Nógrád. 1973. november (29. évfolyam. 256-280. szám)

1973-11-01 / 256. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A1 MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTT5AGAES A M EGYÉ I TAf» ÁCS LAPJA XXIX, EVF., 256. SZÁM ARA: 8Ű FILLÉR 1973. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Befejezte munkáját a béke-világkongresszus FELHÍVÁS n VILÁG KÉPEIHEZ A békeerőik moszkvai világ' kongresszusának záróülése szerdán késő délután ült ösz- sze. hogy jóváhagyja a kong­resszus záródokumentumait, amelyek szövegét az összekö­tő bizottság szerda délutáni ülésén öntötték végleges for­mába. A záróülés először a kong­resszusnak a világ népedhez intézett felhívását hagyta jó­vá, majd a Biztonsági Tanács közel-keleti határozatainak támogatására szólította fel a világ közvéleményét egy kü­lön erre a célra megfogalma­zott rövid nyilatkozatban. Ezt követően Mihail Zimjanyin, az összekötő bizottság szovjet alelnöke felolvasta a kong­resszus nyilatkozatát, amely a bizottságokban végzett munka eredményeit összegezi. (Folytatás a 2. oldalon) Tegnap különvonattal Salgó- szülitek azt a segítséget, amit tarjámba érkezett dr. Csanádi a miniszter adott a megye út- G-yörgy közlekedés- és posta- hálózatában jelentkező lerna- ügyi miniszter és Körösi radás csökkentéséhez. be­A közlekedés- és postaügyi miniszter, s a belügyminiszter­helyettes látogatása Salgótarjánban Tovább fejlődik megyénk közlekedése* út- és hírközlő hálóznia ötéves tervben kívánja megkezdeni. Balassagyarmat vasútállomá­sának korszerűsítéséhez még az idén hozzákezdenek. A munkálatokra 800 ezer forin­tot kívánnak fordítani. A kö­vetkező menetrend készíté­séig átcsoportosítással Salgó­tarjánban megoldják, hogy a mozdonyok füstje ne szeny- nyezze a város levegőjét. A teherszerelvények tolatását is Diesel-mozdonyokkal kívánják lebonyolítani. Sajnos, a többi vasútállomás korszerűsítésére a következő ötéves tervben nem kerül sor. A minisztérium tanulmá­nyozza a megye vezetőinek azon kérését, hogy a városfej­lesztés szempontjából mennyi­ben indokolt a vasúti pálya megemelése. Megvizsgálják, miként le­hetne csökkenteni a sze­mélyszállító vonatok me­netidejét Balassagyarmat —Vác között és a rétsági körzetben. Bejelentés történt, hogy a megyeszékhely helyi autóbusz­közlekedésével kapcsolatos ré­gebbi problémákat ésszerű for­galomtechnológia alkalmazá­sával oldják meg a jövőben. További tárgyalási téma a 21-es út második szakaszának építése is. Azokra a kérdésekre, me­lyekben nem történt megegye­zés, a jövő évi tárgyalás során ismét visszatérnek. A közlekedés- és postaügyi miniszter délután a 2. ez. Vo­lán Vállalathoz látogatott el. Itt meghallgatta a hozzá tarto­zó vállalatok vezetőinek be­számolóját eddigi munkájuk­ról; elképzeléseikről, és a to­vábbi tennivalókról. György vezérőrnagy, a lügyminiszter helyettese. A vendégeket a vasútállomáson Giéczi János, a megyei párt­bizottság első titkára, Koffer István, a megyei tanács elnö­ke, valamint a megye más párt- és állami vezetői fogad­ták. A közlekedési miniszter­rel együtt jöttek a vasút-, az aiftóbusz-, a közút- és a hír­közlő ágazat vezetői is. Az érke­zést követően a megyei ■ taná­cson megkezdődött az eszme­csere. Illés Miklós, a megyei ta­nács általános elnökhelyettese és Liptáfc Gyula, a megyei rendőr-főkapitányság vezetője tájékoztatást adott a 2004-es kormányhatározat végrehajtá­sáról. Az eddig tett intézkedé­sek több tekintetben kedvező­en befolyásolták a közúti for­galom biztonságát. A vitában részt vett Körösi György bel­ügyminiszter-helyettes is, aki méltányolva az eddigi mun­kát, hangsúlyozta, hogy a közlekedésrendészet dolgozói a jogpolitikai el­veknek megfelelően hatá­rozottan lépjenek fel a köz­lekedési szabályok megsér­tőivel szemben. Vonják be azok jogosítványát, akik durván, erőszakosan meg­sértik a közlekedés szabá­lyait. Szólt a differenciált felelősségre vonás szüksé­gességéről is. Ezt követően a vasút-, az .autóbusz-közlekedés problé­máit, az út- és a hírközlő háló­zat fejlesztésével kapcsolatos kérdéseket- vitatták meg. A megyei vezetők megkö­Megyénkben jövőre 140. 1975-ben pedig 160 millió forintot költünk az útháló­zat fejlesztésére. 1974-ben 30 millió forintos költség­gel uj útüzem építését kezdik meg. Tovább fejlődik az autóköz­lekedés. Jövőre 17 új Skoda buszt kap a 2. sz. Volán Válla­lat a helyijáratban közlekedő vasútállomás buszok kicserélésére. Balassagyarmaton 1974- ben hozzákezdenek az új műszaki vegyestelep építé­séhez. Ugyancsak jövőre kezdik el Salgótarjánban a távolsági járatokat foga­dó új buszállomás építé­sét. Ennek költségeit 50 százalék­ban vállalja a Volán Tröszt. Döntés született, hogy a Sal­gótarjáni városi Tanács anya­gi segítségével jövőre megin­dul a posta új műszaki köz­pontjának építése, amelyben Crossbar-rendszerű telefon- központot helyeznek majd üzembe. Megyénkben befejeződött a vasúti forgalom körzetesítése. A jövőben nem szüntetnek meg vasútvonalat, sem állo­mást. Gondot okoz a megye vezetőinek, hogy a vasút ter­veiben szereplő fejlesztések közül több még ném valósult meg. Nagy szükség volna a ba­lassagyarmati és a saifgó- tarjáni külső pályaudvar körzetesítésére. A MÄV budapesti vezérigazgató­sága a külső pályaudvar körzetesítését az ötödik Ülést tart az MSZMP Központi Bizottsága A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak soros ülését november 1-ére összehívták. A Politikai Bizottság időszerű nemzetközi kérdések megvitatását javasol­ja a Központi Bizottságnak. (MTI) Scheel Moszkvában Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter szerdán dél­után repülőgépen négynapos hivatalos látogatásra a Szov­jetunióba utazott. Ütjára el­kísérte a nyugatnémet kül­ügyminisztérium számos veze­tő beosztottja. Scheel várhatóan csütörtö­kön és pénteken folytat majd beható véleménycserét szovjet vendéglátóival, a szombati napot pedig Moszkvában vá­rosnézésnek szenteli. Hazaté­rése vasárnapra várható. Nyugatnémet kormánykö­rökben hamgoztatjáik, hogy a látogatás elsősorban munka- jellegű, azaz nem látványos, új megállapodások megkötését szolgálja, hanem a már meg­kötött szerződések gyakorlati Walter Scheel, a Német Szö- végrehajtasak ' vétségi Köztársaság aiikancel- lárja és külügyminisztere szerdán megérkezett a szovjet fővárosba. (MTI) Sietnek az őszi búza vetésével a palotasi Május I. Termelő- szövetkezet szarvasgedei üzemegységében. Eddig már több mini hatszáz katasztrális hold bnzamag került a földbe. Ké­pünkön: Kresák János traktoros és Jákfalvi Mátyás agro- tiómus munkagép javítása közben Kulcsár József felvétele Átadták a „Kiváló Népi Ellenőr” kitüntetéseket A megyei NEB ünnepélyes ülése Tegnap délelőtt tartotta ün­nepélyes ülését a Nógrád me­gyei Né) Ellenőrzési Bizott­ság. A tanácskozás vendége volt Péteri István, a Közpon­ti Népi Ellenőrzési Bizottság elnökhelyettese, Herencsényi József, a megyei tanács elnök- helyettese. Elsőnek dr. László István, a megyei NEB elnöke emléke­zett meg a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 56. évfordulójáról. Méltatta az évforduló je­lentőségét, a Szovjetunió és Magyarország egyre kapcsolatait, majd a népi el­lenőrzésről szólt: — A gazdasági, kulturális kapcsolatokon és kölcsönös segélynyújtáson kívül jelentős az a segítség is, amelyet az állami élet, a szocialista de­mokrácia fejlesztése területén kaptunk a Szovjetuniótól. En­nek keretében került sor 1958- han az MSZMP javaslatára a mi szervünk, a népi ellenőr­zés megszervezésére is. A né­pi ellenőrzés gondolata és esz­méje is a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom szülötte, erősödő anlit annak idején Lenin fo- Népi Ellenőr” cím adományo- galmazott meg. A lenini tani- zásáról szóló határozata, me- tások szellemében jártunk el, lyet a népi ellenőrzés 15 éves portjaikkal a szocialista de­mokratizmus intézményes for­máit erősítették. — Népi ellenőreink az utób­bi időszakban a párt X. kong­resszusa szellemében dolgoz­tak, amely kimondja: „telje­sebbé kell tenni a szocialista erkölcs érvényesítését, arra kell törekedni, hogy az önzet­lenséget és áldozatkészséget a társadalom mind jobban meg­becsülje” — mondta beszéde végén a megyei NEB elnöke. E gondolatok jegyében szü­letett a kormány a „Kiváló Egyiptom olyan békét akar, amely nem részmegoldásokon alapul Anvar Szadat sajtóértekezlete Kairóban a bel- és külföldi sajtó 350 képviselője előtt megtartott sajtóértekezletén szerdán Anvar Szadat egyip­tomi elnök hangsúlyozta, hogy országa kész együttműködni az ENSZ-szel a Biztonsági Ta­nács határozatainak haladék­talan megvalósítása érdeké­ben. A határozatok a közel- keleti hadicselekmónyek be­szüntetését és megfelelő égisz alatt az érdekelt felek közötti tárgyalások megtartását irá­nyozzák elő az igazságos és tartós béke helyreállítása ér­dekében. Az elnök rendkívül jelentős­nek nevezte azokat a kapcso­latokat. amelyeket Egyiptom a legmagasabb szinten tart fenn a Szovjetunióval és az Egye­sült Államokkal a közel-keleti válság politikai rendezése ér­dekében. Bejelentette, hogy Zajjat külügyminisztert elnöki tanácsadóvá nevezte ki és rö­videsen Franciaországba kül­di, hogy Pimpidou elnökkel tárgyaljon. Kissinger amerikai külügyminiszter — jelentette be az egyiptomi elnök — no­vember 6-án és 7-én látogat el Kairóba. Hozzáfűzte, hogy ez idő szerint a közel-keleti vál­ságban az Egyesült Államok konstruktív magatartást tanú­sít. Emlékeztetett arra, hogy Kuznyecov szovjet külügymi­niszter-helyettes Kairóban tar­tózkodik, s hogy Koszi gin szovjet miniszterelnök is járt az egyiptomi fővárosban. A vele folytatott tárgyalásokon — közölte Szadat — a tűzszünet­ről és a Biztonsági Tanács 242. számú (1967. novemberé­ben elfogadott) határozatának teljesítéséről volt szó. A közel-keleti helyzet tár­gyalásos rendezéséről szólva az egyiptomi elnök hangsú­lyozta, hogy Egyiptom nem hajlandó közvetlen megbeszé­léseken tárgyalni Izraellel. Egyiptom olyan békét akar, ami nem részmegoldáson ala­pul, hanem vonatkozik Szí­riára és a palesztinokra is. Az igazságos és tartós béke meg­teremtése felé vezető úton az első lépést azzal kell megten­ni, hogy Izrael visszovonja csapatait az október 22-i állá­sokba — hangsúlyozta az el­nök. A Biztonsági Tanács er­re vonatkozó határozatának és a szembenálló fegyveres erők szétválasztásának megvalósí­tása után következhet a béke- konferencia — közölte — hoz­záfűzve, hogy a Szuezi-csator- nát négyhónapos előkészítő munka után lehet megnyitni. Utalt az egyiptomi elnök arra, hogy az olaj fegyvere nem személyek ellen irányul, cél­ja az arab nemzet jogainak biztosítása. Az izraeli hadsereg legyőz­hetetlenségének teóriája mú­landó és Izraelnek már most be kell látnia ezt —. jelentette ki Szadat és hangsúlyozta — reméli hogy Izrael ebből a há­borúból megtanulta a bizton­ság új elméletét, aminek négy megfontoláson kell alapulnia: Egyiptom felkészült a hosszú háborúra: felkészült arra, hogy (Folytatás a 2. oldalon) amikor megalakítottuk a népi ellenőrzés szervezetét. Miként a Szovjetunió népi ellenőrzé­si szervezete, a miénk is al­kalmas kerete annak, hogy a dolgozók hatékonyabban gya­korolhassák a tulajdonosi jo­gaikat, észrevételeiket, javas­latokat tehessenek a gazdasá­gi, társadalmi élet egyes kér­déseinek megoldására, bírál­ják az általuk tapasztalt hibá­kat, fellépjenek a törvényes­ség védelmében, és mindezzel meggyorsítsák a szocializmus építését, a gazdasági, társadal­mi fejlődést — mondotta töb­bek között dr. László István. Ezt követően elmondta, hogy az elmúlt 15 év alatt a népi ellenőrök ezrei bizonyították a lenini elvek helyességét, és helytálltak a legmagasabb fel- készültséget igénylő vizsgála­tokban is. Munkájukkal je­lentősen hozzájárultak a szo­cialista gazdaság és társada­lom építéséhez. Lelkiismeretes történetében most nyújtott át először Péteri István, a KNEB elnökhelyettese: Jelentős állomáshoz érke­zett a népi ellenőrzés 15 éves ténykedése után. Itt, Nógrád megyében évek óta kiegyensú­lyozott munka folyik, a me­gyei párt- és tanácsi testüle­tek rendszeresen alapoznak a népi ellenőrök sok energiát igénylő vizsgálataira. Ez is hozzájárul ahhoz, hogy újabb és újabb társadalmi aktívákat sikerül a megyében a népi el­lenőrzésbe bevonni. E szavak kíséretében adta át Péteri István a kitüntetéseket, me­lyeket dr. László István, Kecskés Jánósné, Vígh László. Kovács János, Kiss Imre, Du dás Ferenc és Dolnegó Pál kapott. A KNEB elismerő oklevelét Lonsták László és dr. Bencze Barna kapta meg. Ezenkívül az ünnepélyes ülésen öten a népi ellenőrök törzsgárdajelvényének bronz ellenőrzéseikkel és sok esetben ______________ , önként alakított szervezeteik- fokozatát kapták, a társadat ben szakcsoporttagjaikkal, mi aktívák pedig tárgy juta- községi népi ellenőrzési cső- lomban részesültek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom