Nógrád. 1973. február (29. évfolyam. 26-49. szám)

1973-02-01 / 26. szám

/, v Fegyveraetcaokkentes Megkezdőitől t a bécsi konzulláeió Megérkezett Bécsbe, a fegyverzet- és csapatcsökkentési tárgyalások előzetes konzul­tációjára az Oleg Klestov (a kép előterében) vezette szovjet küldöttség Pirityi Sándor, az MTI ki­küldött tudósítója jelenti: Szerdán délután 19 óra­kor a bécsi Hofburgban húsz ország képviselői tájékozódó megbeszélésre ültek össze. Ez­zel a találkozóval megkezdő­dött az európai fegyveres erők és fegyverzet csökkentésével foglalkozó sokoldalú konzul­táció. A megbeszélést köve­tően délután öt órakor dr. Rudolf Kirschläger osztrák külügyminiszter a bécsi Hof­burg tanácstermének előcsar­nokában üdvözölte az euró­pai haderő- és fegyverzet- csökkentési tárgyalásokra megérkezett küldöttségeket. 1973. január 31-én tehát megindultak az előzetes kon­zultációk egy olyan haderő- és fegyverzetcsökkentésről, amely az európai biztonságot szolgálja, mégpedig oly mó­don, hogy ugyanakkor nem károsítja és nem károsíthat­ja meg egyetlen résztvevő ország biztonságát sem. A több hetesre tervezett Kádár János budapesti képviselők tanácskozásán Szerda délután — a buda- elfogadta. Napirenden szere- pesiti népfrontbizottság szék- pelt a képviselőcsoport idei házában — ülést tartott az or- munkájáról és 1973-ban ese- szággyűlési képviselők buda- dékes tanácstagi választások- pesti csoportja. Megtárgyalta kai kapcsolatos tevékenységé- a képviselőcsoport 1972. évi ről szóló tervezet is. A tanács­tevékenységéről, az országgyű- kozáson felszólalt Kádár Já- lés testületi munkájában való nos, a főváros 13. kerülete 39. részvételéről, a képviselők vá- számú választókerületének 1 asz tókerületi munkájáról vak*- ké iselöje az MSZMP Köz­műit az interpellációkról szoló beszámolót, s azt elemző vita P°nfr Bizottságának első tit- után — módosításokkal — kára is. (MTI). Saigon megszegi a öékemegáiiapotíásokat A VDK Külügyminisztériumának nyilatkozata A Vietnami Demokratikus közbelépésének köszönhető, Köztársaság Külügyminiszté­riuma szerdán közzétett nyilat­kozatában erélyesen tiltako­zott az ellen, hogy a saigoni kormányzat megszegi a viet­nami békemegállapodás ren­delkezéseit. A nyilatkozat bevezetőben emlékeztet arra, hogy a saigoni adminisztráció a tűz­hogy a saigoni adminisztráció végül is megengedte a kül­döttségnek, hogy távozzék a repülőről és főhadiszállására menjen. „S a saigoni adminisztráció e durva cselekménye ellenke­zik a VDK és az Egyesült Ál­lamok képviselőinek párizsi megállapodásaival, s a vietna­mi zünet hatályba lépése óta is mi tűzszünetről és a katonai folytatja a katonai tevékeny- vegyes bizottságokról szóló ségét a Dél-vietnami Köztár- jegyzőkönyv 16. cikkelyének saság Ideiglenes Forradalmi súlyos megszegését jelenti — Kormányának ellenőrzése alatt hangsúlyozza a demokratikus álló térségek ellen, akadályo- Vietnam külügyminisztériu- kat gördít a VDK és a DIFK négyoldalú katonai ve­gyes bizottságban delegált kül­dötteinek útjába és a legkü­lönbözőbb eszközökkel igyek­mánák nyilatkozata A saigoni kormányzat e cselekményével megakadá­lyozta a központi katonai ve­gyes bizottságot és a regioná- szik késleltetni a négyoldali lis katonai vegyes bizottságo­katonai vegyes bizottság tevé­kenységét. 1973. január 29- én, amikor Quang Hoa vezér­őrnagy vezetésével Saigonba érkezett a VDK kormányának katonai küldöttsége, hogy részt vegyen a négyoldalú ka­tonai vegyes bizottság munká­jában, a saigoni hatóságok kát abban, hogy a fent emlí­tett jegyzőkönyv 15. cikkelyé­ben előírt időpontban meg­kezdjék tevékenységüket. A nyilatkozat aláhúzza, hogy a saigoni kormányzatnak ez az előre megfontolt cseleke­dete a vietnami háború be­fejezéséről és a béke helyre' képtelen követelésekkel álltak állításáról szóló megállapodás elő az úgynevezett beutazási formaságokat illetően, s a _________ ______ r epülőtérre kivezényelt tábo- leményének amely ri csendőrsegük 24 órán át óhajtja a megállapodás körülzárta a delegációt szál­lító repülőgépet. Csak a delegáció határozott tiltakozásának, valamint a nemzetközi ellenőrző és felü­gyelő bizottság több küldötte durva megszegésével, az or­szág és az egész világ közvé­hőn tisz­tességes végrehajtását, a tűz­szünet fenntartását, a béke megőrzését, a vietnami nép alapvető nemzeti jogainak és (Folytatás a 2. oldalon.) előzetes megbeszéléseken a bécsi sajtóközpont adatai sze­rint a következő 19 ország képviselői vesznek részt: Bel­gium, Bulgária, Csehszlová­kia, Dánia, Görögország, Hol­landia, Kanada, Lengyelor­szág, Luxemburg, Magyaror­szág, Nagy-Britannia, az NDK és az NSZK, Norvégia, Olaszország, Románia, a Szov­jetunió, Törökország és az USA. A magyar küldöttséget dr. Ustor Endre nagykövet ve­zeti. Bécs — a nyugati jegy­zékekben szerepelt Genf he­lyett — az európai szocialis­ta országok egy csoportjának javaslatára lett a konzultáció színhelye. A konzultációknak először is saját résztvevőik köréről és státusáról, valamint ügy­rendjükről (az elnöklés, a vi­ta, a határozathozatal módo­zatai) kell megállapodniok, hogy azután áttérhessenek az európai haderők és fegyver­zet csökkentéséről később megtartandó érdemi tanácsko­zás helyének, időpontjának, resztvevői körének, ügyrend­jének és napirendjének kér­déseire. A NATO-országokból Bécs­be érkezett delegációk ked­den megtartott „taktikai meg­beszélésükön”, amely termé­szetesen az amerikai nagy- követségen zajlott le, a sem­leges és el nem kötelezett or­szágok részvétele ellen fog­laltak állást, mivel az „ve­szélyeztetné a megbeszélések titkosságát és hatékonyságát”. Kirschläger osztrák külügy­miniszter viszont, aki kedden tájékoztatta a minisztertaná­csot a konzultáció előkészü­leteiről, félreérthetetlenül utalt egy „részvételi nyitás­nak” és ezzel Ausztria be­kapcsolódásának lehetőségére. \ (MTI) Világ proletárjai, egyesüljetek! GRAD • £ Z M,S Z M p. NÖÍ5£ ÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS AM f GYEI, TANÁCS IAPJA XXIX. ÉVF., 26. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1973. FEBRUAR 1., CSÜTÖRTÖK As ifjúsági törvény végrehajtásának tapasztalatai, feladatai Ülést tartott a KISZ megyei bizottsága Rendkívüli ülésre gyülekeztek tegnap Salgótarjánban a KISZ megyei bizottságának tagjai. Részt vett az ülésen Géczi János, az MSZMP megyei bizottságának első titkára is. Mátrai József, a KISZ megyei bizottsága titkárának megnyitó szavai után Főcze Lajos, a KISZ központi bi­zottságának titkára tájékoztatta az ülés résztvevőit az ifjú­sági törvény végrehajtásának tapasztalatairól és a további feladatokról. A törvény megjelenését kö­vetően kiadták a végrehajtá­si utasításokat is. Összesen 18 végrehajtási jogszabály látott napvilágot, ezek között 14 főhatósági utasítás, két rencl- delet és két parancs jelent meg. A jogszabályok többek között a pályakezdők lehető­ségeivel, a fiatalok szociális feltételeinek javításával, a közéleti tevékenység fokozá­sával, a szabad idő hasznos, tartalmas eltöltésével, a fizi­kai dolgozók tehetséges gyer­mekednek segítésével foglal­koznak. Ügy alkották meg ezeket a jogszabályokat, hogy azoktól „számon kérhessék” a konkrét­ság, a realitás és az ellen­őrizhetőség követelményét. Egyes vállalatoknál, intézmé­nyeknél máris többet tettek az ifjúság érdekében, mint amennyit a jogszabályok tar­talmaznak, a jogszabályokat azonban az átlaghoz igazodva kellett megfogalmazni. A tennivalók sora még ko­rántsem ért véget, jelentős feladatokat hoz az idei esz­tendő is. Március végéig va­lamennyi helyen ki kell dol­gozni a szövetkezeti elnöki in­tézkedési terveket, utasításo­kat. Ugyan csak március végé­ig értékelni, április végéig pe­dig — ott, ahol arra szükség van — az ifjúságpolitikai el­veknek megfelelően módosíta­ni kell a kollektív szerződé­seket. A kormány ifjúságpolitikai intézkedései példamutatóak a helyi szervek, intézmények előtt. A pályaválasztási gon­dok megkönnyítésére vala­mennyi megyében létrejöttek a pályaválasztási intézetek, ezzel várhatóan csökkennek majd az elhibázott pályavá­lasztásból eredő társadalmi és személyi konfliktusok is. Több intézkedés született az ifjú­sági turizmus fellendítésére. Ezen a téren eléggé lemarad­tunk, s egyik napról a má­sikra pótolni a lemaradást nem is lehetséges. Az eddig megtett lépések azonban — turisztikai objektumok építé­se, üdültetési, utazási kedvez­mények stb. — már azt mu­tatják, hogy felzárkózunk a szocialista országokban kialaT kult ifjúsági turizmushoz. Beszélt a KISZ kb titkára az ifjúság kulturális ellátott­ságáról is. Az ifjúsági klubok gyarapítása, a klubok helyze­tének rendezése szilárd alapul szolgálhat a kulturális ellá­tottság emeléséhez. A tárgyi berendezés, felszereltség mel­lett rendkívül fontos kérdés, hogy olyan ember kerüljön a klubvezetői posztra, aki ért az ifjúság nyelvén, akar és tud foglalkozni az ifjúság ne­velésével. Kulturális kedvezmények címén évi 50 millió forintot szánnak a diákoknak és a dolgozó fiataloknak. Az Or­szágos Ifjúságpolitikai ég Ok­tatási Tanács ezt az összeget a tanácsok közvetítésével jut­tatja el a területre, de azért már a KISZ a felelős, hogy a támogatás olyan helyre ke­rüljön, ahol gazdálkodni tud­nak vele, ahol a pénz „ka­matozik”. Végezetül a KISZ megyei bizottsága szervezeti kérdé­sekben döntött. A megyei bi­zottság Skoda Ferenc elvtár­sat érdemei elismerése mel­lett felmentette a KISZ me­gyei bizottsága első titkári, a KISZ kb tagsági funkciója alól. A KISZ megyei bizottsá­ga első titkárának Deák Gá­bort választották meg. To­vábbi két személy mellett sza­vazott a megyei bizottság: Varga Györgyöt és Szántai Arankát, a KISZ megyei bi­zottsága és végrehajtó bi­zottsága tagjává választotta meg. Száz dolgozóval huszonötmillió Jól dolgozik a Gránit tolmácsi telepe A rétsági járás iparára fő­leg a kisüzemek a jellemző­ek. A nagyobb termelőegy­ségnek számító Romhányi Épí­tési és Kerámiagyár és a felső­petényi ásványbánya mellé az utóbbi években egymás után települtek a nagyválla­latokhoz, szövetkezetekhez tartozó kisebb üzemek, gyár­egységek. Köztük található a Gránit Csiszolókorong- és Kő­edénygyár tolmácsi telepe, amely korábban gépjavító ál­lomásként dolgozott. Szerteágazó termelési tevé­kenységet folytatott az elmúlt évben a száznál alig valami­vel több dolgozót foglalkozta­tó üzem. Szőke Gyula telep­vezető tájékoztatása szerint a készárutermelés valamivel meghaladta a hatmillió forin­tot, termékeikre — vasszer­kezeti vázakra, egyenirányí­tó-szekrényekre, olajedények­re, élelmiszeripari gépegysé­gekre — a BVMK Anódgyá- rától, a KONVERTÁ-tól, az IZZÓ gyáregységétől és az ÉLGÉP 3. számú gyáregysé­gétől érkeztek megrendelé­sek. Ennél sokkal nagyobb ér­tékben, mintegy tizenkilenc- millió forintért végzett az üzem különböző munkákat a saját gyárának, a testvér­gyáraknak. Már korábban is hírt adtunk róla, a romhá­nyi fritteüzem gépészeti munkáit teljes egészében a Egyiptom ipari-agrár állam lett Aziz Szidki nyilatkozata a Szovjetunió segítségéről A Szovjetunió és az Egyip­tomi Arab Köztársaság gaz­dasági és műszállá együttmű­ködéséről szaLó egyezmény aláírásának 15. évfordulója alkalmából Aziz Szidki. mi­niszterelnök nyilatkozatot adott a TASZSZ tudósítójá­nak. A nyilatkozatában hang­súlyozta : Az 1958. januárjában Moszkvában aláirt egyezmény az első gazdasági és műsza­ki együttműködési megállapo­dás volt Egyiptom és a Szovjetunió között. Az egyez­mény értelmében a Szovjet­unió hitelt nyújtott Egyiptom­nak az ország ipari fejleszté­sére irányuló első terve meg­valósításához. Az egyezmény nyitotta meg a két ország eredményes együttműködésé­nek kibontakozását minden területen. Az elmúlt tizenöt esztendőben számos egyéb együttműködési egyezményt is aláírtunk. Mindenekelőtt létrejött egy nagy teljesítményű ipari bá­zis, amelynek révén gyökere­sen megváltozott az' ország gazdasági szerkezete: Egyip­tom agráráilamból ipari-agrár állammá vált. A Szovjetunióval való együtt­működés eredményéként meg­épült az Asszuáni-gát, Egyip­tom legnagyobb és a világ egyik legnagyobb ilyen léte­sítménye. Az asszuáni villa­mos erőmű hatalmas mennyi­ségű elektromos energiát szolgáltat az országnak. Ezek a gigászi létesítmé­nyek tanúsítják, mit sikerült elérnie Egyiptomnak a Szov­jetunióval való alkotó együtt­működés révén — hangsú­lyozta a miniszterelnök. „Ha nem lett volna a Szovjetunió segítsége, Egyiptom nem tu­dott volna olyan nagy ug­rást tenni gazdaságának fej­lesztésében”. Ebből az alkalomból üd­vözletemet küldöm a Szov­jetuniónak és a szovjet nép­nek, mindazoknak, akik őszin­tén együttműködve velünk, segítettek ebben a nagy mű­ben. Együttműködésünk, amely a jövőben tovább bő­vül, híven tükrözi a népein­ket összefűző baráti kapcso­latokat — fejezte be nyilat­kozatát Aziz Szidki, (MTI) tolmácsiak készítették,' ezen­kívül többek között vállaltak szerszámgyártást és -javítást, kemencefelújítást, valamint speciális berendezések egy* egy részműveletmunkáit, al­katrészgyártást. , Különböző vágókorongokhoz, például két és fél millió korongnyelet, több méretben, állítottak elő. Kedvező jele a fejlődésnek, hogy a telep egyre nagyobb mértékben bekapcsolódik a gépgyártásba. Tavaly majd­nem egymillió forint értékben készültek célgépek Tolmácson. Az idei kilátások e téren még biztatóbbak, mert már meg* történtek az előkészületek né­hány korszerű gépi berende­zés önálló gyártására. A tér* vekben a hidegkötésű koron­gok üzemszerű előállításának bevezetése is szerepel. Az eh­hez szükséges épület és szak­ember már rendelkezésre áll. A közeljövőben a techno­lógiai tervek is megérkeznek. A termelési feladatok meg­valósításában nem kis szere­pet vállaltak magukra a szo­cialista brigádok. Tavaly hét kollektíva nevezett be a szo­cialista munkaversenybe, s egy brigád kivételével »a vál­lalásaikat valamennyien tel­jesítették. Különösen kiváló eredménnyel dolgozott a hét­tagú Nógrádi Sándor Szocia­lista Brigád, de jó munkát végzett a présműhelyi, az automataműhelyi brigád ép­pen úgy mint a Jurisics, a Gagarin és az Angela Davis Szocialista Brigád. Az igyekvő. szorgalmas munkakollektívára számítva benevezett az üzem a Szoci­alista Gyáregység cím elnye­réséért indított munkavei- senybe is. A múlt évi ered­mények ismeretében van ok a bizakodásra, hogy a meg­tisztelő cím a tolmácsiak bir­tokába kerül. *-

Next

/
Oldalképek
Tartalom