Nógrád. 1973. december (29. évfolyam. 281-305. szám)

1973-12-29 / 303. szám

Gyár- te Gépszerelő Vállalat keres azonnali belépéssel, ' Mit tartogat a január? hegesztő, csőszerelő szakmunkásokat és segédmunkásokat Jó kereseti lehetőséget és munkásszálláson való elhelyezést biztosítunk. Jelentkezés: Ózdi Kohászati Üzemek, Ózd, Lenin Kohászati Művek, Miskolc-Diósgyőrvasgy ár, Tiszai Vegyikombinát, Leninváros. ezeken belül Gyár- és Gépszerelő Vállalat munkahelyén. A nyergesújfalui Magyar Viscosa Gyár. Az ország egyetlen vegyiszálgyára azonnali belépéssel felvesz: — vegyipari szakmunkásokat, — betanított és segédmunkásokat, > — lakatosokat, — csőszerelőket, — építőipari karbantartókat. Jöjjön dolgozni Nyergesűjfalura a Magyar Viscosa Gyárba! — Korszerű, automatizált üzemek, a legmodernebb technológia, — biztos megélhetés, jő fizetés, — kitűnő munkahelyi körülmények, — jó szociális ellátottság, — korszerű, otthonos munkásszállások férfiak és nők részére, — jó tanulási, kulturális és sportolási lehetőségek stb. JELENTKEZÉS: Nyergesé jfatun (Komárom megye) a Magyar Viscosa Gyár munkaügyi osztályán. Apróhirdetések Ac*, vájár, vasbe­tonszerelő. KÖVY- N YÜ GÉPKEZELŐ, felépítménye* KUBIKUS, férfi segédmunkás fel­vétele a Mélyépítők- nél 5 hómaip alatt SZAKMUNKÁSSÁ képezzük ács-vas­betonszerelő szak­mákban. Felnőtt általános Iskola a munkés­izáUásokon. Álta­lános Iskolát vég­tetteknek órabér- smelés. » Fiatalok! Jelent­kezzetek ipari“ tanulónak! Acs-5 kőműves-, gépsze­relő szakmát tanulhattok. Ingyenes kollé­gium, étkezés, munkaruha. Havi ösztöndíj minimum 550 Ft. Előjelentkezésre, illetve érdeklődésre a részleteket azonnal írásban közöljük. MfiLYÉPlTÖ VÁLLALAT, MUNKAÜGY, Budapest, V., Arany János u. 3?. 1397. Pf.: 545. A STROMFELD Au­rél Gépészeti- és Gép­gyártás-technológiai Szakközépiskola mér­nök-tanári állás betöl­téséhez gépészmérnö­köt keres. Jelentkezés személyesen az iskola igazgatójánál. Felvételre kere­sünk számviteli­pénzügyi osztály- vezetői munkakör betöltésére közgazda­sági szak­embert. Követelmény: kőz- gazd. egyetem vagy számviteli fő­iskolai végzettség. Fizetés a 10/1971. MÉM. rendelet sze­rint, besorolás alapján. A pályá­zatot rövid önélet­rajzzal az alábbi címre kérjük be­nyújtani: Mátraal­jai Állami Gazda­ság, 3060, Pásztó, Akácfa u. 4. FEUER Skoda S—100 eladó. Főtér 13. Tele­fon: 23-1B, délután 5- tői ELADÓ háromszobás, távfűtéses szövetke­zeti lakás. Ara: 210 ezer kp. plusz OTP. Salgótarján Pécskő út 3. V. em. 45. Szi­kói. ELVESZETT IL 57-53 személygépkocsi rend­számtáblám. A becsü­letes megtaláló értesít­sen. Cím: Fekete Bar­nabás Nógrádmegyer, Orgona út 11. ELADÓ jó karban levő Skoda Octávia Super személygépko­csi. Megtekinthető délutáni órákban Pásztó, Széchenyi u. 1—3. Neumann. NAGYOBB mennyi­ségű különböző mére­tű vasúti sín olcsó áron sürgősen eladó. Karancslapujtő, Kos­suth u. 23. NÉHÁNY sor kéz­írásból legőszintébb jellemábrázolást kül­döm egyéniségéről. Adatok: kor, foglalko­zás. válaszbélyeg. So- moskéry Pál, Í657. Bu­dapest, Postafiók: 14. Ü«i Is a NOGKÄD-ban! Versenyek hét sportágban Mit tartogat a január? A tél ellenére sem lesz szünet a sportéletben, mert elsősorban a terem bajnokságokban, a té­li sportágakban már az év el­ső hónapjában megkezdődnek a küzdelmek. ASZTALITENISZ. A járási, városi bajnokságokat január 13-ig rendezik meg, majd a megyei bajnokság küzdelmei következnek, amelyet Balassa­gyarmaton, a munkacsarnok­ban bonyolítanak le január 20-án. Még az év első hónap­jában január 26—27. között Szolnokon rendezik az orszá­gos vidéki Kelet-bajnokságot. Nógrád felnőtt ifjúsági és serdülő versenyzői készülnek a viadalra. KÉZILABDA. Terem Kupa versenyeket rendeznek Balas­sagyarmaton minden vasár­nap női és férficsapatok részvételével. A munkacsar­nokban már januárban meg­kezdődik a küzdelem. A me­gyéből több csapat játszik a tornán. KOSÁRLABDA. Az MNK megyei selejtezői már január­ban megkezdődnek. Az ifjú­sági területi bajríokság Ba­lassagyarmaton és Salgótar­jánban kerül lebonyolífsára, ás a tavaszi rajt: január 12-e. RÖPLABDA. A középfokú iskolák csapatainak megyei bajnokságát január 10-ig ren­dezik meg. s. SAKK. Az egyesületi egyén) bajnokságokat január 20-ig rendezik meg a sportkörök. Az úttörő-olimpia színhelye január 2—7. között Eger lesz. Sf. Az úttörő-olimpia me­gyei döntőjét január 5-én Salgón rendezik meg. A me­gyei bajnokság színhelye is Salgó lesz január 20-án. Ugyan itt rendezik a megyei középfokú iskolás bajnokságo) január 27-én. Az idén Sátor­aljaújhely fogadja az orszá- úttörőit január 22—26. között A téli úttörő-olimpián otl lesznek a Nógrád megyei paj­tások is. VÍVÁS. A megyei bajnok ságot január 13-án rendezik Salgótarjánban. Dunaújváros lesz a színhelye január 5—0 között az országos vidéki ju­niorbajnokságnak. Körzeti felnőtt verseny színhelye lesz január 26—27. között Eger. Vállalatunk üzemegységei, kirendeltségei, szolgáltatá­saival 1974. évben is rendelkezésükre áll. Felhívjuk a .gázszolgáltatás­ba bekapcsolódni szándé­kozó igénylőink figyelmét, hogy GÁZKÉSZÜLÉKEIKET (TŰZHELY. VÍZMELE­GÍTŐ, FŰTŐKÉSZÜLÉK STB.) CSAK AKKOR VÁSÁROLJÁK MEG, HA VÁLLALATUNK MEG­RENDELÉSÜKET EL­FOGADTA ÉS A BEKAPCSOLÁS IDŐ­PONTJÁT VISSZAIGA­ZOLTA. A bekapcsolásokat a jelent­kezések sorrendjében vé­gezzük. Az előre megvásá­rolt készülékek esetén NEM TUDUNK SORON­KÍVÜLISÉGET BIZTOSÍTANI. TIGÁZ Tiszántúli Gázszolgáltató és -szerelő Vállalat = S P G R T — Sportkor! közgyűlés LiSkéu A lítkei sportkör is megtar­totta évzáró közgyűlését. A Napsugár presszóban Vérségi Aladár sportköri elnök adott számot az év eredményeiről, tevékenységéről. Kiemelkedik a litkei labda­rúgók őszi idényben elért el­ső helyezése a nagy rivális, Szécsény csapata előtt. A ve­zetőség és a játékosok is tisztában vannak azzal, hogy ezt a helyezést nagyon nehéz lesz megtartani tavasszal, ápi akkor sem lesznek elégedet­lenek, ha szerényebb helye­zéssel zárják az idény. Szólt Vérségi elnök a kézilabdázók első helyezéséről, de jónak tartotta a sakkozók és az asz­taliteniszezők eredményeit is a téli spartakiádon. Köszöne­tét fejezte ki a helyi tanács­nak az év közben nyújtott anyagi támogatásért. Kérte a többi helyi gazdasági szerv vezetőjét, hogy a lehetőségek­hez mérten támogassák a sportkör munkáját. Ebben áz évben a sportkörnek sikerült a járási hivatal közvetítésén keresztül nemzetközi sport­kapcsolatokat kialakítani a losonci járásban levő Vilke község sportolóival. A labda­rúgók a nyár folyamán két­szer találkoztak. Litkén a ha­zaiak nyertek 3:2-re, Vilkén 4:4-es döntetlen született. Ezt a kapcsolatot tovább szeret­nék erősíteni, és más sportá­gakra is kiterjeszteni. Ebben az évben a sportkör jól gazdálkodott, mert külön­böző támogatásból, tá.rsadalmi munkából 33 ezer forint volt a bevételük. A hozzászólók közül Benegi János vezetőségi tag, a fiatalokkal való foglal­kozást, a „frissítést’’ sürgette, ugyanakkor a helyi gazdasági szervek jobb pártfogolását kérte. Vámos Zoltán azt fej­tegette, hogy a kézilabdázók necsak kampányszerűen, al­kalmanként szerepeljenek Csordás István, az ÁFÉSZ részéről a lehetőségekhez mérten támogatást ígér az el­következendő időkre. Hiányol ta, hogy a község vezetői kö­zül többen nem jelentek meg a sportközgyűlésen. Felolvasták a közgyűlése: Domszky Györgynek, a járási sportíelügylőség vezetőjének levelét, amelyből kicsenget, hogy a litkei sportkör esély- lyel pályázza meg a járás legjobb sportköre címet. En­nek érdekében — elsősorban a jövő feladatai közé tarto­zik — a női sportolók számát kell növelniük. Létrehoztak a közgyűlésen egy háromtagú sportfegyelmi bizottságot, amelynek elnöke Szabó János lett. Jól sikerült szellemi ve­télkedő zárta a közgyűlést. Szabó László Labdarűgőbotrányok Az első ui eg veszteget és... Már a bevezetőnkben utal­tunk arra, hogy a megveszte­getések egyidősek a labdarú­gás történetével. E tényt tá­masztja alá az 1900-ban, te­hát a századfordulókor Ang­liában, a futball őshazájában történt, a krónikások fel­jegyzése szerint a- labdarúgás történetének első megveszte­getési kísérlete. Mr. Hillmann, az F£ Burn­ley elnökségi tagja 50 íont­Egy mítosz sz „Hát már itt tartunk?”... „Ezt is megértük?”... „Szégyen és gyalázat!...” „The People”, London egyik legnépszerűbb vasárnapi lapjának első olda­lán, öklömnyi betűkkel, e címszavakkal számoltak be Anglia újabb, megdöbbentő megvesztegetési botrányáról. A 33 éves, tehát pályafutá­sa végéhez közeledő Roy Paul, a Manchester City és az angol válogatott klasszis képességű játékosa 1956-ban ért fel pályafutásának csúcsá­ra. Csapata, az Angol Kupa döntőjében, Wembleyben, 105 000 néző eiőtt legyőzte 3:l-re a Birmingham együtte­sét, és elnyerte az értékes trófeát. Roy — a szakvezetők és sajtó megállapítása szerint — e mérkőzésen nyújtott ki­magasló teljesítményével, oroszlánrészese volt a csodá­latos győzelemnek. Royt, mint a Manchester City csapatkapitányát érte a kitüntető megtiszteltetés, hogy Nyomdász­bajnokság A pécsi Szikra Nyomda szakszervezeti bizottságának rendezésében Beesett rendezik február 16—17. között az or­szágos vidéki nyomdaipari asztalitenisz-bajnokságot. Az ország minden részéből vár­ják a nyomdászokat — nőket és férfiakat —, akik az Épí­tők Tüzér utcai épületében mérik össze tudásukat egyé­niben és párosban. A verse­nyen, amelyet első ízben írtak ki, Nógráditól is lesznek részt vevők. tál akarta megvesztegetni McPhersont, az ellenfél Notts Forest FC játékosát, amelyért az akkor még igen jószívű bírák mindössze egy évre til­tották él mindennemű tiszt­ségviseléstől a „büntetlen elő­életű” sportvezetőt. Az eset mégis alaposan fel­borzolta a hagyománytisztelő, keménykalapos, esernyős, hi­degvérükről messze földön hí­res szigetlakok idegeit. ertefoszlott... ő vehette át Erzsébet angol királynő kezéből az Angol Kupát, s a győzelmet mámo­rosán ünneplő szurkolók vál­lukon vitték az öltözőbe. Royt, aki minden mérkő­zésére a „szívét” vitte a küz­dőtérre, és végighajtotta be­csületesen annak kilencven percét — tekintették az angol profi játékosok ideáljának Roy egyébként 42 alkalommal szerepelt az angol válogatott­ban, ami önmagáért beszél. Nos, ez a Roy Paul, mint a következőkből kiderül, nem csak a pályán, hanem az élet­ben is kiérdemelte volna a „Fair-Play” díjat. Befejezvén aktív játékos-pályafutását, a III. ligabeli Garw Atletic csa­patánál edzősködött, ennek ellenére szoros baráti szálak fűzték volt klubjához, a Manchester Cityhez. Talán éppen emiatt keltett óriási feltűnést illetékes helyen tör­tént bejelentése, hogy volt klubja egyik fontos bajnoki SOBO Sportnapközi. Az SKSB sportiskolás vívóinak a téli szünetben január 2—5. között sportnapközis tábort rendez­nek Salgótarjánban, a Mártí­rok úti iskolában. ♦ Erdészbajnokságok. Balas sagyarmaton a központi ta­nácsteremben a jövő év feb­ruárjának egyik szombatján rendezik meg az asztalitenisz mérkőzését megvesztegetés miatt ellazsálta... Érdekes, hogy Roy az esettel kapcso­latban csak Bernd Trautmami. játékos nevét emlegette, ami talán azzal magyarázható, hogy a többiek javarészt még játékostársai voltak. Traut- mann viszont új fiú volt a csapatban... A bejelentés érthetően nagy megdöbbenést keltett az an­gol sportközvéleményben» amelynek nyomán, a labdarú­gás megvesztegetési botrá­nyainak történetében is vá­ratlan fordulat történt. Az ügyben nem indult vizsgálat, s így nem a Roy által meg­nevezett bűnösöket marasztal­ták el, hanem Royt, a felje­lentőt bélyegezték meg. Való­sággal „kiközösítették” áru­lónak titulálták, hazug „me­semondónak” tekintették. Nem tudták neki sehogy saru megbocsájtani, hogy volt klubját, melynek sikereit kö­szönhette, ily csalárd módon feljelentette. Még azt is sze­mére hányták, hogy ebből ki­folyólag sok pénzt keresett, mert vadonatúj luxuskocsiján járja azóta London utcáit. Roy ezzel azonban mit sem törődött. Az időközben, talán éppen a közvélemény nyomá­sára megindult vizsgálat azu­tán mindenben Royt igazol­ta. Kiderült, hogy áz ominó­zus mérkőzés során a Man­chester City csapatát valóban megvesztegették. Szólj igazat — betörik a fejed. S. I. IC B A IV és sakk erdészbajnokságot Mindkét sportágban három­fős csapatok mérkőznek ♦ Erdei tornapálya. A kohá­szati üzemek tömegsportbi­zottsága a jövő évben, márci­usban átadja a dolgozóknak azt a erdei t'ornapályát, ame­lyet a Zója-ligetben tervez­nek megépíteni. AUTÖ- ÉS MOTORKERÉKPAR-TULAJDONOSOK FIGYELMÉBE! A kö!e!ező gépjármű- felelősségbiztosítás 1974. évi január 1-én esedékes díja a hó végéig pótlékmentesen fizethető. A díjinak e határidőn belül történő befizetése a gépjármű-tulajdonosok érdeke. Az autósok két részletben, januárban és júliusban fizethetik a díjat. Az Állami Biztosító névre szólóan megküldi a gépjármű-tulajdonosoknak — a díj befizetéséhez szükséges postautalványokat. — a tájékoztatót, — a gépjármű-kárbejelentő lapot — a változásjelentő nyomtatványt. Ha a küldemény tulajdonváltozás, vagy egyéb ok miatt nem volna kézbesíthető, az autós, a motoros a lakóhelye szerint illetékes igazgatóságnál, illetve AB-fLóknál — a múlt évi díj befizetésének igazolásával — veheti át a postautalványokat és a többi, felsorolt nyomtatványt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom