Nógrád. 1973. február (29. évfolyam. 26-49. szám)

1973-02-08 / 32. szám

I ^2GTa^r/? Világ proletárjai, egyesüljetek! NÖORÄD í AZ MSZMP NÓGfi&O MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A M E G V E 1. t A N ÁC S LAPJA % XXIX. ÉVF., 32. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. FEBRUÁR 8.. CSÜTÖRTÖK Mozgási szabadságot vár a OIFK Saigonban Új autóbuszokat adtak át Salgótarjánban Tanácsltozik a katonai vegyes bizottság hullanak a bombák Laosz ban még Dinh Ba Ti nagykövet, a a nagyhatalmaknak arra — lyei — kitűzték a Vietnammal DIFK és Nguyen Phuong mondotta a külügyminiszter foglalkozó nemzetközi érte- Thiep, a saigoni kormány —, hogy megmutassák a pári- kéziét megnyitását, de nem képviselője szerdán délelőtt zsi megállapodás végrehajtá- kommentálta a Hanoiban ked- ismét találkozott Párizsban, sara irányuló közös akaratú- den közzétett hírt. A gyors hogy előkészítse a két fél kö- kát. Párizs színhelyül válasz- publikációt a megfigyelők zött folytatandó politikai tár- tása kidomborítja azt a sze- újabb jelzésnek tekintik arra gyalásokat. A találkozó előtt repet, amelyet Franciaország a vonatkozóan, hogy Kína — a Dinh Ba Ti közölte: eljárási tárgyalásokon és azok sikeré- javasolt résztvevők egyike el kérdésekről tárgyalnak, s a ben játszott, különösen az fogja fogadni az értekezletre DIFK biztosítékokat kér arra 1972. szeptember 22-e és ok- szóló meghívást, bár a pekin- vonatkozólag, hogy a Saigon- tóber 6-a közötti döntő idő- gi sajtóközlemény nem tett ban tartandó politikai ta- szakban.” említést a résztvevőkről. A ta­nácskozásokon résztvevő kül- A konferenciát — amelyen, nai külügyminisztérium sajtó- döttsége számára megadják mint a nemzetközi ellenőrző osztálya, amikor az MTI tudó- majd a mozgási szabadságot. A és felügyelő bizottság tagja, sítója a kínai részvétellel kap- négyhataimi katonai bízott- Magyarország is részt vesz — esolatban a várható kínai ál- ságban résztvevő képviselői- minden bizonnyal ugyancsak láspont felől érdeklődött, a nek mozgási szabadságát a nemzetközi konferenciaköz- következő választ adta: „Kor- ugyanis a saigoni hatóságok pontnak a Kleber sugárúton mányunk még tanulmányozza korlátozták. emelkedő palotájában tartják, a kérdést”. A több mint két és fél órás a*™1, a2, eddigi Vietnam-ta­megbeszélés után mindkét fél kijelentette, hogy több eljá­rási kérdésben sikerült meg­egyezniük, néhány kérdés meg­nácskozások is lezajlottak. ^ Amerikai repülőgépek — , . , ,.. köztük B—52-es óriásbombá­____________ ________= Szerdán folytatja munkáját zóh — szerdán ismét bombáz­ol dása azonban még hátravan, a_ VDK, a DIFK, az Egyesült ták LaoSznak a népi erők el- s így szombaton délelőtt Államok ésa saigoni rendszer lenőrzése alatt álló területeit, újabb ülést tartanak. A francia fővárosban egyéb­ként nagy megelégedéssel vet­ték tudomásul, hogy a feb­ruár 26-án kezdődő nemzet­közi Vietnam-értekezlet szín­helye Párizs lesz, mert most k™ny * volt hajlandó felvilágosítással hozzájárult- ehhez. Schumann a közelebbf részle­képviselőiből álló négyolda- A h0n0iuiui amer mai katonai lú katonai vegyes bizottság'. A parancsnokság bejelentése sze- Tan Son Nhut-i támaszpon- j-jjit kedden 120 amerikai gép ton rendezendő megbeszélő- vett részt a Laosz elleni tá- sen a, delegációk helyettes ve- madasokban. zetői képviselik a négy felet, A hírt bejelentő amerikai nagykövetségi szóvivő nem Keddről szerdára virradó éjszaka a laoszi hazafiak he­ves támadást intéztek a Vien- tianétól mintegy 400 kilomé­külügyminiszter a Francia Te* ££35**“ “ térrel délre fekvő Tha Khek levíziónak adott nyilatkozaté- • város ellen. A hírt a thaiföldi ban azt javasolta, hogy a kon- belügyminisztérium jelentette ferencián Waldheim ENSZ- A kínai hírközlés szerdán be szerdán a harcok térségé­főtitkár elnököljön. „E kon- beszámolt arról, hogy febru- bői érkezett értesülésekre hi­ferencia alkalmat ad majd ár 26-ára — Párizs színhely- vatkozva. (MTI) Javult a tanácsi ügyintézés és ügyfélfogadás A tanácsi ügyintézés, az ügyfélfogadás és az ügyfelek tájékoztatásának rendjét,, ta­pasztalatait vitatta meg teg­napi ülésén a Közalkalmazot­tak Szakszervezete megyei bizottsága. Az új tanácstör­vény, valamint a X. kong­resszus határozatai komoly feladatok elé állították a ta­nácsok dolgozóit, figyelembe véve a nagyobb hatásköröket. A tanácsok munkájában Igen fontos az ügyintézés, az ügyfélfogadás, a gyors és bü­rokráciamentes tevékenység. Ez hosszabb időre határozza meg azokat a feladatokat, amelyeket a tanácsoknak, az államigazgatási munka de­mokratizmusának é6 fejleszté­sének érdekében meg kell valósítaniuk. Érdekes, hogy a tanácsok ügyiratforgalma — me­gyei szinten — csökkent. Ennek aránya az 1968-as év adataihoz viszonyítva, mint­egy 10 százalékos. A csökke­nés elsőrendű oka a tanácsi munka egyszerűsítése. A ta­nácsok által kiállított hatósá­gi bizonyítványok száma pél­dául a korábbi évekhez vi­szonyítva a felére csökkent. Növekedett viszont a ta­nácsok döntéseinek száma a hatáskörök leadásával. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy egyes ügyek intézése közelebb került az állampol­gárokhoz, biztonságosabb, job­ban megalapozott döntések látnak napvilágot. Nem ja­vult viszont megfelelően az ügyintézés gyorsasága. A fel­mérések szerint az ügyek mintegy 18—20 százalékát 30 napos határidő eltelte után intézik a tanácsok. Ez érthető bizonytalanságot, türelmet­lenséget vált ki az emberek­ből. Ezen mindenképpen vál­toztatni kell — állapította meg a megyei bizottság. Tovább javult a határo­zatok végrehajtása. A tanácsi döntések több mint 80 százalékát az állam­polgárok önként és szívesen végrehajtják, amely jelzi a tanácsok megfelelő munkáját. Elenyészően kevés azoknak az ügyeknek a száma, amely- lyel bírósághoz fordulnak az érdekeltek. Amin viszont változtatni kell, az az előadók szakmai továbbképzése, amely egyál­talán nem megnyugtató. Ez irányban a szakszervezet — a megyei tanács vezetőivel — lépéseket tesz a közeljövőben. Az ügyfélfogadás rendje sza­bályozott és általában megfe­lel a lakosság idejének. Nem tűrhető el az ügyfe­lekkel szembeni türel- metelenség, esetenkénti udvariatlanság és a nem kielégítő felvilágosí­tás. A továbbiakban a megyei bizottság megvitatta az idei év feladatait és kisebb módo­sításokkal elfogadta a mun­kaprogramot. Salgótarjánban, a Volán 2-es számú Vállalatnál szerdán délután bensőséges ünnepség keretében újabb 12, Ikarus—66 típusú autóbuszt adtak át a helyközi személyforgalom ja­vítása céljából. A most átadott autóbuszok közül három már a Nógrád megyei autó­busz-hálózat teljesítését szolgálja, kUenc pedig a forgalom zavartalan lebonyolítása ér­dekében a selejtezésre kerülő buszokat pótolja. Mivel a Volán 2-es számú Vállalat az elmúlt évben csaknem 32 millió utast szállított, az idén még márciusban újabb 12 autó­buszt bocsátanak a vállalat rendelkezésére. A salgótarjáni ünnepségen részt vett dr. Za- humenszky József, a Volán Tröszt vezérigazgató-helyettese is Felvétel: Bibók László Derűlátás Bécsben Többoldalú találkozók A bécsi konzultációk keddi mazgalmas eseményei a szov­jet—amerikai, a szovjet—hol­land és egyéb két-, valamint többoldalú találkozók mellett a nagy feltűnést keltett Brie nagykövetnek, az NDK dele­gációja vezetőjének az APA osztrák hírszolgálati iroda számára adott nyilatkozata, amelyben igen derűlátóan szólt az álláspontok közele­déséről a haderőcsökkentési előzetes megbeszéléseken. „Nagyobb lett az utóbbi na­pokban a kölcsönös megértés és napról napra javul a nem hivatalos megbeszélések lég­köre” — mondotta a diplo­mata, aki hangsúlyozta még, hogy Bécsben „nullapontról” kellett elindulni, amíg példá­ul Helsinkiben az európai biztonsággal és együttműkö­déssel kapcsolatos konzultáci­ón több kérdés már előzete­sen tisztázhatóvá vált. Szerdán több bécsi nagykö­vetségen és néhány küldött­ség. szállásán .folytatódtak a megbeszélések. (MTI) Előkészületek az Március elsejétől emelkednek a munkásbérek az állami iparban Megyénk ipari üzemeiben is megkezdődött már a köz­ponti béremelések előkészí­tése. Mivel többségük gyár­egység, üzemegység, telephely, a döntések a béremelés mér­tékéről és szempontjairól nem helyben születnek, hanem a vállalati központokban. így a legtöbb helyen a várakozás napjai ezek, a végleges ada­tok még nem ismeretesek, az üzemeknek csak előzetes in­formációik vannak. Az Üvegipari Művekhez tartozó pásztói szerszám- és készülékgyárban már annyit tudnak, hogy az üvegipar ki­emelten részesül a központi bérkeretből. A saját bérfej­lesztési lehetőségeiket is fi­gyelembe véve előreláthatóan mintegy 11—13 százalékkal emelkednek márciustól a munkásbérek. Nem lesz köny- nyű feladat a gyakorlati le­bonyolítás, hiszen ebben az üzemben főleg teljesítmény­bérrel kombinált órabéres rendszer van érvényben, az órabérekkel együtt a külön­böző szakképzettséget igény­lő kategóriabérek is módosí­tásra szorulnak. A Zománcipari Művek sal­gótarjáni gyárából hétfőn uta­zik Budapestre az igazgató, a szakszervezeti bizottság ás a gyári pártbizottság titkára, hogy a béremelés konkrét tennivalóiról tárgyaljanak. Annyi máris ismeretes, hogy a ZIM 7,3 százalékos bér­emelési lehetőséget kapott a KGM-től, ez mintegy nyolc és fél millió forint. A salgó­tarjáni gyárban 2400 dolgozót érint a rendelkezés. közte körülbelül háromszáz szak­munkást. Az együttes — vál­lalati szintű és központi — béremelés várható mértéke 10 —10,5 százalék. A gyár a sa­ját erejéből háromszázalékos arányban kétmillió forintot fordít idén a bérfejlesztésre. Még a héten eldől, hogy a salgótarjáni síküveggyár mi­lyen arányban részesül a bér­emelésből. A munkaügyi osz­tályvezető ma utazott Buda­pestre, a vezérigazgatóságra, ahol véglfeges tájékoztatást kap a még nyitott kérdések­re. Érthetően még sok a talál­gatás, sok a bizonytalanság az emberekben, hiszen egyet­len vezető sem akar felelőt­lenül ígérgetni, amíg végle­ges döntés nincsen. Minden­esetre most már csak napok kérdése és a dolgozók a ter­melési és műszaki tanácsko­zásokon mindenütt tájékozta­tást kapnak a saját üzemük­re érvényes béremelési lehe­tőségekről. NÉPI ELLENŐRÖK Az idén lesz tizenöt éve, hogy megalakultak az első Népi Ellenőrzési Bizottságok, s az első népi ellenőrök meg­kezdték felelőssegteljes munkájukat. A másfél évtized alatti sok-sok vizsgálat igazolja, hogy a népi ellenőrzés társadal­mi munkásai becsülettel látták el feladataikat. Ezek a fel­adatok nem te akármilyenek. Tevékenységük célja, hogy erősítsék és védjék hazánk szocialista, társadalmi és gazda­sági rendjét. Az előbbre lépést gátló hibák forrásainak fel­tárásával járuljanak hozzá az ország gazdasági, szociális, kulturális fejlesztésére irányuló célkitűzések megvalósításá­hoz. A Nógrád megyei Népi Ellenőrzési Bizottság napjaink­ban már több mint másfél ezer népi ellenőrt tart nyilván, céltudatos és folyamatos szervező munkájának eredménye­kén!. Tavaly 168 vizsgálatot folytattak megyei, illetve járási szinten, s ehhez még hozzájön a községi NECS-ek által tar­tott jó néhány vizsgálat. Ezek többek között az öregek tár­sadalmi gondozására, a termelőszövetkezetek pénzügyi fe­gyelmére, a ibgy-aszói árak alakulására, ipari, kereskedelmi és áruszállítások, szolgáltatások fejlesztésére terjedtek ki. A községi és üzemi népi ellenőri csoportok a jelzések, ész­revételek, panaszok továbbításában jeleskedtek. A vizsgálati témáik mintegy fele a lakosság életkörül­ményeivel összefüggő témákkal foglalkozott. Hozzájárult ehhez, hogy a népi ellenőrök a közvélemény bizalmát él­vezve tehetnek eleget feladataiknak. Az elmúlt évben 180 bejelentés érkezett a bizottságokhoz. Az 558 gazdasági egységnél megtartott vizsgálat 1200 né­pi ellenőr bevonásával történt, s nem eredmény nélkül. A számoknál maradva 298 esetben történt javaslat a vizsgálat után szabálysértési, fegyelmi, kártérítési, büntetőeljárás le­folytatására. Sajnos, a népi ellenőrök küzdelme a társadal­mi tulajdon hanyag kezelése, a felelőtlen ügyintézés, a visszaélések, a hivatali beosztással visszaélő személyek ellen nem mindig járt sikerrel. Munkájuk szükségességét az ilyen esetek még inkább bizonyítják. A lakosság részére végzett javító-szolgáltató tevékeny­séggel kapcsolatos, visszaélésekre alkalmat adó, helytelen számlázás miatt több szolgáltatást végző szerv fizetett visz- szátérítéet a megrendelőnek. Két építőipari szövetkezet veze­tői-egymás részére adtak tervezési megbízást. A NEB-vizs- gálat .természetesen felfedte és megtörtént a szükséges in­tézkedés is. Lehetne sorolni a példákat oldalakon keresz­tül, mi minden visszásságot derítettek fel a népi ellenőrök. Műszaki és mezőgazdasági szakemberek, közgazdászok, orvosok, a munkában élenjáró munkások, termelőszövetke­zeti tagok végzik hónapról hónapra a vizsgálatokat. Nagy felelősség terheli vállükat. Ellenőrizni a törvé­nyesség betartását, figyelemmel kísérni az életszínvonal alakulását, felkutatni a közérdeket sértő magatartás, a ha­nyagság, a pazarlás lehetőségének okait, segíteni a munka szervezettebbé és gazdaságosabbá való tételét — mind pró­ba elé állítja a népi ellenőröket. S ezeket a próbákat eddig kiállták. Népszerűtlen a feladatuk. De csak azok néznek rájuk fer­de szemmel, akik a vizsgálat után nem kerülhetik el a fe­lelősségre vonást. Az ellenőrzések segítő és útmutató jelle­gűek, de nem mehetnek el szó nélkül a visszásságok mellett, mint ahogy nem is mennek el. Nógrád megye népi ellenőrei ez évben sem tétlenkednek. Olyan fontos témákat vizsgálnák, mint a pályaválasztási munka helyzete, irányítási módszere; az üzem- és munka- szervezés, a szocialista munkaverseny, a' gazdaságosabb termelési szerkezet kialakítására vonatkozó párthatározat végrehajtása a tanácsi vállalatoknál, a megye közútjainak és közlekedésének helyzete. Természetesen az országos vizsgálatokban te részt vesznek a népi ellenőrök. Munkájuk, társadalmi munka. Ezt a társadalmi munkál az üzemek, vállalatok vezetői támogatják, erkölcsileg és anyagilag te elismerik. Mindennél nagyobb elismerés az,' hogy a népi ellen­őrök tevékenysége nem kis mértékben járul hozzá a szocia- ’izmus építéséhez. Sz. Gy.

Next

/
Oldalképek
Tartalom