Nógrád. 1973. július (29. évfolyam. 152-177. szám)

1973-07-22 / 170. szám

Az oivasómozgaiom — mérlegen l. Az Olvasó népért mozga­lom első országos tanácskozá­sára az ötéves évforduló adott alkalmat, helyesebben a ta­pasztalatok kicserélésének szüksége, mégpedig most, miu­tán a mozgalom az indító és íelnöveiő Írószövetségtől át­került a Hazafias Népfront tá- gabb hatáskörébe. A nyíregy­házi tanácskozás másfél nap­jának még legfontosabb gon­dolatait is nehezen tömöríthet- jük újságcikkben. A népfront a teljes jegyzőkönyvet megje­lenteti majd a mozgalom mindinkább növekvő tábora számára-, a derűs, baráti lég­kört viszont Darvas József megjegyzése jellemzi. E sze­rint a kezdet olyan volt, mint Illyés Ozorai példájának egyik jelenete, amikor a honvédek folyton körbe járnak a he­gyen. azt a hitet keltetvén, hogy igen sokan vannak. Ebben a mozgalomban is az írószövet­ség vezetői és néhány lelkes könyvtáros járták körül a honi tájakat, mozgolódásuk zajától sokaságot lehetett sejteni, pe­dig a sereglés apránként kez­dődött, s menetközben növe­kedett csak. Időközben azon­ban szerte az országban sokan hallották meg a hívó szót, s az önálló kezdemények, jó öt­letek nyomán eredmények születtek. Ezeknek összekap­csolására ma már nem elég néhány fáradhatatlan ember­nek — elsősorban Fábián Zol­tánnak, az írószövetség titká­rának — egész országot átíve­lő szervezőkészsége. A tréfás biztatás célja, hogy az „ozorai helyzet” valóban megszűnjék, s a mozgalom, mely hosszú távon és sokféle módon szolgálja népünk mű­velődésének ügyét, szétágaz­zék és megerősödjék. A ta­nácskozás tehát a vissza- és előretekintés alkalma volt, az elvégzett munka mérlege, s a további célok betájolása. A fél évtizeddel ezelőtti in­dulást felismerés és szükség Sürgette: felismerése annak, nogy — félre az illúziókkal! — még nem vagyunk olvasó nép, s azonkívül az új gazdasági mechanizmus nagy fokú de- céntralizálódást hozott magá­val, a tanácsok önállóságát is. igv az általuk fenntartott könyvtárak anyagi helyzeté­nek teljes függőségét, olykor háttérbe szorulásukat más he­lyi szükségletek mögött Nem véletlen, hogy a moz­galom legfőbb szövetségesei a könyvtárosok lettek, hiszen ók észlelték leghamarabb a be­szerzési' keretek szűkülését, s ők látták legjobban, milyen mértékben nélkülözik egyes rétegek a művelődés legfőbb eszközét, a könyvet. Akciókat szerveztek tehát (pl. ;,Az el­ső könyv házhoz megy”, ..Üt- törők az olvasó népért”), ame­lyekhez fölhasználták a gyer­mekek könyvszeretetét és tett- rekészségét, hogy a felnőtte­ket ellássák, nekik könyvet vigyenek, hiszen sok ember akad még, aki restell betérni a könyvtárba, idejéből sem futja talán, vagy csak akkor kap kedvet az olvasásra, ha elébe tesznek egy vonzó és ér­dekes olvasmányt. (így érték el pl. a Somogy megyei Ne- mesdéden, hogy & község la­kóinak 25 százaléka lett olva­só, s a könyv ma is „házhoz megy”, csak mér nem az el­ső, hanem a sokadik, mert az öregeknek, betegeknek, kis­gyermekes anyáknak az úttö­rők ma is elviszik.) Sokfelé megalakultak a helyi művelődési munkaközös­ségek a társadalmi erők moz­gósításának és összekapcsolá­sának céljával a kultúra min­den területén munkálkodva, a helytörténeti szakkörök, s a különféle klubok, kis kö­zösségek — az érdeklődés sok­félesége szerint. És lezajlottak olvasóverse­nyek,- pályázatok is, mint pl. a „Kell a jó könyv”, s az „Ol­vasó ifjúság” címűek, melyek­hez hasonlót tervez a KISZ és a honvédség a felszabadulás harmincadik évfordulójára a „Hazafiság és honvédelem” tárgykörében. A mozgalom eredményei között könyvelhetjük el, hogy a parasztság egy főre, egy év­re jutó könyvvásárlása kimoz­dult a holtpontról: az öt évvel ezelőtti három forintról tizen­négy forintra emelkedett, ami arányban akkor is jelentős, ha a könyvek drágulását is figye­lembe vesszük. Annál is in­kább, mert a munkásság a harminchárom forintos átlag­ról csak harminckilenc forint­ra emelte vásárlását, s az ér­telmiség a száz—százhúsz fo­rintos kereten nem változta­tott ebben az időszakban. A mozgalom elevensége és ha­tása. úgy látszik, falun a leg­erősebb — ott is van rá a legnagyobb szükség. 2. Az olvasóvá nevelés bonyo­lult kérdésköre ezen a tanács­kozáson is középpontba ke­rült. Mert, amint Németh László írja: „a jó iskola sze­repe az, hogy könyvtárra, vagy laboratóriumra készít­sen elő” — vagyis állandó ön­nevelésre, -művelődésre, hol­tig tanulásra, hiszen a megál­lás a visszafejlődés kezdetét jelenti. Ezt a szerepet iskoláink oly­annyira nem- töltik még be, hogy tizennégy—tizennyolc éves korban az egykor még őlvasó gyermekek fele is el­szokik a könyvtől. Sokféle oka van ennek, de a legnyomó- sabbak: a megfelelő iskolai könyvtárak hiánya, az okta­tás egykönyves, tényközló módszere, mely nem épít az önálló tájékozódásra és a vi­tákon érlelődő tudásra (akad­nak még — sajnos — peda­gógusok, akik leckefelmondó gépet látnak a diákban, a vé­leményére pedig nem kíván­csiak), végül az anyanyelvi és irodalmi oktatás háttérbe szo- rítottsága, az utóbbi sem óra­számban, sem a tanítás inten­zitásában nem kapja meg méltó helyét. Pedig anyanyel­vi kultúra hiányában, olvas­mányokon edzett gondolkodás nélkül a diák a maga szak­májának könyveit sem fogja kézbe venni. A jelenleg fo­lyó tananyagcsökkentés is csak akkor éri el a kívánt hatást, ha ugyanakkor lehetővé tesz- szük az egyéni önművelést, s ezt elősegítő, a könyvtárhasz­nálat alapismereteit is tanít­juk. A tanyai kollégiumok meg­döbbentő könyvtelensége ösz­tönözte a Szabad Föld szer­kesztőségét, hogy elindítsa a „Könyvet a pusztai diákok­nak” elnevezésű gyűjtőakci­óját. Az akció eddig már negyedmillió forint értékű könyvet juttatott a pusztai di­ákoknak. s az átadáskor min­dig meghívták az illetékes ta­nács vezetőit, mintegy bizta­tásként, a könyvtár ugyanis nem szerkezet, mint a rádió vagy a televízió, hanem orga­nizmus, amelynek élnie kell, hogy hatni tudjon, élni pedig csak bizonyos létfeltételek kö­zött tud: ha szüntelenül gya- rápodó állománya, helyisége és szakképzett könyvtárosa van — az életben tartás min­denképp a tanácsra vár. A Olvasó népért mozgalom a maga sajátos eszközeivel is segíteni próbálta az iskolák­ban oly problematikusán fo­lyó olvasonevelést, ezért szer­vezett a tavaszi szünetben több helyen fiatal írók veze­tésével olvasótáborokat, gyer- mekkönyvheteket, s ezért in­dította meg a mozgalom egyik legfőbb erősségét jelentő sze­gedi tanárképző főiskola tá- mogatásávala Kincskereső cí­mű. ifjúsági irodalmi folyó­iratot. A Kincskeresőt Hegedűs András, a főiskola igazgató­ja kiválóan szerkeszti, a könyvtárakban úgy keresik a gyerekek, mint valami kin­cset, sajnos, csak kétezer pél­dányt nyomnak belőle. Hely­zete valóban talányos, min­denhonnan csak dicséretet kap, előfizetője annyi lenne, hogy önmagát eltarthatná, s mégsem kap elegendő papírt a nagyobb példányszámhoz. Ha elgondoljuk, hogy hazánkban krimik jelennek meg százez­res tömegben, akkor az olva­sóneveléshez annyira szüksé­ges, szép kivitelű, esztétikus gyermekfolyóirat esete meg­mutatja: mennyire szükséges a mozgalom tényfeltáró, igé­nyeket ébresztő, mozgósító munkája! A tanácskozáson többször elhangzott, hogy az anyanyel­vi és irodalmi nevelésben is egy „új Kodályra”, vagy leg­alább Kodály-módszerre vol­na szükség. A pedagógusok és könyvtárosok találták meg a választ: a népköltészetre sok­kal inkább építeni kellene, mint eddig, „síppal, dobbal, nádi muzsikával”, a művésze­ti tárgyak összekapcsolásával és a fantázia szabad szárnya­lásával magunk is megteremt­hetnénk ezt az „irodalmi Ko- dály-módszert.” Szó esett ezúttal is a „Gu­tenberg-galakszis alkonyáról” de optimista módon tények és számok cáfolják a könyvet a mozgó képtől féltő aggodal­mat. (Az elmúlt évtized so­rán kétszeresére emelkedett a könyvvásárlás összege: a rendszeres olvasók száma ép­pen duplája, a negyedszázad előttinek, igaz viszont, hogy a tv megjelenése óta az olva­sásra fordított idő negyven százalékkal csökkent, s az óvo­dás gyermekek panaszolják, hogy szüleik csak hétfőn este mesélnek nekik...). Pszicho­lógiai tény az is, hogy bár in­formációt igen, de maradan­dó tudást a mozgó kép nem nem tud adni, mert az emlé­kezet nem őrzi meg úgy, mint az olvasottakat. Az eredményekre visszapil­lantva az elégedettség kísér­tésének árnyékát is elűzte a fiatal írók nevében felszólaló Marosi Gyula, az egyik idei olvasótábor vezetője, aki az ifjúság jogos türelmetlenségé­vel, drámai erővel és korára jellemző hévvel hirdette: „egy nyugodt pillanatunk sem le­het, amíg arra kell gondol­nunk, hogy lakosságunk fele, ötmillió ember, sohasem vesz könyvet a kezébe! Az Olvasó népért mozgalom a második nagy csatát hirdeti meg az analfabétizmus ellen, mert analfabétizmus ez is, csak másféle. A betűvetés megta­nítása után most már olvasni is meg kell tanítanunk az egész népet, enélkül nincs sokoldalúan képzett, „szocia­lista ember!” Egyetértve ebben, új tettek­re készen indult útjára a ta­nácskozás háromszáz résztve­vője. Bozőky Éva Rf áníkula. Lovak húzzák a Nap­kocsit. Az ókori görög monda szerint Phae­ton apja volt a Napkocsi hajtója. Haj­nalban befogta a lovakat és végighaj­totta a Napkocsit útján. Este a láthatár mögött megállította a kocsit és kifogta a lovakat. Egy napon Phaeton megkérte apját, hadd hajtsa ő is a lovakat. Apja fi­gyelmeztette, hogy óvatosan hajtson. Phaeton felszállt a kocsira, örült a sza­badságnak, közéjük csapott az ostorral. A lovak megvadultak, a /kocsi felbo­rult, s Phaeton elégett. Azóta is egy sivatag van a földnek azon a helyén. Talán csak nem borul fel újra a Napkocsi? Aggodalomra semmi ok, még csupán 35 Celsius-fokot mutat a hőmérő. Vizek partjára, árnyas erdők rejtekébe menekülünk. A nyáron so­kan pihennek. Az idegenforgalmi hivatalok Nógrád- ban is élénk forgalmat bonyolítanak le. Például sok a vendég az eresztvé- nyi turistaszálláson, a salgótarjáni.cam- pingben, a Hotel Salgó szobái is várják a vendégeket, de minek sorolnánk. Nyáron a közművelődésben „csende­sebb” időszak kezdődik. A rendezvé­nyek között megsokasodik a könnyű­zenei események száma, kiállítások nyílnak és így tovább. Júliusban, augusztusban, mivel várják a vendége­ket a Nógrád megyei művelődési ottho­nok? Természetesen, csak néhány fon­tosabb rendezvényről ejtünk szót. Először is néhány kiállitásról. Sal­gótarjánban, a megyei József Attila Művelődési Központban augusztusban VASÁRNAPIJECYUT Kánikula két fotókiállítás nyílik, 13-tól 20-ig Hemző Károly munkáit láthatják az érdeklődők, ugyancsak 13-tol 18-ig tart majd nyitva az Ifjúság ’73. fotókiállí­tás. Az évek során országos figyelmet kiváltott szabadtéri szoborkiállítást idén is megrendezik a központ előtti téren. (Mint hírül adtuk, egy szobor egy időre megint távozik a térről, a Radnóti-szobor Skandináviába megy.) A balassagyarmati Horváth Endre Kisgaléria várja a forró nyári hónapok­ban is a képzőművészet, a népművészet iránt érdeklődőket, á város lakóit, s az ide látogatókat egyaránt. Raszler Ká­roly grafikusművész tárlata július 27- ig tekinthető meg. Utána, augusztus 18- ig Koszta Rozália festőművész kiállítá­sa nyílik, majd pedig szeptember 26- ig, a városi Mikszáth Kálmán Művelő­dési Központ népművészeti szakköré­nek munkáit mutatják be. Egyébként Balassagyarmatra augusz­tus 18—20 között bizonyára sokan lá­togatnak a palóc autóstalálkozóra, amelyet a Magyar Autóklub helyi szer­vezete, s a városi művelődési központ szervez, sport- és kulturális program­mal. ) ásztón, a Lovász József Művelő­dési Központban augusztus 8- tól 14-ig látható az MSZMP KB Mi hoztuk az időt című dokumentumkiái­P lítása. Itt augusztus 20-án a járás 55- pülj páva köreinek találkozóját ren­dezik meg. S ha már a találkozóknál tartunk, Nógrád községben a hagyomá­nyos nemzetiségi találkozót augusztus 5-én tartják. Említsünk néhányat a színházi ese­ményekből, a Filharmónia, s az Or­szágos Rendező Iroda rendezvényeiből is. Salgótarjánban a Déryné Színház augusztus 18-án A helység kalapácsá-t mutatja be. Még júliusban lesz itt slá­gerszínpad, augusztus végén Koós Já­nos, s az Express együttes látogat ide. Rétságon augusztus 12-én a Bergendy- együttes ad koncertet, 18-án pedig a Déryné Színház vendégjátékát láthat­ják az érdeklődők. A filmekről, egyéb rendezvényekről most nem szóltunk, Salgótarjánban. a városi ifjúsági park kötetlen foglalko­zásai és más rendezvényéi (divatbemu­tató, jazzműsor, előadóestek stb.) szin­tén várják a fiatalokat. E rendezvé­nyeknek is elsősorban most van a sze­zonja. Nem eseménytelen tehát a nyár, mi­közben a monda szerint lovak húzzák felettünk, az égen a Napkocsit. A Nap­kocsit, amelyet több lelet megőPzőtt a késői korok számára. Persze, a vizek felé vivő utakon ma legfeljebb közle­kedési dugókat lát az ember, nem jut eszébe Phaeton ..balesete”, amelynek következtében sivataggá vált a Föld egy kis darabja. 11 gvan, ugyan. Csak semmi pánik. Még csak 35 Celsius-fokot mutat a hőmérő. Tóth Elemér Orosz István: Béke —linómetszet A kézfogás többet ér Ügy szokás — és szép szo­kás —, hogy a nyugodíjba vo­nulóktól rögtönzött ünnepsé­gen vesznek búcsút a régi munkatársak. Szó ami szó, van helye ilyenkor a meghatott­ságnak. Hiszen olyan ember távozik a közösségből, aki negyven, negyvenöt éven át — gyakran ugyanazon a munka­helyen — dolgozott, jól ismert mindenkit, s őt is ismerte min­denki. De távozik, nem lesz többé velünk és közöttünk. Lehet, hogy be-belátogat majd hozzánk fehér ingben és vasalt nadrágban, mosolygósán és megelégedetten, pihenten. De ez már nem az a mindennapi találkozás. Ez már más. Az egymásra utaltság, az együvé tártozás kötelékéi lazábbak lesznek... S talán, mert a maradók tudják, érzik ezt, azért próbál­ják meghitté, emlékezetessé tehni a búcsút. Mindenki mond egy-egy kedves szót, megölelgeti a távozót, kezét szorongatja, s egy kicsit — bár nem mondja — sajnálja is. Mert valami véget ért. És a nyugdíjba vonulóval együtt egy kicsit talán magát is saj­nálja, hiszen az ő életéből is Kilép egy kedvelt ember. Üj jön a helyébe, akit meg kell szokni, ismerni, s vajon tud- ja-e pótolni azt, aki elmegy? Elmegy, mert mennie kell. „Tartson meg bennünket em­lékezetében, s fogadja e kis ajándékot, amit a kollektíva nyújt át szeretettel, emlékez­tesse ez is az együtt töltött hosszú évekre és ránk, akik tiszteltük, becsültük.” Szép gesztus az ajándékozás. Mert az ajándékot csupán az emlékeztetés eszközéül szán­ják. Ajándékot kap a távozó a közvetlen kollégáktól, a bri­gádtól, s egész műhelytől, a szakszervezettől, esetleg vala­melyik társadalmi szervtől. És — nem is ritkán — az első számú vezetőtől. Ö is elküldi a maga ajándékát. Az a baj, hogy elküldi. Mennyivel emberibb lenne, ha rpaga is megjelenne a kis ün­nepségen, megszorítaná a tá­vozó kezét, s mondana néhány keresetlen szót. Például ezt: köszönöm, Jani bácsi, mind­annyiunk nevében köszönöm ezt a negyven évet- És az órát — az ajándékot — csak úgy mellékesen adná oda. Nem a negyven év jutalmaként, mert egy óra nem lehet negyven év jutalma. Csak jelképe a tiszte­letnek. Csak eszköze az emlé­kezésnek. Ám a kézfogás se jutalom! Nem is kötelesség. Egyszerűen: emberi gesztus. Becsületemre mondom: ez a búcsúkézfogás többet ér és emlékezetesebb a távozónak, mint az óra. Csala László PARDI ANNA: JÚNIUSBAN Nagyanyám júniusban halt meg, rózsák gyászindulója harsogott, piros, fehér, rózsaszín, sárga hangjegyek tolongtak a kiskertnyi kottapapíron. Kiskertből ő csakhamar elindult, fájós gyomrára szorítva két kezét, búzatáblák konyha kövezetén járt, a hepe-hupás föld vödreiben, pipacsokkal, levágott kakasfejekkel, egy régi ebéddel ékeskedett a rét. Szemhéja dermedő mezején hét aranypötty libáját hivogatni kezdte, míg — menekülő bárány a közelgő farkassal — egy tál élet az egy tál ürességgel megosztozott. S ott feküdve, ott fehéren, száz heves szívdobogást kapó fehér rózsánál fehérebben, bármily élő moccanást magához szorított. Ám azokra, akik ágyát körülállták, alig ismert rá. Csak bólintgatott.

Next

/
Oldalképek
Tartalom