Nógrád. 1974. október (30. évfolyam. 229-255. szám)

1974-10-01 / 229. szám

y Ä vasárnap megrendezett döntővel befejeződött a balassa­gyarmati szocialista brigádok első városi vetélkedőjének több hónapig tartó eseménysorozata. A tapasztalatok kedve­zőek: a brigádok alapos felkészültségről tettek tanúbizony­ságot, ezzel is hangsúlyozva az ilyen és hasonló, nagy munkástömegeket megmozgató szellemi vetélkedők jogo­sultságát, hasznosságát. A képen a győztes Landler Jenő Szocialista Brigád boldog tagjait láthatják olvasóink. (Fény­képes beszámolónk a 4. oldalon) üxoijet tábornok látogatása a meggyében Tegnap délelőtt elvtársi, ba­ráti látogatásra a megyébe ér­kezett D. I. Oszadcsi vezér­őrnagy, a Szovjetunió ma­gyarországi nagykövetségének katonai és légügyi attaséja. Kíséretében volt Koltai Vil­mos vezérőrnagy. A vendégeket a megyei pártbizottság székházában Gé- czi János, az MSZMP Nógrád giegyei Bizottságának első tit­kára é§ dr. Boros Sándor, a megyei pártbizottság titkára üdvözölte. A szívélyes beszél­getés után a vendégek és a házigazdák felkeresték a sal­gótarjáni öblösüveggyárat, ahol Varga Gyula, a gyár igazgatója és Vonsik László, á gyári pártbizottság titkára köszöntötte őket. A gyárláto­gatás után D. I. Oszadcsi a többi között kijelentette: — Nagyszerű termékeket gyártanak ebben a gyárban. Az itt készített tárgyak szin­te megszépítik az emberek életét. A szép pedig újra még jobb munkára ösztönöz. Bol­dogságot, örömet szereznek ezek a termékek. Szívből kí­vánok a gyár valamennyi dolgozójának további sikere­ket. Délután Karancsberénybe látogattak el a vendégek, ahol megtekintették a Nógrádi Sándor felszabadulási és par­tizán-emlékmúzeumot, majd a késő délutáni órákban a rét­sági járási pártbizottságon folytattak elvtársi eszmecse­rét. Kongresszusi munkaverseny Vasutasok a zökkenőmentes szátfálásért A vasúttal szemben tá­masz lőtt követelmények egy­re , növekednek. A személy- és teherforgalomban már 1980- at írnak: olyan forgalmat bo­nyolítanak le, amilyet csak hat év múlva vártak. A kong­resszusi és a felszabadulási munkaversenyben milyen fel­ajánlásokat tettek, és miként állnak a végrehajtással — kérdeztük Balassagyarmaton Somogyvári Lajos MÁV-vo- nalfőnöictől. Felügyeletük alá az Ipolytarnócig, Vácig és Aszódig terjedő vasútvonalak tartoznak. A foglalkoztatott dolgozók száma eléri az 1050- et. A vonalfgnök elmondot­ta, hogy a vasutasok július­ban tettek felajánlásokat. Szocialista brigádértekezle­teken, szakszervezeti taggyű­léseken vitatták meg a meg­növekedett tennivalókat. A közelmúltban értékelték a kongresszusi és a felszaba­dulási munkaverseny állását. Valamilyen formában minden dolgozó tett vállalást. A sze­mélyszállításban vállalták, hogy balesetmentesen és me­netrendszerűen közlekedte­tik a vonatokat. Ezt sikerült is elérniük. Az áruszállítás­ban szintén maradéktalanul teljesítették, amit vállaltak. A kocsiforduló gyorsítását 101,5 százalékra teljesítették. A fűtőházi dolgozók jó mun­kájának eredménye, hogy, egy mozdony gazdaságosságát 108,2 százalékra emelték. Az utazószemélyzet ésszerű fog­lalkoztatásában 101 százalékot produkáltak. Társadalmi munkavállalást is tettek a vasutasok. Eddig 75 dolgozó 120 órát végzett. Akad néhány kiemelkedő bri­gádteljesítmény. A Percze László vezette Landler Jenő Szocialista Brigád termelési eredményei kiválóak, emel­lett a szocialista brigádok vá­rosi vetélkedőjén bronzérme­sek lettek. Szécsényben jól dolgozik a II. Rákóczi Ferenc Szocialista Brigád, amely a kocsiforduló gyorsításában 102 százalékot produkált. Telje­sítményével a vonalfőnökség területén elismerést vívott ki magának Nógrádkövesd vas­útállomása, ahol több szocia­lista brigád dolgozik. A Pest­vidéki Kőbánya Vállalat ál­tal kitermelt, népgazdaságilag fontos követ gyorsan, zökke­nőmentesen szállítják ren­deltetési helyére, és a vona­tok 55 százalékát irányvonat­ként indították útnak. Amit vállnUnk, azt teljesítik a vas­utasok. Világ proletárjai, egyesüljetek! XXX. ÉVF., 229. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. OKTÓBER 1., KEDD Befejeződtek a magyar—szovjet hivatalos tárgyalások Ifözös közleményt írta Be ala Bajnok Zsolt és Bokor Pál, az MTI tudó­sítói jelentik: Hétjön a kora délutáni órákban a Kreml Katalin-termében befejeződtek a magyar— szovjet hivatalos tárgyalások. A záróülésen elfogadták a látogatásról kiadandó közös közleményt. A zárómegbeszélésen magyar részről je­len volt Kádár János, az MSZMP Központi Bizottságának első titkára, Fock Jenő, a Po­litikai Bizottság tagja, a Minisztertanács el­nöke, Németh Károly, az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a KB titkára, Benke Va­léria, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja, a Társadalmi Szemle főszerkesztője, Hu­szár István miniszterelnök-helyettes,. Púja. Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, küliigyifiiniszter és Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, ha­zánk moszkvai nagykövete. Szovjet részről a tárgyalóasztalnál helyet foglalt Leonyid Brezsnyev, az SZRP Köz­ponti Bizottságának főtitká.ra, Nyikolaj Pod- gornij, az SZKP Politikai Bizottságának tag­ja, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa El­nökségének elnöke, Alekszej Koszigin, a.z SZKP Politikai Bizottságának tagja. mi­niszterelnök, Mihail Szuszlov, az SZKP Po­litikai Bizottságának tagja, Konsztantyin Ka­tusén, az SZKP Központi Bizottságának tit­kára, Nyikolaj Bajbakov, miniszterelnök-he­lyettes, Vaszilij Kuznyecov, a külügyminisz­ter első helyettese, és Vlagyimir Pavlov, a Szovjetunió budapesti nagykövete. A megbeszélésen a két párt és a két or­szág közötti testvéri kapcsolatok elmélyíté­séről, együttműködésünknek a szocialista és kommunista építés jelenlegi szakaszában legperspektivikusabb formáiról, s e kapcsola­toknak a jelenlegi követelményeknek meg­felelő tökéletesítéséről tárgyaltak. Megvitatták a szocialista országok közötti és békeszerető erőkkel való együttműködés kérdéseit, a nemzetközi feszültség további enyhítéséért, az általános béke és biztonság megerősítéséért vívott harcban. A zárómegbeszélésen befejezték a magyar —szovjet közös közlemény egyeztetését. Az eszmecserét a nézetek és álláspontok teljes azonossága jellemezte valamennyi megvitatott kérdésben. A magyar és a szov­jet vezetők zárómegbeszélése a szívélyesség és a testvéries barátság légkörében ért vé­get. Küldöttségünket hétfőn délután a moszk­vaiak több ezres részvételével a Vnukovói repülőtéren ünnepélyesen elbúcsúztatták Moszkvában. A Magyar Népköztársaság párt- és kor­mányküldöttsége a következő táviratot küld­te a szovjet vezetőknek hazaérkezésük al­kalmából. L. I. Brezsnyev elvlársnak, az SZKP KB főtitkárának; N. V. Podgornij elvtársnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnöksége elnöké­nek ; A. N. Koszigin elvtársnak, a Szovjetunió Minisztertanácsa elnökének. MOSZKVA Kedves elvtársak! Elhagyva a testvéri Szovjetunió földjét ismételten kifejezzük őszinte köszönetünket önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsának és Minisztertanácsának, az egész szovjet népnek, azért a szí­vélyes fogadtatásért és forró vendégszeretetért, amelyben látogatásunk alatt része­sítettek bennünket. Mély meggyőződésünk, hogy tárgyalásaink eredményesen szolgálták népeink ér­dekeit és közös nagy ügyünket, s hozzájárulnak országaink gyümölcsöző együttmű­ködésének és népeink testvéri barátságának további elmélyüléséhez. Kívánunk önöknek, a Szovjetunió Kommunista Pártjának, a testvéri szovjet nép­nek további nagy sikereket, a XXIV. kongresszus határozatainak végrehajtásában, a kommunista társadalom építésében, a közös ügyünk győzelméért, a béke megőrzé­séért folytatott harcban. Budapest, 1974. szeptember 30. A Magyar Népköztársaság párt- cs kormányküldöttsége KÖZLEMÉNY a Magyar Népköztársaság párt- és kormányküldöttségének a Szovpetúniában tett látogatásáról A Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságá­nak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének és Mi­nisztertanácsának meghívásá­ra Kádár Jánoisnak, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottsága első titkárá­nak a vezetésével 1974. szep­tember 25—30. közötti hivata­los baráti látogatást tett a Szovjetunióban' a Magyar NéDköztársaság párt- és kor­mányküldöttsége. A küldöttség szovjeturiióbeli tartózkodása során járt Le- ningrádban, ipari és mezőgaz­dasági létesítményeket tekin­tett meg, találkozott a dolgo­zók képviselőivel, a párt- és állami szervek munkatársai­val. közéleti személyiségekkel. A leningrádi Kirov-gyárban magyar—szovjet barátsági nagygyűlést tartottak, amely nagy erővel demonstrálta a Magyar Népköztársaság és a Szovjetunió, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt és a Szovjetunió Kommunista Pártja közötti megbonthatat­lan egységet. A magyar párt- és kormány- küldöttséget mindenütt meleg, szívélyes fogadtatásban része­sítették, ami a magyar és a szovjet népet összekötő mély testvéri érzelmek újabb tanú- bizonysága. Á látogatás során a két fél tárgyalásokat folytatott, ame­lyeken részt vettek magyar részről: Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára; Fock Jenő. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnöke: Né­meth Károly, az MSZMP Po­litikai Bizottságának tagja, a Központi Bizottság titkára; Benke Valéria. az MSZMP Politikai Bizottságának tagja, a Társadalmi Szemle szerkesz­tő bizottságának elnöke; Hu­szár István, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának tagja, a Minisztertanács elnökhelyette­se: Púja Frigyes, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, külügyminiszter; Rapai Gyula, az MSZMP Központi Bizott­ságának tagja, a Magyar Nép- köztársaság moszkvai nagykö­vete. A tárgyalásokon jelen volt: Katona István. az MSZMP KB tagja, a Népsza­badság főszerkesztője; Szűrös Mátyás, Fodor László, az MSZMP KB osztályvezető- he­lyettesei és Tóth József, a Külügyminisztérium főosztály- vezetője. Szovjet részről: L. I. Brezs­nyev, a Szovjetunió Kommu­nista Pártja Központi Bizott­ságának főtitkára; N. V. Pod­gornij, az SZKP KB Politikai Bizottságának tagja, a Szov­jetunió Legfelsőbb Tanácsa Elnökségének elnöke; A. N. Koszigin, az SZKP KB Politi­kai Bizottságának tagja, a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak elnöke; M. A. Szuszlov, az SZKP KB Politikai Bizott­ságának tagja, a Központi Bizottság titkára; K. F. Katu­sé v, az SZKP KB titkára; N. K. Bajbakov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió Minisz­tertanácsa elnökének helyet­tese, a Szovjetunió Állami Tervbizottságának elnöke; V. V. Kuznyecov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió külügy­miniszterének első helyettese; V. J. Pavlov, az SZKP KB tagja, a Szovjetunió nagykö­vete a Magyar Népköztársa­ságban. A tárgyalásokon jelen voll: K. V. Rusizakov, az SZKP KB tagja, az SZKP fő­titkárának munkatársa, N. N. Rogyionov, az SZKP KB tag­ja, külügyminiszter-helyettes; G. A. Kiszfeljov, az SZKP KB osztályvezető-helyettese és N. N. Szi'kacsov, a külügyminisz­térium V. európai osztályának vezetője. I. A szívélyesség és a kölcsö­nös megértés légkörében le­zajlott tárgyalásokon a felek megelégedéssel állapították meg, hogy magas színvona­lúak'a két országnak a politi­kai, gazdasági és kulturális élet minden területére kiterje­dő testvéri kapcsolatai. A gyü­mölcsöző magyar—szovjet együttműködés a szocialista internacionalizmusra, vala­mint a barátsági, együtt­működési és kölcsönös se­gítségnyújtási szerződés­ben lefektetett elvekre épül. A tárgyalások vala­mennyi megvitatott kérdésben megerősítették a két aárt és ország nézeteinek és állás­pontjának teljes egységét. A szovjet küldöttség tájé­koztatást adott a szovjet néo- nek a kommunista társadalom építésében elért sikereiről, az SZKP XXIV. kongresszusa határozatainak megvalósításá­ról. a Szovjetunió gazdasági erejének növekedéséről. a szovjet társadalom szociálpoli­tikai és szellemi fejlődéséről. Hangsúlyozta, hogy a Szovjet­unióban a kommunista éDÍtés jelenlegi szakaszát a szoviet nép magasfokú munkaaktivi­tása. a szocialista munkaver- sen.y újabb fellendülése jel­lemzi. amely biztosítja a ter­melési tervek sikeres teljesíté­sét. A szovjet fél tájékoztatást adott az SZKP Központi Bi­zottsága és a szovjet kormány köl noli tikai tevékenységéről, az SZKP XXIV. kongresszu­sán meghirdetett program megvalósításában elért sike­rekről. A magyar vezetők nagyra értékelték a testvéri szoviet nép nagy eredményeit . a kommunizmus építésében, kz (Folytatás a ,3. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom