Nógrád. 1974. június (30. évfolyam. 126-151. szám)

1974-06-09 / 133. szám

Beszélgetés Végh Antal íróval Novellái, regényei, szociog­ráfiai tanulmányai tették is­mertté a nevét. A Bekötő út című regényéből Boldogságke­resők címmel színdarabot írt. Sokat publikál napilapokban, folyóiratokban. Az ünnepi könyvhét járási megnyitóját ő tartotta Szécsényben. Itt be­szélgettünk vele, munkájáról, terveiről, a mai magyar iro­dalomról. — Mai magyar irodalom? Nehéz feladat egy mai írónak véleményt mondani a mai iro­dalomról. A gépezetben ő is egy mozgató, alkotó. Mindig szókimondónak tartottak, íróink egy része úgy gondol­ja, hogy ha egy nyugati áram­latba beleveti magát, azt átve­szi, fellengzős mondatokat kreál, a cselekmény fonalát jól összebogozza, máris ő a modem író. Ha nem értik, ak­kor az olvasó maradi, nem veszi észre, elnézést a kemény fogalmazásért, hogy ő a dilet­táns. — Ezek szerint íróink egy részének műveit „Vart pour Vart”-nak tartja? — Nevezzük annak, vagy éppen selejtnek. Rejtőből „is- _ tent” csanáltunk, és egyes írók azt hiszik, hogy csinálnak egy gyenge krimit, leöntik szocia­lista mázzal, és ők akkor már halhatatlanok. — Ügy érzi, hogy ez irodal­munk fő vezérvonala? — Szó sincs róla! Nálunk egy egészséges áramlat van kibontakozóban. De fáj, hogy ezeknek a műveitől roskad a könyvespolc, fertőzik az em­berek tiszta gondolatait. — Ha jól értettem, két do­log ellen lázad: .az irodalom túlmesterkélt nyelvezete, és a könnyűfajsúlyú művek el­len. — Minden ember olyan lesz, amilyen könyvön nőtt fel. Tiszta stílust, szép ma­gyar nyelvet, szocialista gon­dolatokat kell adni! A mai íróknak is szól Mikszáth: el­beszélni az egyszerű embe­rektől tanultam. Szocialista realista művekre van szükség. — És ön mit tart szocia­lista realistának? — Az írók körében vita folyik a meghatározás körül. Szerintem szocialista realis­ta az, ami a ma emberéről a valós problémákról, gond­jainkról szól, megmutatni az embereknek a jövő, a szo­cializmus útját. — Szocialista realistának tartja magát? — Igen, annak! Az embe­reknek kell a szellemi táp­lálék. Bem tábornok fegy­vert és verseket kért a nép­nek. Ha ez a „táplálék” rossz, az megüli az emberek gyom­rát. — Mi az ars poétikája? — Mindegy, hogy Nyírség vagy Göcsej. Az egyszerű munkást, parasztot kell áb­rázolni. Valahogy úgy, mint azt Móricz tette. Csak más világot, más embereket. Var­ga Erzsikről, Cigány Ber­cikről kell írni. Értük kell szót emelni! — Egyik szociográfiája nagy port vert fel? — Ha az ember egyszerű munkások mellett szól, ér­tük emeli fel a hangját, nem szabad félni. — Kit tart példaképének? — Nincs példaképem. Min­den jó írót és költőt szere­tek. — Tervei? — Mi lehet egy író terve? Érezni, hogy nem hiába „éne­kel.” És én szeretnék még nagyon sokáig énekelni úgy, hogy rámfigyeljenek azok, akiknek énekelek. Elősegítsem azt a változást, ami most ha­zánkban lejátszódik. Szenográdi Ferenc Fiatal modellezők Nógrád községben Örömmel látjuk, hogy a Nógrád községi MHSZ-lövészklub pezsgő életet teremtett a község fiataljai körében. A fiatalok lövész-képzése mellett rádiózással és modellezéssel is foglalkoznak. Az utóbbi két ágazat jelentősen elősegíti az általános iskolai tanulók fizikai és egyéb ismereteinek bővítését. Nem beszélve arról, hogy a modellezők a tör­ténelmi hajók és repülők építésével kézügyességre, gazdag fantáziára is szert tesznek. A tanfolyamokon Chikány József, és Kiss Zoltán irányításával mintegy 25 szorgalmas pajtás bővíti ismereteit. Nógrád községben nyugodtak azok a szülők, akiknek gyerme­kei a rádiótávirász és a modellező szakkörben töltik délutáni, esti szabad óráikat, hi­szen hasznos ismeretekkel gyarapodnak. Chikány József tervrajzról magyarázza a gyerekeknek a modellek helyes építésének menetét. László Lajos: Uránbányászok RÉSZLETEK A GONDOLAT KIADÓNÁL AZ IDEI KÖNYVHÉTRE MEGJELENT RIPORTKONYVBOL 46. Újítások Kopaszodó alacsony férfi fut hozzánk. Öt vártam, de az újító most siet a régi műsza­ki főiskolára. A lakására hí­vott. Másnap meglátogattam. A kis ház meglapul a vil­lák között, gazdája csak azzal tudta szalonképessé tenni, hogy sok rózsát, virágot, bok­rot ültetett köréje, hogy azok eltakarják kopott vakolatát, szokványos külsejét. A bejárati ajtón nincs csen­gő. Mielőtt kopognék, hango­kat hallok... — ... Ezt még nézzétek meg. Ha fölmegyünk, a valóságban is láthatjátok. Ez a Parla­ment __ V ékony gyerekhang kérdez valamit, de nem értem. Ko­pogok. A zaj elhalkul. Vilá­gosság gyúl. Kijön a kopaszo­dó, alacsany férfi. Vékony, fekete asszony áll mellette. — Elnézést... Házi mozi­előadásunk van... Mikor a szemem megszokja a világosságot, felfedezem a két gyereket. Az asztalnál ül­nek és csodálkoznak. A házi mozin vagy a kései vendégen, nem tudom. Néznek megille- tődötten, végül az egyik nyel egyet, és megrántja anyja ke­zét. — Ez a bácsi most itt al­szik nálunk... ? Az anyja elvörösödik, és megsimogatja a fejét: „Hall- gas...” Az apa a másik szo­bába invitál. — Sok diaképem van. Es­ténként ezzel szórakozunk. Szenvedélyem. — Másik szenvedélye az újí­tás. — Kétkezi munkásként ke­rültem a vállalathoz. Techni­kumot végeztem, hamarosan művezető lettem, három fúró­torony munkájáért feleltem. Hajnalonként fogtam a kis táskámat, és felültem az üze­mi buszra. Jó élet volt, jól fizettek. Nem törtük magun­kat. — Másként lett. amikor az ércdúsítóhoz kerültem. Ott annyi baj akadt, hogy akinek volt valami lelkiismerete, újí­tott valamit vagy megszökött. Azt az üzemet, uram, a kín­lódás hozta létre. Nincs még 4 NÓGRÁD - 1974. június 9., vasárnap KÖNYVHÉTI Mai tévéajánlatunlí vendég járás A könyvhétre már néhány éve hivatalosak a szomszédos szocialista országokból a ma­gyar írók és költők, de be­mutatkozásukra — önálló költői est keretében — csak az idén került első ízben sor. Családias est volt a Fészek­klub fészekméretű termében, szinte csak szakmabeliek, s néhány nagyon is érdeklő di­ák számára. Mindenesetre re­ményt keltő, folytatást ígérő: ezen a nyomon kell elindul­nunk, hogy közismertté vál­janak határokon túli költő­ink, hogy a hazai irodalmi köztudat befogadja, ismerje, és elismerje őket. Mert. amint az estet megnyitó és a ven­dég költőket üdvözlő Nagy László mondta: „testvéreink ők az anyanyelv édes és oly­kor keserves köteléke sze­rint is”, a Dunánál élő népek sorsközösségén és szocialista egységén, népi és irodalmi összetartozásán túl. Emellet ezeket a költőket, a magyar irodalomba kapcsolja a nyelv, a benne tükröződő gondol­kodásmód, élmény és hagyo­mány. Amit pedig a költő mond, mások helyett mond­ja, közösségének érzelmeit önti szóba, formába mind­azok helyett, akiknek az efaj- ta kifejezés lehetősége nem adatott meg. A vendégségbe ékezettek versein keresztül tehát a hazájukban élő ma­gyar anyanyelvű népcsoport egész érzésvilága szólt hoz­zánk, annak sokszínű gaz­dagsága, hiszen maguk a köl­tők is különböző korú, erede­tű, más-más családi és mű­velődési hagyományt hordo­zó emberek. Érthető, hogy kíváncsisá­gunk rögtön azt kutatja mi­lyen életérzést, gondolati és érzelmi tartalmat fejeznek ki verseik, formaviláguk, mi­lyen örökséget őriz, vagy merre tör előre, milyen ha­zai irányzattal rokoníthatók és hol tartanák színvonal te­kintetében, várható-e körük­ből új kiemelkedő tehetség vagy együttesen, összefogóz­va válnak-e a kor króniká­saivá? Sokféle a kérdés, s az év­tizedek mozgásait figyelő iro­dalom-történetírás felada­ta a válasz. Beszámolóm cél­ja csupán egyetlen est né­hány verséből adódó imp­ressziók közlése: az idei könyvhétre érkezettek né­hány kiválasztott művéből alakult benyomás. Milyennek láttuk őket ezen az estén? Pontosabban: jórészt a fi­atalokat. Mert néhány kivé­teltől eltekintve egy egészen új „költői hullám” csapott át határainkon, az a nemzedék, melyet még az irodalom is­merői is alig tartanak szá­mon. Leginkább a csehszlová­kiaiaknál volt szembetűnő az ifjúság túlsúlya, ötük kö­zül egyedül Emil Lucas Bol- leslav képviselte az idősebb generációt. A fiatalok főleg a népdal hangjait hozták, azt az egy­ségesen jellemző hangot, mely mind a négy ország magyar költőinél jelen van: a táj a falu, a népszokások ábrázolása. A XX. század emberének szorongása a nép- költészet nyelvén kifejezve sokukra jellemző. Ez az ér­zés leginkább s legsikereseb­ben az ukrajnai Kovács Vil­mosnál szólalt meg. A jugoszláviaiaknál mind­ez az avantgarde. s az ex- presszionizmus formavilágá­ban jelenik meg, mintha a Kassák-i iskola csak náluk lelt volna folytatókra, hogy ott kiteljesedve fejlődjék a palánta, mely hazai égöv alatt nem igen tudott virulni. A szomszédos magyar iro­dalmak közül érthető módon az erdélyi a legfejlettebb, a legizmosabb; négy évszázados önálló kultúrára tekinthetnek vissza, s a hagyomány nem­csak öntudat és önállóság biztonságát adja, hanem olyan tartalmi-formai gyöke­reket is, amelyekből szerve­sen nőnek ki az új hajtások. Talán ezért mélyebb náluk a nemzedékek összetartozása is — arányosabb volt most is az évjáratok képviselete: öt idő­sebb, két középkorú és hét fiatal felvonulása — és a különböző élmény- és for- mavilágú költői sereg is olyan egységet ad, mint ahogy a szivárvány árnyalatai sem bonthatók széjjel. A népi élményvilág, a táj és természet közelsége szinte mindenkire jellemző; de olyan pompázó sokféleségben, ahogy a népi szőttesek min­táiban kapcsolódnak össze a motívumok. A költői est pedig a meg­ismerés indításának kitűnő alkalma volt, mert ízelítőt adott, kíváncsiságot ébresz­tett; akiktől megragadó verset hallottunk, annak kö­tetét is kézbevesszük. Bozoky Éva 16.45: Hervé: Nebáncsvirág A televízió 1969-ben készítet­te el a Nebáncsvirág televízi­ós operett változatát. A múlt század második felében alko­tó Hervé mintegy félszáz operetett írt. Sokoldalú alkotó volt: színész, író és kompo­nista egyszemélyben. Az Of­fenbach nagy riválisának szá­mító Hervé elsősorban a Lili és a közvetítésre kerülő Ne­báncsvirág révén vált máig világhírűvé. A televíziós vál­tozatot Kalmár András ren­dező és Lengyelfi Miklós ké­szítették. A főszerepekben Halász Juditot, Márton And­rást, Bulla Elmát, Egri Ist­vánt, Kovács Istvánt, Kazal Lászlót, Miklósy Györgyöt, Pécsi Ildikót és Csűrös Karo­lát láthatjuk. Vezényel Breit- ner Tamás. Nyelvészek „vadászterülete” Az Észak-Kaukázusban fék-' vő Dagesztáni Autonóm Szó* cialista Szovjet Köztársasá­got „a nyelvészek vadászterü­letének” nevezik a tudósok.1 Területén mintegy félmillió ember él, akik 31 önálló nyel­vet beszélnek, 70 tájszólásbanj A Szovjetunió Tudományos Akadémiájának dagesztáni le. ányintézetében, — amely most ünnepli fennálásának 25. év­fordulóját — a nyelvészek! kedvükre tanulmányozhatják e világviszonylatban páratla­nul álló nyelvi kincseskamra gazdagságát. A dagesztáni hegyvidék szí­vében fekszik Kubacsi falucs­ka, amely évszázadok óta hí-' res a cizellált ezüst-, arany* és réztárgyak ötvösművészei-* ről. Ezek a világhírű ötvös­mesterek bemutatják művei­ket a nemzetközi kiállításo­kon is. s még arról is híresek, hogy a saját külön kubacsi nyelvüket beszélik, eredetét — Dagesztán még vagy húsz írat­lan nyelvéhez hasonlóan —: a tudósoknak mind ez ideig nem sikerült megfej teniök. Az ünnepi könyvhét könyveiből Páskándi Géza: A rejtekhely Három színmű található a kötetben. A rejtekhely — ha­sonlóan a korábban megje­lent Vendégség és Tornyot választok című színművekhez egy olyan keservesen kezdő gyára az országnak. Én akkor kezdtem az egyetemet, amikor legtöbb volt a baj. Azt hit­tem, rámegy az egészségem. A feleségem, mire hazajöttem a műszakról, a tankönyvből magnóra olvasta az anyagot. Fejhallgatóval tanultam, hogy a családot ne zavarjam. Az egyik gyerek már megvolt, a másikkal terhes volt az asz- szony. Könyvből nem volt erőm tanulni. Egyébként is auditív típus vagyok. Mikor megkaptam a gépészmérnöki diplomámat, már kiforrt ben­nem az újítás is. A tömlősze­lep. — Akkor ugyanis szinte órák alatt tönkre ment a fém­szelep, máskor elakadt benne a folyadék, s kicsapott az osz­lopokból. Szinte mindennap, minden műszakban volt olyan eset, mikor bokáig jártunk a zagy­ban. Már működött a gumi­üzemünk, ahol a kádak, a szivattyúk béléseit készítet­tük. Töprengés közben meg­zavart az egyik munkatár­sam: „Tönkrement a keverő­berendezés kereke.. (Folytatjuk) — történelmi dráma (a francia forradalom idején játszódik) de „hősei” nem a forradalom vezéregyéniségei. hanem a túlélni akarók, azok a figu­rák. akik „megterhelik a for­radalom bárkáját”. Az Idő­szak. a Hülyegyerek, avagy a vándorköszörűs mondaniva­lója: miként lesz az ember a saját maga által teremtett helyzetek foglya? A Sor egy nagyon egyszerű szituáció hát­borzongatóan groteszk megol­dása: az Iroda előtt várakozó panaszosok sorát kell felszá­molni valamilyen trükkel, hogy el lehessen mondani, a sor megszűnt, az Iroda bezár­hat. Mint a „Szovjetszkaja Rósz* szija” című napilapban olvas­hatjuk. ezeket a nyelveket csak az egyes hegyi falvak lakói ismerik. Mindannyian írástudók: írnak-olvasnak a hozzájuk legközelebb eső „nagy” dagesztáni nyelven és tudnak oroszul is. de a min­dennapi életben a saját nyel­vüket használják. A „Szovjetszkaja Rosszija” cikkének szerzője. Unyejzat Mejlanovna filológiai doktor elmondta: az íratlan, ritka nyelvek tudományozása bepil­lantást enged a nép múltjába: A munkaeszközök és köz­szükségleti cikkek neve alap­ján a tudós rávilágíthat kul­turális, gazdasági és kereske­delmi kapcsolatokra a szom­szédos népekkel. A nyelvtudó­sok ilyen módon komoly szol­gálatot tehetnek a történé­szeknek. az irodalomkutatók­nak és az archeológusoknak. ERDEKES SOROK „ENYHÍTŐ KÖRÜLMÉNY” Rosario argentin város rend­őrsége letartóztatott egy Juan Lopez nevű egyént, aki meg­próbálta kirabolni egy gazdag vállalkozó lakását. A bírósá­gon Lopez töredelmesen be­vallotta bűnét, de „enyhítő körülményre” hivatkozott: pénzre volt szüksége, hogy ügyvédet fogadhasson. Az ügy­véd védte volna egy másik perben, amelyben Lopez bűn­társként szerepelt, egy másik lakás kirablása miatt. ISKOLÁK CSENGŐ NÉLKÜL A japán iskolákban meg­szüntették a hagyományos csengetést. Helyettük fényjele­ket használnak és különböző dallamokat. Minden iskola maga választja ki a neki leg­jobban tetsző dallamot, amely az órák kezdetét és végét jel­zi. BACH ÉS A JÄTEKMACKÖ Leonardo Aconcha spanyol zongoraművész óriási siker­rel koncertezett több európai országban. Az újságíróknak adott interjújában őszintén el­mondta: „Bachot, Mozartot és Chopint ugyanúgy szeretem, mint a játékaimat”. Leonardo páratlanul vidám és életöröm­től duzzadó lény; évente csu­pán hat hétig ad hangverse­nyeket, már csak azért is, mert a tehetséges muzsikus mind­össze hatesztendős. i w

Next

/
Oldalképek
Tartalom