Nógrád. 1973. október (29. évfolyam. 230-255. szám)

1973-10-21 / 247. szám

rr 'L „Vitéz Mihály ébresztése” bé.. Megérkezett az orvos, meg­mérte a pulzust. — Ma nagyon jól néz ki, néni komi Egészen iiatalos... 1 Doktor úr, nagyon szépen megkérem, nézze meg a levél- szekrényt. nincs-e benne vala­mi a fiamtól. A lányomnak nem hiszek. Nézze meg. nagyon ké­rem! Az orvos elrakta a műsze­reit és valóban kiment, hogy megnézze a levélszekrényt, de az üres volt. A pitvarban, egy zomóncos lavórban kezet mosott, közben a lánytól megkérdezte, mi van Amolddal? — Megszökött hazulról. Sen­ki nem tudja, hol, merre van. Nem ír, nem üzen... Az isko­láját se fejezte be Csavargó! Született gazember! Azt hi­szem. anyánk már nem is lát­ja többé... — Az édesanyja nagyon rosszul van... Megtörölte a kezét a fehér lenvászon törülközőben, és el­ment. Az udvaron bomlott az orgona, és az orvos arra gon­dolt. hogy ilyenkor milyen ne­héz lehet meghalni. . Már azt is tudta, hogy az öregasz- •zony lánya és u ve je halala Szappan János: Ä Lipovája utca egyik kis házacskájában, betegágyán fe­küdt Kadinja néni. Tekintete egyre csak a fehér virágú or­gonára meredt, amely aé ab­lak előtt hajlongott. A szobá­ba behallatszott az udvaron bóklászó kecske mekegése, az utcáról pedig olykor-olykor a villamoszörgés. Leánya ott állt mellette, s megkérdezte: — Hogy érzed magad? De válasz helyett kérdést kapott: . — Nincs semmi hír Amold- ról?' — Innál egy kis hárefateát? Jót tenne... — Biztosan küldött távira­tot, csak nem adod ide.. — Nem küldött Igyál egy kis teát! — Talán nem is látom töb­után eladják a dflledező házait és a városba költöznek. ;.. Még hallotta, amint a lány az udvarra kiöntötte a vizet, amiben a kezét meg­mosta. .. Andrisz Jdkuban. A fiú hazajött re kellett állnia, hogy helyet adjon a kocsinak, amely a Kalinja néni háza előtt állt meg. — Megjött a fiam! — si­koltott fel az öregasszony. — Szaladj engedd be! Zelma kifutott a tornácra, ahol már feltűnt a fivére. — Hát ez a vén bakkecske még él? — kérdezte a fiú ne­vetve és a kecskére mutatott. Az öregasszony könnyes szemmel nézte a fiát. — Milyen rövid a liajad... te huligán! „Hogy megöregedett...” gondolta a fiú. El sem köszöntél az anyád­tól. ... de én nem haragszom. Megnősültél? — Igen. — Befejezted az iskolát? — Nem. — Milyen asszony a felesé­ged? — Mint a többiek. — Gyerek?i — Nincs. — Adj innom! Zelma fűzött nekem teat... „Szavak, kiknek Föbusa volt Vitéz s gazdag pillangó szárnyakat adott szavak szárnyatok bársonyára szedegessetek violaszagot midőn felröpködtök őt dicsérni” Ady így ébresztette volaha, a most, születésének második centenáriumára készülődve is ez az igény és ez a mérce: vio­laszagot szedegető, bársonyos szárnyú szép szavak dicsér­jék. Debrecenben elsősorban. De a város csak helyszin: az or­szág szava szólal meg ott, hi­szen a költő Debrecen fia volt, s nemcsak születés sze­rint. Szoros, bár ellentétekből szőtt viszonyban élt holtig a várossal, elszakíthatatlan at­tól az emléke is. „Költő hazája széles nagyvi­lág” — igaz, a képzelet a vég­telenbe vágyik. Az övé is be­kóborolja az egész glóbust, („Víg borzadással jártam el a görög / Szépségek és a római nagy világ / Pompás maradvá­nyait, s ezeknek / Sírja felett az olasz negédes / Kertjében szedtem drága narancsokat / A franc mezőket láttam; az Albion / Baflangaiban s a né­met erdők / Bérceiben örömöt találtam”), maga azonban nem lép tűi a honi téreken, álom marad a világ, melynek csak szellemi hatásait fogadja, s oltja hazai sarjakba, magyar­rá téve mindent, amit átvesz és nemesebbé mindent, ami magyar. Keze alatt nyelvünk játékosan röppen föl; a latin­ból jött, s oly honossá vált időmértékes sorok táncosán A lány nyújtotta a «észét, de neki a fiától kellett. —■ Miért a feleséged nélkül jöttél? — Majd jön ő is.;: — Ajándékot se hoztál! A kis utcába egy taxi ka- — Azt hittem, eladtad a há­nyarodott be. Az orvosnak fél- zat... — Olyan vagy, mint voltál! — Majdnem.. — Nem is borotválkoztál — Nem... — Mint az apád. ö se sze­retett borotválkozni. A múlt ősszel halt meg... Csend támadt. — Mama... én most elme­gyek. Ne menj még! Zelma, adj neki enni! — Azonnal jövök! Elszaladt. Anyja halkan zsörtölődött — Mindig ilyen vélt... Azt mondta, visszajön? — Azt! Pedig a pokolban lenne a helye! — Gonosz a te szíved és nem tudod, mit jelent az, várni! Az utca végén, az autó­buszról különös öltözékű em­berek szálltak le. Valóságos cirkuszi menpt! Egy kövér nő kicsi kutyával, egy medvetán­coltató, két súlyemelő, három bulettruhás lány, bohócok és egy nyurga, frakkos férfi. A frakkos ment be Kalinja néni házába elsőnek és ölben vitte ki az asszonyt a tornác­ra. Arnold hatalmas csokor fe­hér orgonát nyújtott át az anyjának. Aztán, jöttek sor; ban, mind, akik az autóbusz­ról leszálltak, meghajoltak Kalinja néni előtt és valami érdekeset csinált mindegyik. Ki ezt, ki azt, az öregasszony nevettetésére. '— Melyik a feleséged? — kérdezte türelmetlenül a be­teg. — Jön azonnal ÍJ Es jött egy törékeny kis nő, virágcsokorral, odament Ka­linja nénihez és megcsókolta, aztán egy ezüst szállal hím­zett kendőt terített a vállára. Eközben azt mondta, hogy na­gyon szereti a fiát és nemso­kára gyerekük lesz... Mindez olyan szép volt, hogy Kalinja néni elsirta ma­gát. És sírtak a többiek is. Arnold és Zelma is. Csak a kecske nem értette az egészet, nézte a. tarka ruhás bohóco­kat... — Nem tanított téged az élet semmire, fiam... — mond­ta az asszony és azután mély­séges nagy csend lett. Min­denki lehajtotta a fejét És hallani lehetett, amint a szel­lő megzörremti az orgonabo­kor leveleit... Oroszból fordította: Antalfy István lebegnek, a népdal képei, ízei rokokó kecsességgel öltenek formát, a vers csipkefinom, mint Mozart muzsikája, s az Európán átsüvítő eszmék hazai gondokkal telítődnek. S az európai szellem fi­nomhangú költője közben nemcsak hű, de otthonos fia is városának. Az ellentéteket szintézisbe olvasztó. Hiszen ez a város egyszerre maradiság fészke és haladó tudományok vára, földönjáró anyagiasságé és merész tetteké, zsíros disz­nótoroké és délibábos álmoké. Petőfi azt írja Debrecenről a függetlenség kikiáltása után, hogy jaj a függetlenségnek, mely olyan városban születik, ahol a kapukra kiírják: „aki bejön, csukja be az ajtót, mert kimegy a disznó.” És mégis, itt született, itt formálódott, szel­lemileg is itt nőtt naggyá a leglégiesebb magyar költő, ki líránk csaknem évszázados mély csendjébe úgy hasított bele, mint kora tavaszi deren­gésbe a váratlan villám. A versek íve is igazi deb­receni lélekre vall, a költő egyszerre hajdúsági, európai és magyar, egyetemes, de szülő­földjétől elszakíthatatlan. „It,t van zúzos december, bort igyák minden ember”; „Drága kincsem, galambocskám, csi­kóbőrös kulacsocském” — a bor dicséretéhez debreceni disznótorok ízei társulnak —, de ott a tündérálom a nyo­mukban „a lenge hold hal­kan világosítja a szőke bikk­fák oldalát” Hálátlan haza, zord, szigorú iskola, rebellis diák — sorsa törvényszerű, amikor elűzik, meghalni mégis hazatér. A rövid, hányatott, nyomorúság­gal, csalódással teli életút — „az is bolond, aki poétává lesz Magyarországon” — nem olyan hajszolt, rohanós, sokfelé tar­tó, mint Petőfié, hanem bele­fér egyetlen háromszögbe. Debrecen—Komárom—Po­zsony—Csurgó, s a Balaton vonalával határolt térségbe. Az ünnepségek egyik köz­pontja tehát Debrecen lesz, a másik Csurgó. Kelettől Nyuga­tig hangzik a vers, hirdetve nyelv és gondolat csodálatos lehetőségeit Országos szavaló­verseny adja majd televízión is hírül, hogy versmondóink milyen eredménnyel szedege­tik a „violaszagot”; Debrecen­ben találkoznak a „névroko­nok”, a Csokonai nevét vise­lő oktatási és közművelődési intézmények képviselői; „Rá- dió-tudomány-költészet” cím­mel itt tanácskoznak az iro­dalomtudományok kutatói, itt kerül színre a Karnyóné és a Tempeíői (Budapesten is Kar­nyóné, Győrben pedig a Do­rottya); november t izenhato- dikán lesz a központi ünnep­ség a színházban, melyhez be­lépőjegyül egy bibliofil köny­vecske szolgál. „Főhadnagy Fa­zekas úrhoz” című, tíz verset tartalmazó, melyet debreceni grafikusok illusztrállak. Cso- konni-számot jelentet meg az Alföld című folyóirat, s a Kossuth Lajos Tudományegye­tem időszakos kiadványa, a Studia Litterária, is; végül „Csokonai koszorúja” címmel az utókor verses és prózai ref­lexiói látnak napvilágot. A fő­városi kiadók közül a Szép- irodalmi az Arcok és Vallo­mások sorozatban adja ki Vargha Balázs Csokonai élet­rajzát; a Gondolat Julow Vik­tor monográfiáját és egy ha­sonmás-kiadást a Lilla- és az Anakreoni dalok, valamint az Ödák első megjelenési formái alapján; a Tankönyvkiadó pe­dig újra kibocsátja a Szilágyi— Papp féle Csokonai breviáriu­mot. Csurgó a tanárról, a nép­művelőről emlékezik, aki a somogyi iskoláról „jövendölt”, azért fáradozván, hogy „a sze­gény prólegény” ne váljék se zsivánnyá, se „bunyikká”; Komárom pedig Lilla költőjé­ről — („ki fogod mindig Lil­lád derekát / Öleled e kis ma­gyarságot / Te örök, ó s új hunn poétaság, / Ö ébredj, va­lahányszor ébresztünk”) — hi­szen, mint Ady is érzi, a Lil- la-dalok a modern magyar szerelmi líra ősei, s a komáro­mi kereskedő annyi költői szépséggel felékesített leánya nélkül talán Lédára se került volna rá a halhatatlanság pa­lástja. Mivel ősz van; csendben ünnepel a Balaton, a szántód! rév és Tihany — csak hírüket viszi a messzehangzó költői szó szerte az országban, mert szebben a tóról, s a tájról sen­ki sem szólt még, mint a tá­voli Debrecen szülötte. Ébresztjük Csokonait, „Hí­res Vitéz Mihályt”, az év­forduló alkalmat ad rá, hogy szép szavának ezüst hangja új árammal járja át lelkünket, nyelvünket; fényétvesztő, el­szürkülő kifejezőkészségünket. Reméljük, mindenütt, ahol emlékeznek róla, méltóképpen teszik. Mert, mint Illyés Gyu­la írja: „Az aranyalmát ter­mő fának sorsa ápolóinak ke­zében van. Gyümölcsével a fa nemcsak magát vallja meg: kertészét is.” Bozóky Éva DEÁK LÁSZLÓ; HÁZASÉLET Főzöl nekem vacsorát, este, ha lefekszem, fejem, alatt megigazítod a párnát. Elfüggönyözöd szobánk ablakát, és széppé teszed az éjszakát. Mióta szeretjük egymást. életünkben mindennap ott a vallomás-. Szeretlek Tégy velem csodát! És megtörtént. Köszönöm, hogy szültél nekem egy kisleányt. Réti Zoltán: Emlékezés

Next

/
Oldalképek
Tartalom