Nógrád. 1973. március (29. évfolyam. 50-76. szám)

1973-03-01 / 50. szám

Üwek óta a legSobbsNfihtfi •• Elsődleges: a munkásé!; élet­r ■ ■ ■■ ■■■ r ■ ■ es ; egészségügyének javítása 1 Vöröskereszt megyei konferenciája Salgótarjánban A nagy számvetés és ön­vizsgálat napjához érkezett el tegnap a Vöröskereszt megyei szervezete. A XV. kongresszus előtt a Vöröskereszt vezetői, aktivistái, társadalmi munká­sai adtak találkozót egymás­nak Salgótarjánban, az SZMT-székház nagytanács­termében, hogy mérlegre te­gyék az elmúlt négy év mun­káját, sikereit vagy kudar­cait, s újabb négy esztendőre szabjanak utat. Küldöttek és vendégelt, összesen kétszázan vettek részt a Vöröskereszt megyei konferenciáján. Eljött a ta­nácskozásra Géczi János, az MSZMP megyei bizottságá­nak első titkára, országgyű­lési képviselő és dr. Soóky László, a Magyar Vöröske­reszt főtitkárhelyettese is. Dr. Krajcsovics Pál főor­vos megnyitószavai után har­sonaszóra és dobpergésre egyenruhás úttörők és kisdo­bosok vonultak a terembe. A 4136-os Gagarin Üttörőcsapat tagjai kedves szavakkal, vö­rös szegfűkkel köszöntötték a konferencia résztvevőit. Korszerű, kulturált embertípus Ezután Szoó Béláné, a Vö­röskereszt megyei szervezeté­nek titkára emelkedett szólás­ra. Vitaindítójában először vázolta megyénk dinamikus fejlődését, majd a Vöröske­reszt szerepére, feladataira tért rá. — Mindenekelőtt az egész­ségügyi felvilágosító-nevelő munkánk fontosságát kell rangsúlyoznunk — mondotta. — A HL kongresszust köve­tően legfontosabb tenniva­lónknak tekintettük, hogy sa­játos nevelési módszereinkkel, hozzájáruljunk a korszerű, kulturált embertípus kialakí­tásához. Egészségügyi rendez­vénysorozatunkkal az volt a célunk, hogy felkeltsük a la­kosság érdeklődését az egész­ségügyi témák iránt, folya­matos egészségnevelő munká­val forrnál, uk a lakosság egészségügyi szemléletét, hu­manizmusát, . érzelmi világát és felelősségérzetét. Az elmúlt négy esztendőben valóban sok minden történt a megyében. Soha annyi egészségügyi rendezvény nem volt gzűkebb hazánkban, mint éppen a legutóbbi négy év alatt. A felvilágosítási, okta­tási, nevelési munka ma már nélkülözhetetlen eszköz és módszer valamennyi vöröske­resztes feladat megoldásában, Az irányítómunka eredmé­nyességének tudható be, hogy az egészségnevelési munka tartalmát egyre inkább a he­lyi szükségletek határozzák meg. A balassagyarmati járásban rendszeresen foglalkoznak a mezőgazdasági dolgozók ak­tuális egészségügyi kérdései­vel A rétsági járásban fő­ként a falusi lakosság köré­ben tartanak előadásokat idő­szerű egészségügyi témákról.' Salgótarjánban és Balassa­gyarmaton a nőket folgalkoz- tató üzemkben kérdezz—fele­lek formában nőgyógyászati tanácsadásokat szerveztek. Rendszeressé vált a nógrádi egészségügyi hetek, hónapok szervezése. MAGYAR %PÍSSI»1| 1313 JH| A koaferenci» résztvevői (Folytatás a 2. oldalon.) A szabad időtől a lakáskultúráig A legnépszerűbb, széles körben alkalmazott módszer továbbra is az egészségügyi előadás. Az elmúlt négy év­ben csaknem ötezer ilyen elő­adásra került sor, s ezeket évente 60—70 000 ember hall­gatja meg. Az előadások na­gyobb része az egészséges, Korszerű életmóddal, a sza­bad idő helyes felhasználásá­val foglalkozik, de szó esik a helyes táplálkozásról, a la­káskultúráról, a káros szenve­délyekről, s még egy egész sor, a lakosságot élénken fog­lalkoztató kérdésről. Az előadások és & tömeges a tföröskéressrt megyei titkára, rendezvények mellett egyre — A közvélemény formálá- jobban előtérbe kerültek a sáért sokat tehetnek a vörös­nevelés más, ..kiscsoportos” keresztes aktívák. Tekintsék formái, amelyek személyre nagyon fontos feladatuknak a szabottak, az egyéni agitáció korszerű családi élet fejlesz- hatásos eszközeivel élnek. A tésének segítését, a gyermek­megyei vezetőség legfőbb tö- szerető légkör kialakítását, rekvése az volt, hogy a kultu- járuljanak hozzá a születés- rálisan viszonylag még elma- szabályozás pozitív értelmezé- radottabb területek, a kisköz- séhez. ségek, a cigánytelepek lakói A mértéktartó és tartalmas is bekapcsolódjanak a felvi- vitaindító a tanácskozás 20 lágosító munkába. Megyénk résztvevőjét serkentette hoz- kis települései több előadót, zászólásra. Dr. Zeke Lajos, a következetesebb, türelmesebb balassagyarmati járási Vörös­munkát igényelnek, ezt kíván- kereszt elnöke méltatta az új ja az emberek érdeklődésé- egészségügyi törvény jelentő­nek. tanulni vágyásának ki- ségél. majd a járás mezőgaz- elégítése. Az érdeklődés fel- dasági üzemeinek egészség­keltésének szintjéről az aktív ügyi helyzetéről szólt. Egyre cselekvésig kell lépni, több állami gazdaságban és- Megyénkben a 44 órás ^«5^ ^OM^lgSlrtet C-fkfoi™ közsé& szervezetek egyem STbÜSSA SSL né. — A munkaidő csökkenő- l>anyamernoK a Wograai &zen sét azonban nem mindig kö­veti a növekvő szabad idő egészséges, kulturált felhasz-- nálása, az aktív pihenés el­terjedése. Nagyszerű termé­szeti adottságainkat kevesen élvezik; kevesen gyönyörköd­nek a Börzsöny, a Karaites, a Cserhát, a Salgó szépségei­ben. Hiányzik a tudatos test­edző mozgás, ritkán élünk a turisztikai lehetőségekkel. Az új helyzetnek megfelelően Vöröskereszt szervezeteink­nek többet kell kezdeményez- niök, irányítaniok kell a megnövekedett szabad idő kul­túrált, egészséges eltöltését. Az eredmények ecsetelése mellett azonban egy nyugta­lanító ténnyel is szembe kell néznünk: a megye népszapo­rulatának kedvezőtlen alaku­lásával. Az anyák érdekében hozott nagy jelentőségű in­tézkedések hatására átmene­tileg emelkedett a születések száma, de az utóbbi két év­ben stagnált, sőt, visszaesett. Tavaly Nógrád megyében alig több,' mint 3400 gyermek szü­letett. Világ proletárjai egyesüljetek! NÓGRÁD XXIX. ÉVF., 50. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. MÁRCIUS 1„ CSÜTÖRTÖK Kádár János fogadta Ali Nasser Mohamedet Befejeződtek Fock Jenő és a Jemeni miniszterelnök tárgyalásai Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán délután a Köz­ponti Bizottság székhazában fogadta Ali Nasser Mohame­det, a Jemeni Népi Demok­ratikus Köztársaság minisz­terelnökét és honvédelmi mi­niszterét, a nemzeti front po­litikai irodájának tagját. A szívélyes, baráti találko­zón részt vett Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke. dr. Bunde Jenő, a Magyar Nép- köztársaság JNDK-ban akkredi­tált nagykövete, illetve Mah­mud Adbullah Vshaish, gaz­dasági és pénzügyekkel meg­bízott miniszterelnök-helyet­tes, pénzügyminiszter. Ali Ah­med Nasser Anter, a honvé­delmi miniszter első helyette­se, hadsereg-főparancsnok, a nemzeti front kb tagjai. Ugyancsak szerdán, de már a délelőtti órákban a JNDK elnökét az Országházban fo­gadta Losonczi Pál, a Nép- köztársaság Elnöki Tanácsá­nak elnöke. Végül tegnap délelőtt az Országházban befejeződtek Fock Jenő és Ali Nasser Mo­hamed tárgyalásai. A tárgyalásokon vészt vett Fehér Lajos, a Miniszterta­nács elnökhelyettese, illetve Mahmud Abdullah Ushaisn. a JNDK gazdasági és pénz ügyekkel megbízott miniszter­elnök-helyettese, valamint a két tárgyalóküldöttség töb­bi tagjai. A záró tárgyalás rendkí­vül szívélyes légkörben, a kölcsönös megértés szelleme­ben folyt. Mindkét fél ered­ményesnek, hasznosnak, cél­ravezetőnek értékelte a tár­gyalásokat, amelyekről ké­sőbb közös közleményt adnak ki. Kitüntetések az MHSZ jubileuma alkalmából A Magyai' Honvédelmi Szö­vetség megalakulásának 25. évfordulója alkalmából az El­nöki Tanács, a kormány és a honvédelmi miniszter kitün­tetéseket adományozott az MHSZ több dolgozójának, tár­sadalmi aktivistájának, vezető funkcionáriusának a szövet­ség céljainak megvalósítása terén huzamosabb időn át végzett kiemelkedő és példa­mutató tevékenységük elis­meréseként. Vörös Csillag Érdemrenddel tüntették ki Kelemen Győzőt, az MHSZ budapesti vezetősé­gének titkárát. A Munka Ér­demrend arany fokozatát kap­ta Réti Antal, az MHSZ fő­titkárhelyettese, Spitzer Fe­renc, az MHSZ országos köz­pontjának osztályvezető-he­lyettese és Vájná Sándor, az MHSZ budapesti vezetőségé­nek titkárhelyettese. Hárman részesültek a Munka Érdem­rend ezüst-, ugyancsak hár­man bronz fokozata, tízen a Kiváló Szolgálatért Érdem­rend és többen a Haza Szol­gálatáért érdemérem kitünte­tésben. Az elismeréseket a kitünte­tettek egy csoportjának Czi- nege Lajos vezérezredes, hon­védelmi miniszter adta át — a Honvédelmi Minisztérium és az MHSZ vezetőinek jelen­létében — ünnepélyes külső­ségek között szerdán a nép­hadsereg központi klubjában. Az eseményen ott volt Troo- bitás Dezső, miniszterhelyet­tes, a kormány honvédelmi bizottságának titkára is. A jubileum alkalmából a honvédelmi miniszter paran­csot adott ki, amelyben mél­tatja a honvédelmi szövetség negyedszázados munkáját és köszönetét fejezi ki a szövet­ség dolgozóinak, társadalmi aktivistáinak, vezetőinek. Ugyancsak szerdán Kiss La­jos vezérőrnagy, az MHSZ főtitkára nyújtott át kitünte­téseket a szövetség országos központjában. (MTI) Nem elég az „egyke” — Nagyon sok családban csak egy, legfeljebb két gyer­mekét vállalnak — mondotta A záróokmányt sző tegezik a párizsi Vietnamokon fereneián Kis Csaba és Dobsa János, az MTI tudósítói jelenük: A Bính asszony kezdemé­nyezésére szerdán délelőtt összehívott négyes külügy­miniszteri találkozó után Binh asszony, a DIFK kül­ügyminisztere kétoldalú esz­mecserét folytatott Tran Van Lám saigoni külügyminisz­terrel. Közben a záróokmányt szö­vegező szerkesztő bizottság szerda délelőtt egy és negyed óra hosszat tanácskozott. A VDK szóvivője szerint továb­bi előrehaladás történt a vi­tás pontok leszűkítésében. Szerda délben Nguyen Thanh Le, a VDK küldöttsé­gének szóvivője sajtóértekez­letet tartott, s hangsúlyozta: a párizsi konferencia normá­lis mederben végzi munká­ját. Plenáris ülést szerdára Is terveztek, s a szövegező bizottság tovább folytatja munkáját. A VDK szóvivője ezzel vá­laszolt azokra a jelentésekre, amelyek szerint az Egyesült Államok az amerikai foglyok szabadon bocsátásának fel­függesztése miatt „félbesza­kítja” a konferencia munká­ját. Nguyen Thanh Le felhív­ta a figyelmet azokra a sú­lyos fejleményekre, amelye­ket a tűzszünet megsértése okozott Dél-Vietnamban. így február 25-én Nam Danh helységben megtámadták a négyoldalú katonai vegyes bi­zottság DIFK-tagjait. a de­legáció négy tagját megölték, két tagját megsebesítették. Ezzel kapcsolatban a DIFK- küldöttség vezetője a négyol­dalú katonai vegyes bizottság­ban követelte, hogy a bizott­ság haladéktalanul vitassa meg, mint sürgős kérdést, a VDK- és DIFK-küldöttségek személyes biztonságának ■ (Folytatás a 2. oldatos) ! Még jobban... A termelés fejlődésének, az életszínvonal alakulásán«* és a kereskedelmi forgalom növekedésének összefüggésébe*! vizsgálva a Központi Statisztikai Hivatal Nógrád megye-! Igazgatóságának elmúlt évről szóló jelentését, arra a kö­vetkeztetésre jutunk, hogy az elért eredményekben, a mun­kások, tsz-parasztok, értelmiségiek alkotó tevékenysége mel­lett tükröződnek azok az erőfeszítések, amelyeket a megyei párt-, állami vezetés, és a különböző tömegszervezeteb tet­tek a gazdálkodás hatékonysága. színvonalának emelése, az életszínvonal tervszerű és fokozatos növekedése érdekében Bár ezektől az erőfeszítésektől több tekintetben elmaradnak a kívánt eredmények. Ugyanakkor a jelentés egy olyan állapotot is érzékel­tet a fejlődés folyamatában, amelyből a helyes intézkedések érdekében szükséges levonni a megfelelő következtetéseket. Az első, ami szembetűnik, hogy szocialista iparunk — beleértve a szénbányászatot is — a különböző fejlesztési elképzelések ellenére sem tudta ellensúlyozni a szénbányá­szat visszafejlesztéséből adódó termeléskiesést. Ezért a nö­vekedés üteme a kívántnál lassúbb. Idő kell ahhoz, amíg az új, vagy letelepült üzemek­ben sorra-rendre megvalósulnak az ésszerűbb munkaidő­kihasználást biztosító munka- és üzemszervezési elképzelé­sek, fegyelmezettebbé válik a munka a termelésgazdálko­dás minden területén. A jelenlegi folyamatot nemcsak lehet, hanem kell i« gyorsítani, mert a belső piac felvevőképességének növeke­dése, valamint az exportpiacok bővülése egyre több és fő­leg jobb minőségű terméket vár az űj, vagy újonnan lete­lepült üzemektől. Érthető, mert az előbbiek a gyorsan fej­lődő iparágakhoz tartoznak. A megnövekedett követelmé­nyeknek bizony nem mindig a legfejlettebb technikával kell eleget tenni. Mindezt célszerű figyelembe venni megyénk gazdasági fejlődésének megítélésénél, nehogy az egyes negatív jelen­ségek helytelen irányba tereljenek bennünket. S hogy ked­vező szelek is fújják a gazdálkodás hajójának vitorláját, azt a megyei székhelyű minisztériumi vállalatok bizonyít­ják. Itt a nagyobb termelést, az elmúlt évben a termelé­kenységből biztosították. A lassúbb ütemű termelés mellett is 2,7 százalékkal nö­vekedett a szocialista iparban dolgozók átlagos havi kere sete, és meghaladja a 2270 forintot. A bérből és fizetésből élők jövedelme 40 millió forinttal volt több, mint egy év­vel korábban. Ugyanezen idő alatt 200 millió forinttal nőtt a takarékbetét-állomány, öt százalékkal pedig a lakosság társadalombiztosításból származó bevétele. Ezzel egyidőben számottevően fejlődött az életszínvona­lat közvetve meghatározó, alakító kommunális szolgáltatás A háztartások részére termelt víz mennyisége 65 százalék­kal, a csatornahálózat hossza csaknem 17 százalékkal, a táv­fűtési hálózatba bekapcsolt lakások száma mintegy 21 szá­zalékkal, a melegvízhálózatba bekapcsoltaké pedig 26 százalékkal növekedett. 1972-ben 32 százalékkal több ház­tartás részére másfélszer annyi gázt értékesítettek, mint 1971-ben. A kedvezőbb jövedelemalakulás ellenére megyénk kis kereskedelmi forgalma elmaradt *az országos átlagtól. Ex nem jó, mert a vásárlóerő egy része máshová vándorolt a megyéből. A jelenség önként vet fel különböző kérdéseket rosszabb az árubeszerzés és a -terítés, mint más megyék­ben? Baj van a kereskedelmi propagandával? Hiányzanak a megye kereskedelempolitikai elképzeléseit szolgáló, szé­les vásárlórétegeket érintő kezdeményezések? Egy kicsit jobban, egy kicsit alaposabban, egy kicsit körültekintőbben, jobb üzemen belüli és üzemen kívüli kooperációval, a jelenleginél még több életrevaló kezde­ményezéssel tovább lehet növelni az elért eredre'iveket, meg lehet szüntetni a fejlődést gátló tényezőket. Ez mind- annyiunk jól felfogott, közös érdeke, V. K. 010131014830010001

Next

/
Oldalképek
Tartalom