Nógrád. 1973. március (29. évfolyam. 50-76. szám)

1973-03-03 / 52. szám

Hasznos útmutatás A keszthelyi Agrártudomá­nyi Egyetem termelésfejleszté­si intézetének kutatói a szarvasmarha-tenyésztés fel­lendítése érdekében hozott minisztertanácsi határozatot követően tanulmányt készítet­tek a szarvasmarha-tenyész­tés hozamköltség- és jövede­lemalakulásáról. Az új szabá­lyozók és az árak nyilvános­ságra hozatala után kalkulá­ciókat dolgoztak ki állami gaz­daságok és termelőszövetke­zetek számára a vegyes hasz­nosítás ú és egyhasznú szarvas­marhafajták tenyésztésének új viszonyaira. Részletesen elemezték a költség és jöve­delem különböző összetevőit. A tanulmányt szaktanácsa­dási kiadványaiban már közzé is. tette a termelésfejlesztési intézet. Ezenkívül a gazdasá­gok egyedileg is kérhetik a keszthelyi kutató véleményét. Nemcsak a Vege a műszaknak. A dél­előttösök már hazafelé ké­szülnek, a délutánosok már a munkahelyen vannak. A mű­vezető-irodában gyors eligazí­tást tartanak. A két műveze­tő részletesen megbeszéli a tennivalókat, azután Bíró Elemér, a délutános intézke­dik. Mindig munkakezdéskor legtöbb a teendője a műveze­tőnek. Megvárom, amíg időhöz jut. Bíró Elemér 23 éve szaba­dult, mint géplakatos. Volt csoportvezető, és négy éve művezető. Legutóbb részt vett a vasasmüvezetők országos tanácskozásán. Mit tapasztalt, amit hasznosítani tud? Hogy látja saját munkáját? — Sok tapasztalatot adott ez a tanulságos tanácskozás. Valóban a mi gondjainkról volt sző, és amikor Fock Je­nő, a kormány elnöke beszélt, úgy éreztem nagyon ismeri a művezetők helyzetét, gond­jait. — A tapasztalatokból azt szűrtem le, hogy talán jó né­hány dologban mi előbbre já­runk, mint más üzemekben. Ez pedig a jogok és köteles­ségek tisztázottsága. Van vi­szont, amiből még tanulha­tunk. — Itt az üzemben 88 em­ber van a TMK-nál, akiknek a munkájáért felelünk. Kő­művesek, festők, lakatosok, hegesztők, vagyis minden szakma képviselve van, ami a fenntartáshoz, javításhoz szük­séges. Két műszakban dolgo­zunk. Váltjuk egymást ketten művezetők is. A délutános- műszakban kevesebb az em­ber, de munka ilyenkor is van. Elég gyakori az üzemza­var is, amit el kell háríta­nunk. Intézkedési tervünk Fejlődik a kohászai A KGMTI tervezőinek és az Ikarus Karosszéria- és Járműgyár szakembereinek közös elképzelései alapján bő­vítik az Ikarus-gyárat. s a legmodernebb technikát ál­lítják majd a termelés szol­gálatába. Az Ikarus székesfe­hérvári telepének bővítési ter­vein is most dolgoznak. A teiep egyik részét már kor. szer űsí tették. Az iroda tervei alapján az Ikarus pusztavámi telepe ta­valy már felépült, megindult a termelés. Itt főként ülése­ket gyártanak a buszokhoz- Idén 200 000, s a tervek sze­rint 1976-ban 500 000 kényel­mes ülés készül Pusztavámon. A KGMTI a kohászati üze­mek fejlesztésén is dolgozik, a kohókból kikerülő jobb mi­nőségű alapanyag járműveink műszaki színvonalát is növe­li. Az iroda elkészítette a Lenin Kohászati Művek fi­nomhengerművének terveit; Ózdon egyebek között folya­matos acélöntő művet, a Dunai Vasműben pedig új acélöntő művet tervezett. Itt egyébként a meleghengerművet is re­konstruálják, már megindultak a munkálatok. Orom helyett keserűség Divatos pinceklub, benne bárpult, rejtett fény, hangula­tos zene, a földszinten presszó, kávéval, italokkal és váloga- tottan csinos kiszolgálókkal. A vendég ilyennek látja Balas­sagyarmaton a vasútállomás felé vezető utcában közvetlen a mozi mellett levő kis vendéglátót. Hírnevéhez méltóan már a kora délelőtti órákban zsúfoltság a pult előtt. Mit ér ez a népszerűség, ha visszaélnek vele. Ha egyet­len vendég semmibevételével lerombolják a nehéz munkával felépített népszerűséget. A pinceklubba járó fiatalok és a kiszolgálók között baráti a kapcsolat. Ez nem is baj! A baj ott kezdődik, amikor a faluról a presszóba érkező, egyszerű népviseletben levő középkorú dolgozó asszonyt már nem te­kintik vendégnek, sőt kigúnyolják. Mert ez történt a napokban. Ácsáról érkezett Balassa­gyarmatra egy asszony, esküvői süteményt vásárolni. A tor­ták és egyebek mellett nyolcvan mignonra is szüksége lett volna. Ehelyett egy cédulát kapott, amelyen az állt: 25 süte­ményt adnak részére. Az asszony az utcán kétségbeesve kérdezte: „Kihez forduljak?” így jutott el a megyei vendég­látó balassagyarmati kirendeltsegéhez, ahol a megrendelőre ráírták: nyolcvanöt darab mignon. Azt is megígérték, az esküvőre meg is kapja. Mégsem minden jó, ha a vege jó. Mert mit ér a pin- eeklub, a földszinti hangulatos presszó, ha a dolgozó ember­nek nem örömöt, hanem keserűséget okoznak abban. Ez így van akkor is, ha egyetlen vidékről érkezett asszonyról van szó. — B — i Munhasok a béremelésről kötelesség, a jog is több van. Ezen belül havonta hang áll rendelkezésére a programozzuk a munkát. Ko- munka megkövetelésénél, hók felújítása, átépítése, a — Jutalmazásnál eddig is berendezések javítása, tarta- kikérték a véleményünket a lékok készítése a mi felada- szakszervezeti bizalmiakéval tunk. Most is új csapolótek- együtt. Ezután ennél több jo- nőt készítünk és tartalék fá- gunk lesz. Most a bérfejlesz- ziscsöveket hajtunk. tésnél a differenciáltan szét­osztható részből egy bizonyos összeggel, talán havi 5000 fo­rinttal mi rendelkezünk. Ezt a beszédtéma Eszembe intett a végzett munka alapján ha- a beszédtéma. Eszembe jutott vonta a gzákszeevesBea bizal_ ■— Jogok, kötelességek, ez volt a tanácskozáson, a szek­cióülésen és a szünetben is miakkal közösen mi oszthat­egy nemrég történt eset. A négyes kohón nagyjavítást vé- ^ ösz,,)n - , ­geztünk, közben az egyes ko a fegyelmezésnek is jó eszkö­ze ez. Ehhez hozzátartozik, délutánra is, a hiba kijavítá- s^rosaí>b kapcsolat sáimz felmértem = aJakullön ki művezetők es hón beugrott egy üzemzavar. Hat embert itt kellett tartani számoltam. blzallniak között. Ezt nem azért mondom, mintha hiá­' ' ‘ nyozna, mert általában ed­dig is megbeszéltük a problé­sához. Ahogy tennivalókat, mennyi időre van szükségünk. Ügy tűnt, a rendes munka­tempóban legalább tíz óra - . , ... _ ­kell. Az embereknek azt d? f 3<>voben meg mondtam, ha végzünk befeje­ződik a műszak. Csak aki ott inkább szükség lesz rá. — Amit elmondtam csak volt. az tudja, 'milyen erőfe- e®raré“f annak, amit az or- - - ........ szagos tanácskozáson tapasz­t altunk, Ennél persze több szítés történt az üzemzavar elhárításáért. Végül hat óra alatt, igaz pihenő és étkezés nélkül, de végeztünk. Csak az elszámolásnál volt vita. Szá­momra fontos kérdés volt, hogy amit ígértem, az megle- ... ,, , , gyen. Úgy érzem, rászolgáltak alaposan az elismerésre. Vé- „. leweK gül Szalai János, a főmémö- b°S? kellett sza künk döntött, és az emberek Most u_k van a tarsolyban. A velünk szemben támasztott igények is nagyok, és mindig nagyobbak lesznek. Ennek kell megfelel­nünk. Én a technikum 2. osz- és utána olyanok lettek a körülmé­megkapták az anyagi mérést. Ezt a példát azért mondtam el, hogy a köteles­séggel általában nincs baj1, csak a jogokkal. Ahogy mi szoktuk emlegetni, édeskevés az, ha a művezetőnek csak egyetlen eszköz, az emeltebb ra folytatni akarom — mond­ta Bíró Elemér művezető. A beszélgetés eddig tartott, mert a művezetőt várták a karbantartók. Ellenőrző kör­útra indult, az ötvözetgyár­ban. Bodó János Ennyit variunk többet A VEGYEPSZER Salgótar­ján gyáregységének a neve még rövidítve is hosszú. Pe­dig új gyár ez, a nagycsarnok­ban 1972. augusztusában kezdték a termelést. A mun­kások a környező bányákból, üzemekből vagy a szakmun­kásiskolából jöttek. A gyár­egységet Salgótarjánban épí­tették, de a vállalati központ Budapesten van. A munkások és a műszakiak most ismer­kednek a feladatokkal. Ahány darab, annyi termék. Mindig új rajzok, újabb gépállítás és szerszámozás, nincs állandó profil és nincs széria, még veszteséges a termelés. Ilyen körülmények között jogos az aggodalom, hogy március el­sejétől emelik-e a béreket és melyik munkás mennyire szá­míthat? Nagy Ferenc, a gyár egyik legfiatalabb Mindössze 23 ban múlt egy éve, hogy itt szeretnék többet is. dóm, jól dolgozom, észreveszik, és ha Iparko­Biztosan jobban megindul a munka, a gyárnak Nagy Ferenc csoportvezető említette és meg is mutatta a kimutatást, hogy az ő brigád­jában 12 szakmunkás dolgo­is futja majd a differenciált zik. Mindnyájan megkapták a bérezésre. De ez a fizetésjaví- rendeletben meghatározott tás is jól jött. nyolcszázalékos béremelést. Benkő Pál esztergályos. úe több senkinek sem^ jutott, Negyvenkilenc éves ííoráb— ^ betanított es a segedmun— ban a nagybátonyi bányában tósoknak^négyszázalékos^ eme- doigozott, ott is esztergályos “ ' " ” volt. — Az elmúlt év decem­berében 13,50-es órabérrel jöttem ide. Most megkaptam a nyolcszázalékos béremelést, így lettem 14,60-as esztergá­lyos. — Elégedett? lés jár. Eddig kinek mennyi volt a bére? A beszélgetés so­rán kitűnt: az nem attól függ, hogy itt hogyan bizonyított, hanem inkább attól, hogy az előző munkahelyén mennyit keresett és mennyit sikerült kialkudni, amikor a VEGYÉP- SZER-nél felvételre jelentke­— Megkaptam, ami járt. Tudom, hogy ez országos mé- se­retekben milliókat jelent. Az Trizna János, a gyáregység is világos, hogy mi, munká- vezetője elmondta, hogy sok sok vagyunk a legtöbben és a gonddal küzdenek, mint min- munkások kapták az utóbbi den új gyárban. A kezdeti ne- évek legnagyobb béremelését, hézségek miatt a tervek sze- csoportvezetője. Persze, a bányában többet ke- rint is veszteséges a gyáregy­éves. Február- restem, mert ott volt szénjá- ség és egyelőre a nagy váll a" randóság, meg hűségjutalmat lat sem tud anyagi segítséget dolgozik. A szakmája: gépla- is kaptam. De az elmúlt, nem adni március elsejétől a to­ka tos. — A VEGYÉPSZER-nél 9,50-es órabérrel kezdtem. A februári keresetemet 11 fo­rintos bérrel számolják el. Ehhez 12 százalékos csoport- is a keze alatt dolgoztam, né- vezetői pótlék és a tanulók oktatásáért 5 százalékos több­let jön. Eddig havonta 2500 forintot kerestem. Az alapbé­remre nyolcszázalékos eme­lést kaptam, tehát március elsejétől 180 forinttal többet keresek. Megkaptam azt, ami a kormányrendelet szerint ne­kem jár. Baranyí Benedek lakatos. Huszonöt éves, szakgimnáziu­mot végzett. Fél éve múlt, hogy a gyárba került. — Tíz forint 50 fillér volt a bérem. Értesítettek, hogy megkaptam a nyolcszázalékos emelést. Ez nekem havonta 150—160 forintot jelent. A rendelet szerint ennyi jár, de is akarom felhánytorgatni. A vábbi béremeléshez. Jelenleg lényeg az, hogy ez szép, új 440 dolgozója van a gyáregy- gyár. Rendes a vezetőség. A ségnek, az év végéig még 200 közvetlen főnököm Halmai embert vesznek fel, a fejlesz- László művezető, a bányánál tés második ütemében 1200-as létszámot terveztek. Az át- gyen együtt jöttünk át a lagbért úgy határozták meg, VEGYÉPSZER-hez. Itt lakom hogy még ebben az évben sa- Salgótarjánban, nem kell ját erőből további béremelést utazgatnom. Biztos vagyok adnak azoknak a munkások- benne, hogy lesz itt munka, nak, akik jól dolgoznak. Mél­ámig nyugdíjba nem megyek, bejelentették, hogy egyfo- Úgy akarunk dolgozni, hogy a rintos béremelést kapnak gyár egyenesbe jöjjön, gazda- azok, akik minősített hegesz ságilag megerősödjék és ez- tői vizsgát tesznek. Még nincs zel együtt fokozatosan emel- kellő gyakorlat, olykor aka- hessék a béreket. előzik a folyamatos munka. — Az idén számit még va- ezért órabérben dolgoznak a lajmire? ' munkások. De amint a felté­— Beszélik, hogy a többi teleket megteremtik, be kell vállalat saját erőből is adott vezetni a teljesítménybére- béremelést, ebből a kötelező zést, differenciált bérezést kel! részen felül többet adtak an- alkalmazni, mert ezt diktálja nak, aki többet és jobban dől- a munkások és a gyáregység gozik. De nem tudom, hogy érdeke nálunk erre mikor kerül sor. F. 1» utíi w Bérkedvezmények a lakossági szolgái la l ás vrt A munkaügyi miniszter ren- zati — bőr-, szőrmeruházati és szolgáltatások minden egy* deletet adott ki, amelyben lábbelijavítás, építőipari javí- százalékos növekedése után a 1973-ra meghosszabbítja a la- tómunkák, például lakáskar- magasabb vezető beosztásúak kosságnak szolgáltatásokat bantartás esetén 4 százalék- alapbérük 0,3 százalékát kap- nyújtó vállalatok tavaly be- kai felemelhetik a részesedé- ják nyereségprémiumként, az vezetett bérkedvezményeit. si alap terhelése nélkül (a egyébként járó nyereségpré- Az érintett vállalatoknál és béremelés százalékával módo- miumon felül. Ha a szolgálta* ipari szövetkezeteknél a mun- sítani kell az 1973-as év bá- tások értéke 10 százaléknál kaidejük nagyobb részében zisbérszínvonalát). Azok a nagyobb mértékben emelke- lakossági szolgáltatással fog- vállalatok, amelyek egyéb dik, úgy a 10 százalékon fe­tevékenységgel, például áru- lüli emelkedés után százalé- termeléssel is foglalkoznak, e konként az alapbér 0,5 száza- bérkedvezményt a lakossági léka jár nyereségprémium- szolgáltatások nettó árbevételé- ként. nek arányában vehetik igény- Az említett szolgáltatásokat Éaves szakmákban a masa- közvetlenül irányító üzemve­zetőket. főművezetőket, mű­lalkozó dolgozók keresetét át­lagosan, de differenciáltan 3 százalékkal; mosás, kelmefes­tés, vegytisztítás, textilruhá­A tavaszi mezőgazdasági munkák még késlekednek, a bátrabbak izonban már kimerészked­tek a földekre. Pilinyben, a közös gazdaság földjein megkezdték a fejtrágyázást. Junghaus János traktoros 55 holdon végzi az őszi gabonák gondozását — kulcsár — sabb vezető állású és terme­lésirányító dolgozókat anya­gilag is külön ösztönzik a szolgáltatások fokozására. Azoknál a vállalatoknál, ahol a lakosság részére végzett kelmefestés, vegytisztítás, gépjárműjavítás. elektromos háztartási gépjavítás, híradás- technikai cikkek javítása, la­káskarbantartás nettó árbevé­tele 1972-ben az egymillió fő­vezetéket, területi kirendelt­ségvezetőket, szerviz- és rész­legvezetőket, textiltisztító sza­lonok vezetőit — a magasabb vezető állásúakhoz hasonlóan — az árbevétel növeléséért külön prémiumban részesí­tik. s ennek összegét sem kell a bérszínvonalba beszámítani. A bérkedvezmény nyomált a magasabb beosztású és a rintot meghaladta, s az idén termelésirányító dolgozók be- a szolgáltatások értéke nö- sorolás szerinti évi alapbére vekszik, ott a magasabb ve- vállalati szinten legfeljebb zeto állású dolgozok egyébkent nyolc százalékkal emelkedhet, jaro nyeresegprémiumát a bérköltség terhére emelni A bérkedvezmények azokra kell, a bérszínvonalba azon- a vállalatokra, ipari szövet- ban az emelés nem számít be. kezetekre vonatkoznak, ame- így a nyereségrészesedés ősz- iyek nyereségadózás szempont­szegét nem érinti. Az emlí- jából lakossági szolgáltatáso- tett vállalatoknál, illetve szak- kát végeznek, kivéve a bizo- mákban 1972-höz képest a mányi tevékenységet. Megjavult a mezőgazdaság alkatrészellátása Az iíN»iH70. évire rendkívül ki­egyensúlyozatlan ellátás nyomán a Mezőgép Tröszt öt nagy alkat­részgyártó bázist épített ki. Mint­egy 6-0 millió forintos beruházás­sal rövid idő alatt magas műsza­ki színvonalon álló központokat szerveztek az ország különböző vidékein. Üj alapokra helyezték a félkész termékek előállítását is; könnyűfém-, szürke- és temper- öntvény üzemeket rendeztek be. A gyors átszervezés nyomán le­hetővé vált, hogy az évi 2,5—3 milliárd forintos mezőgazdasági alkatrész-forgalomból mintegy 1,2 milliárd forintot a tröszt üzemei biztosítsanak. A gyártmány­fejlesztés olyan magas színvona­lat ért el, hogy egyre gyakrabban előfordul: az üzemek külföldi gé­pek alkatrészeit gyártják, de nemcsak hazai megrendelésre, he nem külföldi kérésre, sokszor ép­pen a gyártó cég megbízásából, A tröszt vállalatai idén 25 Oüú féle alkatrészt állítanak elő. Száz gépkocsiból álló szervlzsz .' é.<ui is szerveztek a felúiítá•=''*’ javítá­sok meggyorsítására; a szolgálat megkezdte munkáját. | NÓGRÁD — 1973, március 3., szombat

Next

/
Oldalképek
Tartalom