Nógrád. 1973. január (29. évfolyam. 1-25. szám)

1973-01-13 / 10. szám

Olést tartott H AI ÜSOR MAaA^VW\^WWWWv KOSSUTH RADIO: 4.^0: Lányok, asszonyok, 8.40: Zenekari muzsika. 0.18: Kedvelt régi melódiák. 10.05: Rádiószínház. Vénasszonyok nyara. U.08: Magyar előadóművészek felvételeiből. H2.20: Zenei anyanyelvűnk. 12.30: Magyarán szólva.. 12.45: Melódiakoktél. 14.0«: Mindenki bibliája. Faragó Vilmos jegyzete. 14.1«: Sebestyén András dalaiból. 14.25: Üj Zenei Üjság. 15.05: Kis magyar néprajz. 15.10: Csak fiataloknak! 16.00: 168 óra. 17.30: Petőfi Sándor élete és mű* vészete. 17.48: Wilhelm Furtwängler vezé­nyel. 10.25: öt perc sport. 19.30: Emlékek útján. , 21.00: A Promenande zenekar hangversenye. 22.15: Sporthírek. 22.20: A beat kedvelőinek. 23.05: Operarészletek. I. 10—1.58: Melódia koktél. PETŐFI RÁDIÓ: 8.o5: Nótaest. 3.03: válaszolunk hallgatóinknak! 9.21: Schubert-művek. to.oo: A zene hullámhosszán. II. 50: Jelképek erdején át. 12.00: Zenekari muzsika. »3.03: Rosanna Carteri és Mochel Dens énekel. 13.45: Időjárás- és vízállásjelentés. »4.00: Napraforgó. M.50: Éneklő ifjúság. 15.00: Orvosi tanácsok. 15.05: Haydn: D-dúr szimfónia. »5.27: Eredmények — feladatok. 16.05: A hét műsorából. 17.24: Magyar fúvószene. 17.44: Az ősművész barlangmuter- mében. 18.10: Kalandozás. Harangozó Te­réz és Czigány György be­szélgetése. 19.05: Üj könyvek. 19.10: Egy gerlice keservei. Faze­kas Mihály versei. »9.18: Jancsó Adrienne és Tekeres Sándor énekel. 20.18: öt perc sport. 30.1S: A Bartók-vonósnégyes hang­versenye. *2.00: Ritmus és melódia TELEVÍZIÓ: 9.31: Törvény és gyakorlat. 10.10: Amerre a vaddisznók Járnak, liao—12.00: Aranykotta. Az NDK TV műsorából. »5.55: Antenna. 16.35: A Belorusz Szovjet Szocia­lista Köztársaság. 17.45: Képes krónika. 18.X5: Az öreg bánya titka. S. rész. 18.45: Sanzonról sanzonra. 19.00: „Vérengzés a Váci utón”. 19.15: Cicavízió. 30.00: Montparnasse 19. Francia film. *2,10—23.00: Párizsi kaszinó. BESZTERCEBÁNYA: 8.30: Iránytű. , . 9.30: A Vörös-tenger. Olasz dók. film. «0.00: Gyermekeknek. 91.10: Orosz nyelvlecke. 16.45: A szövetségi bűnügyi köz­pont keresi... 16.55: Jégkorongmérkőzés. 20.00: A virágok bálja. 21.00: Arsene Lupin kalandiai Francia film. 21.50: Híradó. 22.15: Virágok bálja. 23.00: Mikrokomédia MOZIMŰSOR: Salgótarjáni November 7.: A csalóka szerelem játékai. Délelőtt: Ben Wade és a farmer. Kohász: Az angyal elrablása. Balassagyar­mati Madách: Botrány az Operá­ban. Pásztói Mátra: Walter Szara­jevót védi. Szécsényi Rákóczi: Rita, a vadnyugat réme. Közművel ődési felügyelők megyei tanácskozása Tegnap tartották Salgótar­jánban, a megyei tanácson a járási, városi közművelődési felügyelők tanácskozását. Ka­locsai Miklós, a megyei mű­velődésügyi osztály közműve­lődési csoportvezetője többi között ismertette a felügye­lőkkel a párt Központi Bizott­ságának a közművelődéssel kapcsolatos állásfoglalása elő­készítésével, s a vizsgálódá­sokkal összefüggő témákat, ütemtervet. Már megyénkben is folyik a közművelődés ká­derpolitikai helyzetének vizs­gálata, ez januárban még tart. Februárban és március­ban az állami irányítás hely­zetét, módszertani fejlesztését vizsgálják meg. Ezt követően havonként egy-egy lényeges téma vizsgálatára kerül sor a közművelődéssel kapcsolatban. Szó volt ezenkívül a szakfel­ügyelet munkatervéről, a szer­vezés jelenlegi állásáról. Szó­ba kerültek az Országos Ifjú­ságpolitikai és Oktatási Ta­nács irányelvei az ifjúsági klubok működéséről, a fel­nőttoktatás közművelődési for­mái, a Petőfi-emlékkönyvtá- rak, s nem utolsósorban a munkásművelődés kérdései. Megalakult az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Nógrád megyei csoportja rű energiagazdálkodás és kör­A korszerű energiagazdál­kodás, a környezetvédelem, a víz- és levegőszennyeződés ve­szélye, no és az energetikai szakemberek szakmai fel- készültségének szintentartá- sa, illetve fokozása élet- rehívta Nógrád megyében is az Energiagazdálkodá­si Tudományos Egyesület Nógrád megyei csoportját. Az alakuló ülést 1973. január 12-én, a kohászati üzemek, a ZIM, a síküveggyár és öblös- üveggyár 37 szakemberének részvételével tartották meg a Salgótarjáni Kohászati Üze­mek művelődési központjá­ban. Az alakuló ülésen részt vett Varga István, az Energiagaz­dálkodási Tudományos Egye­sület főtitkára, Schreng Mik- lósné, a METESZ és Laczka János, a Bányász-Kohász Egyesület képviseletében. Az alakuló ülésen résztvevő mérnökök, technikusok és energetikusok nagy figyelem­mel hallgatták Varga István főtitkár tájékoztatóját, amely­ben körvonalazta az Energia­gazdálkodási Tudományos Egyesület helyi csoportja lét­rehozásának szükségességét, s azt a sokrétű feladatot, amely napjainkban vár az energeti­ka szakembereire. Külön hangsúlyozta, hogy a korsze­A Belügyminisztérium ljözli, hogy január 8-án, Balassa­gyarmaton két fegyveres ban­dita, Pintye András 19 éves foglalkozásnélküli és öccse, Pintye László 18 éves ipari tanuló, helybeli lakosok lo­pott géppisztollyal és pisz­tollyal feliegjrverkezve beha­toltak a középiskolás leány- kollégiumba és fenyegetéssel, erőszakkal túszként fogva tartottak 14 diáklányt. A hatóságoktól feltételeik teljesítését követelték, többek között, hogy adjanak szá­mukra különböző fegyvereket és jelentős pénzösszegét, to­vábbá biztosítsanak autóbuszt és repülőgépet külföldre ju­tásukhoz. Azzal fenyegetőz­tek, hogy követeléseik meg­nyezetvédelem feladatait csak­is magasan képzett, a fejlődő élettel lépést tartó szakembe­rek tudják megoldani. A he­lyi csoport munkája lehetővé teszi, hogy a megye energe­tikai problémáit rendszerbe foglalják, s a most megala­kuló helyi csoport terebélye- sedésével, aktív munkájával sorra meg is oldják. Ezt követően megválasztot­ták a vezetőséget. Az Energia­gazdálkodási Tudományos Egyesület Nógrád megyei csoportjának elnöke: Tóth Im­re, a kohászati üzemek fő­energetikusa, titkára pedig: Matúz Árpád, az energiagaz­dálkodási osztály vezetője. A vezetőség tagjai: Papp Zoltán, a ZIM, Alexi István, a sík­üveggyár és Kádár János, az öblösüveggyár főenergetikusa. Az alakuló ülésen elhang­zott az első tudományos elő­adás. Kovács József, az Álla­mi Energetikai és Energiabiz­tonsági Felügyelet osztályve­zetője a gázbiztonság-techni- kai előírások és azok végre­hajtásának tapasztalatairól tartott előadást. Ezt követően filmvetítés következett, amely­ben a jelenlevők megismer­kedtek a levegő tisztaságáért folyó küzdelem szükségessé­gével és lehetőségeivel. tagadása esetén, a túszként fogva tartott lányokat kivég- zik. A Belügyminisztérium szer­vei a bűncselekmény helyszí­nét és környékét azonnal le­zárták, és megfelelő intézke­déseket tettek a leányok éle­tének megmentése, biztonsá­ga érdekében. 1973. január 12-én a rend­őri intézkedések során a ban­ditatámadás szervezőjét, a fegyveres Pintye Andrást megsemmisítették, társát, Pintye Lászlót letartóztatták. A túszként fogva tartott le­ányokat sértetlenül kiszaba­dították. Az ügy körülményeinek vizsgálata folyamatban van. (MTI) Emléktárgyuk kiállítása. A negyedszázados évforduló­ját ünneplő MHSZ kiállításo­kon mutatja be a 25 éves honvédelmi munkát. Az MHSZ Nógrád megyei veze­tősége trófeákat, serlegeket juttatott el az országos köz­pontnak, amelyek kiállításra kerülnek­— Tánciskolás bal. Pasz­tán, a Lovász József Műve­lődési Központban ma dél­után rendezik meg a táncis­kolások vizsgabálját. A bál 18 órakor kezdődik. — Tízéves a bélyegkor. A Salgótarjáni Kohászati Üze­mek bélyeggyűjtőköre tíz év­vel ezelőtt alakult. A kerek évfordulóra feldolgozzák a kör egyévtizedes történetét. — A Déryné Pásztóit. A Tizenévesek című vígjátékot mutatja be Pásztón az Álla­mi Déryné Színház. A be­mutatóra január 16-án ke­rül sor a Lovász József Mű­velődési Központban. — Táblakép Húszról. Az észak-csehországi Vroudnik község helyreállítása közben a művészettörténészek egy XV- századbeli táblaképet talál­tak, amely Húsz Jánosnak, a nagy reformátornak megége- tését ábrázolja. A szakértők szerint Csehszlovákiában ez az egyetlen Huszt ábrázoló táblafestmény. — Medvebocsok. A buda­pesti Állatkertbem jó őszi szaporulat után — hét orosz­lán,bébit máris láthat a kö­zönség —, jól kezdődött az új év is. Két medveanyának születtek kicsinyei, amelye­ket egyelőre féltékenyen őriznek barlangjukban. — Készenlétben a jégtörő hajók. A Dunán dolgozó ma­gyar jégtörő hajók visszatértek támaszpontjukra, Bajára. A jugoszláv Duna-szak ászról is megérkezett az az öt magyar jégtörő hajó, amely az erős zajlás idején nyújtott segítsé­get a jégtáblák leúsztatásá- ban és a torlaszok kialakulá­sának megakadályozásában- Így a bajai támaszponton most 16 jégtörő hajó áll ké­szenlétiben, hogy szükség ese­tén ismét felvegye a harcot a jéggel. — Menekülő főminíszter. Helikopterrel kellett kimen­teni Michael Somaret, az Ausztráliához tartozó Papua Űj -Guinea főminiszterét, ami­kor országjárása során mint­egy nyolcvan íjjal és szeker- cével felfegyverzett, harci díszekkel kúpingáit pápua harcos vette körül. Amiatt tiltakoztak, hogy karácsony estéjén két társukat rejtélyes körülmények között meggyil­kolták, és az ügyben azóta sem történt semmi. NAPTÁR 1973. január 13- szombat, Veronika napja. A Nap kel: 7.29, nyugszik: 16.17 órakor. A Hold kel: 11.95, nyugszik: 1-28 óra­kor. Koddá idő Várható időjárás szombat estig: változóan felhős, többfelé párás, a hajnali és reggeli órákban néhány helyen ködös idő, valószínűleg csapadék nélkül. Mérsékelt, pén­teken időnként élénk északi szél. Legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 6 fok körül. K lottó nyerőszámai: l J, 12, 35. 89 — Hiányoznák a magyar nyelvű feliratok. Az Élelmi- szereJlenőrzo és Vegyvizsgá­ló Intézetek téli ellenőrző so­rozata több ismétlődő hibára hívta fel a figyelmet. Megálla­pították, hogy a külföldről behozott élelmiszerek, termé­kek általában jó minőségűek, hiba azonban, hogy gyakran hiányzik a csomagról a ma­gyar nyelvű felirat. Az illeté­kesek figyelmét nem először hívják fél erre a rendellenes­ségre. — Jutalmaz a Déryné Szín­ház. Az ország egész terüle­téről 26 művelődésügyi dol­gozót jutalmaz ezekben a na­pokban a Déryné Színház ve­zetősége az előadások szerve­zése, a Déryné Színház és közönsége közötti jó kapcso­lat elmélyítése érdekében végzett jó munka elismerése­ként. A kitüntetéseket a me­gyeszékhelyeiken és a színház központjában adják át. — Méreg a Rajnában. Duis- burgtól tizenöt kilométerrel északra búvárok három rend­kívül mérgező és gyúlékony vegyszerrel teli tartályt hoz­tak felszínre a Rajnából. A kannákat néhány nappal ko­rábban egy teherhajó vesztet­te el, miután összeütközött egy vontatóval. A rendőrség egyelőre nem tudja, vajon maradt-e még a méregből a folyóban. — Hőhullám. Rió de Ja­neiróból érkező jelentések szerint hőhullám pusztít Brazíliában. A 39 fokos ká­nikulában eddig heten lelték halálukat és százötvenen ke­rültek kórházba. Fegyveres banditákat tettek ártalmatlanná Balassa 3 y arm aton V*/fSS/JfSSSSSSSSS/SSSSSS*//SSSSSfSSSSSSSSS/^SS^SSSS/SSSSJVSSSSSSS*SS^SSSy^fSSSSJ^f/?SSSSSSS/^SSSSSArSS*//'SSSSSS*SSSSSSSSSSSSSS; Már írtunk róla... ■1 ' Nagyon meglepő megol­dást agyaltak ki a zavarta­lan piaci közlekedés megol­dására a szállítók. Az eddi­gi módszertől eltérően a ko­csik most már nem a piac eleje és a távolsági busz­megálló közé ékelődve ra­kodnak és parkíroznak, ha­nem a vasúti aluljáró tor­kolatánál. A képen, ami tegnap délelőtt készült, jól látható, hogy a járókelők csak üggyel-bajjal tudnak elvergődni a két teherkocsi mellett. A megoldás nagyon egyszerű lenne, ha a szállí­tók áruikat lehetőleg a ko­ra reggeli, vagy a késő esti órákban vinnék a piaci bó­dékhoz és ezzel részben hoz­zájárulnának a zavartalan, balesetmentes gyalogos köz­lekedéshez. Fodor Tamás a megyei úttörőelnökség Tegnap ülést tartott Sal­gótarjánban a Nógrád megyei Úttörőelnökség. Ezúttal esett szó az Ember az embertelen­ségben címmel 1974-ben és 75-ben megrendezendő or­szágos úttörőakció Nógrád megyei feladatairól. Ismertet­ték az akció forgatókönyvét, s a tennivalókat. 1974-ben a Nógrád megyei Úttörőelnök­ség egy országos úttörőakció országos módszertani központ­ja lesz. Ez a történelmi já­ték a Nógrádi Sándor parti- zánmozgalomnák, hazánk fel- szabadulása harmincadik év­fordulójának, általában az an­tifasiszta küzdelmeknek kí­ván majd méltó emléket állí­tani. A játék négy állomáson bonyolódik: a salgótarjáni Nógrádi Sándor Űttorőház- ban, a karancsberényr Fel- szabadulási és Partizán Em­lékmúzeumban, a salgótarjáni Megyei József Attila Művelő­dési Központban és a megyei úttörőelnökségen. Második napirendi pontként az ülésen megvitatták az MHSZ és az úttörőelnökség együttműködési tervét, amely 1973-tól 1975-ig tartalmazza a feladatokat. Szó esett még az idei első féléves munkaterv­ről, a végzendő úttörőmunká­ról. Napirenden 1 területi szövetség munkája A Palóctáj Termelőszövet­kezetek Területi Szövetségé­nek Elnöksége január 15-én délelőtt küldöttközgyűlést tart Rétságon. Csongárdi Mihály titkár értékeli a szövetség el­múlt évi munkáját, és beszél az idei tennivalókról. A nő­bizottság tevékenységéről He­gedűs Andrásné, a költségve­tés teljesítésének tapasztala­tairól Medvegy Jánosné szá­mol be. Az ellenőrző bizottság jelentését Nagy Sándor ter­jeszti elő. Végezetül foglal­koznak a szövetség idei mun­kaprogramjával és munkater­vével. — Jótékony komputer. A Deleware állambeli South Bethan várc» vezetődnek az új évre szóló költségvetés át­tekintésekor nem kis megle­petésben volt részük- Kiderült ugyanis,, hogy a városka 11 356 863 dollárt kapott az 1973. évre. A honatyák alapos ellenőrzést tartottak, s ha­marosan rájöttek, hogy a vá­rost megillető összeg csupán 324 dollár. A városfejlesztési költségeket elosztó komputer ezúttal „figyelmetlen” volt, s a kisváros számára a Wa­shingtonnak járó összeget „ajándékozta”. — A gyilkos Robinsont ol­vasgatta a vádlottak padján. A kaliforniai Fairfieldben befejeződött a huszonötszörös gyilkossággal vádolt Juan Corona ügyének tárgyalása, s az esküdtszék most az ítélet­ről dönt. A vád szerint a 38 esztendős munkástoborzó késszúrásokkal végzett áldo­zataival, majd a holttesteket egy farmon rejtette el. Az ügyész nem talált motívumot a tömeggyilkosság elköveté­sére. A vádlott kezdetben riad ínak látszott, később megnyugodott és az utolsó néhány napon a Robinson Crucoe-t olvasta a tárgyalás alatt. KÖZLEMÉNY Az AUTOKER tájékoztatója. A PRAGA V3S tehergépko­csi és az A—10 pótkocsi tí­pusok szerkezeti, elektromos- és Diesel-alkatrészeinek áru­sítása 1972. december 31-én a VII. sz. kereskedelmi egység­nél (XXI., Szabadkikötő u. 5.) megszűnt. Az értékesítés 1973. január 20-án kezdődik meg a VIII. sz. kereskedelmi egység­nél (Miskolc, Zsolcai kapu 7-). Az áruk postai, vagy MÄV darabárus feladását írásbeli megrendelés és telex igény- bejelentés alapján vállaljuk. Telex: 062319. NOGRAO. a Magyar Szocialista Munkáspárt Nógrád «negyei Bizottsága 6s a Megyei Tanács tapfa. F6szerkeszt6: GOTYAH GYULA Szerkesztőség: Salgótarján Petőfi n. L Telefon: 82-94. 82-95. 82-96. 82 9f. Főszeikesztö: 12-94. 14-40. Sportrovat: 11-59. Fiszakai szerkesztés 13-05. Kiadja a Nógrád megyei r apkiadó Vállalat Felelős kiadó: VIDA EDIT Kiadóhivatal: Salgótarján. Petőfi n 1. Telefon 10-29 terjeszti: a álagyar Fosta. Előfizethető: • helyi postahivataloknál ős a kézbesítőiméi Előfizetési dfj egy tión.ip.-a w print. Előállítja; a Nógrád megyei Nyomdaipari Vállalat Salgótarján, Felőli u. U Fv.s Szvoboda Zoltán mb. igazgató. Index-szám: 12 072,

Next

/
Oldalképek
Tartalom