Nógrád. 1973. május (29. évfolyam. 102-125. szám)

1973-05-06 / 104. szám

■Ú A műtőrőldilettánsok, műkedvelők Műkedvelők, dilettánsok, amatőrök? S7f\.í ^TSZOKRÓL, fi lime­sek r ül, fotósokról. festőkről, szobrászokról, táncosokról, zenészekről eseti szó öt cikk­ben. Befejezésül illene vá­laszt adni e sorozat feleimé­ben és most főcímében is sze­replő ki nem mondott kér­désre: végül is kik ezek a fiatalok és kevésbé fiatalok, akik választott élethivatásuk, fizetett munkájuk mellett szabad idejükben a művészet valamelyik ágával foglalkoz­nak? Vajon amatőrök, dilet­tánsok, műkedvelőik? Aki válaszolni próbál, an­nak először vissza kellene kérdeznie: fontos egyáltalán az elnevezés? Nem elég a negatív meghatározás, nem hivatásosok? Ismerjük el, ez a kajánkodó visszakérdezés nem egészen jogtalan, hiszen végül is nem mindegy, hogyan nevezzük őket? A lényeg az, hogy valóban nem hivatáso­sok, tehát nem a művészet gyakorlásából, nem műalko­tások létrehozásából, vagy in­terpretálásából élnek. Talán mégsem egészen mindegy, hiszen a szavakhoz, még azonos tartalom mellett is. különböző hangulati-érzel­mi elemek tapadnak. Itt van például éppen a „hivatásos5’ szó. Ha az amatőrökkel szem­ben használják, tekintélyt ad, szakmai, mesterségbeli tu­dást sejtet. Ebből következik, hogy az „amatőr” a köztudat­ban hozzá nem értést, mester­ségbeli hiányosságokat, ta- nulatianságot asszociál. A „műkedvelő” még valamivel elutasítóbb hangulatú, pedig valójában semmi más, mint az amatőr szó szerencsés ma­gvar fordítása. Ám. amíg az amatőrnek azért van valami elegáns csengése — az amatőr egyéni passzióból csinálja, amit csinál —, a műkedvelő szóhoz inkáíbb eröltetettség, időlegesség, gyönge színvonal képzete társul. A dilettáns még ennél is súlyosabb kife­jezés : ügyetlenséget, ered­ménytelen erőlködést, tehet- ségtelenséget jelent közgon­dolkodásunkban. Ha most visszaidézzük e so­rozat korábbi cikkeit, köny- nyű bebizonyítani, hogy ezek a szavak ilyen hangulati-ér- aeimi felhangokkal mennyire különböző mértékben felel­nek csak meg a valóságnak. Az amatőr színjátszócsopor­tok legjobbjai — bizonyos műfajokban — a profikkal is képesek vetélkedni. A fotó­zásnál majdnem elmosódik a határ, a képzőművészetnél is gyakran. A filmezésnél vi­szont még elképzelhetetlen ez az összeolvadás. A zenekarok között pedig valóban sok a dilettáns csoport. Ráadásul mindez nem azt jelenti, hogy a profi produkcióik között nincs rossz színvonalú, ha úgy tetszik, amatőr jellegű produkció, csakhát az amatőr- színvonalat, mint kifejezést, nem lenne jó a gyönge szín­vonallal azonosítani. A két fogalom nem szinonima, egy­mással nem felcserélhető. Rá kellene talán bízni a nyelvé­szekre, hogy döntsék el: a há­rom közül melyik a leghasz­nálhatóbb. (Legutóbb a tévé­ben Benedek István meglepő módon éppen a legmegbé- iyegzőbb szó, a dilettáns mel­lett tort lándzsát.) A NÉVNÉL AZONBAN sok­kal fontosabb, hogy tulajdon­képpen mire tartjuk ezt a mozgalmat: a művészeti élet szerves, egészséges folytatá­sának; a művészet utánpótlá­si forrásának, netalán egyen­rangú társának? Már szó esett arról, hogy valóiban le­het egyenrangú társ is. Nem kevés a példa arra, hogy hány kitűnő színészt, fotóst, festőt, sőt, filmest is adott már az amatőrmozgalom. Ezek szerint utánpótlási for­rás is lehet, soha sem fogja éles határ elválasztani a pro­fik és amatőrök világát, s nagyon helyes is, hogy nincs ilyen határ, bármennyire is zúgolódnak emiatt egyes hi­vatásos művészek. A színvo­nalért, az igazi,. az értékes műalkotásokért keli kiabálni, s nem a határokért, még ha tudjuk is, hogy manapság egyre nehezebb művészi isko­la, rendszerezett tudás nélkül hivatásossá válni. Egyre ne­hezebb, de éppen a legtehet­ségesebbek számára nyitva kell tartani ezt az utat is. Ezért nem fontos a határvo­nalak kérdése. Ám mindez eltörpül az amatőrmozgalom — marad­junk talán ennél a nagyobb tekintélyt adó elnevezésnél — legfőbb haszna mellett. A résztvevők számára azzal a nehezein pótolható lehetőség-, gél jár, hogy személyiségüket' kibontsák, végigpróbálják ké­pességeik skáláját, teljesebb emberi életet éljenek. Ezért az amatőrmozgalom igazi, leg­főbb haszonélvezői soha sem a nézők, a hallgatók, és nem is az adott művészeti ágak, hanem az aktívan cselekvő emberek, akik többek lesznek azáltal, amit amatőrként mű­velnek. S mégegy fontos fényi Na­gyon kevés az olyan amatőr, aki csak egyedül dolgozik, akt művészi próbálkozásait ne valamilyen kollektíva ke­retei között folytatná. Meleg, együttérző, egy életre mély nyomokat hagyó kollektív él­mény az ilyen. Gyakran nem is a művészi bemutatkozás sikere, vagy balsikere adja ezt az élményt, hanem a kö­rülmények: az együttes stú­diómunka, az együttes utazá­sok, fesztiválók, együttes vi­ták és közös töprengések. Mindez majdnem olyan fon­tos ebben a mozgalomban, mint maga a mű, ami a leg­szerencsésebb esetben meg­születik. S MÉRT ÉVRŐL évre több lesz azoknak a száma, akik­nek növekszik a szabad ide­je, egészen bizonyosan több lesz azoknak a száma is, akik felfedezik magúknak a mű­vészet és a művészeti kollek­tívák együttes örömeit, Nem árt, ha a névben is mihama- rább megegyezünk, de még fontosabb, hogy az amatőr­mozgalom ilyen felfogásában is mind többen értsünk egyet. Bernáth László ..MBgmM K erti Károly: Anya gyermekével M Kereskedelmi regeszet Aggasztó méreteket öftt az ún. kereskedelmi régészet La­tin-Amerikában, a Közel-Ke­leten és a Távol-Keleten. Ez a kifejezés egyszerűen lopást, méghozzá az egész emberiség közkincsének meglopását ta­karja. Vállalkozók, kalando­rok engedély nélkül kutatnak régészeti leletek utón és foly­tatnak ásatásokat az elma­radt országokban, vagy rit­kán látott területeken. A műemlékek _ kifosztja már régi keletű, de soha nem öl­tött olyan, már-már kereske­delmi méreteket, mint a leg­utóbbi évtizedben. Közép- és Dél-Amerika egyes országai­ban. Napok óta az foglalkoztat, hogy ki a bandzsal. A szakmailag éretlen, több milliós közönség, vagy az úgynevezett szakvezetés? Verácskánál könnyebb dolgom volt, mert bandzsaságát nyom­ban elárulta, amikor rám nézett és a mellettem álló barátom kezét szoron­gatta. De ez férfiak esetében egyálta­lán nem ilyen egyszerű, különösen ha nem a tekintetükből, hanem a nyilat­kozataikból kell megítélni őket. Per­sze, hogy valamelyikünknél baj van az optikával, az feltétlenül kitűnik a han­gosan kimondott véleményekből is, ha a nézők véleményét nem is veszi át „egy. az egyben” a Magyar Távirati Iroda és nem közlik dőlt betűvel a fő­városi lapok. A baj régi keletű, és mint látni fog­ják, antagonisztikus ellentmondások forrása. Ha jól emlékszem azzal kez­dődött, hogy egy labdarúgó-mérkőzés után arról értesültünk az éter hullá­main át, hogy Soroksárott, az Egyetér­tés pályáján a hazai együttes 2:l-re megverte az éllovas Újpesti Dózsát. A szurkolók szinte egyöntetűen állapítot­ták meg: nagy baj az a magyar—oszt­rák válogatott-mérkőzés előtt, hogy annyira gyengén szuperált az annyi válogatottat adó élcsapat csatársora, és főleg a védelme. Ámde még aznap megnyugtatott bennünket a rádió, idézvén a szövetségi kapitányt, hogy elégedett a válogatott játékosok for­májával. Gondoltuk, neki van igaza, ő látta a mérkőzést. Egyelőre csak a gyanú élt bennünk, hogy baj van az optikával. Azután jöttek klubcsapataink össze­csapásai és a képernyőről némi képet kaphattunk arról, hogy milyen dina­mika izzik egynémelyik játékosunkban, mint például Fazekasban és az egy fél­időt kitűnően bíró Kocsisban. Néha ta­lálkoztak is a labdával, bár nem so­káig, csak amíg oda nem adták az ellenfélnek. Puszta megjelenésük pesz- szimizmust árasztott országszerte, és nagy reményekkel nem nézhettünk a sorsdöntő összecsapás elé, mert úgy éreztük, Bene egymagában kevés, hogy megnyerjen egy mérkőzést. Ámde — és ez már némiképp meghökkentette lai­kus szívünket — a szövetségi kapitány VASÁRNAPI JEGYZET Optika továbbra is számított .rájuk. Mi úgy láttuk, hogy egynémelyik'játékos két- ségbeejtően formán kívül szerepel, a szakvezetés nem így látta. De hogy az optikával mekkora baj van, azt a jugoszláv klubcsapattal ví­vott edzőmérkőzés világosan megmutat­ta. Mi abból, hogy a jugoszláv klub­csapat a Népstadionban háromgólos előnyre tett szert, ismét nem a pozití­vumot láttuk meg. A szakvezetés el­lenben észrevette, hogy válogatottunk — amelynek sikerült végül is kiegyen­lítenie háromgólos hátrányát —, győze­lemmel felérő döntetlent ért el. (Per­sze, ha azt vesszük figyelembe, hogy értünk mi már el kétgólos vezetéssel is győzelemmel felérő döntetlent, ez már csakugyan fejlődés!) Mindenesetre itt már vagy a közönség, vagy a szakve­zetés vészesen bandzsított, mert ahol a közönség rosszat látott, ott a szakveze­tés jót, s ami tetszett a szakvezetésnek, nagyon nem tetszett a közönségnek. Bi­zonyára nem egyfelé néztünk. De hát melyikünk szeme hordott fél­re? Gondoltuk, majd a nagy összecsapás választ ad a kétségekre. Ott majd meg­látjuk. De amíg a szakvezetés majd szétpattant a bizakodástól, mi laikus nézők váltig az osztrák—holland össze­csapásra emlékeztünk, s borsódzott a hátunk a puszta lehetőségtől is, hogy mi lesz itt a Stadionban, ha az oszt­rákok megismétlik a hollandok ellen nyújtott formájukat. Mert mi a szak­vezetéssel ellentétben úgy láttuk, hogy az osztrákok jól fociztak, veszélyesen fociztak, kitűnően gördültek a támadá­saik. S bennünket még az sem nyug­tatott meg, hogy akik jól fociztak, azok idegenlégiósok. Mi laikusán úgy képzeltük, hogy olyan mindegy, ki rúgja Géczi kapujába a labdát, csak gól az. Baj volt elfogult szurkolói op­tikánkkal! Azután jött a meccs. Hamarosan rúg­tunk egy gólt, Szepesi a rádióban már azt hitte, hogy berni vagyunk a vi­lágbajnokság tizenhatos döntőjében, amikor nekünk képernyő előtt ülő szurkolóknak elkezdett borsódzani a hátunk, mert jól tudtuk, ilyenkor a mi gyermekeink elfelejtik, hogy sza­bad még egy gólt rúgni és nem muszáj a mi kapunk előtt vaktában rugdosni a labdát. S úgy is lett. Csak amikor már a második labda is benn táncolt már a kapuban, akkor döbbentek rá az aranylábú fiúk, hogy a gól akkor is gól, ha azt egy idegenlégiós rúgja. S a félidei szünetben megengedték nekik, hogy ők is támadhatnak. Már akkor nem volt muszáj a mi kapunk előtt rúgni a labdát Persze, a mi rossz szemünkkel mi azt is úgy láttuk, hogy azok az osztrá­kok is tudnak passzolni, azok is van­nak olyan gyorsak, mint a mieink, még ha technikásabbak is a mieinknél né­hány fokkal. Persze akkor még nem tudtuk, hogy az volt az utasítás: rúgni egy gólt és nem kapni egyet sem. Mi csak az# láttuk, hogy egy gól után nem támad a csapat, ki gondolta, hogy uta­sításra nem támad. Mindenesetre, mi szurkolók nagyon büszkék voltunk, hogy ismét sikerült hazai pályán egy győzelemmel felérő döntetlent kihar­colni. S megint csak az optika! Mi a mérkőzés után mégis azt hit­tük: ezek után a szakvezetés levonja a következtetést és tesz valamit annak érdekében, hogy döntetlent felülmúló győzelmeket is elérhessen válogatot­tunk, hogy klubcsapataink' ne hullja­nak ki rendre a nemzetközi bajnoki tornákból. Végül az egyik szakvezető megnyugtatott bennünket: „Ilyen jól a magyar válogatottat még nem láttam játszani.” Érdekes, mi már láttuk! OLVASÓTÁBOR A tábor szóhoz sotkféle képzettársítás kapcsolódik. Ha kimondjuk, hadrakelt seregek gomolyognak szemünk előtt, nyaraló úttörők szalonnasütésének illatát érezzük, de felrém- ienek sötét képek is, hiszen évszázadunk leSnyomasztóbb entlékei is a „tábor” szót viselték nevükben. Csak éppen ebben az összetételiben új: olvasótábor. S há első hallásra követni próbáljuk értelmét, sátrakat látunk, melyeket könyvekbe merült emberek ülnek körül, kimene­külve a zajló világból a természet nyugalmába, a csöndbe ahol érzés és gondolat zavartalanul teremti újjá az írói szó­ba foglalt élményeket. Ám az olvasótábor mégsem egészen ilyen seregtós. A Hazafias Népfront új kezdeménye vallójában régi ha­gyományt elevenít fel: a népfőiskolákat, s a népi írók egy­kori együttléteit hajdani fiatalokkal — valamikor ezek a tá­borozások adtak módot érdeklődő, művelődő, útkereső embe­rek gondolatcseréjéhez. A mai olvasótáborok többféle céllal indulnak, szervező* sük, módszereik a kísérlet jegyeit viselik, sbizonvár-a évp-kH„ kerül, míg az 1972-ben induló, 1973-ban izmosodó, terjedő' vállalkozás kiteljesedik, ledobva magáról a korai sokat mar­kolásból eredő nyűgöket. A hajdani együttléteken az életet jól ismerő, a társada­lom gondjait művekben ábrázoló, javakorú írók vitáztak ol­vasó, töprengő fiatalokkal. A mai táborokat jórészt fiatal írók vezetik, akik maguk is útkeresők — vezetettjeikkel együtt. A fiatal írók keze alól — kevés kivétellel — kiemel­kedő mű még alig-alig került ki, s akiket vezetnek, azok még nem olvastak tőlük semmit, s maguk az írók is, az egy­begyűlteken keresztül ismerkednek az élet valóságával. A fiatalok viszont sokfélék. A néhány iskolában — tavaszi szünetben — szervezett olvas ótáboroik általában művelt, s művelődni vágyó, értelmiségi pályákra készülő gimnazistákat tömörítettek, akik örülnek, hogy végre van kivel vitatkozni az elolvasott könyvekről és kicserélni az összetorlódott gondolatokat, amelyek sokkal elevenebben foglalkoztatják őket, mintsem vélnénk. (Hogyan lesz az ember alkoholista? Miért olyan sok az öngyilkos? Miért olyan gyakori a válás? — kérdezték a szobi gimnazistáik, amikor az általuk kiválasztott témák kerültek a tervbe.) Ám a tavaszi táborozásnak más célja is ván: a műve­lődés felé elindítani azokat a dolgozó fiatalokat is, akik ed­dig nem voltak lelkes barátai a könyvnek, érdeklődést, tudásvágyat kelteni a tovább nem tanulókban. S ez a ne­hezebb feladat, legalábbis lassúbb sikert ígérő. Azt hihet­nénk — hiszen a táborozás önkéntes —, hogy aki idejött, abban már „mozog” valami, azt már belső szomjúság űzi a sejtett, de meg nem talált források félé. Ez nincs mindig így. A fiatalok eseményre, társaságra vágynak, s jönnek; alaptudásuk hiánya, félénkség vagy a beszédkészség csiszolatlansága miatt azonban megszólalni nem igen mernek, s kétséges, hogy a hallottak valóban művelődésre késztetik-e őket, ha maga az olvasás is fárad­ságos számukra. Mert az általános iskola után tovább nem tanuló fiataloknál megdöbbentő gyorsasággal tűnik el a ta­nultak hatása, ha addig nem szoíbtak rá a könyvre, az­után már egyre nehezebben fognak. (Az egykori autodi­dakták lassan kivesznek, mert akiben érdeklődés él, az ma már tovább tanul.) Szélsőséges példáikat hasonlítottam össze: az értelmisé­gi pályákra készülő gimnazisták „válogatott csapatát”, s az általános iskola után munkába lépett falusi fiatalokat, bár az olvasótáborok szélesedő mozgalma más rétegekre is kiterjed. Bizonyps idő és tapasztalat kell hozzá, hogy a hatásokat, eredményeket áttekinthessük, lemérjük, s az­után bontakoznak majd ki a körvonalak: merre tovább, hol, mivél, mire lehet jutni? Az mindenesetre máris bebi­zonyosodott, hogy az olvasótábor hasznos és jó: elmélyíti a fiatalok gondolkodását, csiszolja kifejezőkészségüket, helyes irányba tereli érdeklődésüket, közösségi élményeket, ta­pasztalatokat ad. De. hogy az egyáltalán nem olvasó fiata­lok számára milyen formában és oldószerrel lehetne köze­lebb hozni az értékes irodalmat, azt még nem tudjuk. És hogy egyáltalán mindenkit olvasó emberré lehet-e nevelni? Hogy nem ésszerűbb-e az ún. „közvélemény-formálók” ki­bontakoztatása minden közösségben, ak/ik a „többiek helyett ol­vasva” élőszóval tájékoztatják a betűktől idegenkedőket'1 Sok ^ita es kísérlet folyik még majd erről, ne vágjunk Bozóky Éva I NÓGRÁD — 1973. május 6., vasárnap I

Next

/
Oldalképek
Tartalom