportolási igényének kielégítését, az egészséges tö­megsport kibontakozását. A vitában elhangzott kér­désekre és problémákra nagy­részt nyomban a helyszínen, választ adtak a vállalatok képviselői, illetve ígéret hangzott el néhány probléma kivizsgálására és megoldásá­ra. A vita összefoglalójában Horváth László igazgató is­mertette azokat az ajánláso­kat, amelyeket a november­ben sorra kerülő megyei ifjú­sági parlamentre küldenek az intézet fiataljai. Ezt követően a részvevők megszavazták az ajánlást és megválasztották az intézet 18 küldöttét a megyei ifjúsági parlamenre. Megkezdődött a MU0SZ közgyűlése Csütörtökön a budapesti pártbizottság oktatási igazga­tóságának épületében meg kezdődött a Magyar Újságírói. Szövetségének kétnapos köz­gyűlése. Az elnökségben fog­lalt helyet Győri Imre, az MSZMP Központi Bizottsá­gának titkára, Grósz Károly, az MSZMP KB ágit. prop. osztályának vezetője, Várko- nyi Péter államtitkár, a kor­mány Tájékoztatási Hivatalá­nak elnöke, Katona István, az MSZMP KB tagja, a Nép- szabadság főszerkesztője, Barcs Sándor, a MUOSZ el­nöke, Komját Irén, a MUOSZ alelnöke, Király András, a szövetség főtitkára, Kimmel Emil, a Nyomda-, a Papíripar és a Sajtó Dolgozói Szakszer­vezetének főtitkára. Vas Im­re, a Művészeti Dolgozók Szakszervezetének főtitkára. Részt vett a tanácskozáson Jiri Kubka, a Nemzetközi Új­ságíró Szervezet főtitkára, és Oleg Zaglagyin, a NUSZ tit­kára. Barcs Sándor, a MUOSZ elnöke, az MTI vezérigazga­tója megnyitójában szólt ar­ról, hogy az eltelt időszak­ban a magyar újságírók kül- és belpolitikai téren egyaránt jó munkát végeztek. Nagy segítségei jelentett, hogy a párt az újságírás fejleszté­sét, színvonalának emelé­sét mindenkor fontos politi­kai ügynek tekintette. A MUOSZ elnöke kegyelettel emlékezett meg az újságíró­társadalom halottairól; a köz­gyűlés néma felállással ádó- zott emléküknek. A szövetség választmánya a legutóbbi közgyűlés óta eltelt öt esztendő munkájáról írásos beszámolót készített, amely átfogó képet nyújt a bel- és külpolitikai újságírás helyze­téről. Megállapítja, hogy a sajtó, a rádió, a televízió te­vékenységével sikeresen _ já­rult hozzá szocialista építő­munkánk eredményeinek, ha­zánk nemzetközi tekintélyé­nek növeléséhez; a magyar belpolitikai életet a valóság­hoz híven, sokrétűen, meg­győző erővel mutatta be, a külpolitikai tájékoztatás új formákkal gazdagodva, az események, a nemzetközi mé­retű osztályharc alapjáról kiindulva, hűen tükrözte az erőviszonyok változását. A beszámoló kitért az újságírók társadalmi szervezetének szakosztályi, oktatási, nemzet­közi tevékenységére is. Király András a beszá­molóhoz fűzött szóbeli kiegé­szítésében kiemelte: mindaz, amit az újságírás adhat, (Folytatás a 2. oldalon) A «%uh munkástanulók ifjúsági parlamentje Növelni az elméleti oktatás i eredményeit Több mini ezerkétszáz szakmunkástanuló és 34 szakma képviseletében 120 küldött vett részt a 211. sz. Ipari Szak­munkásképző Intézet esüíörtök délelőtt lezajlott ifjúsági parlamentjén. A Kohász Művelődési Központban megren­dezett parlamenten megjelentek azoknak a vállalatoknak a képviselői is, ahol az intézet tanulói gyakorlati oktatáson vesznek részt. Újítók a kongresszusi versenyben A pártunk XI. kongresszu­sa és hazánk felszabadulásá­nak 30. évfordulója tisztele­tére kibontakozott szocialis­ta munkaverseny igen élén- kitóen hatott az újítómozga­lom fejlesztésére is. Az üze­mekben, gyárakban a szocia­lista brigádok a több terme­lésre, termelékenység foko­zására tett felajánlások mel­lett újítások kidolgozására is ígéretet tettek. A Nógrádi Szénbányáknál már év elején megszervezték az újítási versenyt, és ennek ösztönzésére több mint száz­ezer forint jutalmat tűzött ki a válla' : vezetősége Az eredmények igazolják, hogy érdemes volt alkalmazni az anyagi ösztönzés módszerét. Az elmúlt háromnegyed év­ben 455 újítási javaslat szüle­tett a vállalatnál, és ezek közül 362 olyan, amit a szo­cialista brigádok dolgoztak ki, nyújtottak be az egysze­mélyi elbírálókhoz. A szocia­lista brigádok többsége már eleget tett az egész évre szóló felajánlásban megfogalmazott újítási feladatoknak. Az elfo­gadott javaslatok közül 22 olyan volt, hogy a gazdasági eredményt is kalkulálni lehe­tett. Az idén eddig az újítá­sokból eredő vállalati ered­mény erősen megközelíti az 5 millió forintot. Az újítók ré­szére háromnegyed év alatt több mint 205 ezer forintot fizettek ki. Az eredményeket nagyban elősegítette a bányásznap tiszteletére augusztusban meg­szervezett újítóhónap. Egy hónap alatt 112 javaslatot naplóztak be. A legjobb eredményt az év eddigi idő­szakát figyelembe véve a nagybátonyi gépüzem dolgo­zói érték el. A már említett újítási hónap alatt itt 62 ja­vaslat született, év elejétől pedig több mint 200. Feltét­len jó eredménynek számít­ható az is, hogy az újítási feladattervből eddig már 14 témakörben találtak megol­dást áz újítók. A Lam part ZIM salgó­tarjáni gyárában szerdán újí­tási ankétot tartottak. Erre az újítók, műszaki dolgozók és ügyintézők közül 100 embert hívtak meg. Az idei eredmé­nyekről, az újítómozgalom fejlődéséről Etesi József fő­mérnök tájékoztatta a tanács­kozás résztvevőit. Szeptemberben újítóhóna­pot szerveztek ebben a gyár­ban is, amikor 46 újítás szü­letett. Az előkalkulált gazda­sági eredmény megközelíti az 1 millió forintot. Az újítóhó­nap során legjobb eredményt elért 19 újítót pénzjutalom­ban részesítették. Erre a cél­ra 15 ezer forintot fordított a vállalat. Kiitanics Gyuláné egy adóberendezés tápegységének for­rasztását végzi. A BRG-ben jártunk... 1972-ben alakult — és a gyáregység egyik legfiatalabb brigádja — a Gagarin brigád. Ez éti vállalásukat időará­nyosan túlteljesítették, kong­resszusi vállalásukat is Hó százalékra teljesítették. Ebben az évben neveztek elsőnek u „szocialista brigád” cím el­nyeréséért. A brigád a mun­kán kívül is „összetart”. Kö­zös mozilátogatáson és kiál­lításon vettek részt. A brigád vállalása 30 társadalmi mun­kaóra személyenként, amelyet a gyár területén rendezési munkákra használtak fel. Fi­atal brigád, jó brigád. Ez i* mottója lehetne riportunk­nak. A Gagarin brigád mun­Papp József brigádvezető: — kája garancia a gyármányaik Jól összeszokott a brigádunk jó minőségére. Boros Pálné a tápegység egy Laczkó Anna: — Jó érzés eb­részének forrasztását végzi, ben a brigádban dolgozni, Munkájára nincs panasz Megértőek a munkatársak \ i

Next

/
Oldalképek
Tartalom