Nógrád. 1974. június (30. évfolyam. 126-151. szám)

1974-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! ÄI MSZMP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A MEGYEI TANÁCS LAPJA XXX, ÉVF.. 126. SZÁM ÁRA: 80 FILLÉR 1974. JÚNIUS 1., SZOMBAT A KÖNYV ÜNNEPE Költő barátom mesélte, hogy a múlt év decemberének va­lamelyik zimankós napján meghívták az ország egyik pa­rányi falujába. Hívták pedig azért, hogy osztozzon az öröm­ben, úgymond: jelenlétével emelje a könyvtáravatás pom­páját, olvasson fel legújabb verseiből, s beszéljen a poézis műhelytitkairól. Egy energi­kus, fiatal tanító volt az ün­nep házigazdája, aki nemcsak a műsort szerkesztette meg, hanem megírta az avatás for­gatókönyvét jóformán percről percre. Még olyan apróság is bennefoglaltatott — ami kü­lönben aligha felejtődött vol­na el —, hogy pontosan 15 órakor a tanácselnök elvtárs átvágja a nemzetiszínű szala­got, majd átadja a könyvtár kulcsait. Tizenöt óra előtt pár perccel véget ért az ünnepi beszéd; majd, mint a forgató- könyv leírta, két kislány ezüs- tözött tálcával, ollóval és a kulcsokkal járult az elnök elé, aki egy pillanat múlva, vá­ratlan ötlettől sugallva így szólt: azt hiszem, az a helyes, ha költő vendégünket tisztel­jük meg azzal, hogy megkér­jük, ő vágja el a nemzetiszí­nű szalagot. Tiszteljük meg, barátaim, a költészetet! A költő kezébe vándorolt tehát az olló, aki szintén egy váratlan ötlet sugallatára a tömeg kellős közepéről karon fogva elővezetett egy hetyke kalapos legényt, és így szólt: tiszteljük meg az olvasót az­zal, hogy saját kezével vágja át a nemzetiszínű szalagot. Perc sem telt el eddig. Meg­számlálható szívdobogásnyi idő alatt így tisztelte meg egymást az állam, a költő, az olvasó, vagyis a nép. Ez a kölcsönös egymást megtisztelés hamarosan orszá­gosan is megismétlődik. A könyvheti könyvek utol­só kötetein is megszáradt már a nyomdafesték, hogy elfog­lalják helyüket a kirakatok­ban, a polcokon, a sátrak ponyvái alatt, városok utcáin, terein, községek, falucskák és tanyaközpontok kultúrottho- nai előtt. Költők és írók ké­szítik az úticsomagot, hogy je­lenlétükkel is megtiszteljék az olvasót. Mert nemcsak vásár, és nemcsak az alkotás sereg­szemléje lesz az idei könyv­hét, hanem egymás kölcsönös megtiszteltetése is. Jelképesen először is tisztel­günk ama politika előtt, amely évről évre nagyobb és na­gyobb összeget teremt elő az ország szellemi vagyonának gyarapítására. Mert könyvek nélkül elképzelhetetlen az em­beri élet. Ott, a könyvsátrak árnyéká­ban tisztelgünk jelképesen az alkotásnak is. A költőnek, aki szüntelenül n szívét-lelkét tárja a világ elé, s 'aki talán érzékenyebb idegrendszerénél fogva jobban reagál a bánatra, az örömre, és gyakran azt írja meg a vers­ben, amit mi valamennyien érzünk, csak nem tudjuk meg­fogalmazni pontosan. Tisztelet az írónak, aki hétköznapi tör­téneteinket átkölti, de úgy köl­ti át, hogy mindannyian ta­nuljunk, okuljunk belőle, vagy gyönyörködjünk benne. Tisztelet nekik azért is, mert nyelvünket pallérozzák, anya­nyelvűnk tisztaságát őrzik, gazdagítják, gyarapítják. S hogy felejtődhetne ki eb­ből az ünnepi sorból a könyv­tárosok, a könyvterjesztők so­kasága? Különösen ebben a folyton-folyváet időzavarban szenvedő világban fontosak í'k. hiszen okos közvetítésük­kel lerövidíthetik a mű útját áz írótól az olvasóig. Az olvasó dicséretét pedig ékesen hirdeti, hogy immár snV-sok esztendő óta eey tel- a könyv piros Készülnek az aratásra ,nepe. Simon Lajos A megye termelőszövetkeze­teinek szakemberei egyre több­ször járják a határt. Érdek­lődéssel figyelik a kalászosok fejlődését. Az aratás kezdetéig már csak egy hónap van hát­ra. A gabonabetakarításra a felkészülések mindenütt lá­zas ütemben folynak. Felül­vizsgálják a kombájnok, szál­lítójárművek, szárítóberen­dezések műszaki állapotát, ütemtervet készítenek, hogy az aratás zökkenőmentes legyen. A karancssági termelőszö­vetkezetben a tavalyi évhez hasonlóan már felvették a kapcsolatot a szomszédos He­ves megyei zaránki gazdaság­gal. Ott másfél héttel koráb­ban látnak hozzá a betakarí­táshoz, s ebben a karancssági tsz négy kombájnja segédke­zik. A zaránki kombájnok és szállítójárművek a karancs­sági határban adják vissza a „kölcsönt”. A termelőszövet­kezet most vásárolt egy SZK— 5-ös gabonakombájnt, s így nem lesz különösebb akadá­lya a 376 hektár őszi búza és a 106 hektár területen ve­tett árpa aratásának. A karancslapujtői termelő- szövetkezetben március köze­pén kezdték meg hat kombájn javítását. A munkák zavarta­lanul haladnak. Már a ko­rábbi évek tapasztalataiból okulva beszerezték azokat a fontosabb pótalkatrészeket, amelyekre az aratási munkák dandárjában nagy szükség le­het. A gazdaságban ütemter­vet készítettek: a 456 hektár területű kalászostáblákon kik és mikor dolgoznak. Folyik a kombájnvezetők kiválasztása és felkészítése. Arról is gon­doskodnak, hogy ellátásuk zavarmentes legyen. Tolmácson hat darab SZK— 4-es kombájn feljavítása után vár a „bevetésre”. Az 540 hek­tár gabona a legutóbbi határ­szemle alapján jó termést ígér. Várják a megrendelt és visszaigazolt John Deer nagy teljesítményű kombájnt is. A palotási termelőszövetke­zetben viszont nem kapják meg az aratás kezdetére a megrendelt új kombájnt. To­vábbi tíz darab betakarító­gép javítását egy héttel ez­előtt kezdték meg. A palotási határban 1700 hektár kalászos vár betakarításra. Homokterenyén is lázasan készülnek az aratásra. Üj SZK—5 típusú kombájnt vá­sároltak, folynak a javítások. Itt 395 hektár területen vár a búza és árpa az aratásra. Kétbodonyban is megvizsgál­ták a kombájnok műszaki ál­lapotát. Csupán két darab SZK—4-es javítása maradt hátra. Ügy Számítják, ha az idő kedvez, akkor tíz nap alatt végeznek az aratással. Az elmúlt hetek időjárása kedvez a kalászosok fejlődé­sének. A vetések állapota jó termést ígér, s a legtöbb ter­melőszövetkezetben felkészül­ten, nyugodtan várják majd az aratás kezdtét. l Gazdag műsor a könyvhéten Mindennapi társunk, bará­tunk, tanítónk, szórakozta­tóink: a könyv ünnepe kez­dődik holnap, megyénkben. Az ünnepi könyvhét megyei megnyitójára a megyeszék­hely legközpontibb helyén, a Tanácsköztársaság téren ke­rül sor június 1-én, délután 4 órakor. A megnyitó szava­kat Ferencz Imre, a városi tanács művelődésügyi osztá­lyának vezetője mondja, s egyben átadja a téren felállí­tott könyvutcát. A könyvutca sátraiban egy héten át reg­gel 8-tól délután 5-ig bön­gészhetnek a könyvbarátok. Az ünnepi könyvhét alkal­mával szerte a megyében rendezvényekre, programokra kerül sor. A nyitás napján Végh Antal író szécsényi ol­vasóival találkozik. Június 3- án Balassagyarmaton, a Ma­dách Imre járási könyvtár­ban megnyitják a gyermekvi­lág című kiállítást. Ugyan­ezen a napon a salgótarjáni városi gyermekkönyvtárban írás- és könyvtörténeti vetél­kedőn vesznek részt a gyere­kek, Szécsényben pedig a Krúdy Gyula nagyközségi já­rási könyvtárban Palócföld- ankétot rendeznek. Író-olvasó találkozót szervez­nek június 4-re Balassagyar­maton, a Fémipari Vállalatnál, ahol Ratkó József, József At- tila-díjas költővel beszélget­hetnek a versbarátok. AZ ipolyvecei községi könyvtár­ba ugyanezen a napon lá­togat el a költő. Tar és Diós- jenő Végh Antalt látja ven­dégül. Június 5-én, a pásztói nagyközségi járási könyvtár­ba látogat el Kertész Erzsé­bet író, hogy találkozzon ol­vasóival. Ugyancsak vele ta­lálkozhatnak ezen a napon az érsekvadkerti községi könyvtárban az olvasók. A rétsági nagyközségi-járási könyvtárban június 5-én Pa- lócföld-ankétra kerül sor. Ba­lassagyarmaton Utazz te is Gulliverrel címmel a gyer­mekkönyvtárban rendeznek vetélkedőt. Végh Antal író Vanyarcra látogat. Könyvről könyvre. Ez lesz a címe an­nak a rádiós vetélkedő elő­adásnak, amelyre június 5-én Salgótarjánban, a József At­tila Megyei Művelődési Köz­pontban kerül sor. A műsor­ban olyan neves művészek lépnek fel, mint Berek Kati, Kohut Magda, Major Tamás, Váradi Hédi és Dévai Nagy Kamilla. A zsürielnök tiszt­jét Juhász Ferenc, kétszeres Kossuth-díjas költő vállalta. Június 6-án a következő rendezvényekre kerül sor. Bihari Klára írónővel beszél­getnek az olvasók a salgótar­jáni Kohász Művelődési Központban és a romhányi községi könyvtárban. Csernai Zoltán író a nőtincsi és a nagyoroszi könyvtárba láto­gat. A salgótarjáni városi gyermekkönyvtárban ezen a napon rendezik meg a Nem térkép e táj című megyei út­törő-olvasópályázat vetélke­dőjét. Balassagyarmaton pe­dig a Madách Imre városi-já­rási könyvtárban a kisgrafi- kai pályázat díjkiosztását bo­nyolítják le. Az idei ünnepi könyvhét a június 7-i rendezvényekkel zárul. Ekkor Bihari Klára írónővel iró-olvasó találkozó­ra kerül sor a homokterenyei községi és a pásztói nagyköz­ségi-járási könyvtárban. Cser­nai Zoltán pedig a balassa­gyarmati városi könyvtárba látogat. A litkei körzeti könyvtárban a Palócföld írói és olvasói találkoznak egy­mással. Az első szál Tegnap délelőtt befűzték. az első két huzalszálat a Sal­gótarjáni Kohászati Üzemek új tűzi horganyzó telepének berendezésébe: A vállalat huzalműi rekonstrukciójának ke­retében S'Ö millió forint költséggel épült üzem ezzel elér­kezett ahhoz az időponthoz, ami után rövidesen megkez­dődhet a termelés indítása. A vállalat életében ünnepélyes esemény Sigmund La- dislavnak, a berendezést szállító és szerelő csehszlovák INPRO-cég főmérnökének irányításával, a csehszlovák és magyar szakemberek közreműködésével zajlott le. Erre az alkalomra megérkezett Miroslav Kominek, a TEPLOTECIi- NA Praha cég igazgatója, s részt vett a berendezés próbá­ján Kozma Béla, a Kohászati Gyárépítő Vállalat osztály- vezetője. A csehszlovák és a magyar szakemberek örömmel ál­lapították meg, hogy sikerrel teljesítették a szocialista szer­ződésben foglalt vállalásukat, miszerint a munkák megfe­lelő összehangolásával július 1-e helyett jiínitis 1-én a be­rendezés üzemképes állapotba került. A csehszlovák szak­embergárda a szocialista szerződésben foglalt vállalásával kívánt hozzájárulni a XI. pártkongresszus és felszabadulá­sunk 30. évfordulója tiszteletére indított verseny sikeréhez, s egyben ez feljánlás is volt részükről Csehszlovákia fel- szabadulásának 29. évfordulója, valamint a szlovák nemzeti felkelés 30. évfordulója tiszteletére. Az első huzalszálak befűzésének tapasztalatai azt bizo­nyítják, hogy a szerelési és építési munkákban részt vevő vállalatok jó munkát végeztek. Külön ki kell emelni a csehszlovák TEPLOTECHNA és a ZOM Nimburg vállala­tokat, valamint a magyar VÍV, CSŐSZER és a Kohászati Gyárépítő Vállalat egyes egységeit. Ezzel az eseménnyel egyidejűleg lapunk 5. oldalán ki- sebb-nagyobb pillanatképekben számolunk be a gyár fon­tosabb eseményeiről, dolgozóinak életéről. ____________ I A IV. országos sportnapok megyei és városi sportünnepélyét pénteken délután Salgótarjánban, az SKSE-stadionban rendezték meg. Hétköznap volt, ennek ellenére több ezren foglaltak helyet a stadion lelátóján. A diákoknak ezrei vonultak fel, hogy bemutassák imponáló sportfelkészültségüket. Az ünnepélv elnökségében helyet foglaltak a párt-, tanács-, tömeg- és társadalmi szervek képviselői. Képviseltette magát az OTSH, valamint a besztercebányai kerü­leti pártbizottság. Az ünnepélyt Hoffer István, a Nógrád megyei Tanács elnöke nyitotta meg és köszöntötte a tornabemutatóra felsorakozott ifjúságot és megjelent közönséget. Ezt követően került sor a közéi háromórás lenyűgözően szép tornabemutatóra, amelyről a lapunk 7. oladán képekben számolunk be ff

Next

/
Oldalképek
Tartalom